25 Ocak 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

25 Ocak 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa SON POSTA Esnaf cemiyetleri toplantılarında | Yardım faaliyeti ekseriyet temin edilemiyor Birleşik esnaf cemiyetlerinin varidatının mühim bir kısmının hastaneye sarfı ve diğer esnaf işlerinin sekteye uğraması bu rağbetsizliğe sebeb oluyor Esnaf cemiyetlerinin yılık toplantı. arı başlamıştır. Bu sene esnaf, cemiyet toplantılarına rağbet etmemektedir. yüzden kongreler de, ekseriyet hâsıl ola- madığından talik olunmaktadır. Esnaf hastanesi 20 yataklıdır ve tah- sisat mevcud olmadığından yatak adedi artırılamamaktadır. Hastanenin masrafı ağır olduğundan birleşik esnaf cemiyet- deri varidatının mühim bir kısmını bura- ya sarfetmek zaruretinde kalmakta, di- ğer taraftan esnafın işleri sekteye uğrs- maktadır. Esnafın, cemiyet toplantılarına rağbet etmeyişi bu yüzden neşet etmek- tedir, Cemiyetlerin mevcud bütçeleri esnaf hastanesindeki yutak adedinin çoğalma- sna kifayet edecek miktarda değildir. Halbuik birleşik esnaf cemiyetlerine ka- dh bulunan esnafın miktarı altmış bini bulmaktadır. Birleşik esnaf cemiyetleri reisi Kiz- man şahsi gayreti sayesinde çalışan ce- miyetler ve esnaf hastanesinin bundan sonra esaslı bir şekle bağlanması iktiza etmektedir. Hastane ve birleşik esnaf ce- miyetlerinin ayrı ayrı ellerle idare edil Müteferrik: Denizyolları umum müdür muavini Ankaradan geldi Bir müddet evvel Münokalât Vekâleti tarafndan Ankaraya çağırılmış olan Devlet Denizyolları Umum Müdür Mua- vini Yusuf Ziya Kalafatoğlu, dün şehri- mize dönmüştür. "Umum Müdür Muavini Ankarada kak dığı müddet zarfında Vekâlete İdaranın Bu| mesi kuvvetli mürukabe heyetleri bulun- ması zaruri görülmektedir. Bu hususta berberlerden biri şunları söylemektedir; «— Biz muayene cüzdanı alırken 25 kuruş veririz. Ayrıca alaylı berberler im- Shan olurken birer lira imtikan ücretine tâbi tutulurlar. Bu parılar, berber mek- tebinin çalışması içindir. Halbuki bizim cemiyet toplanan bu paraları cemiyetin kasasına mal etmekte, hastaneye yatır- maktadır. Hastane hayırlı bir mücssese- dir. Fakat onun bütçesi, yardım faslı ay- rıdır. Diğer taraftan berberler mektebsiz kalmakta, hergün binlerce vatandaşın traş esnasında hayatı tehlikeye maruz kalmaktadır. Şebrimizde diplomalı berber adedi se- kiz veya onu geçmez. Üst tarafı «alaylı» tâbir ettiğimiz kimselerdir. Alelüsu! bir imtihana tâbi tutularak ellerine birer vesika verilenlerdir. Avrupada ve bilhassa Balkan şehirle- rinde berberlik bir meslek olmuştur. Mükemmel mektebleri ve geniş teşkilâtı veuddu. Şehir işleri: Caddelere beynelmilel seyrüserer levhaları takılacak Karaköyle Taksim meydanlarındaki seyrüsefer işleri yeniden tanzim edile- cektir. Dün belediyede toplanan oto » İbüş komisyonu bu hususu İncelemiş - tir. Beynelmilel işaretli elli levha ya - İtaları bu işaretlerde gösterilen şekilde muhtelif işleri hakkında izahat ve malü-|yareket edeceklerdir. mat vermiş, bilhassa deniz kaz: selerlere yaptığı tesirler hakkında leti tenvir etmiştir. - Vekâlet, Yusuf Ziya Kalafatoğluna bu hususta almacak tedbirler etrafında bazı talimat vermiştir. Umum Müdür Muavini dün bu mak- mala alâkadar şefleri çağırerak bir top- lantı yapmış, bu mesele etratmâs Vekâ-| letin kararını bildirmiş, alınacak tedbir-| ler üzerinde görüşmüştür. Denizyolları umum müdürü Ankaraya gitti Devlet Denizyolları Umum Müdürü İbrahim Kemal Baybora evvelki gün An- karaya gitmiştir. Limanlar umum müdürü bir tetkik seyahatine çıktı Devlet Limanları İşletme Umum Mü- dürü Raufi Manyasi Münakalât Vekâle- tinden aldığı talimat üzerine dün cenub sahillerimizde tetkikler yapmak üzere İskenderuna hareket etmiştir. Umum Müdürün cenub sahillerindeki İtetkikatı 10 gün kadar devam edecek, bu İtetkiklerinin neticelerini Vekâlete bildir- mek üzere şehrimize gelmeden Ankara- ya uğrayacaktır. Umum Müdür bilhassa cenub llman- Jarınm vaziyetini inceleyecek, bunlar- dan ıslahı lâzım gelenlerin ihtiyaçlarını tesbit edecektir. Bir otobüs dün bir çocuğu çiğnedi 14 yaşındaki çocuk 11 metre sürüklendikten sonra feci bir şekilde ezilerek öldü olmuştur. Şoför Alinin idare ettiği Maçka - Be- Kaza mahallinde Dün Tozkoparanda, bir çocuğun ölümiyle neticelenen bir otobüs ri keşif yapılırken devam ediyor Yardım tâli komiteleri lâğvolundu Zelzele felâketzedeleri için Bayram günlerinde Eminönü kazasında 2696 lira, Beyoğlunda 9329 lira $1 kuruş, Beykozda 45 lira, Fatihte 733 lira 20 kuruş. Beşik- taşta 963 lira 42 kuruş, Eyübde 212 lira 27 kuruş, Üsküdarda 250 lira 5 kuruş top- lanmış, Kızılay merkezine 9430 lira 50 kuruş teberrü olunmuştur. Bayram gün- lerinde şehrimizde toplanan yardımın miktarı 23,004 lira 75 kuruştur. Bugüne kadar İstanbulda toplenan paranın miktâ rı 935,059 lira 88 kuruşa baliğ olmuştur. tama mahküm olan katil Ağırceza mahkemesi, soymak üzere girdiği evin sahibi polis Hasan Basriyi öldüren Nazım hakkında idam kararı verdi 1 nci Ağırceza mahkemesi nakzen gö- rülen mühim bir cinayet davasını dün kârar bağladı. Bir müddet evvel Nazım ve bahriyeli Salim isimlerinde iki arkadaş, Dizdariye-| de polis Hasan Basrinin evini soymağa karar vermişler, Salim gözcülük etmiş, Nazım ise evin İkinci kat penceresine tar. manarak, içeriye girmişti, Bu sırada gü-! nunun cürmünü yakalanmamak ve bit netice cezadan kurtulmak için işlenm bir katil şeklinde gören iddia makamı, Nazım hakkında ölüm cezası istemişti. Fekat, duruşma sonunda mahkeme suçluyu ceza kanununun #49 ve BI inci maddelerine tevfikan 19 sene ağır hapse mahküm etmişti. 1 Temyiz mahkemesi kararı bozmu$, ye- rültüyü duyan ev sahibi Hasan Basri ye-'niden yapılan duruşma sonunda katilin t#şerek hırsızı suç üstünde yakalamış, ta-İsuçu ceza kanununun 470 nci maddesi- bancasını üstüne tevcih ederek, dışarıya | nin 8 4nci bendine uygun görülmüştür. kında yerlerine takılacak. nakil vası -| Otobüz çocuğu bir anda altına almış M.İ ve İl metre yerde sürüklemiştir. Kaza, çıkartmıştı. Hasan Basri, bekçileri ve zabıta me- murlarını davet maksadile havaya bir el silâh attığı sırada, firsat bulan Nazım koynunda sakladığı bıçağı çekip, ev sa- hibinin üstüne hücum etmiş ve Hasan Basriyi boynundan yaralamak suretile öldürmüştü. Katil, bu arada babasını kurtarmağa Fransadan tıbbi ecza geldi Fransadan dün bir miktar eczayı tıb- biye gelmiştir. Fransa hükümetinin zek zele felâketzedeleri için göndermiş oldu- ğu bu eczalar felâket mıntakasındaki hastanelere gönderilecektir. Dün yeniden 28 Erzincanlı geldi Dün şehrimize yeniden 28 Erzincanlı gelmiştir. Bunlar vilâyet tarafından ha- zırlanan ev ve apartımanlara yerleştirik miş, iaşeleri temin edilmiştir. Tâli komiteler lâğvedildi İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar bir muharririmize şu beya- natta bulunmuştur: Poliste : «— Zelze'e felâketi dolayısile vilâyet, Pam a 7 kaza ve nahiyelerimizde teşekkül eden (oODün iki yerde yangın çıktı milli yardım komitelerinin bugüne kadar. Dün şehrimizin muhtelif semtlerin- firar ederken kendisini yakalamak isti- bıçağı ile yaralamıştı. temin ettikleri teberrü yekünu bir mil de iki yangın olmuşsa da İtfaiyenin| yon raya yaklaşmaktadır. Teberri bi. vaktinde müdahalesile söndürülmüş - susun: ylık olmak üzere aymca|,. teşkil edilen tâli komite'erin vazifeleri ; bugünden itibaren merkez ve Kazalrda-| Nişentaşında Rumeli caddesinde 9 i milli yi komitelerine intikal et. sayıl Molonyaya aid Eviti apartrmanı- az la ie Me mü İnn kalorifer dairesindeki banyo boru- racaatla teberrülerini yapmalarını rica |JAT'NN üstündeki tahtalar tutuşmuş ve ederim.» kaplamalara sirayet edeceği bir sırada H#fsiye tarafından söndürülmüştür. İ - Ticaret Vekili Ankaraya İkinci yangın da Beşiktaşta olmuştur. gitti Hayrettin İskelesinde 19 numarada Bayram tatilini geçirmek üzere şehri- Aliyenin oturduğu evin bir odasından mize gelen Ticaret Vekili Nazmi Topçu-|yangın çıkmıştır. Vaktinde haberdar oğlu dün akşamki trenle Ankaraya git-'edilen itfaiyenin müdahalesile ateş bü miştir. İyüümeden bastırılmıştır. İ Vekil öğleden evvel ve sonra Ticaret Meçhul bir otomobil bir kızın ka V Mi e ni rine devam etmiş ve Şu »rada nİZİN birçok tüccar ve Pktısadiyatçilerile gö.| Tarlabaşında 32 numaralı evde otu- rüşmüştür. ran Mustafanın 10 yaşlarındaki kızı Vekil geç vakit zeytinyağı ve titün Türkân. dün İstiklâl caddesinden ge - ihracatçılarını da kabul etmiştir. Cenubi çerken meçhul bir otomobil çarpmış ve Amerika ile iş yapan bu ihracatçılar bu |sağ bacağım kırmıştır. Yaralı çocuk mi maddelerimizin bilbassa Bfezilya ve Ar-|Şişli hastanesine kaldırılmış. hâdiseyi Jantinde geniş bir rağbet gördüğünü ve müteakib firar eden otomobil hakkın - İbu sebeble bu memleketler'e bir ticaretlda tahkikata başlanmıştır. maahedesi vapılması lüzumunu ileri sür- müşlerdir. İhracatçılar takas primlerinin sm. Bu Hafta Ss A R indirilmesinin ihracatı güçleştirdiğini de ilâve etmişlerdir. Vekil itbalât limiteğlerinin ve hraç birliklerinin faalivetlerile de yakından elâkadar olmuş ve biran evvel faaliyete gecilmesi için talimat vermiştir. İhraç birliklerinin fhraç edeceği mad- delerin tevzii Vekfletce birliklere bıra- kılmıştır. Bu birlikler tüccarları beş sını- fa ayırmış ve tevziatı bu sınıflara göre yapmağı kararlaştırmıştır. Bina veryilerinin fszla tahakkukları indirilecek Bazı yerlerde bina vergisi mükellefle. rinin gayri gafi veridatı tadil talebleri ü.| zerine bina iradlarının tadile uğramasına rağmen, vergilerinin eski varidatı üze rinden, fazla tahakkuk ettirildiği anlaşı?. miştir. Maliye Vekâleti bu hususta şeh- rimizdeki alâkedarlara yeni bir emir göndererek bu suretle füzülen tahakkuk ettirilmiş olan bina ve buhran vergileri- nin tahakkukattan tenzil edilmesin! bil- dirmiştir. 7 TIYATROLAR N tarafından harikulâde BİR HAFTA DAHA Türk Musikisinin en nefis bir şa bir incisi... TÜR gehir Tiyatromu Tepebam dram Kiminde akşam saat 2039 da Görülmemiş bir muvaffakiyet kazanarak, bor seansda vasi salonunu binca Mmnç dolduran mevsimin en büyük ve en güzel filmi ve VIVLANE ROMANCE ve ERİC von STROHEIM GEDELÜTTARIK GASUSU ORİJİNAL FRANSIZCA NÜSHASI Vaki umumi talsb ve ısrar üzerine İâveten : YENİ FOKS JURNAL en son dünya LÂLE Bayramı devam ediyor. Mahkeme, dün bu maddeye tevlikân Nazımın idamına karar vermiştir. Vilâyetin su oluklarını çalan hırsız tevkif edildi Mustafa isminde biri geçen Pazar gü- nü İstanbul vilâyet dairesinin bahçesine girerek, binanın su oluklarını çalmış ve koşan ev balkından Basrinin oğlunu ve kâçarken yakalanmıştır. Adliyeye verilen suçlu, Sultanahmed yen iki bekçi ve iki polis memurunu dali inci sulh cezada yapılan duruşması s0- nunda, $ ay 15 gün hapse mahküm ve Bilâhare Ağ:rcezaya sevkedilen maz-İderhal tevkif edilmiştir. Ticaret işleri: İktikâr komisyonu bugün toplanıyor Bugün saat Il de ihtikâr komisyonu mıntaka ticeret müdürlüğünde topla - nacaktır. Toplantıda inşaat maizemesi ve Gi- ğer barı ithalât eşyası üzerinde yapı * lan şikâyetler tetkik edilecektir. Bir Macar ticaret heyeti geldi Dünkü semplon ekspresile bir Ma * car ticaret heyeti şehrimize gel i Bugün Ankaraya hareket edetek o * lan beyet. Macar merkez bankası mü- dürü ve eski başvekil ailesinden kort Betlen, ziraat nezareti müşaviri Mud- rey, ticaret nezareti kâtibi umumis! Keşerin. orta Avrupa takas şirketin * der D. Çiki'den mürekkebdir. Bu heyete. bugün şehrimize gelme * si beklenen Macar ofisi kâtibi umumisi Batorfi de iltihak edecektir. Heyet, Ankarada iki memleket ara * sındaki iktisadi münasebetleri geniş * letmeğe metuf mühim temas ve mü kerelerde bulunacaktır. Şehir haberlerimizin devamı 2inci sayfadadır A Y Sinemasında bir tarzda yaratılan GÖSTERİLECEKTİR. havadisleri. hesöri... Türk Sam'atinin en nadide Şark filmlerinin biricik harikası olan KÇE HURMALAR ALTINDA çocuğun SE yamyassı olacak şekilde ezilme- yazıd hattı otobüsü Harbiyeden yolcu al- dıktan sonra Tepebaşına kadar gelmiş- tir, Otobüs Tozkoparan caddesinden ge- neticelenmiştir. Suçlu şoför AN yakalamazak, vak rken, Halk bahçesi Bizasnda önüne| Dün vak'a mahallinde mü, Tura Amcalar eğleniyor kin oğlu Yani isminde 1$ yaşında bir | huzurunda, belediye İnter çil çocuk çıkmıştır. fından keşif ya; n Baik Opereti: Bu akşam 9 da ralında tahkikata Başlanmışlar; Ka et O Kadın İstikidi enddesi komedi kumda akşam saat 1040 da «Kediye CEMİLE Filmini görmiyenler... Dudaklardan kalbe akan ateşli şarkılarını düymr yanlar... Yakıcı gnzellerile mest olmyanlar ürülweyiniz Ba eşsiz film büyük muvaffakıyetle devam ediyor. Bütün İstanbul onu görmek v9 aikışlamak fırsatını bulacak. İlâvo olarak: Dünyanın en kuvvetli gözü, en hassas kulağı olan «#PARAMUNT JURNAL* Rekli Mi Ki led im e ae

Bu sayıdan diğer sayfalar: