28 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

28 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10. Sayfa Atlı Müsabakalar Barman amam. a ŞE Dün De Büyük Bir Muvaf- fakıyetle Devam Edildi Atlı müsabakalarda göğsümüzü kabartıcı muvaffakıyetler kazanan güzide süvari zabitlerimiz Sipahi Ocağının tertip ettiği ilkbahar konkuripiklerine dün de Taksim Stadyomunda o muaffaki- yetle devam edilmiştir. İlk olarak çocuklara mahsus gösteriş binişin- de birinciliği « Cazip « isimli atile Süreyya Bey, ikinciliği «Bücür»ile Nusret Bey, üçüncülüğü « Hırçın | kız »ile Osman Bey, dördüncü- lüğü « Şiş yanağı » ile Emin Bey kazanmışlardır. Zati atlara mahsus ve sivil biniciler arasında yapılan koşuda Orhan Aziz Bey «Ay» isimli atile birinciliği Osman Bey « Hır. çın kız » a ile ikinciliği almıştır. Zabitlere mahsus Dumlupınar mükâfatında — birinciliği yüzbaşı Cevat « Bekâr » isimli hayvanile, 2 inciliği binbaşı Sami Bey «Adaşı» ile, üçüncülüğü birinci mülâzim Cevat Bey « Kırçılı » ile, dördün- cülüğü Omülizim Eyüp Bey « Bekir » ile kazanmışlardır. Dün büyük bir muvaffakiyetle ve başlangıcından sonuna kadar heyecanla takip edilen koşularda manilerin azami irtifa 0,90, 1,20, 1,40, mani adedi, 12,10 ve sulu hendekte 4,5 metre idi. Bu sene bilhassa zevkle takip edilen konkuripiklere, cuma günü de devam edilecektir. Sipahı bir daha tebrik ederiz. Buğday Koruma , Amerika Vergisi Ve Nasıl Alınacak ? | Japonya İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar maliye tahakkuk müdürleri bir toplantı yaparak bir hazirandan itibaren tatbik edilecek © olan buğdayı koruma vergisi kanununun tatbik esaslarını ve şekillerini konuşmuşlar, şimdiden bazı ted- birler almışlardır. Buğday vergisi fabrikalarda öğütülen (72) kiloluk alâ cins un çuvalından (150), ikinci olarak alınacaktır. Bu vergi çu» vallar (o fabrikalardan © çıkarken peşin olarak tahsil edilecektir. Un mamulâtından irmik, ma- karna, şehriye ve bisküvitin be- her kilosundan da (2) kuruş ver- gi alınacaktır. Malmemurları şim- diden şehirde mevcut un ve bisküvi fabrikalarile un, bisküvi, makarna ve şehriye depol listelerini beher Ee Haber aldığımıza göre hu vergi perakendeci bakkalların ve sair esnafın kanunun neşrinden evvel aldıkları bisküyi, şehriye ve makarnalardan alınmıyacaktır. Kaçakçılık yapanlar için de kanunda şiddetli hükümler vardır. Esasen kaçakçılık yapılmaması için daha şimdiden tedbirler alın- miştir. istanbul Ticaret Müdürlü- ünden: Leblebiciler Cemiyetinin idare heyeti intihabı 2/6/ 984 Cumar- tesi günü Küçükpazarda Vatan otelin- vi liye e saat 10 Se e ılacağı alâkadarlara olunur, 27 (17081) İstanbul Asliye mahkemesi erke ticaret dairesinden: Muh. telif emaye eşya ( ciğara tabakaları, mahallebi tabağı ve köstekler ) birinci arttırmada haddi lâyıkı bulmadığından 31-6-984 Perşembe günü ikinci arttırma ile satılacaktır. Almak istiyenlerin mez- kür günde #aat 10 da Sultanhamamı civarında Topalyan banındaki depoda hazır bulunmaları ilân olunur. (17066) 3 , Novyork 27 — Gazete haberlerine göre, Amerika Hariciye Nazırile Japon İ sefiri bir görüşme yaparak, | deniz | silâhlarını azaltma © müzakerelerine i başlanmadan evvel iki devletten her hangi birinin diğer alâkadar devlet- lerle yapacakları bususi anlaşmalar hakkında biribirlerini haberdar etmiyo karar vermişlerdir. —mmammmnane. eğ Yeni Neşriyatı Samiler - Turaniler Milli dil ve milli tarih meseleleri inkılâp programının başındadır. Üç ses nedenberidir ki Türk tarihinin canlar. ması, öz Türk dilinin hakikatleşmesi için cömert emeklerle uğraşılıyor. İna- niyoruz ki çok yakın bir istikbalde Os- manlıca unutulmuş, öz türkçe iyiden ir yer etmiş olacaktır. Çünkü Türk d tetkik cemiyeti bu yolda adım adım ii ekim m 0. Vak bu iş a gök aka görünüşlerden biri de öz dil tetkikleri- nin bilginlerimiz tarafından da benim- senmiş olmasıdır. Bu benimsenmenin olgun neticelerinden birini Türk tarihi ve Türk dili mütahassıslarnmızdan pro- ör Yusuf Ziya Bey bize “ Samiler- e w İsmi altinda olarak vermiş oluyor. Yusuf Zi Bey 850 sayfalık bir cilt içinde, Türk dilinin diğer milletlerin dilleri üzerin deki, geniş tesirlerini ( gösteriyor ve isbata çalışıyor. Tetkikçi profesörümüz diyor ki “İndo Avrupai ve semitik, lisanların turani lisandan bir şube ve bu lisanın karışık © ve mürekkep bir lehçesi olduğu ilk söylendiğ i Mei adam Se e işlemiş addediliyordu. Simdi bu fikir ile tam bir üllet hâsml olmuş ve bünn iddin edenler goğalmıştır. ... Bu ciltte sam! lisanların asl ve meuşeini tetkik edeceğiz. Yusuf Ziya Bey Sami dillerden aldığı birçok kelimelerin asıllarını araştırıyor ve buşların Öztürk dilinden alınmış oldu- ğu neticesine varıyor. Kitap bu sahada yüzlerce misal ile doludur. Profesör, bu kitabın birinci cildini İYa Kime z | Tetkik Cemiyetine Hergün , SON POSTA Benziyecekti ? — Baba, bugün bır arkada şım benim sana çok benzediğimi söyledi, — Sen ne dedin? — Birdenbire kızdım, bir —emmalmmmae —— Mütalealar Geliyor T. D. T. C. Umumi Kâtipliğinden: Cemiyetin meşrine başladığı » tarama dergisi -nin (şimdiye kadar çıkan fasikülleri hakkında bundan bir müd- det evvelki dört ilândan sonra yeniden mutalea gönderenlerin beşinci Jistesi: | 1-Ali Rıza B. Biga kaymakamı, 2-Ali Ulvi B. Bursa kız muallim mektebi ede- ! biyat muallimi. 3-Zahit B. Bursa kiz | muallim mektebi türkçe muallimi, | 4-Cemal B. Bursa kız maallim mektebi | türkçe muallimi. 5 - Çal Maarif me- muru, 6 - Emin K. Çul B, Mersin barp malâlü, 7 - Eşref Bey Çorum milli kütüphane memuru, 8 - Ethem Ruhi B. Uşak ortamektep türkçe muallimi, 9- Gıvas B. Kütahyada Ispartalı oğlu. 10- Hilmi B. Bursa erkek lisesi türk- çe muallimi. 11 - Kâzım B. Eskişehir Yatımektebi müdürü, 12-Kadri B. Ki- liste avukat, 13-Malik B. Bursa Erkek lisesi Türkçe muallimi. 14 « M. İmran B. Uzunköprü hukuk hâkimi, 15 - M. Mümtaz B, Bursa Erkek lisesi edebiyat muallimi, 16 - M. Şükrü B. Balikesir ilk tedrisat müfettisi. 17- Muharrem B. Edirne sanat mektebi Türkçe mualli- mi 18- Necip Namık B. Amasyâ ovkaf müdürü 19 - Eşref Arif B. B. Yeni Mersin gazetesi başmuharriri. Bu zatların gönderdikleri fiş sayısı 1342 dir. Evvelki dört linte ile bera- ber günderilen fiş yekünu 7101'i bul- muştur. Her birine ayn ayn teşekkür mektubu yazmağa imkân bulunama- dığından, gösterdikleri (O himmetten dolayı kendilerine alenen teşekkür olunur. ! Atletizm Müsabakaları Atletizm Federasyonundanı 1 Hariran 934 cuma günü Kadı- köyünde Fenerbahçe stadında Fede- rasyonumuza sit pist ve yarış saha ları üzerinde, himayemiz altında icra edilecek umuma © açık beynelmilel atletik müsabakalara Mili Atletizm takımına dahil veya Türkiye birincilik ve ikinciliğini kazanmış olan ve İs- tanbulda bulunan bütün atletlerimizin iştirak etmeleri Milli takımın hazır- Tanması ve mevsim başındaki vezi- yetin bilinmesi noktasından lüzumlu görülmektedir. Binaenaleyh ilk seç- melere iştirak ederek seçilmiş olan bütün atletlerin final müsabakalarına girmeleri ve bu hususta daha evvelden federasyonumuzn bildirilmiş hasta hıktan başka mazeret makbul olmı- yacağı tebliğ olunur. —S TAKVİM — ki Hızır 3 PAZARTESİ 28 MAYIS 934 Arabi 13 Safer 1303 —— eman leme 28 Japonyadan Son Postaya İdil-Ural Türkleri Nasıl Çalışıyor" £ ( Baştarafı 1 inci sayfada ) muşlardır. Bunların başında Kur- Türk - Tatar mahallesinde ay- | ban Ali var. Bu adam, Rus i e - ya- ni zamanda ( Hintten, Cavadan | daki Türk-Tatarları Çarlığı seven gelen Müslümanlar oda yerleş | Ruslar olarak kaydettirmiştir. Bu mişlerdir. yüzden çok zahmet (o çekmek- Şimdi bu mahalle (bir cami tedirler. Bu O sebeple (Kobi yaplırmağa teşebbüs etmiş bunun | Türkleri © hükümete © müracaat için ayrı bir komite teşki edil miştir. Cami için büyük bir arsa satın alınmıştır. Bu arsa Kobinin en zengin mahallelerinden birinde ve şehre hâkim bir tepenin üstün- dedir. Cami, bütün şehirden ve limandaki vapurlardan görünebi- lecektir. Japonyada ilk cami bu olacaktır. Camün inşası işi ile meşgul komite hükümete müracaat et- miştir. Müsaadesini almak üzere- dir. Parası hazırdır. Bu cami işine Kobi Müslüman- ları daha iki sene evvel teşebbüs etmişlerse de, şimdiye kadar mu- vaffak olamamalarının — sebebi, Tokyoda muvakkat imam olarak bulunan Kurban Ali isminde bir adamın intirikalarıdır. Camiin yanında bir mektep yapılacak, ayrıca varidat temini için bir bina satın alınacaktır. Kobide bulunduğu müddetçe, oradaki millettaşlarımızı, İdil-Ural istiklâl Uharcketile, bütün Türk ellerinin (Kırım, Türkistan, Azer- baycan, Şimali Kafkas) istiklâl mücadeleleri hakkında tenvir et- tim. Halk bu mesele ile pek yakından alâkadar oldu. Birleşe- rek bir toplantı yaptılar. İlk madde olarak Beyaz Ruslardan ayrı çalışmıya karar verdiler, Çünkü Japonyada bulunan bazı Ruslar burada bulunan O Türk ve Tatarları da kendi emellerine âlet etmiye kalkışmışlar ve bu | üzere de faaliyete geçildi. işte kendilerine yardımcı da bul Ayaz İshaki Emlâk ve Eytam Bankası İlânları İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Istanbulda Yeni Postahane civarında Aksaraylılar hanında 18, 19 No. lı yazıhaneyi ikametgâhı kanuni ittihaz etmiş iken vefat eden Vehbi Beyin U vârslerinden ikametgâhları meçhul Hasan ve Ruhi Beylere Murisiniz Vehbi Beyin Mehmet Beyle birlikte Emlâk ve Eytam Bankasına Vi Caferağa makele ama 8 No. i birinci derecede — gd 31/12/933 a bakıyyei zimmeti n 1.93 dört di bir lira doksan yk le and vg e ler yg ye © faiz ve “64 komisyon ve 6$ ücretivekâlet sigorta ve icra mas- rafı ile bizlikte hususi 844 No. h kanunun 15 inci maddesine ter- fikan bir bufta zarfında ödenmesi aksi takdirde merhunun paraya çevrileceği hakkında Vehbi Beye gönderilen ödeme emri zahrına mübaşiri tarcfından verilen meşruhattan mumaileyhin vefat ettiği ve vârislerinden Hasan ve Ruhi Beylerin ikametgâhları meçhul bulun- duğu anlaşılması üzerin. mezkürun bihasebilverase öden- ai Takedi alimi oil ödeme emirlerinin ilânen teb- liğine karar verilmiş olduğundan işbu takip hakkında bir diyece- pe varsa tarihi ilândan itibaren 20 gün zarfında dairemizin 34/969 No. lı dosyasına tabriren veya şifahen bildirmeniz aksi takdirde icrai takibata devam olunacağı ödeme emri makamına kaim olmak Üzere ilân olunur. ederek, kendilerinin Çarlık devri bakıyesi Ruslardân olmadıklarını ve Türk olarak kaydedilmelerini istediler, İkinci karar Tokyoda Türkle- rin imamı gibi geçinen Kurban Ali hakkındadır. Bu adam Japon- yada muhtelif namlar takınmıştır. Bir yerde kendini “Başkırt han- ları neslinden Kinaj ,,, diğer bir yerde “ Rusya Müslümanları müf- tüsü ,,, bir yerde “ Müslüman- ların baş Şeyhislâmı ,, , bazı yer- lerde de “Ural dağlarının sahibi,, diye tanıtmıştır. Japonya hükümeti bu adamin hüviyetini tesbit için tahkikala ia - Kabideki Türk ve ta “Kürban Alinin Çarlık za. manında kendi milleti aleyhinde çalışan bir casus, olduğunu bil dirmişlerdir. Kurban Ali oJaponca bil diği için, İslâmlar namına hare- ket ettiğini söyliyerek hükümetten tahsisat o koparmaya (muvaffak olmuştur. Belki de muhtelif emel- ler namına çalışan bir casustur. Rusya (Müslümanları onun bu hüviyetini meydana çıkardılar. Kobi o Türklerinin verdikleri üçüncü karar da İdil-Ural Türk- lerinin tuttuğu yolu tasvip etmek olmuştur. Bütün Rusyalı İslâmle- rın İdil - Ural istiklâl bayrağı altında © birleşmeleri kararlaştı. Bu maksat uğrunda çalışmak İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: Ticareti Şubesi Vergi Senesi miktarı Lira K. İstitütö Nasyonal Nurhan 21 Hocapaşa 2100 40 930 della Asikürasyoni Sigorta Şirketi Yukarıda isim ve ticareti ve vergi miktarile senesi yazılı mü- kellefin kanuni ikametgâhı meçhul kalmış olmakla tebliğ makamına kaim olmak ve bir ay zarfında bir güna itirazatta bulunulmadığı surette vergisi kat'iyet kesbetmek üzere hukuk usulü mahkemeleri kanununun — 141 ve 142 inci maddeleri mucibince ilân ve tebliğ . olunur. “2803, Mükellefin ismi 11-73 mink. Üs neissi a ki MM b

Bu sayıdan diğer sayfalar: