28 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

28 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA eeaae serecA ee AAAAA AAA b AAA AA R AAA AAA AA AAA ASA SAAAAAAAA AAA AAA AAA | Televizyon Sinema Salonları Tarihe Karışmak Üzeredir Son gelen Amerika gazetele- gözümüze - ilişti. Bu haberi oki- düktan sonradır ki sinema salon- larının artık tarihe karışmak Üzere olduğuna inanmış bulunu- yoruz. Belki birkaç sene sonra bütün filimleri evlerimizde seyret- mek imkân dahiline girecektir. Çünkü televizyon denilen hadise, tecrübe sahasından çıkmak ve tatbikat sahasına girmek üzeredir. İ Biliyorsunuz ki televizyon, telsiz vasıtasile pek uzaklarda — olup bitenleri — görmektedir. — Telsiz telgraf ve telsiz telefon vasıtasile nasıl bugün bizden günlerce uzak yerlerde konuşulan - sözleri işiti- yöorsak, televizyon sayesinde de uzaklardaki hadiselerde, — sanki yanı başımızda oluyormuş gibi, bütün — teferrüatına — varıncıya kadar ayan beyan göreceğiz. Filhakika bir Amerikan radyo fabrikasında yeni bir lâmıba icat j Udllmitlu&l lâmba etrafında yapılan ) tecrübeler muvaffakiyetli neticeler vermiş ve televizyon sayesinde filim- lerin evlerdeki radyo makinelerinin karşısına konacak bir perde üze- rinde seyredilmesi mümkün bir vaziyet almıştır. şıkındış(Ameıikıdı bu hu- hususta daha geniş tecrübele İ aera ea eli eden fabrika birçok - televizyon makinesi sipariş almıştir, rinde çok şayanı dikkat bir haber | yapılacaktır. Yeni Jâmbayı icat | An Harding 'Milyonlarını !Nasıl Kurtardı ? v-... Holivutun güzel kadin yıldıze ları arasında An Harding müstes: na bir mevkie sahiptir. Hatta çolt beğenilen bir artist olduğu için j son seneler içinde birkaç film birden çevirmiş ve bol bol para kazanmıştır. An Harding kendisi gibi güzel yıldızlar arasında en çok okumuş olanıdır. Üniversite tahsili gören bu cici — yıldız ayni zamanda tasarrufa çok ria« yet eder. Diyebiliriz ki bugün Amerika — yıldızları arasında en çok para mal sahibi Hardingtir. Çevirdiği filimlere — mukabil aldığı paranın bir kısmını hemen bınşıyn yatırır, bir kısmile de Amerikanın muhtelif şehirlerinde köşk, ev veya diğer emlâk satın alır. Şunu da söyliyelim ki geçen- ı lerde Amerika — bankaları fiüs vaziyetine düştükleri Yaman bu / 1 yıldız bir tesadüf eseri olan i üyük bir tehlike atlatmıştır. Ban» İ ı“*_lf". alacaklılarına para vereme- miye başladıklarından bir hafta evvel An Harding bankalardaki — © bütün paralarını çekmiş ve yeni kurulan bir petrol şirketine sere İ maye olarak yatırmaya karar j vermiştir. Bu suretle bir bafta İ sonra bankalar iflâs vaziyetina düşünce güzel yıldız. meteliksiz ve An - Güzel ygıldız. Mirna Loy'un « Amarkünin En Güzel Erkeği,, Kimdir? AD Ğİ a İki Yüzden_Fazla Erkek Arasında Buster Krabbe Kazandı Yeni — yıldızlardan — Buster Krabbe Hollivutun en güzel erkek yıldızlarından sayılıyor. Bu güzel cıknğ geçenlerde hastalanmıştı. Tehlikeli günler geçirdi, Hattâ sakat kalması ihtimallerinden bile bahsedildi. Fakat yapılan — ihti- mamlı tedavi sayesinde hiçbir şey olmadı, iyileşti ve ayağa kalktı. İşte tam bu günlerde Buster'in fücceten vefat ettiğine dair bir şayıa çıktı, buna ilk ham- lede inananlar da oldu. Fakat güzel erkek sokağa çıkıp arka- daşlarını ziyaret edince ölüm ha- berinin kabaca yapılmış bir lâti- feden başka birşey olmadığı anlaşıldı. Aradan bir ay geçmişti ki Los Angeles şehrinde erkek yıldızlar arasında bir ellik müsabakası yapıldı. Müsabakaya a Klark Gabi, Raft ve =eı Krabbe olduğı;'îıilde genç ve yaşlı iki yüzden fazla erkek yıldız. iştirak etti, neticede Buster Krabbe müsabakanın — birincisi olarak —« Amerikanın en güzel erkeği,, ismini kazandı. Bu suretle evvelâ Ramon Novaro'nun, sonra da 933 gözellik kralı olân Klark Gablin pabuçları dama atılmış oldu. Buster Krabbe bu muvaffaki- yet neticesi olarak üç sene müd- detle zengin bir mukavele imza- ladı. Bn mukavele — mucibince #nümüzdeki mevsim için iki yeni filim hazırlamaktadır. Bu güzel erkek istikbaline ait düşüncelerini şöyle anlatıyor: « — Bugün güzellik diploma- sını almış bulunuyorum. (lk iş olarak güzelliğimi sigorta ettirdim. Eğer bir kaza neticesi çirkinle- şecek veya sakatlanacak olursam sigorta kumpanyası bana doksan beş bin dolar ödeyecektir. Bugün bankalarda birikmiş yarım milyon dolarım var. İki sene içinde bu parayı dört misline çıkarmıya gayret edeceğim. Otuz beş yaşına kadar filim çevireceğim, sonra sinemadan çekilerek çifçilik yapa- cağım. Biriktirdiğim para ile iki sene sonra bir çiftlik — tedarik edeceğim. Hayatta en çok hoş- landığım şey - çiftlik hayatıdır. Hiç hoşlanmadığım şey de — ka- dınlara gönül vermek ve sevda çekmektir. Çünki kadınlara hiç itimadım kalmadı. Hele sinema yıldızları İşte içindir. ki ben sinema yıldızlarına gönül vermek- ten çok korkuyorum.» Görüyorsunuz ki Buster Krab- be güzellik müsabakası kazandığı için çok yüksekten Aatıyor, ken- disinden başka kimseyi, bilhassa kadınları hiç beğenmiyor. Fakat yıldızının söndüğü gün ne yapa- cak, bu yüksek perdeden sözle- rini hatırlayarak utanacak mı? Kimbilir, belki evet, belki hayır. bunun yeni çevirmekte olduğu filimden bir pozu çekilir dert değildir. | kalmaktan kurtulmuştur. Fakat bu biçimsiz buhran vaziyeti üze- rine Ân Harding milyonlarını ser- maye olarak yatırmaktan vazgeçmij bu bankada tuttuğu hususi kasa- ya koyup saklamayı tercih etmiştin Darıldılar | Genç Duglasın eski karısı olan | Joan Kravfort geçenlerde Klark 37 | Bu Haftanın P"’grıml Gabli ile birlikte “ Dans hoppa- İpek — : Arslan adam lıkları,, isminde bir filim çevir- Melok : Hüküm gecesi mişti, Bu film son sahnesi çevri- Saray : Beyaz şeytan lirken iki yıldız arasında bir ihtk j Türk —1 Merkez tayyare filosu JAf çıkmış ve Joan Kravfort bir j Sumer : Ateşli kadınlar ği ; Elhamra: Ben ve imperatoriçe daha hiç ve ko uşe Şiık — « Badapeşlede — skandal mamak şartile Klark Gakll ile Yıldız. : Kim olduğunu bilmek darılmıştır . İstiyaram * Şeytan — kardeşler : Prenses Nadya : Mavi Tana | Bey : Karmen * Ankara türkigenin kalbidir Alkazar: Bin ikinci gece Süreyya : Gizli mahkeme Yaz geldi, denir mevsimi de beraber geldi. Erkek ve kadın bütün yıldızlar yeni moda deniz elbiseleri, mayolar, bornozlar tedarik etmekle meşguldür. Bütün bir. mevsim plâjlarda güzel vucutlarını bir kat daho güzelleştirmeğe çalışacaklar. — Burada soldan: Rezin Derean, Piyer Omon, Jermen Ossey'i görüyorsunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: