3 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

3 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ıh_hu “MAZON MEYVA TUZU ve BARSAKLARI l MİDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır., ve DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa gişe çıkmıştır, fakat büyük şişesi ekonomiktir. SON POSTA, - İNKIBAZI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve Katiller dün de Adanada kaldılar Eski Şark Şimendiferler Şirketinden bin kişidavacı | İlk parti olarak 200 memur ve müstahdem Devlet İ ürasına başvurdu. Davacıların vekâletini Profesör Mahmut Esat Bozkurt deruhte etti ü (Baş tarafı 1 inci sayfada) m"h'fr'ı_id vekâletnamelerin mü:”m ikmal edildikten sonra, başka .Clll:llcr c_lı— takib edecektir. Bunlar bi Sılınca, bütün davaların ilk davayla üK 'lml'sı isteği ileri sürülecektir. mınırqllan'— dava, 37-8271 numarayı al - nmuık- xzuhlm bir sureti, davacılara ün ._um ile Nafi hnıı;:dir edilmiştir. / REteieiz lürk memurla: ceği tanzim la Bakanlığına res - da: , Ba- e ) bütün hak - ' femin için bu davaya iltihak ede - 1 kuvvetle ummaktadırlar. d&t Süram tetkik heyeti, son za - Ta kadar ehükümetin nafia umu - Mekte bulş:ı"i imtiyaz mukavelesile gör- davanın anan şirket» aleyhindeki bu 9 Vazife dahilinde olup olmadığı- ettikten sonra, kanuni cevab - irmek üzere, arzuhal suretleri- İ Mümessillerine resmen tebliğ rzî':,::". tekemmül edince, Devlet Şü- İ heyetinde aleni mürafaa baş- akılacaktır. Duruş - 'l::l'l'k:'t::ı'::m iki ay sonra başlıyacağı Verilen ıD'ıvaııın mevzuu Yafhı ""“:'di'da. davanın mevzuu et - Olarak: .ı,,_u'f'“a"lıyar. Bu arada hülâsa umumi h_)ül—l mahsus ile devlete a- aN Ve şi İzmetleri ifa eylemekte bu - Ru #imdiye kadar bir çök iğlin alan Miryolları işletme umurunu #irketler, mütareke senesinden *rreren şekillerini değiştir - ;ıi ' şeklen dıl-vır muamolele - iyalar k"'m:u:ı—b aklarını tanımak ve lardır. ni faahhüdünde bulunm ış Eski bir ki Şirketin, ) el n ;':dnııe B1 vardı. Son şirketlerce, - Muhtelif isimlerle sandık- ek memurlarına karşı im #irketin imtiyazı müdde - #Mürlar K edeceği ve kumpanyanın hhunde Tafından verilenin üçte ikisi l:u.,,,.wkp"' koyacağı, muhtelif ni - tle teahhüd edilmişti. Bun - ümetin ta- bun lar bu sandık tince Üü müddeti nihayetine iye ülunık; memurlnrın.'f her sene n ©n bin lıra dağıtmak te - lunmuştu, —Mdm"lenıurlan arasında, her halde ““'"ehıık fazla hattâ kaydihayat şartile Üur. ".k bir hizmet akdi mevcud - tatında h“lll Türkleşme muamelesi es - Tebi %Ş*fkeuç 1zmetine nihayet verilen ec -| Vi ; a lira !.;:':Zfl Türk memurlara binlerce ıe’“llen t verildiği gibi, bunlardanı is- ı"'lkl:ı m_lyl'u şirketin t memleket - adiz %W_uoıeıemıdn_ vözifelerine mu- Son z Yet temin edilmiştir. mmy:"mıılınıa. müddelaleyh şirket, Barak ö üA KA imtiyaz “Gkı;ı ühim bir taviz aldığı halde, bâ- Tn m to; T ahhüdleri hilâfıma memurları - B Mükteseb | SİNi ih rm dilekleri Bu l._q:îllyct karşısında memur ve müs- a STifl dilekleri: Memurin nizamnamesindeki ih - Maaşı denilen aylıkların, YNi nizamnamedeki hî' ihi n üsnühiz « > "nı’,d denilen tazm İ Xnu itilâfnamesi gereğ iYe Eczacı ve Tabip zamanındaki ı Memurları için hu!u;;lmınlı_ tel memuru Fahri Oykan, kapıcı üriyeti ile bir anlaşma ya- | bakiyesi olan yirmi iki ge- | liralık ikramiyenin önümüzdeki yirmi iki seneye aid kısımlarının, 4 — Memurin sandıkları nizamnamele- rtindeki nisbet üzerinden kumpanyanın vereceği paranın, 5 — Memurların ve müstahdemlerin hizmet müddetleri bakiyesine aid asli ve feri menafia mukabil - borçlar kanu - nunun 344 ve 345 inci maddelerinin hâ - kimlere bahşeylediği salâhiyete müsteni- den - şirketin hükümetten alacağı taviz ile mütenasib olmak üzere 1/6 gibi mu- hik tazminstın memurlara tefriki ile üc- ret ve maaş nisbetinde tevzii hususların- dan ibarettir. 6 — Bunlardan başka, devlet nafia u- muruna müteallik umum! bir hizmetin yapılması gayesile, hükümetle şirket a - rasındaki imtiyaz mukaveleleri şeraiti ile her bakımdan irtibatı haiz bulunan balâdaki vecibelerin yüksek Nafia Ba - kanlığı tarafından mürakabe edilmek su- retile, ifasının temini de, isteğimiz cüm- lesindendir.» deniliyor. Davacılardan bir kısmı Aralarında kadınlar da bulunan dava- cılardan bir kısmı, şunlardır: Memur Re- ceb Ferdi Ger, Mehmet Süruri Burakı, Mehmet Şinasi Kırlı, telefoncu Naciye Erberge, memur Murad Birced, kalem â-| miri muavini Nureddin Berk, memur İs- mail Müldür, ressam A. Fevzi Dinek, me- mur Zühtü Sila; odacı Mehmet Heryaşa, ressam Fahri Salih Koçiç, Yessam Fikret Acan, memur Halid Ülgen, Salih Raruf, | Suphi Halulu, Ziya Feyzi Bengi, Kemal Talüy, Adnan Kirman, Arif Erensel, Zü- beyr Akçadurak, kalem Âmiri muavini Şükrü, Orhon, Hulüsi Göktuna, Rüştü | Özpamuk, Tevfik Atabey, Melek İra, Si- yami Feran, ticaret müfettişi Rifat Ya - Ömer Özdinçman. Romanyanın İtalya ile muahede akdetmesine Fransa mâni olmuş Paris, 2 (A.A.) — Oecuvre gazetesinde Bayan Tabouis, diyor ki: Siyasi müşahidler, hali hazırda İtalya ile Romanya arasında bir muahede akte- dilmiyeceğini beyan etmektedirler. Bu bapta öğrendiklerime göre Fransız hü - kümeti, Bükreş hükümeti nezdinde böy- le bir muahedenin akdi keyfiyetini pro- testo etmiş ve mezkür bükümet de bun- dan vazgeçmiştir. OSMANLI BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TESİS TARİHİ : 1863 Bermayesi: 10,000,000 İngiliz lirası Türkiyenin başlıca şehirlerile Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, İran, Filistin ve Yunanistan'da Şubeleri, Yugoşlavya, Romanya, Suriye ve Yunanistanda Filyalleri vardır. Her türlü banka muameleleri yapar. Alınacaktır. skeri Fabrikalar Umum Müdürl A'.::'. ,Sivarında Kayaş, Küçükyozgak M iki tabib ve bir cczacı alınacaktır. lüğe Müracaatları. ç .. w .. üğünden: ve Erzurumda kullanılmak üzere bir ope- İsteklilerin istida ve vesikalarile Umum Abdullah Adana, 2 (Husust muhabirimizden) — stanbul tevkifhanesinden kaçan ve bu- rada yakalanan katil Abduilah ve Tev - fik hapishanede soğuk kaılılıklarını mu- hafaza etmektedirler. Katiller kendilerini güçlükle yakalıyan Bivil polis memuru Fevzi, Cemil ile res- mi memura hapishaneden selâm yolla - mışlar ve teşekkür etmişlerdir. Katillerden Abdullahın şelirimize gel- diği ilk geceyi barlardan birinde geçir - diği tesbit edilmiştir. Firar hâdisesinde kadın parmağı olduğu iddia edilmesine rağmen bu husus hakkında sıkı bir ke- tumiyet izhar edilmektedir. Katillerin İstanbula sevkleri için tah- sisat beklenmektedir. Bir Suriye Gazetesinin hezeyanı (Baş tarafı 1 inci soyfada) 1928 senesi ilkbaharında Münih şehrin- | de gizli bir içtima aktedilmis. Bunda, Al- roanya ve İtı!_vadaki bazı Arab propa - gandacıları ile birlikte Türk kumandan- ları da hazır bulunmuşlar. mevzuu, Almanya ile Türkiyenin İslâm erile olan münasebetleri me - selesi imşi. «<İslüm milletlerini. harbten sonraki rejimler aleyhine ayaklandır - mak için yapılacak umumi bir hareket» mevzuu üzerinde konuşulmuş ve bu mak- Badla propaganda yapılmak için bir ko - mite teşkil edilip bunun başına da Tu - nuslu şeyhlerden biri. geçirilmiş! Kongreciler, Münih'de, İslâm memle - ketleri için ehemmiyeti olan bazı mese - leleri konuştuktan ve Fransız ve İngiliz siyasetleri enkid edildikten sonra bir ta- kım takrirler ve arizalar okunmuş. Türk matbuatına gelince, anlar hu meseleden, sadece «Münih'de Müslürnanlardan bir Egrup içtima ederek İslâm milletlerinin vaziyetleri hakkında müzakerelerde bu- lunmuştuür,» tarzında bir kaç kelime ile hahsetmişler, Bu içtimada, İslüâm mem - leketleri arasında yapılması kararlaştı - rılmış olan Nazi ve Kemali propaganda - larına dair bir kelime bile neşredilme - miş, Bu kararlar verildikten sonra, içtima- | da hazar bulunanlardan bir komite ge - çilmiş. Bu komiteyi, Ppropaganda nazırı Göbels nezdine kabul - edip kendilerine lâzım gelen talimatı vermiş olduğu gibi Alman hariciye nazırı da bütün sefirle - rine ve konsoloslarına bu bususta malü - mat vererek yapılacak propagandaya ge- rek para ve gerek yardım suretinde hiç bir şey esirgenmemesi lüzım geldiğini bildirmiş. Az kalsın unutuyordum. Almanya hü- kümeti bu iş için yarım milyon marklık bir tahsisatı. da komitenin emrine âmüde tutmuş! Müzakereler esnasında Türkiye ku - mandanlarından biri bir takrir vermiş. Bu takrirde hülâsaten söyle deniliyor - muş: *Biz Türkler, Suriyede Arabların aley- himizde harcketlerile mMmağlüb olmadık. Askeri kuvvetimizden dolayı mağlüb ol- duk. Her ne kadar bir takım Arablar İn- Bilizlerle Fransızlara — Mevlederlerse de ekseriyet bizim dostumuzdur. Cemal pa- şanın ve bazı ittihatcıların barb esnasın- daki hareketleri fena tesir bırakmışsa da bu da o kadar mühim bir şey değildir. Şimdiki siyasetimiz iyidir. Biraz daha gayret edersek Suriyeyi tekrar ele geçi- rebiliriz.» Bittabi, bu takrir de gayelt muvafık görülerek eİslâm memleketlerile Alman- ya ve Türkiye arasında mevcud eski dost- Deposu ; Müzakere | HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK tadsızlığı defeder. MAZON - isim Mazon ve Boton ecza deposu ve İstanbul ve ohdan mütevellid baş ağrılarını defeder. Son derece te taz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA - ÇABUK, ve YANMALARINI HOROS markasina Yeniposlahane | - Türkiye - Irak şimendi! birle_ş_ıikten sonra Jrak Hariciye Nazırının memleketimi- ze misafir olması iki dost ve komşu mil- let ve memleketin aralarında mevcut iyi münasebatı bir kat daha kuvvetlendir - miş, iki tarafın siyasi ve iktısadi menfa atlerini yükseltecek şüphesiz birçok gü- zel karar alınmıştır. Bu meyanda Irak şi mendiferleri ile Türkiye şimendiferlerini birleştirmek hakkındaki tasavvurun ta - bakkukuna doğru yeniden yeniye mühim ve müsbet adımlar atıldığını öğrenmek gözetemizi hassaten memnun etti. Çün- kü gazetemiz İsmet İnönünün şimendifer siyasetile memlekete ettii büyük hiz - met ve himmetleri en çok takdir eden- ler meyanındadır. Türkiye demiryolları- nın memleket için temin edeceği en bü- yük fayda ise bilhassa komşu devleller- le olan muvasalayı arttırması ve bu su- retle beynelmilel münakalâtta Türkiyeye lâyik olduğu mevkiü chemmiyeti alması- dır. Mesclâ Türkiye - Irak şimendiferle- ri biribirine bağlandıkları gün, Londra- dan Hindistana gitmek isteyenler için en |kısa yol Türkiyeden geçecektir. Bu yolun diğer yollara faikiyeti ise kara yolu ol- masıdır. Meselâ deniz seyahatini sevmi - yen ve Hindistana bir an evvel yetişmek isteyen bir İngiliz, Landradan trene bi- nerek vagondan hiç inmiyerek İstanbula kadar gelebilir. Haydarpaşa ile Sirkeci arasında da trenleri taşıyacak vapur se- ferleri tosis edildiği takdirde ayni vagon dahilinde Basra körfezine kadar gidebi- lir. Oradan öteye katedilecek deniz me- safesi, binnisbe kısadır ve nihayet 48 ga- &t sürebilir. Hindistan yolunun kara tarikiyle Tür- kiyeden geçmesinin memleketimize geti- veceği siyasi, iktısadi, ticari ve ümran sa hasındaki menfaatleri ise saymağa hacet bile yoktur. Bunu herkes ufak mülâhaza ile bulabilir. lrak şimendiferleri hemen hemen Bas radan Musul civarına kadar gelmektedir. Şimdiki halde Bağdattan gelen yol Mu- sulun takriben yüz kilometre kadar ce- nubunda (Kalet - ül - Serkat) a kadar Eski borçlar Fransız frangı He ödeniyor Bütçeye 4,742,634 lira tahsisat kondu Ankara, 2 (Hususi) — Düyünu Umu - miye Meclisi 1982 mukavelenamesinin ü- çüncü maddesi icabı olarak önümüzdeki tediye servislerinin Fransız frangı ola - rak yapılmasına muyafakat ettiğini hü - kümetimize bildirmiştir. Varılan karara göre devalüasiyon ne - , ticesinde hasıl olan farkın yüzde yetmiş beşinden hükümetimiz tamamen istifade edecek, geriye kalan yüzde yirmi beşini ise tediye etmekle beraber bu nisbet de lehimize olarak ihtiyat hesablara geçiri- lerek borcun bir an evvel itfasına yarıya- cak bir yekün temin edilecektir. Bu vaziyet karşısında 1936 devlet büt- eesinde Düyünu Umumiye senelik mü - rettebatı ve idare meclisi masrafları ola- rak konan 6.529.668 liralık tahsisat yeri- ne 1937 yılı bütçesinde aymı Tasla 4'742.634 Tira konmuştur. elden gelen gayretin sarfına karar veril miş ve... nihayet anlar ermiş muradları- na, biz çıkalım kerevetlerine' Bu nevi hezeyanlarla Suriyeyi aleyhi- mize tahrik etmeğe çalışan herifler, söy-| ledikleri yalanların kendı kuyrukları ka- dar uzun kuyrukları olduğumun farkın -; da bile değildirler: 928 tarihinde Gö - bels'in propaganda nazırı olması içln! tamam daha dört sene vardı! Aynı tarih- teki Alman hükümeti, dünvada Nazi pro- | pagandası yapmak değil: babil olsa Al- | manyadaki Nazileri bir avnç suda boğa - cak sosyal - demokrat hükümeti idi. Bü- tün bunlar meydanda dururken bu ka - dar cahilâne ve bu kadar yüzsüzce pro- pağandalar yapan gazetenin bir Vatani | gazetesi olduğunu düşünürsek, Suriye -| li devlet adamlarının bahsettikleri Türk İ dostluğunun ne demek oldudunu Attak İ | geliyor. Türkiye şit nupta son istasyonu dir. Bu iki nokta at kilometre kadardır. Irak- hükümeti ve idaresi son z tın birleştirilmesine İhtimal ki mülâhazalar vardı. fazla zamandan beri danmiyorsak, Irak ) hatların birleştirilme rinin sarfiyatını artt Bgörmeğe başladı. İşti taraf >diferlerin vurları Kuvvetlendi. larda bu işi başarmal Bağdada bir mühend dermiştir. Son zama rek İngiltere ile, ger larımızı bir kat dahı dan birleştirme tasav men küyvveden fiile ğuna hükmedebiliriz Bu birleştirme işti başlarsa, İngilizlerin mendifer atındak ran, aradaki 300 kilor bir buçuk, nibayet il na şüphesiz nazarile nanlar yorlardı İngilizler müstemlel çöllerde şimendifer y tırlar. Binaenaleyh 1 ile Nuseybin arasındı demiryolları çok - çal Türkiyede demiryolcı tir. Binaenaleyh bi değerli işi çok sür'at! biidir. Hele Irak kom. yasetimizin kuvvetler tün kolaylaştıracaktır Bu çok hayırlı iş ramazı daha iyi tenvii cağı güzergâhin bir Tuz. Bu hattın bir an ev tün memleketçe te dir. Kömür Japon Sefiri il gazetesinin Ankara 2 (AA,) milel kömür sergisin ka hiç kesilmeden d Büğüne kadar sergi) 45 bini geçmiştir. yanatta bulunmuştu «Sergiyi büyük lanmış, ince bir zev ve mükemmel bir gi buldum.» Berlinde çıkan B. nelmilel kömür serg ği yazıda diyor ki: «Ankaradaki sergi rupa şehrindeki farksız ve muhakkali çin nümune olacak meldir.» BANKA KO iTAL Sermayesi İntiyat akçesi Merkezi İd İtalyanın başlı ŞUBEL İngiltere, İsviçre, ristan, Yugosla! garistan, Misır, Müttehidesi, Arjantin, Per Kolum Afilyası İSTANBUL Ş Galata — Vayvoda Palas (Telef, Şehir dahilind. İstanbulda : Alül Telef. 22900 /3/ Tunda: İstiklâl z1

Bu sayıdan diğer sayfalar: