15 Kasım 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

15 Kasım 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— d —— : 15 İkinciteşrin Trenden karanlıkta bize doğru ko Evvelki günkü ve dünkü kısımların hülâsası Malütiyetinden dolayı meslekten çı * €ski Konya rüşdiyesi tarih Öğ - Tetmeni hapishanededir. Cürmünü ha - he b ödüyor, Fakat o eski mesleğine Ft- İzmet etmek istiyor. Hiç kimsenin hdlh. senelerdir. gizli tutulmuş olan * Adiseyi hiç bir şey saklamadan ân - yor: “Ben © sıralarda Sirkeci - Edirne tren- de ""_!!ll hat müfettişliği kalemin - ö at fmandım, diyor. Bemplon ekspre- Tu KüTne stasyonundan İstanbala dok - hareket Etmişti. Fakat & saat 45 daki- Beçtiği halde hiç bir islasyondan Ser- Y'mı hakkında haber gelmemişti. ı“:"“ı.ııılııı bütün araştırmalar boşuna 0- hataş - Edirneden hareket eden tren Mümi Yoktu. Herkes telâş içinde idi. U - Yağı ç Müdürlük telefonla müfettişliği a- G; " et bir ses umumi müfettişe bağır- veriş ek herif. Alay mı ediyorsun? Tren 'l_dnıııı girmedi ya? Hatlarınız bo « Servisleriniz bozuk. Koca — treni a - BİLLİ! Bir hâdise yüzünden tek- öt y * Edirneye dönmüş olmasm? Tarçş Odük efendim, Edirne de bize s0- Yor. Hayır. —a Nakil hayır yahu! Koca ekspresi dıdar ma? Allah Allah, demek ekapres Salında!, m Telefon hiddette birdenbire kapatıldı. Müdüriyeti umumiye akabinde bemen famim çıkardı. arada bu haberin kat'iyen yayıl - 2.:"— ehemmiyet veriliyor. Biz mü - ha y aHüsrev bey ve memurlarla bir baş- ."Hıı—ıuıı atlıyarak yola — çıkıyoruz. Tipisi de başladı. Çorluda — istasyon heyecan içinde, trenin bulunduğunu öYledi: Tren Uzunköprüde battal bir hat _""" gekilmiş. Biz yeniden sür'atle yo- —“_"’—-— Çorlu istasyonuna — yakla - Bizei *dürl> emri veriliyor. -Durayoruz. yanllda süngülü —askerler. — Kumandan ._:— gelerek bize hâdisenin hâlâ mu- Bd *lmakta devam ettiğini — söylüyor | Şdi başlıyacağımızı lâye edi - Roman devam ediyor. b Ve #ARRE î ğ'm bulunmadı mı? Klia llilaundu. Battal hatta çekilmiş. Ma- yıp. Yolcular? Tezesi İ sağ. Askeri imdadı sıhht mül- MA İstasyonda todavi ile meşguldür. Mümkü mh*k""ü' Memleket hastanesile temasa h]lnı, ':Tfîrri emrini aldık. Hacet te Yır.. Treni battal hat üzerine çe- e kapanmış bir halde keşfettik. ıkîpıîar ve pencereler olduğu gibi * apah kalmış ve trenin stim kâa- €ti Yanmakta idi. Binaenaleyh yol- $ buçuk saat yağan kar altında | SON POSTA w ü İstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli nr—nek üzere idik ki, ceketsiz bir adamın ştuğunu gördük “SonPostınn“' sergüzeşt romanı -—-3— Hüsrev bey: — Şüphesiz.. Dedi. O vakte kadar sumt memurlar- dan biri Kumandana: — Kumandan bey, dedi. Biz ekspret .sta veya yaralı dahi olsalar yolculari llı:birlilr.!)e nycuxet altında İstanbula gö- tüörmeğe memuruz. 'Teslim alacağız!, Kumandan: — Biliyorum efendim.. dedi, Emir al- dım.. Memur sordu: — Tren hareket edebilir bir halde mi acaba? — Görünürde bir sakatlık yok. Fakat biz buna hüküm veremeyiz. Malümuüâli- niz makinist kayıptır. Şüphesiz beraberi- nizde bir makinist getirmişsinizdir? Buna Hüsrev bey cevab verdi: -— Tabil... Bütün lâmbaları yanmakta olan istas- ——— Sonbahar geldi, Gümleşi KEİS kimse donmamış. - Yalnız Baygin bir haldeydi!.. .B YEn mı? Trenin & Daha doğrusu bayıltılmışlar! İÇine girdiğimiz zaman — ka- Pencorelerin kış münasebetile Kâpalı olmasından — bil'istifade Bir gaz yayılmış olduğunu deT- derhay ÇÖk. Hemen pencereleri - açtık, Örler, Yolcuları tahliye ettik. İstasyondü- - Yıldılar mı? — Cümlesi, — 4 AÇ kişi? 8. hepsi de ecnebi.. #Di doğ MİZ — birlikte istasyon Nr.zı_:ır-î Tü Yürü le :mr.(”.'" kumandanın gayet dürmek ça bu izahat m Etişta H iyle dursun, büsbütün tutuştur- Üğm, a. eV beyin sual sorarken Şaşır- Güm < düdaki M Hüsre - Diye Ye so, M Tdu, Yır! — Allah ç | Bu Allah!.. demek tren bir s0y- î:ığa uğramış.. yolculara bir şeyie- S p D çalınmadığını sordunuz mu? Cüren *t Biz de evvelâ hâdisenin pek Banday, YöPılmış bir soygunculük oldu- Yilme, Föphe etmedik. Yolcular ayılır 8- Ma; Di gaa GAYMetli eşyaları olup olmadığı- tik. Fakat henüz tamamile kendi- epeiniz lTiş değiller!. Maamafih biz y h“Yr:“ıl'miı—hr:ri aldık. Hiç kimse bir Yor! Siz şimdi daha geniş tah kikat Yapabilirsiniz., E D ) Yoka, “Pek kimse kayıb değil, yaralı da | ağrıbardan 'Taklitlerinden gakınınız Ufak bir Üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir-i Bunun için derhal bir sonra Bütün KurtuldumMm— NEZLE - GRİP - BAŞ - DİŞ ve ROMATİZMA İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ve israrla 1 lik ve 12 lik amtalajı vardır. berh — İ DA Kumanden: — Biliyorum erendim, dedi, Emir aldım. yon binasının önüne gelmiştik. Kuman- dan: — İşte, dedi, bütün yolcular orada.. istasyonun inzibatından maada tahkikatı size bırakıyorum. Hüsrev bey: — Atfedersiniz, kumandan bey, bir noktayı daha soracağım, dedi. İşde bir cinayet, bir katil görülmüyor değil mi? Yolcular da tamam. — Evet tamam. Fakat makinistin âki- beti meçhul. Başka herhangi bir cinayet izine rastlamadık. Makinist öldürülmüş mü, kaçırılmış mı veya vak'a fsillerile birlik mi hareket etmiştir, bunu tabil kes- tiremeyiz.. — Soygunculuğun yapıldığı hakkında r fikir hasıl etmediniz mi? — Hayır! Biz yalnız postanın soyulub soyulmadığına baktık. Postava el bile sürülmemiştir. — Garib şey! Kumandan hemen istasyon şefinin ©- dasına doğrularak: (Arkası var) havalar soğudu. SEFALİN isteyiniz ODA MESELESİ Yazan: N, Kren Annma Vasilyevna açık bir pencerenin önündeki şezlonga uzanmış, Çalgın dalgın dışarı bakıyordu.. Birdenbire, derin de- rin içini çekti. Ağzından: — Kuşlar... Sözü döküldü.. Göz yaşları solgun ya- naklarından inci taneleri gibi akmağa başladı. İşte tam bu esnada pencerenin önür- deki kavak ağacının bir dalı oynadı. Da- lın üstüne kocaman siyah bir karga kan- du. Avlunun çok ilerisinde de komşunun tavukları geziniyordu. Ben ona: — Bu gördüklerin kuş değil, karga ile tavuklar, dedim. Anna Vasilyevna gene içini çekti: — Şimdi ormanlar, kırlar ne güzel dedi.. Şimdi oralarda ne kadar çok kuş vardır.. Cıvıldaşırlar, ötüşürler.. Sırtüstü otların üstüne uzanmak ve onları dinle- mek... Ne bahtiyarlık!. Otlar yeşildir, tazedir.. Toprak ılıktır. Sıcacıktır. Et: ta, her şeyde bir tazelik, bir güzellik ka- kar.. Ot istiyorum, köy istiyorum, orman istiyorum, anlıyor musun?. — Madem ki istiyorsun, seni tutan yok.. Yakında izin günün gelecek; giders — Ben yalnız izin günümde değil, bi tün hayatımca kıra, ormana gitmek İsti- yorum. Kız kardeşimin Volga kıyıların- da küçük bir evi var, Minnacık bir bah- çe.. çiçekler.. salatalıklar.. kendi ineği- miz.. süt... . Anna Vasilyevna'nın sözünü kestim: üt, dedim, burada da var, Nah şu- rada köşe başındaki sütçüde. Anna Vasilyevna bu sözlerime içerledi: — Sütçü dükkânı.. Ben ondan iğreni- yorum. Ya bana başını uzatarak içlen ge- len bir sesle; hazin hazin kim Mu-u-u di- yecek?. 'Ya onun sıcacık, ıslak ağzı; onun kon- dine has kokusu?. Bir sütçü dükkânında Anna Vasilyev- na'ya Mu-u! diyecek bir ineğin bulun- mıyacağını, islak, yumuşak, ilik ağzı da görmek pek kabil olmıyacağını ben de tasdik etmek mecburiyetinde kaldım. Anna Vasilyevna gene içini çekti: — Bütün bunlara ne kadar hasretim, dedi?. Ah, bir gidebilsem?. Hiddetli ve kıvılcımlı gözlerini güzel ve temiz odası içinde dolaştırdı.. Ben onu çok iyi anlıyordum: Kocası o- nu bu odasında bırakıp gitmişti.. O bir daha ele geçmez çılgın gençlik çağları o bu odada iken ondan uçup Bitmiştiler.. — Anna Vasilyevna, dedim, madem ki kıra, yeşilliğe bu kadar hasret çekiyorsu- nuz, ne diye kalkıp gitmiyorsunuz? dolu gözlerile — Odanızdan size ne?. Güldü: — Ne demek odamdan bana ne?. Şu - nu ancak rüyalarında görebil |Ben, deli gibi, bu güzel odamı bırakıp | gdeyim?. Sonra, kümesteki tavuklar bile benim bu hareketime gülerler.. — Hani siz şehri, şehir yaşayışını sev- miyordunuz ya?. — Nefret ediyorum. — Ya köy yaşayışmı? — Köye bayılırım. — Şu halde hemen kalkıp gidiniz! — Ya odam?. Bugünkü günde oda de- mek başlı başınâ bir kapital demektir. — Bu o€a size çok mu pahalıya malol- du? — Bana mı?. Ben onu beş para verme- den elde ettim. — Halbuki siz odanızdan ötürü: «O bir kapitaldir. diyorsunuz!, Demek onu sal- mağa hazırlanıyorsunuz?. | Anna Vasilyevna kıpkırmızı oldu; | Teşekkür ederim, dedi, ben b sizden beklemezdim. Siz beni oda tüc mı sandınız? — Şu halde onu <Yapı kooperatifi» ne emanet ediniz! n san gibi, kaşlarını çattı ve içini çekti: *« «Yapı kooperatifi» odama Mohotkin leri ve yahut Sokolofları doldursun de- ğit mi? Geçen sene böyle yapmıştım da Mohotkinler kütübhanemdeki «Puşkin. | okumamışlar mi?, Sakoluflar Berbad ın- K Anna Vasilyevna, sabrı tükenen bir ın- | sanlar.. Ben onlara bu güzelim odamı vü- Rusçadan çeviren: H, Alaz sıl bırakırım? l — Peki, Anna Vasilyevna, siz şimdi ne istiyorsunuz?, — Köye, ormana, kıra gitmek Tum. — Gidiniz!, — Ya odam ne olacak? Şüpheli gözlerle bana baktı | — Yoksa, dedi, benim odama siz mi göz' koydunuz? istiyüe bile geçirmedim. uşmamızı başka Bu hâdiseden bir mevzua intikal ettirdi sonra da bir daha birbir lan konuşmadık. Ben onu birkaç defa sokakta solgundu. Bi nuyordu.. O |dan deli gibi kaçıy yordu. Anna Vasi çokiyordu kornalarım- ör, kulaklarını üki- demiyordu Mesele ba« Şu oda meselesi!.: Yarınki nüshamızda: Esrarengiz imza Çeviren: Faik Bercmen GETER T AT RAR AA DA DA DAAE DA AAT RE T DA GA DARARRAASEREAAEEAN. İstanbul Tramvay Şirketi 21 ikinci kânun 1911 tarihli gartnamenin 14 üncü maddesine göre İLÂN 1937 yılının 15 İkin. Teşrinden ve yeni ilâna kadar pazardan başka günlerde gidiş « geliş kış programı llk — Soa Yellar kalkış - kalkış Şişli - Tünel 615 2340 Tünel - Şişli 635 M00 Şişli - Beyazıt Beyasıt - Şişli Fatih - Harbiye Harbiye - Fatih Aksaray - Harbiye Harbiye - Aksaray 700 M15 6235 2310 120 2355 1950 2400 2011 MAD Maçka - Tünel Tünel - Maçka kd B a ” Bişli (depo) Eminönü — 618 — 700 Eminönü - Maçka 645 2000 ğ Maçka - Eminönü 720 1930 telır St - Sirkeci 7T00 1930 Birkeci - Şişli 730 2008 Mocidiyeköy - Eminönü 645 1820 Eminönü - Maeldiyeköy 720 1900 Taksim - Beyazıt 720 2020 Beyazıt - Taksim 1752 2054 615 2816 Kurtuluş - Beyazıt Beşasit - Kurtuluş 700 2355 Şişli (depo) Eminönü — 605 703 Eminönü - Kurtuluş 633 1938 Kurtulüş - Eminönü — T05 2004 Bebek - Eminönü Eminönü - Bebek Bebek - Beşiktaş n Ortaköy - Aksaray Aksaray - Ortaköy T5 3115 Beşiktaş » Falih 700 2020 'Topkapt « GSirkeci Birkeci - Topkapı 6.50 2350 'ANBUL ŞEBEKESİ| BEŞİKTAŞ ŞEBEKESİ 615 2318 L Mirkeri - Ve GAS 2345 gy Föirmekapı - Sirkecl — 610 2310 Birkecl « Edirnekapı 640 3340 ö baeecen nnn ae erenseseename ea n aa Şişli stadyom kupasını kazandı Taksim stadı tarafından tertib edilemi «Stadyom Kupası» finali dün Şişli ile Ata navudköy takımları arasında yapıldı. Şişli takımımda merkez muhacim Vahali (oyauyordu. İlk devre 1-1 berabere bitti. İjkinci devre Şişli takımı üç sayı daha yae parak oyuzu &1 kazandı. Stadyom ida. tarafından konan kupa merasimle Ş akımına verildi 'Taksim stadı tarafından hazırlaran stadyom | maçlarına da dün başlan- rel |

Bu sayıdan diğer sayfalar: