December 22, 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

December 22, 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bir keşif: En Zengin Altın Kuyusu İstanbuldadır Bugün Toprfa_k_Xl;nda küpler Dolusu Altın Ve Gümüş Var, Deniliyor Geçenlerde
 Akça, Yurdun Temelidir Akça bakanlığının, bu yılın vergi devşirimini karşılaştırmalı olarak bı diren belgesini birkaç gün...
 Hastalıklara Kestirme Çare: Mikrob Öldürücü Bombalar Tecrübe Edilmeli ! BirGimrGzlecek Ki Şehırler Bu Bombalardan Fışkıran
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKİNAGÖZÜ * HATLRIN KULA HALELA DAİRİ Sene Si— Nor1577 ae Alman Liderlerinden Göring ühim Sözler Söyledi — CUMARTESİ — 22 BİRİNCİ KÂNUN 1934 Diyor Ki: “Bugün Hiç kimse, Dünyanın Başına Harb Felâketi Açmak Mes- uliyetini Yüklenemez Londra (Hususi) — Bugünkü Hitler Almanyasının en nüfuzlu hükümet adamlarından biri olan Prusya Başbakanı ve Almanya hava bakanı B. Göring, İngiliz Röyter ajasının Berlindeki muha- birine, s.yasi ehemmiyeti çok yük- sek ve geniş olan beyanatta bu- lunmuştur. Bay Görig, Almanya- nn muharebe yapmak ve dünya- Hin başına harp - felâketi açmak isteğinde olmadığını, kat'l bir ifa- de ile söylemiş ve bunda israr etmiştir. B. Görig, birkaç gün evvel Bir İngilıı gazetesi tarafın- dan, Almanyanın Ingiltereye karşı ansızın şiddetli bir tayyare hü- cumüu yapmak İçin bir plân çiz- diği şekli de İlerl sürülen iddia- nf: hayal mahsulü ve uydurma olduğunu söylemi,; Ha ya' Di “hakdarı: 1 sulh yolunda kazanacaktır. ,, Lımiıllr. Bay Göring, beynelmilel bütün ihtilâfların artık sulh perisinin kanadları altında halledileceğini ilâve etmiştir. Londra, 21 (A.A.) — Hemen bütün İngiliz gazeteleri, B. Gö- Fingin röyter ajansının Berlin Muhabirine munhasıran - verdiği beyanatı gösterişli bir biçimde yazmaktadırlar. M. Göring beyanatında, AL Bir keşif: En Zengin Altın | Bay — Göring manya tarafından bir hava hücumu tehlikesi fikrini gülünç bulduğunu söylemiş ve gelecek sene, sulh usulleri ile halledilemiyecek bey- nelmilel bir mesele çıkmıyacağı hakkındaki ciddi kanaatini bi- dirmiş ve demiştir ki: “ — Mes'uliyet hissi ne kadar az olursa olsun, “felâketlerin en müdhişi olan;, harbi vasıta olarak kullanacak hiç bir hükümet yok- tur. Kuyusu İstanbuldadır Bugün Topr;ıîc—Alhnda küpler Dolusu Altın Ve Gümüş Var, Deniliyor Geçenlerde Küğıthanede bulunan defineden bir eavuç Son günlerde yine barı kim- aeler tarafından şehrimizde defi- neler arandığını bu sütunlarda okumuş olacaksınız. Bir müddet evvel Kâğıthanede bir küp ılltıı Ve gümüş para çıkmış, geçenler- de de lleı'Ph pı:ıı u:llııdo (eski Mireleon manastırı) küpler dolusu gümüş ve bakır para bulunmuştu. Birkaç gün önce der Topkapı: da bir define arandığını yazmış- tık. Şehrimizde sık sık defineler bulunması, bazı — mütehassıslara ciddi tedkikat yapmak lüzumunu hişsettirmiştir. Mütehassıs bir zat ( Devamı 3 üneli yüzde ) | Bunların durumunu lira ükeseeserderiesasenena eeei be n eyeemAneNEAE AAA AAA Aleecenden İstanbul böfrsasında yazılı ve alış veriş yapılan milli tahvillerin fiatı yükselmektedir. Bu ayın ilk günü ile on be- şinci günü Borsada kapanış fiat- ları arasında fark göze gözüke- cek kadar biribirinden ayrıdır. olarak gösteren İstatistik cedvelini ya- zıyoruz. İlk rakamlar bu ayın başındaki, ikinci rakamlar da ay ortasındaki fiatları gösteriyor: 1933 965 ikramiyeli Ergani istikrazı (97) (97), 1334 915 Da- hili istikrarı (94. —) (94.50), 1933 47,1/2 Türk borcu: L Tranş (27.55) (27.85), I. Tranş (26.35) (26.65) , NL Tranş (26.55) ŞZG.SU) , Anado'u D. yolu I, TI (45.20 ) Xambiyo borsasında alışveriş -450), Anadolu D. yolu * 30 hisse senedi (27.50) (28). Milli kıymetlerde görüler bu yükseklik sağlam ökonomi gidi- şimizin neticesidir. Bununla be- raber eski Osmanlı borclarının paylaşılmasından meydana gelen 1933 yılı *907,1/2 Türk borçları tahvillerinin fiatı ancak aslının dörtte birinden biraz - fazladır. Bu yüzden normal geliri yüzde 3,10 olan Türk borçları çok ve- rimli birer gelir olmuştur. Bun- ların bugünkü borsa fiatı Üze- rinden yıllık verimleri yüzde 11,13 le 11,62 arasındadır. Anadolu Demiryolları tahvı- lâtının geliri bu hesapla yüzde ondan fazla, hisse senedlerinin ise bu mikdara yakındır. En iyi Türk kumaşı YÜNİŞ * Satış deposu: Yeni Postahane caddesi, Tay- yare piyangosu karşısında Telefon: 20485 İdare işleri telelona 20203 Fiatı 5 kuruş ı Hastalıklara Kestirme Çare: ı Mikrob Öldürücü Bom- balar Tecrübe Edilmeli ! BirGünrüzlecek Ki Şehirler Bu Bom- balardan Fışkıran Gaz İle Yıkanacak Bir lâboratuvarda tübler içinde Şu günlerde çoğumuz gripten yatıyoruz. Ortalıkta bir grip mü- kellefiyeti var vesselâm. Bunun sebebi nedir? Hakika- ten iddia edildiği gibi kar yağ- masının bu epeyce olmasının b::l: rolü vı?::ıg Sonra bu müz'iç hastalığa bir çare bulunamadı mı? Bütün bunları okuyucularımız namına sormak İçin çok tanınmış Öz Türkçe saklanan ölüm mikrobları kıiymetli bir bakteriyoloğumuzu ziyaret ettik. Bu fen adamı da bizzat hasta göşeğinde değli mi? Onun için hayret verecek bir asabiyetle pek meraklı şeyler söyledi: — Tam Üstüne düştünüz! dedi, Biz şehirliler, kardan son derece korkarız. Elimizden gelse kışı hu- dut harici etmekte tereddüt et ( Devamı 3 üncü yüzde ) yeriş çok ye- Akça, Yurdun Temelidir Akça Iııkıılı*ııııı. bu yılın vergi devşirimini karşılaştırmalı olarak bix- diren belgesini birkaç gün Önce gaze- teye koydük. Sanıyoruz ki okudunuz veanladınız ki bu yılın İlk altı ayında devşirilen vergi tutarı geçen yılın ilkk altı ayından daha çoktur. Baâkan- hk ayrıca bildirdi ki bu yıl vergi devşirimi daha- kolay ve sikintisiz olmuştur. Akça bilginleri, bu yurdun öko- nomik gidişinli mlığını anlamak içi egi di e bir göz atmak 'ergiler kolay ve siz toplanırsa yurdun ökonomik durumu iyi gidiyor demektir. Demek kâ bu yıl Türkelinin ökonami ve akça bakımından durümü ve gidişi çok İyidir. Bu Iki bakımdan gidişi iyi olan bir yurdun genel güçlülüğü e çok yüksek demektir. Doğrusunu söyliyelim; bu yıl alış l Tinde oldu. Dı- şarı çok sattık. Yurd içinde de alım — satım İş leri çok kaynaş- mal gıtti. Şuna da parmak- ba- salım; vergi dev- n bu yıl isteğinde ü de alış- verişin ve öke — momik — kaynaş “ manın doğurdu- gu bir uğurluluktur. Akça bakanı B. Fuad Akça, yurdun temelidir. — Akça işleri sağlam olursa © yurdun - sırtı yere gelmer. — * Beşiktaş Galatasarayı Yendi Dün lik maçlarına devam edildi ve Beşiktaşlılar Galatasarayı £-0 yendiler. Tafsllâtı Spor sayfamızda bu'acaksınız,

Bu sayıdan diğer sayfalar: