10 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

10 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa -— Halkın Sesi | İIstanbula | Verilen Ehemmiyet Londrada toplansa turizm kon- gresinin ilk iş olarak Loadra » İstanbul yolunu düşündüğünü dün gazetemizde okumuş ola- caksınız. — İngilizler Hindistana gitmek için İstanbul « Londra « Bağdat yolunu tercih ediyorler, z gehir namma bu n istifade için neler ? İşto bu sanle karşı bildirilen mütalaaları bu sütunda bulacaksınız? Sait Bey (Eminönü Hasırcılar 31) — Gtaabul her devresinde müztesna bir varlık olarak — tanınmıştır. Dünya pebirlerinin incisidir. İstanbul gu gün- İerde beynelmilel bir ehemmiyet daha kazanmıya başladı. İngiltereden Hin- distana yapılacak yolculuğun ilk du- rağı olacaktır. Müstemlekeci İngilizler Hindistana buradan geçecekler. Bunun için belediyemize büyük işler düşüyor. kstanbulu bir seyyah — gehri haline koymalıdir. Belediyemiz varidat mem- bat bulmak, ayni zamanda Türkiye için reklâm yapmak İstiyorsa şehria temizliğini, bediiliğini temin etmelidir. * Osman Nuri Bey (Sultanhamamı 23) — Londrada toplanan Türizm kon- gresi ilk iş olarak İngiltereyi hayat menbaları olan Hindistana vö Cenubi Amerikaya bağlayan en kısa yolu konuşmuştur. Bu yol İstanbuldan ve Bağdattan geçer. Bu vaziyet şehrimiz için bulunmaz bir fırsattır. İstifade etmesini bilmeliyiz. Belediye şehre bir çeki düzen vermeli. Medeni mem- leketlerde kamyonlara, lâstik teker- lekli arabalara — çektirilen — yükler İstanbulda hâlâ insan sırtında taşını- yor, sokak aralarında mikrop kasır- dolaşıyor, bir su şehri olan bulda tordan geçilmiyor. * Mustafa Remzi Bey ( muallim, Nu- rmüosmaniye Halk apartımanı S1 ) — İngilterede toplanan turizm kongresl beynelmilel büyük İstanbul - Bağdat ve Hindistan yolunu açınak istiyorlar. Asrnımız sürat asındır.. Bu şekilde Londra - Hindlstan yolu Üçte bir aisbetinde kısalmış olacaktır. Bele- diyemiz ve turizm teşkilâtımız faali. yete geçerek kongrenin mesaisini yakından takip etmeli. İstanbul ( 40 ) Mmilyonluk bir halkın ilk durağı olursa bunları - yatıracak otel, gezdirecek temliaz bir şehir lâzımdır. İstanbul hâlâ tam medeni bir Şehir manzarası arzetmiyor. Başka yerde hayvanlara ve makinelere gördürülen hamallık işlerini bizde hâlâ insanlar gürüyorlar. Hamalların sırtta yüzer kiloluk eşya taşımaları medeni bir insana pek garip geliyor. n Tir L Belediyeyo Bir - Teklif Katran imal eden bazı fabri- kalar l"'lfdillye müracaat ederek bir teklifte bulunmuşlardır. Bu fabrikalar, maşrafın yarısı kew- dilerine ait olmak üzere Reşadiye caddesi ile Eminönü meydanımı katranlamak iİstemektedirler. Be- lediye bu teklife henür cavap vermemiştir. Son Posta'nın Resimli Hikâgyesi: I — Allahaşkına Hasan - Bey! Ş! küğüdın sonuna bır bak.. ğ Hususi Mektepler Meselesi Bu Mektepler Birer Ticarethane Mi, Yoksa Hayır Müessesesi Midir ? Ticaret Odası tarafından, hususi mekteplerin de Ticaret Odasına kaydedilmeleri hakkında bir karar verilmesi üzerine, alâkadar mektep idareleri telâşa düşmüşlerdir. Ticaret Odasının bu kararını Maarif Vekâleti tetkik edecektir. Vekâlet tasvip ederse husust mektepler de bir ticarelhane gibi, Ticaret Odasına kaydolunacaklardır. Öğrcnd.iğımiıe göre hususi Beş Kaza Yirmi Dört Saatte Altı Kişi Yaralandı Büyükderede Mihran Altınyan Ef. nin yapısında çalışan amele Cafer ile Şükrü iskeleden düşerek ağır sürette yaralanmışlardır. * Mustafa isminde bir çocuk Sirkecide vatman Kemalin idare- sindeki tramvaydan düşerek ya- ralanmıştır. * Nuruosmaniye'de — oturan berber Hüseyin Ef. sarboşlukla evin camlarını kırarken elinden yaralanmıştır. * Bostanbaşında — Mehmet efendinin — İaşaatında — çalışan amele Ömer, üzerine yıkılan toprak altında kalarak hafifçe yaralanuıştır. * Ortaköyde arabacı Cemal beygire koşum takımları takarken beygirden karnına tekme yiyerek yaralanmıştır. Filistine Vapur İşletilecek Aldığımız malüâmata göre; F- listin sahillerine vapur işletmek üzere alâkadarlar tarafından tet- kikata başlanılmıştır. Filistin, bir- çok ihracat emteamıza müsait bir mahreç olduğu için, gönderilecek malların Türk vapurları ile ta- şınması birçok - kolaylıklar temin etmiş olacaktır. Tetkikat yakında bitirilecektir. Eli Ezildi Sarıyer bez fabrikası odacısı Niko efendinin 8 yaşındaki oğlu 'Yani 7 yaşında Jak isminde bir arkadaşı ile beraber fabrikanın iskelesine bağlı bulunan sandala binerek bir müddet gezmişlerdir. Tekrar iskeleye geldikleri sırada yanaşmak istemişler, fakat Yani- nin sağ eli iskele ile sandal ara- sında kalarak ezilmiştir. mektep sahipleri bir itiramame hazırlamaktadırlar. Bu Mıırif_VghMeEe göndırecckl:rdir. Hususi mektep susta diyor ki: idareleri, müesseselerinin bir ticaret evi olmadığım iddia etmektedirler. Feyziye lisesi müdürü bu bu- * — Biz mektebi ticaret kastile açmadık. Mektep umumi menfaatlere hizmet eden bir hayır müesse- sesidir. Ticaret Odasının kararına karşı teşebbüs- lerde bulunacağız. Yeni kazanç vergisi kanunu de itiraznameyi hususi mektepleri kazanç kanunundan muaf tutmuş- tur. Müesseselerimizin bir ticarethane olmadığına bu da bir delildir.., IZzmir - Kasaba Şirketinde Bir Toplantı İzmir-Kasaba — hattı şirketi umumi heyeti dün Taşhandaki merkezinde fevkalâde bir top- lantı yapmıştır. Bu toplantıda hissedarlara, İzmir-Kasaba hat- tınım hükümet tarafından satın alındığı bildirilmiş, tesbit edilen şartname tebliğ olunmuştur. Ayakkabıcıların Kougresi Ayakkabıcılar cemiyeti idare heyeti dün bir toplantı yaparak haziranın yirmi ikisinde içtima edecek olan büyük kongre hak- kında bozı kararlar — vermiştir. Kongreye, hayvan yetiştiriciler- den de yirmi kadar murahhasın iştiraki- tekarrür etmiştir. Top- lantı Halkevi salonunda yapıla- caktır, Liseler İçin Yeni Bir Program Hazırlandı Maarif Vekâleti, önümüzdeki ders senesinde liselerde yeni bir müfredat programı tatbik ede- cektir. Yeni proğram için hazır- lanan esaslar, bugün yapılacak olan bir toplantıda tetkik edile- cektir. Toplantıya şehrimizdeki lise müdürleri iştirak edecektir. Hariciye Vekili Ankarada Dün sabah Avrupadan şehrimize dönen Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. Hariciye Vekili, pazartesi sabahı İstanbula dönecek ve Şahı Riza Pehlevi Hz.ni karşılamak üzere refakatinde Riyaseti Cümkur kâtibi Umumi Vekili Hasan Riza ve Hususi Kalem Müdürü Refik Âmir Beyler olduğu halde Yavuz zırhlısı ile Trabzona gidecektir. © e Adamcağız birçok l a İ peser hei geee ARAFÇADAN TÜRKÇE VE GUÜGĞAT «« Yanımda lügat taşımıyo- ki bunun anlaya- Ceza Alınacak Bir Kısım Tacirler Gümrü- ğe Fatura Vermiyorlarmış Birçok ithalâtçıların, gümrüğe verdikleri — beyannamelere — fiat faturalarımı rapteylemedikleri gö- rülmüştür. Halbuki bu faturalar gümrük idaresi tarafından tutulan istatistiklere esas teşkil ettiği için faturaların husust bir ehem- miyeti vardır. Faturalarını be- yanamelerle beraber gelirmeyen- ler hakkında 5 liradan 20 liraya kadar ceza alınması hususunda Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümrük İdaresine tebliğat ya- pılmıştır. Sahte Bir Memur Hüseyin isminde biri kendine memur süsü vererek Galatada ötekini berikini dolandırmak is- terken yakalanmıştır. Açıkta Kalanlar Yeni iktısat teşkilâtı etrafında alâkadarlara yeniden tebliğat ya- pılmıştır. Bu tebliğata göre; Hica- ret müdürlüğü komiserlerinden ve memurl 6 kişinin açıkta kaldıkları — anlaşılmıştır. — İktısat Vekâleti müfettişliğine tayin edi- len eski ticaret müdürü Muhsin ve yeni sınai mülkiyet müdürü Refik Beyler vazifelerine başla- mak üzere bir iki güne kadar Ankaraya hareket edeceklerdir. Şerofiye İhtilâfı Belediye, Taksim meydanın daki binaların — şerefiye resmini arttırması üzerine mMmal gsahipleri devlet şürasına müracaat etmiş- lerdi. Devlet şürasından bu bu- susta bir cevap gelmiştir, Devlet şürası bu meselenin emlâk tahrir komsiyonunda bir defa — daha tetkikini bildirmiştir. Komsiyon, nekadar şerefiye resmi alınaca- ( Günün Tarik | Bu Yaz Su Sıkıntısı Mı Çekeceğiz ? Belediye Fen işleri müdürü Ziya Bey ve daimi encümen azaları bugün bentlere giderek bam tetkikat ya- ır. Üç aydanberi devam eden kuraklık neticesinde bentlerde su azalmıştır. Bilhassa kırkçeşme #uyu menb'ai az su vermiye başla. mıştır. Fen müdürü Ziya Bey dün bu bususta demiştir ki: * Elmalıda ve bentlerde su azal- mıştır. Yağmur bekliyoruz. bent su- larının — ibtiyatla — sarfedilmesi — için tertibat alındı. bu yaz Terkos suyu da idare ile syrfolunacaktır. Çünkü yenl birçok inşaat var, şebekeyi yenişle- tiyoruz., " Tenezzüh Trenlerine Rağbet Çok Fazla Çanları 9 — Dünkü tenezzüh trenl He ikâ binden fazla misafir geldi. Misafirler bakkında son derece misa« firperverlik gösteren Çankırılılar bu tenezzühlerden çok memnun kalmışlar ve ba memnuniyetlerini — belediye vantasile Nafıa Vekâletine bildire« ceklerdir. Öz Dil Çalışmaları 'T. D. T. C. Umumi Kâtipliğindem Cemiyetin neşrine h..lıbtı tarama dergisinin şimdiye kadar çıken fnsi. külleri hakksnda bundan evve!ki sekiz ilândan sonra yeniden mütalca gön- —Th:' :okuznuu Kistesi : * Agâh B. Adapazarı ortamektej türkçe muallimi, 2 - Ali Rıza B. : Kaymakamı, 3 - Durmuş Ef. Dö; 4- Emin Paşa dördüncü firka As. Da. Reisi, 5 - Gıyas B. İsparalı oğlu Kütahyada, 6 - Hime Turgut B. Sivas ilk tedrisat müfettişi, 7 - Kadri B, Kiliste avukat, 8 - Nedim B. Hopa Maarif memuru, 9 - Niyazi B. Siirt Müftüsü, 10 - Nuri B. Petürkede muallim, 11 - Rıfat B. Tosyada Dilek esl başmuhbarriri, 12 - Salt B. ilifke Belediye Reisi, 13 - Salt B. Beşiri Maarif memuru, 14 - Süleyman Horşit B. Merkez Bankası memurla rından, 16 - Şeref Arif Bey Mersindae muharrir, 17 - Tahir Nejat B. İstanbul Erkek Hisesi türkçe muallümü. Bu zatlerin gönderdikleri fiş sayısl ZIMM tür. Evvelki 8 liste ile berabör gönderilen fiş yekünu 15268i buk muştur. Suryede Yeni Hâdiseler Suriyeden yazılıyor? Halepteki muhtelit mahkemenla son e dolayızile - verdiği mahkümiyet — kararları mahkömlaer tarafından temyiz olunmuştur. Muha- keme esnasında kapatılan İlse ve sanayi mektebi talebesi, muhakeme binası civarında bir nümayiş yapmak istemişlerse de — zabıta — tarafından dağıtılmışlardır. Bundan soura 300 kadından mü« rekkep bir kafile nümayişe teşebbüs etmiş, bunlar da dağıtılmıştır. Bu Mevsimde Kar Olur Mu? Güdül (Hususi ) — Nahiyeye 3 saat mesafedeki Sarkum köyüne 2 saat mütemadiyen kar yağmış- tır. Kirmir çayı coşkun bir haldedir. , Erzurum (Hususi) — 15 güne denberi devam eden yağmurlar memleket ziraati için faydalı olmuştur. Mahsulün bereketli olacağı tahmin edilmektedir. a Pazar Ola Hasa B. Diyor Ki: Hasan B. — Acladım, bunu yazal 'Türk dilinde irticn yapacağır

Bu sayıdan diğer sayfalar: