21 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

21 Ocak 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETE ET 4 Sayi 5 Maarif Vekâleti Tallieağında bir sanatoryom yaptırıyor Avrupadaki i emsali kadar mükemmel olacak olan bu binanın bir eşinide aynı sahada vilâyet yaptıracak | Validebağı Prevantoryomu Maarif Vekâleti kendisine aid bu - Yeni sanatoryom talebelere Hunan Çamlıcada Validebağı prevan -|sustur. Memleket dahilindeki mek toryom ve sanatoryoim zisi içindellerde muhtacı tedavi talebeler getirile- büyük ve son sistem (bir sanatoryom|rek yatırılacaktır. Bu civardaki bozük inşa ettirmektedir. Sanatoryom yüz en İstanbul belediyesi bina ta * yirmi yataklı ve üç katlıdır. İçinde, en|mamlanıncaya kadar tamir ettirmiş 0- son sistem bir ameliyathane, rontgen |lâcektir. ve güneş tedavisi kısımları bulunacak- Validebağ Bu ük binada ayrıca çamaşır-|larda teda lıklar, kurutma daireleri, servis oda -|yet müsaid, ları, yemekhaneler ve hususi hasta ya-| (Maarif Vekâleti burasın ak odaları vardır. Yemekler haricdela'lim ve talebelere mah pişecek ve sıcaklığı muhafaza edil - ne koyacaktır. mek şartile hususi tertibatla buraya ge tirilecektir. mah -| b-| tr, daoni y mu » tedavi Ayni sanatoryomun bir eşini ayni sahada İstanbul belediyesi de yaptıra-| eşin her kata ayrı ayrı girebil Bi ak Bu binadan İstanbul lâyeti| ı katlar geri çekilmek suretileld deki muallim ve talebeden has- İsviçrede ve Avrupada emseli san: ta olanlar istifade edecektir. | ktedir. Üç y İstanbul belediyesinin ya tıracağı | aya mal olacak sanatoryor in -| toryomun plânları Nafia M üç kısma ayrılmıştır. Birinci kı tarafından hazırlanmağa başlan - bitecektir. Bum ıştır. İstanbulun mal: olacak bu kıy- içinde ikmal edile- metli esere de 1940 senesinde kavu - şulması muhtemeldir. | Poliste ı Malül bir adam denizde boğulurken kurtarıldı Emirgân İskelesi civarında sandal nizin yüzünde bir şey dolaştığını g yanına gidince bunun boğulmak ihtiyar bir adam olduğunu anlayarak der -| bal sahile çıkarmışlardır. İ Bu adamın iki kolu da bileklerinden ke-| six bir gözü de kördür. 80 yaşlarında tah - min edilen bu ihtiyarın üzerinde büviyeti- medar olacak hiç bir şer olu i kendisi de ifade veremiyeci bir haldedir romlara tefevvuk et: bin | şaa sani sım İnşaatı Haziranda güzel eser 1938 yılı cektir. Ticaret işleri: Fransanın memleketimiz için verdiği kontenjan 938 senesi birinci üç ayı için Fran - sa hükümeti memleketimiz mahsulle- rine aşağıdaki kontenjanı vermiştir: Kabuklu fındık 650 kental, yumur- ta akı 250 kental, yumurta sarısı şe - kersiz 250 kental, yumurta sarısı şe kerli 250 k , bira imaline mahsus| arpa 10,500 kental, m 5.000 kental,| bakla 20,000 kental, fasulye 750 ken-|© tal, ceviz 175 kental, tal. İ | de; dere- «| iç ceviz 250 kens|ç denize diiştüğü anlamimaktadı m | Yugoslavya Yugoslav ım bir yasağı a hükümeti Belçika, Da- rimarka, Holanda, Fransa, Almanya, İsviçre ve Türkiyeden yapılacak do - ie muz ve geviş getiren Son derece pefmiirde dflenet olma. Ms tarafından 1 *u hastanesinde tahtı teda' . Zabıta tahkikata devam etmektedir. Dört kafadarın yaptıkları Mustafa, Süley Yaşar ve Mustafa $- İsimli dört kişi Küçükpazarda yabıta tara - Rzleri Fe kumar oynatıldığı için kapatılmış alın bir kahrenin bötün pencerelerini kır - Midhat izminde bir a-la, sonra bir otomobile binerek kaçmak miitlerdir. Fakat otomobilin 0 bu adamları arahasma bindi iş, bunun ğ- » dört kafsdar ot de camını! nl »isler, üstelik şoförü de teh dide bas kıyafetle olmasi goslavyeya idhalini da geçirilr i menetr Deniz Fındıklda otu dam arka mak sıkışmış, üç parın; dırılmıştır. k Bakırköyde oturan ünün Haliç Jsk ayna ğı eztir iş, hastaneye kal. 1, bir Fakat bu ! rt katadarı müşlerdir. Tramvaydan atlıyanlardan ceza almıyor esnada da polisler yetlemisler, ayağı ka ğ İ da yakalanıp karakola götür» zere İken mü Büyük P karşısındaki terlik binasının dün gece meçh İr sarafından killdi kırılmıştır. Bunun harz - fakat ber 1 muvaffak © Son yirmi dört sanat zarfında dan ötürü 119 zab; amvaydan atl alınmış, 177 ekmek, 47 n küse yoğurt Anha edilmiştir. muhtejir | TÜRK İNKILÂB TARİHİ | BÜYÜK HARBDEN SONRA AVRUPA Kabataş Lisesi-tırih öğretmeni SAMİH NAFİZ VSU'nun bu herkesi nlâkadar elecektir. Fiyatı Kuruş, ELLA» Satış yeri: İKBAL KİTABEVİDİR. i *s6ri İistanb jmiş, miştir. Fi SON POSTA Belediyenin 938 | büdcesi Oyun âletleri rüsumu belediyeye devredildi | Belediyenin yeni sere büdcesi ha-| zırlanmıştı. Fakat hükümet, Hâziran tibaren oyun âletler e bat dev-İkaramamesi tanzim edilerek Otobüs ei yeniden başladı Dün Tan başmuharriri Ahmed Emin celbedildi ve dislenildi Dahiliye etrafındaki ia nokt ti olobüs ler tahkik raporunu k hkik ve tam lerine iade Müfettiş İDah ; linde şlamışlardır. gâzetesi rouharriri n ve otobüs işlerile tedkikat Ahme alâkadar »ülkiye müfettiş - vermiş a ve kardeş | Zeki, babasını ve kardeşini iddia Gimişik be öldüren Zeki hakkın - uç- 4 üncü sorgu hâkim n ilk tahkikat neticelenmiş, ba- ve kardeş katili hakkında son tahkikat gönderilmiştir. ırlık tahkikatı başladığı zaman Ze - cinayeti babasını ve kardeşine kiz şlediği anlaşılmış, fakat suçlunum de ci x iddlası ka: nda bir kere de müşa- altına alınması lüzumlu görülmüştü amanki variyet gu idi: babası Hacı Şevket zepgin bir s- k ye akamnın idaresini oğulla» mişti, Pukat, bilâhare bazı se - dolayı emlâkinin idaresini yalnız u Radiye bırakmış ve Zekinin alâ- kesmiştir. Bütün bunlar karşısın - sına ve kardeşine karşı derin bir Zeki, hased ve Ihtırasın tesi - işleteiştir. Suçlu o zaman kendisine sorulan sualle- © karşı muttasıl şu cevabı vermekte İdi: | Bilmiyorum. Kendime hâkim değilim line yaptığımı bilmiyorum. Buçlu, bem baba, hem de kardeş katnı ve olmak dolayısile, müddelumumilik kendi - 450 inci maddenin i inei ve 5 şinel bend ra muhakemesi ve teeziyesi talebi » ıkemeye sevketımişir. Bu maddenin lerine le mi DİK tayin ettiği ceza ölümdür. Duruşmaya ya - komisyoncu dün mikfettişliğe celbedil- kında başlanacaktır. Garib bir iddia Bir evi so;muş Zabıta ve Adliye bir hırsızlık , disesile meşgul bulunmaktadır, Birkaç gün evvel zabi hâ Joturan Arifenin evi evde Arife Nezahat varmış. İddia genç e bir hırsız yokmuş. ya göre hırsız a bir şey koklatarak bayılt miş, sonra da evden bir hayli eşya ve smeleleri tekemmül a aid 6 lira po dam uzun be fakat kimm imiş. ?, huf malümatlarına müracaat olun- hırsız ev sahibinin | kızını bayıltınış, sonra da Şu şekil jde bir müracaat yapılmıştır: Lângada Bir ebe atliyeye şikâyet edildi naiyada Ali Fakih caddesinde oturan cı Mes'udun karısı Zehra, birden - neilanmış ve derhal ebe Binnaz ça- . Fakat, çocuk &lİ olarak doğ- ş Bunun üzerine karı koca adilyeye müracaatla, çocuğun ölümüne ebenin ha - tası sebeb olduğunu iddia etmişlerdir. Ad - kun bire İ Müt eferrik: Türkkuşu talebelerinin muayeneleri İstanbul Türkkuşuna mukayyed talebe - in muayeneleri Hava Kurumu İstanbul besinin Ankara caddesindeki Merkezin - “ide bulundurulacak olan hey'eti shhiye ta- nız kizı ipinin Cumartesi günü saat 13 den 1530 r ve pazar günü de saat 14 den 16 cağından adı geçen talebe - yukarda yazılı saatlerde Kurum Mer- “(zerinde isbatı vücud etmeleri ve kayd mu- etmiyen üyelerin de we etmeleri lâzım gelmektedir. Satılık kitab ve Eşya En tanmmış Fransız ve İngiliz mu- lu ve siyah elbiseli İşte, burası meç İhbar üzerine derhal tahkikata baş-| barrirlerinin eserlerinden, ekserisi pek ma » lanmış ve failin Şerif isminde birisole! rif hak- adliyeye duğu neticesine varılmıştır. Şı kında zabıt tanzim edilerek, sevkedilmiştir. A eiumumilik Şeri i | inci sorgu hâkimliğine gönder zahat Şerifi teşhis e fi eve giren adamın bir başka r. Hâdiseyle bir lemiyen Şerif de serbest bı Tahkikata devam edilmek- söylem akılmıştır. Münifekez aczini Munzam Resim alınmıyacak Serbest den sonra bazı tarifenin © gös gümrük resm rük idaresin idh nin tatbikin mikdardan enilmişli. Bunun üzerine al arlar itiraz etr bulurmü tedkikler neticesinde resmin ku sursuz alınmış olduğuna karar ve manifaturacılardan sim alınmamasını bildirmiş tığı munzam re gümrük Toplantılar: Halkevine davet Eminönü Halkevinden: Evimize bağlı klüb- lerin murahhas ve başkanlarının sal günü saat (17) de Evimizde bulunmaları lüzu İehemmivetle tebliğ edilir yamuk! u mensücattan kkında güm- ve Vekâlete mü- ardır. Vekâlet, ya idaresine iyi eildlenmiş, kâffesi yeni bir halde, pek çok kitablar, Y boya resim, bronz ayaklı ve elektrik için mücehhez lâmbalar, bronz karyola, Arab usulünde sandalyeler, ve divan, pe makineleri, ve Alman markalı büyük bir gramofon, pek kıymetli vazolar, es- vab dolabları, Arab ve Çin üslübunda mükemmel bir baho, vesaire. Bu eşyadan pek kıymetlileri ve pek ucuz- ları vardır. Yeşilköy istasyonunda tütüncü Ba- yan Fatmadan sorulur. reczaya Ağı gi iyi markalardan fotoğraf| | mahkemeye sekedid i iddiası sabit olmal © zaklini iniz t Gümrük imza â i vasi sahtekârlık da > Gümrük beyannamelerinde yapmak iddiasile tahta | kikat kararnam 71 mahkemesi dava gtir, 1 nel 5 Yular hakkında da son tahkiksf İ kararımı ve ve evrakı za | dermiş tir. Duruşmaya yakında $ Jr N bi dart , eticelenen bir Bl Ağırceza mahkemesinde bir Öl biyet davası netleelendirilmiştir. Suçlu Anastas Erenköyünde bif tırmış, bilâhare buna proje maksi balkon ilâve ettirmiştir. İşte, DE çökmesile üstü yaralanmış, ameleden İsak da Hâdiseyl müteakib Anastas le ölüme sebebiyet suçundan, 459 deye göre tahtı mul Buçlu mahkemede balkon haiz bulunduğunu Iddia etmişse de suçu 5 örülmüştür. Anastas 1 sene, 2 öy müddeti mahküm edilmiştir. Cüce Simonun tahliyesi İ İstanbulun en kısa boylu ada! mon bir yarslama hi kuf'u. Tahkikat sonunda höâdised€ lunmadığı aa varan ve pek hafif o arı itibari delumum! monun tahliyesini kındaki takibatın gayri mevkuf istemiştir. Maamafih, bu hususi kimliği henüz bir karar vermiş Simon hâlen tevkifhanededir. "don yar Mevlidi Şeri Merhum Ahmed Aldı ukaçtı'n huna ittihaf olunmak üzere Ö deki 23 Sonkânun 1938 pazaf i İmüteakib mevlidi şerif okun Arzu eden ihvanı dinin terifi! olunur . pa Lİ Şehir air Dram kasan, Bu akşam saat “0 PERGÜ Dram 5 peri İ Yazan: Henrik © Komeli kısmında Bu akşam saat 20. m0 de gi AYNAROZ KAD! , Yazan Celâl Musahib Da ERTUĞRUL SADİ TEK TİYAT go3l Pazartesi 8 (KADIKÖY - SÜ Salı : (BAKİ Çarşamba : (0SE HALE siner HANIMLAR TERZİHANE” Vodvil 3 Perde: Çeviren : Mahmud Yenarl Baş rolde: Şimdiye kadar misline rast Ey sinemalarında e -İ Bütün dünyanın her;ün radyo TRESİ — SEYH AHMED: RAMON Türkçe sözlü ve şarkılı emsalsiz fil NOVARRİÜ lanmamış bir muvaffakıyel€ MİLLİ AZAM devam ediyor. ve Liyalzoda alkışladığı bir 505” Berlin Operasından RUDOL Bu hafta SÜJ MER sinemasısi ALBRECHT SCHOENHALZ HER KADINA BİR ERKEB ile berab çev.rdiği âşk ve musiki filminde teganai ediyor. e esinden need! 7 gal > | Sultanahmed camiinde öğle i

Bu sayıdan diğer sayfalar: