4 Eylül 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

4 Eylül 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Eylül — ği HABERLERİ Antalya yakında temiz suya kavuşacak Halkın içtiği su kireçli olduğundan belediye Tekir- pın, Antalyadan güzel arı suyunu şehre getirtmiye karar verdi bir görünüş Antalya (Hususi) — Antalyanın ki-|bir-an evvel şehre getirilmesi için te- teçli ve mikroblu günleri yaklaşmaktadır, | dünyanın her yerinde en zarurt! a Antalya gi- şiddetle lü- y Fenni ra- porlar, günde bir insanın 80 - 100 litre suya ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Halbuki halihazırda bütün şehir halkı- nın içmekte olduğu iskele suyu, ziraat vekâleti jeolojik araştırmalar direktö- rü Profesör Salamon Kalvi ve arziyat doktoru Kileisorga ve ziraât kombina- lar su teknisyeni Düsenberg tarafından tedkik ve tahlil edilerek 27-28 nisbe- tinde kireçli olduğu anlaşılmıştır. Bunu nazarı dikkate alan belediye reisi Lütfü G glu, sıbhi bir suyun etti gl sudan kurtulması /şebbüsata girişmiş ve Ankaraya gide- İyek vaziyeti izah etmiştir. Bunun neti- cesi olarak Tekirpınar? suyunun şehre isalesi için icab eden istikçafın yapıl- ması maksadile 7500 lira muhammen bedelle münakasaya konulmuştur. Bu suyun şehre getirilmesi için lâ- zim gelen paranın bir mikdarını bele- diye istikraz suretile temin ve bir mik- Garı da halkın ve hükümetin müzahe retile tedarik edilecektir. Bu suyun evsaf itibarile Iyi olduğu ve sekiz Fransız derecesinde ve ayni zamanda memleketin bütün ihtiyacını karşılıyacak bir mebzuliyette bulun- duğu anlaşılmıştır. 25 bine yakın An- falya halkı, bu hayati ihtiyaclarının gılanmasını sabırsızlıkla beklemek- r. te Mardiiı trahom hastanesi trahomu Mardin, — (Husu - 4_ v KEŞ YAY Si) — Cumhuriyet f H idaresinin Mardinde tesis ettiği sağlık yurdlarından en mü himmi, trahom has- tanesidir Yıllardan- beri halkın ve bil - hassa köylünün en büyük derdlerinden biri olan bu müzmin bastalık, bu mües - sesenin şifalı oliyle günden güne azal - makta Ve evvelce trahomlu olanlar da, iyileşmektedir. İki sene evvel kurulan bu şifa yurdu kısa bir zamanda büyük başarılarile varlığını bütün muhite tanıtmış, buı muhit halkının hastanelere karşı gös - | tırılmasına ve bir sıhhat memuruna ih-| terdiği kötü zihniyeti ortadan kaldır -| Mmışlır. Hastane ilk faaliyete başladığı zaman bir kısım halk muayeneden çekinmiş we evleri dolaşan doktorlardan gizlen- Mişti, Bilâhare hastaneye devam eden- Jerin gözleri iyi olmağa başlayınca, kor Kkup gizlenenler büyük bir tehalükle| için gelenler son aylarda o kadar lmıştır ki, bunların bir kısmı geç Pazar — Hasan Bey, sizin ya - mınızdaki apartımanda o- turan adamdan öyle bir intikam alacağım ki... ortadan kaldırıyo hastaneye akın etmiye başlamıştır. Te- «« Parası varken evinde yiyecek bir şey bulamayıp aç kalsın istiyorum. Hastanede muayene sırası bekliyen köylüler vakta kadar beklemek mecburiyetinde kalmaktadırlar, On yatağı bulunan hastanenin bütün yatakları doludur. Yatak adedinin art- tiyaç hissedilmektedir. Hastanede Katarakt ameliyatlarına başlanmış, gözlerine beyaz su inmiş bir adam, ameliyat neticesinde gözleri açı- larak taburcu edilmiştir. Şehre hergün gelemiyecek vaziyette bulunan ve u - zak köyler halkına kapalı şişelerde damlalık ilâç dağıtılmaktadır. Bu yıl kadrosuna bir doktor daha ilâ- edilen trahom hastanesi, başardığı ik tedaviler sayesinde köylüleri Ola Hasan Bey « Evine gidince pislik - ten oturulacak yer bulun- " masın, üstü başı yırtık için- de gezsin... ; Safranbolu köyleri su sıkıntısı çekiyorlar Safranbolu (Husust) — Kazamıza bağlı köylerin su ihtiyacı çok mühim - dir. Ekseri köyler su ihtiyaçlarını ci - vardaki dere ve üstü açık yalaklardan temin ettikleri için tifo, dizanteri gibi hastalıklara sebeb teşkil eden su kuyu ve membalarını sihhi şekle sokmak i - Çin tedbirler düşünülmektedir. Kasa - baya dört saat mesafede bulunan «Me- Müklü» köyünde su namına hiç bir şey yoktur. Köylüler sularını eşeklerle ve Singek dedikleri su kaplarile bir saat üuzaktan getirmekte olduklarından su- yu imsakle kullanmaktadırlar. Yağmur yağması bu köyde bayram sayılmakta, köy halkı ufak birikinti - lerde biriktirdikleri yağmür — sularını günlerce bol bol — kullanmaktadırlar. Karabük civarındaki — «Öylebeli> ve «Kızılcaören» köylerinde de su yok - tur. Bu köyler de sularını yarım saat ötedeki çaydan almaktadır. Kızılcaö - renin içinde sabunlu su gibi yağlı ve a- e bir suyu vardır. Köylüler bu sudan içtikleri için dudakları çatlak ve yara - hdır. Dudaklarını birbirine değdirmek suretile konuşulan kelimeleri telâffuz- |da güçlük çektikleri için meselâ pirinci hirinç diye telâffuz etmekte ve bü şe - kilde konuşmak itiyad halini almakta- dır. Edirnede su yolE-ı_ııı;hmiriııe başlandı Edirne (Hususi) — Edirne şehrine 41 kilometre mesafedeki mansaplardan isale edilmekte olan suyun son günler- de şehir ihtiyacını karşılamağa kâfi gel mediği görülmüştür. Su yolları üzerin- de yapılan fenni tedkikler, yollarda vuku bulan bir takım çöküntü ve tıka- Yurdda Zafer —— Bayramı Zafer bayramı yurdun her tarafında coşkun tezahüratla kutlulanmıştır. Yu- karıdaki resimler bayramdan dört in- tıbadır. | — Dumlupınar âbidesinde ordu namına genç sübay Bay Adnan söylev nıklıklar yüzünden suyun şehre gel -| verirken. |meden ziyaa uğradığını göstermiştir. Bunu nazarı dikkate alan belediye he yeti, ilerde büsbütün susuz kalmak! tehlikesinin önüne geçilmek üzere esas- h tamirat için büdceye 10,000 lira ka- dar tahsisat koymuştur, Bir ay evvel bu yollar üzerindeki ta- mirat işini başarmak üzere (faaliyete geçen Edirne belediyesi, bugüne kadar bir hayli işler başarmış olup, bu me - yanda asırlarca tamir görmiyen ve a- razinin jeolojik vaziyeti dolayısile ka- (yıntılar yapan kısımlarını açtırarak |yeniden beton olarak inşaata başlattır- mıştır. Bu seneki tahsisat ile mansaptan menbaa doğru olan bir kıszmı tamir e- ld.lecek, bu suretle her yıl bu inşaat işi menbaa kadar ilerleyecektir. Bigadiçte tifo vak'ası çıktı Bigadiçin Orta mahallesinde İsmail adında birisinin eşi çok hasta bulundu- | ğundan Balıkesir memleket hastanesine gönderilmiştir. Orada hastalığın tifo ol- duğu anlaşılmıştır. Vilâyetten — gönderi- len bir sıhhat memuru tarafından hasta ailenin yakınlarına aşı tatbik ettirilmiş- tir, — Bigadiçin haritası alınıyor 20 hektarı gayri meskün olmak üzere na- biyenin haritasını aldırmağa karar ver- miştir. Yakında münakasaya konulan bu işin ihalesi yapılacaktır. Bu suretle mem- lekette yapı işleri bir düzene soökulacak ve gayri sıhhi inşaata son verilecektir. |Geçen temmuzda ya pılan ve Düzcelilerin |3 - 2 galibiyetlerile biten Düzce - Bolu maçı birkaç gün ev- vel Boluda tekrar - lanmıştır, Maç çok heyecanlı Düzceliler 2 - | ga- lip gelmişlerdir. Bu suretle Bolu mınta « kası piyonluğu - Belediye meclisi, 40 hektarı meskün, | ,4 mşıî—îmşr kazanmışlardı. Resim şam- |Piyon olan Düzce futbolcularını gösteri. yor. 2 — İnegöl hükümet önünde bayrak çekme merasimi, 3 — Malkarada Cumhüriyet alanın- dakj merasime iştirak eden sübaylar ve hükümet erkânı. * — Kızılcahamamda Cumhuriyet meydanında tâkın altında kaza ve par- ti erkânile garnizon komutanı ve halk- fan merasimde bulunanlar. Çorluda Zafer bayramı ortamekteb karşısında Halkevi bandosunun çaldığı İstiklâl mar- şımızla — başladu. - Söylevlerden — sonra kolordu önünde geçid resmi seyredildi. Gece de bir fener alayı ile kasabanın | Yurdda sp Boludan yazılıyor: a olmuş , Erbaa Taşova - Samsun Demirspor maçı Erbaa (Hususi) — Bir maç yapmak üzere buraya gelen ve Erbaa Taşova e a cahil kocakarı ilâçları kullanmaktan SPOT takımile karşılaştıktan sonra 3-3 e kurtarmı: Hasan Bey — Anlaşıldı, adamcağızı moda merakli. sı bir bayanla evlendire » ceksin! banözü Kurşunlu nahiyesi buraya gelmişler, Çankırının Bozkurt takımı ile karşılaşmışlardır. Maç 3-1 Bozkurt takımının galibiyetile netice- lenmiştir. berabere kalan Samsun Demirspor ku- lübü Taşova ile yeni yapacaktır. bir karşılaşma Çankırının Kurşunlu nahiyesi sporcuları Çankırı, (Hususi) — Şehrimizin Şa- sporcuları Konyada Dinarlı Mehmed Bulgar Kiroyu yendi Konya, (Hususi) — Bir hafta evvel Konya Gençler Birliği spor klübünün teşebbüsile pehlivan güreşleri yapıl - mışti. Bu güreşlerde Balkan güreş şam piyonu Kiro ile Dinarlı Mehmed de gü- or hareketleri — | AM ” A SON POSTA cadde ve mahalleleri dolaşılarak tozahü- rat yapıldi. Gemlikte 30 ağustos zafer bayramı coşkun teza- hüratla kutlulandı. Merasimde halktan Ahmed Yanar, askerlik şubesi reisi Sab- ri Eriş, orman muhafaza kıt'ası komuta- ni Raci Mergen tarafından birer nutuk söylendi. Öğleden sonra atletizm ve de - niz müsabakaları yapıldı. Bir balo verildi ve gece birçok elğenceler tertib edildi. 30 ağustos zaler bayramı Safranbolu ve Karabükte heyecanla kutlulanmıştır. Her yıl olduğu gibi binlerce halk huzu- runda mutad merasim yapılmış, nutuk- lar söylenmiştir. Gece de şenlikler, fe- ner alayları tertib edilmiştir. Karabükte de 30 ağustos bayramı şe- refine Karabük Gençlerbirliğinin tertib ettiği müsamere gece sinema binasında temsil edilmiş, ve çok güzel olmuştur. - Jreşmişler ve Dinarlının ringden dışarı fırladığı ve dört beş sayı sayıldığı hal- de tekrar güreşmeğe hazırlanırken Ki- ro galip geldiğini söyliyerek meydan- dan savuşmuştu. İşte bu sebeble Dinarlı Gençler Bir- liği spor klübüne fakir çocuklar için bir sünnet düğünü yapılmasını ve şa - yet Kiro galip gelirse ona verilmek ü- zere 500 lira vereceğini söyleyip bir mukavele yapmış ve yeniden güreş - mek arzusunu izhar etmiştir. Yetmiş çocuğun sünnet düğünü vesi- lesile yapılan güreş müsabakalarında Dinarlı ile Kiro tutuşmuşlardır. Pek heyecanlı olan bu maçta Kironun usul- süz birçok hareketlerine rağmen Di - narlı Mehmed 38 dakikada tuşla onu yenmiştir. Dinarlınınm öu muvaffakiyeti halk ta- rafından alkışlarla karşılanmıştır. Sün. net düğünü çok neşeli Beçmiş, birçok pehlivanlar güreştiği gibi muhtelif vare yete, hokkabaz eğlenceleri zevkle sey- redilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: