27 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

27 Ocak 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milletler Ceıyetı dü d8'ılızler “Cemiyet yaşıyor, biz yaşa- CIğını gormek arzı.sundayız,, dıyorlar 'wm— 26 (AA) — Milletler Cen T bahseden Daily Tele; 4 öğleden sonra m,ı - x. den evvel saat *'nin riyasetir m'"» an !ulıkı,u â görü müşi gelmesi bek üktş Z"'N'ı— konuşulacak Tti L S (AA) — M Vardiş. EYİNİN T İngiz z 'ım., Büzetelerinin neşriyatı ese ai (ALA) — Mülletler Ce Çlnl Miye ya- k Britanya hüküme üyetinin £ de hakkır esini ( bir teşekkülü sıfatile arzusundadır Büyük Brit yaş | te) 1 İc ü 5 ” itanya, gerek selele nüsbet hareket şılaşacağına Eden, emiyetini kuvvet lenen Lit - vaffakiyetsizlik aber dü. hâlâ , bununla be iletler Cemi- | ardian gazetesi de, in kısır kaldığ rişerek bir felâket döği . h. X ĞAL DRİİRA BAA İ seşee eTT AAAT A AAA AAA AAA AAA iler Nankini yeniden ombardıman ettiler Ja Ponlar Tiyentsinde mukavemete maruz kaldılar me"nezden dört fırkalık kuvve. iste iler iMdra z “hde Yangse nehr eri tarafın- Tientsin-Pu Üemüz lerinde durgunluğ alkan Antantı nsfyî to lantısı HübDatta Ankarad Olan n K h Jdıhm Anlantı kontı Milletler Cemiyet tehi, n et | lamıştır, ST ini a'aya törenle C&î( vorildi Ba sci ETİ kon â"' m(—):. llh ukîınnıle maruz kalıyorlar X opla - kumandan | Bin £ Wı—r ve Halk bulün-|* işyoyu endişeye düşürdüğünü (ıııh[er 300 bin asker tuhşid ettiler Milletler etler- n toplandı 26 (AA) — Bu sabahki Paris Cemiyeti & e meşgul olmaktadı: «Fransa ve İngilterenin, « ük bi Dü vardır. Totaliter bleri ve İng inin tiyetini müdafaa e bir & bir der aya top mak niyetinde iseler, K çare vardır nin esasını te şkil eden tesanüddür.. sındak Sayfa 3 zz —a Kırk senedenberi gorulmığen bir tabiat hadısesı Birçok Avrupa şehirleri geceyi kızıl bir gök altında geçırdıler Şimal fecrinin tesirile Norveçın bir şehrinde geceleyin ortalık gunduz gibi aydınlandı Dü ,'l'lı'.l“'îl!. yerle İle İı)— nde n ancak fecrin gökyüzün” r rine ortadan kalkmış: denbire - kızıl dağ ter bildirmekte duğunu ve Rasadhanemiz ne diyor? aydınlattığ aC i Norveçle ÇAA.) — Geniş şimal f a akşam bütün uıuıbı Norveç'den | tub toraflarında mütem rx_ılı:hndık H nesimi içinde yi a bıı-...—ç saat tıpkı |fevkinde husule gelen £ aydınlık olmuştur. | disesidir. İt&alyada Torino, 26 (ALA.) — Şimal fecri, Ta Sinerola ve Vametellin ), 26 alâkadardır. Bu nleketler, 55-60 arz rinde olan yerleri Habeşistanda muharebeler Londradaki Habeş sefaretinin neşrettiği beyanname ra, 26 (ACA.) — Londrada A.) — Hasuçeu-Haiç-| hayati ve k larak aret olmak ü: İbin i birikmiştir. ğ Egede feyezan Menderes nehri taştı, Nazilli ovası sular altında kaldı İzmir 28 (Hususi) — Menderes Nazilli köprüs de bir ya- nehr İcik açmak suüretil le su al'm"uh; a kalmıştır. Sul | Spor lâyihası haıırlandı | 8 (Hu: .f arını munt. |mek maksadile yeni Kış tati lan bu lâyiha lete edilecek verilecek bağlı bir &por başkan- valil beledi ve ye yerlerde addedilecek Müddeiumumiliğe bir cinayet ihbar edildi cuda oturdukları sı Hülli; iyanın y İpekli çorap kontrolü martta başlıyor Ankara 26 (Hususi) — İkti ti Kontraplâkaların vasıflarını mektedir. İpekli çorapların mart iptidasından itibaren tesbit et - kontralüne başlanacaktır Türk parasının kıymetini koruma kararnanemesi neşredildi (Baş tarafı 1 inci sayfada) eden komi mübayaa edileb (C) sına taallü türk tahvili bu müsaade umum komisyonlara h__xr..l e Kararnamenin, — getirilip salbfn ında bir mecburiyet vazet ddan, piyango ve ikr n, depo faizlerin satışların ve mümasil Tmembalar- namı diğer P: ukınında efer 45-46 arz derecesi nan memleki görünmüş ve gökyüzü pkızıl kalmıştır. Portekizde 26 'AA) — 40 senedenbe amr ü ler de bunu Lizbo güneşin Alatürk y&'ııı deııl'ullı; Süveyşde askeri (ıvıııilerlıı(' ad koı/du | 'İPS!&:Iİ yapılıyor 6 (Hususi) K şaatı | rire, 26 (ALA.) : Mısır 1 u- için ) Süv kanalı n denizalt ! kümeti tarafın- ay, Bi asında lJaların pılacak alıray, Atıtay e tn masrabı milvyon İr bu a giliz | ydedi!miş dan mesafes Ev kadını kız ve erkek talel | sormuş eateresand 160 erkek talebeden 142 gi zabit, 6 sı doktor, 5 1 müh muallim, 1 1 tüccar, 1 i de çiftçi o 170 kız talebeden 1 muallim, 19 u doktor, 1 i terzi, Li de ev kadını olmak İstiyormuş. 170 kızdan yalnızbi 1 olmak için ha: aile yuvalarında mes'ud çiftl. demektir Kadımın umumi hayatla er endis, 4 di diplomat, 1 i M dü tayyareci, 5 i hâkim, andığına göre ) ve ekmek mü. bilir mi? Yok. hem kadınlık lea eden sine rakib vaziyete n cinsi zâfları bu ölçü: zarar mı getirir? lar dışarı haş lar Hmı hürmet « bir motör koymak kabildir. Fakat Bi ile her n & çekil de bir mücadeleye h Sonra barcana ar geceli gündüzlü silâhı İzemi n yerini doldür « r. Bu yeni harbi e yalnız cephane , deği boşluğunu dolduracak fabrikaş kadından başka bi adığına göre kadını evinden başka yerde ça — * Tiğştarmak tedbirsizlik olmaz mı? Burhan Cehid e yapıyor h Si bur am tüti abraikala buram insal insa

Bu sayıdan diğer sayfalar: