9 Mart 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

9 Mart 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mersin belediyesi şehri ümrana kavuşturdu İmar işleri büyük bir sürat ve intizamla devam ederek Mersin cenub mıntaka sının en güzel ve en mamur bir beldesi halini aldı Mersinden ma Mersin, (Hususi) — Mersin, cümhu- riyot devrinde en çok şehircilik sahasın- Ga terak ylemiştir. Bu terakki, derli bir şehirci elinde, bil yıl zarfında büyük bir sürat kaydetmiş ve Mersin, Cenubi Anadol de- m on hun en güzel, en şirin ve en mamur bir beldesi haline gelmiştir. na kadar şehirellik ak bir eser vücude Mitat Toroğlunun bele- diye reisliği zamanına aid müleskıb se- heler zarfında yerin altında ve üstünde birçok kıymetli tesisat meydana getiril. miştir. noktasın- getiriilmemiş ve b nt disi” işe toprağın altından o başlamıştır. rcilikte esas ta bu eğil mi- ciheti den | Modern şet dir? Mersin belediye meclisi bu takdir eylediği içindir ki, her evvel kanalizasyon, elektrik ve su Yerini ele almış ve bir milyon Ilradan da. ha fazla par asarfile ve fakat her üç şe- bekeyi de en mükemmel şekilde fkmal etmiştir. Toprağın üstünde vücude tesisata gelince; Şehir harita ve getirilen imar! plânı yaptırılmış, beton bir iskele, bir!büyük, imar işleri de ihmale müsald ol- doğdu. İsmetiye, Barak, Fakı ve Yay - İhracat hangarı, bir belediye dsiresi, madığından belediye umurunun vekâlet. lâcık köylerindebirer kurs açruak mec Modern bir sebze ve et hali, umumi he- Yâlar inşa edilmiş, iki fidanlık, asrf e) garlık, p'âj ve günde 300 acezeye yemek! Veren bir aşevi, zührevi hastalıklar pav. a tibatı y mur bir köşe yonu, dispanser, çocuk bakımevi, kışlık ve yazlık âile parkları tesis olunmuş, is- keleler yüz bin lira sarfile tamir görmüş, yi mabrukat depoları ve dekovil ter- mış, itfaiye kadrosu müteköâ- mil bir hale sokulmuş, 200 bin liraya malolacek büyük fenni mezbahanın in- şaatına başlanmış, bütçede ayrılan elli bin liralık tahsi a Atatürk heykelinin dikileceği büyük ve muhteşem Atatürk parkında faaliyet ilerlemiştir. Bütçesini 300 bin liraya ib'âğ eyliyen Mersin belediyesi, yol inşaatına bilhassa ehemmiyet vermiş ve on altı yılda as- falt, beton, parke ve makadam şose ok belediye reisi ve belediye mec-| mak üzere yirmi kilometreyi mütecaviz | him mahsulün inkişaf ve tekâmülüne yol inşa etmiş 'Biga beled'ye reisliği vekâ'eten!|u: ö5 idare ediliyor Biga, (Hususi) — Bir aydanberi mün- hal bulunan şehrimiz belediye reisliği elyevm vekâleten idare olunmaktadır, Belediye meclisi azalar kendi arala- rında reis intihabı İçin müteaddid top- lantılar yapmışlarsa da şimdiye kadar bir reis seçememişlerdir. Kaza merkezi le tedviri muvafık görülememiştir. Bu bakımdan müsaid bir tahsisatla hariçten bir memurun mansub olarak iş başınu getirilmesi düşünülmektedir — a zmir avcıları beş bin yaban domuzu öldürdüler aye ii ; B İzmir, (Hususi) — Burnova ve köyleri avcılar cemiyeti bu av mevsiminde İnaliyetini artırmış ve kafile halinde sürek avları tertib ederek mezrunta zarar Veren yaban domuzlarını öldürmüştür. Av mevsimi sona ermiştir. İzmir vilâ- yelinde bu mevsim içinde beş bin yaban domuzu itlâf edilmiştir. Fotoğrafta Burnova âvcılarından bir grup görülmektedir. Pazar Ola Hasan Bey Diyorki: — Hasan Bey, bak ne gürel proje... zarlığını için birçok şeyler Yapılı - vor... Mezarlığı bölen bir asfalt yol, kana- peler, çeşmeler, parmaklıklar içinde çiçek SON POSTA Çukurovada pamuk ekimi makinelerle yapılacak * yaz elması olan pamuk ekim mevsimi. nin yaklaşmış bulunması dolayısile, ha- vaların açık ve güneşli geçerek tarlalar- daki su ve çamurların çekilmesine inti- zar olunmaktadır. Bu bölgemiz çiftçileri bundan böyle, pamuk tohumlarını artık iptidaf bir şekilde elle değil, makine ile &mek ve hattâ çapa ameliyesini de makine ile yapmak emelindedir. Bölgemiz köylüleri emanet suretile Adana pamuk üretme çiftliğinden pa- muk mibzer ve çapa makineleri almak- tadırlar. Köy ar heyetleri tekeffül ederek bu makine! tohum ekim mev- 1 temini hususunda alâka- dar m arla derhal temasa geçmiş İ bulunmaktadırlar. Köylülere verilen, İpamuk mibzer ve çapa makineleri tohum ekildikten s M0 Mayım gaye- sinde tekrar ık üretme çiftliğine ia- de edilecektir. Bu makinelerin tarzı İsti- inali hakkında köylülere, Ceyhanda bu- lunan kontrol memuru lâzım gelen İza- hat ve malümatı nazar! ve ameli olarak verecektir. Bu makinelerle yapılan zeri- yattan müsbet ve müsmir neticeler elde İ edilmekte olduğundan bütün çiftçiler pamuk zeriyatını bu makinelerle yap- mak istemektedir! siminden Bursada zeytin kurslarının faaliyeti Bursn (Hususi) — Vilâyetimiz da - inde on altı mühim zeytin yetişti - n köy vardır. Bundan dolayı bu mü sarfı mesai edilmektedir. Bu cümle - den olarak halka fenni zeytin bakımi- etmek için muhtelif yerlerde zey- tincilik kursları açılmıştır. Burada ye-| tiştirilen çırak ve ust? yekünu Şubat -| tan evvel 926 kişi. Şubat içinde yeti şenlerle beraber iki bine baliğ olmuş- tur. Görülüyor ki halk kurslara çok fazla rağbet göstermiş bulunmaktadır. u keyfiyet nazarı itibara alınarak vi- lâyetir merkez köyleri içinde Gün - İburiyeti hâsıl olmuştur. Buralara ya - İkin bulunan köyler bu kurslardan is - “ifade edeceklerdir. Kursları zeytin bakım memurları idare etmektedir. Kurslarda en fazla ehemmiyet verilen işler şunlardır: : 1 — Zeytin ağacının ve toprağının işlenmesi. 2 — Gübrelenmesi, 3 — Aşı ve budama işleri. Bunlar umumi ve tatbiki olarak zeytiniklerde gösterilmekle. okursa devam edenlerin suallerine bil&iil ee - vablarla bütün müşkülât ortadan kalk- maktadır. » Biga, (Hususi) — Yirmi gündenberi çok mutedil giden havalar birdenbire kışladı. Birkaç gündür Bigaya lâpa lâpa kar yağmaktadır. Şimdiden karın yük- sekliği kırk santimi geçmiş bulunmak- tadır. Maamafih bu vaziyetten, kuyulara yaz Için kar gömen köylüler çok mem- SİNEMA | Büyük alim hayatı fil canlandırmak için günler Evvelki akşam «Lâle» sineması, büyük bir gala müsameresi olarak, meşhur âlim Louis Pasteurün hayatına ald çok güzel bir film gösterdi. Bu film alelâde filmler, mutad senar. yı'ar çerçevesinden sıyrılmaktadır. Buna film değil, beşeriyet tarihinin m bir merhaleşinin tasviri demek ha doğru olur. Büyük adamlar yalnız mensub ol - dukları milletlerin değil bütün dünya- nın malıdırlar. Her yaşayan onların varlığı ile şeref duyar. Bunu çok iyi anlıyan Amerikalılar, ekseri filmleri nin mevzularını tarihin bu ölmez sima- larının hayatından; onların bütün dün yaya örnek olan faaliyetlerinden alk - yorlar. Uzun tetkik ve tetebbulardan sonra maziyi en ince teferrüatına ka - dar gözlerimizin önünde yaşatıyorlar. Burn. harb mevdanlarında, cevhe- lerde binlerce havat sönerken; dün, bu canları kurtarmak için geceli sün- düzlü, Jâboratuvarların karanlık köşe- lerinde hiç bir şeyden yılmadan. inki- sara kapılmadan çalısan, her gün yeni bir ümii nuruna yaklaşmak için uğra- şan bi alim Louis Pasteur'ü hatır- lamak ne garib bir tezad oluyor. değil mi? Beşerivet tarihine en parlak bir zâ- azandıran, ins#niyeti en korkunç an kurtaran. tabiatın za- Mahkemelerde : Balat yangını adliyeye intikal etti nundurlar. Şehirde buz fabrikası olmadığı için, köylülerimizin bu tedbiri halkı da sevin- dirmiştir, (Baştarafı 4 üncü sayfada) Sobanın saçtan mamul tablası bulun- madığından, deponun taban tahtaları kı- zişmış ve birdenbire ateş almıştır. Aleş, bir anda tütünlere sirayet ederek, bütün depo yanmağa başlamış, bu sırada ne - heye uğradığını anlıyamadan, kendini dışarı atmıştır. Derhal alt kısımda, ya - ortadan Hasan Bey — Peki am- ma birader, insan raha: et- mek için mutlaka ölmeli mi?. demir bahçeleri vesalre vesaire. zıhanesinde uyumakta olan mal sahible. rinden Zühtüyü uyandırarak, vaziyeli bildirmiş ve karakola koşmuştur. Bir| müddet sonra yangın mahalline yetişen itfaiye, aleşi söndürmeğe çalışan Zühtü- yü, elinde bir su kövası baygın ve peri- şan bir halde alevlerle boğuşur bulmuş ve kurtarmışlardır. Gerek depo, gerekse içindeki tütünle- rin kısmı azamı yandıktan sonra, ateş itfaiyenin gayretile söndürülebilmiştir. İ İşçi Hikmetin yangının zuhurunda ted birsizliği olduğu anlaşıldığından, bakkın- da adliyece töhkikata geçilmiştir. fesi tıkanarak uykudan uyanan Hikmet, | Pasteur'ün me alındı Ceyhan, (Husus) — Çukurovanın be-| Meşhur san'atkâr Paul Müni, Pasteur'ün şahsiyetini ce lâboratuarlarda çalıştı Paul Müni «Pasteur» rolünde İlim hükmü olan ölüme meydan okuyan büyük dahi Louis Pasteur'ün hayat ve tecrübeleri daima göz kamaştıran ebe- di bir nur, yetişilmesi mümkün olmı - yan meçhul bir âlem olarak kalmıştır. Bugün dünyayı dolduran yaşayan - Yara bu büyük dâhinin hayatın tanıt- mak istiyen Warner Bros film kum - panyası. çok kuvvetli bir artist olan Paul Miin''ye «Louis Pasteur'ün ha - yatı» n; çevirtmiştir. Bu filmde bütün İeaye hakikat! ak, iztiretları can İlandımak, o günün telâkkilerini gös « İtermektir. Paul Müni, buna muvaffak olmak için aylarca tıb tarihinde etüd- İler yapmış. büyük alimin hayat ve tec rübeleri, tıb âleminde yaptığı o muaz - zam ink:lâb. lâboratuvarlardaki yıl - maz azmi ve kırılmaz cesaretini büyük İsadakatle canlandırmıştır. Her sene İtalyada Venedikte yapı - lan bevnelmilel film müsabakasında, yüzlerce film arasında «louis Pas - teur'ün hayatı» ilmi bir vesika olarak kabul edilmiş ve birinciliği kazanmış- tır. S'nema tarihinin birinci altın san - at madalyasını kazanan bu filmdir. Bütün memleketler bu esere alimin şahsına duydukları hürmet ve alâka - yi pöstermekte, onu, bütün “gençliğe, istikbalin Pasteur'lerine ithaf etmek - tedirler, Ankara borsası Asılış » Kapanış 8 Mart M4 fiatları sat 1019 159 8.1605 nı 09.1611 220875 01 1415 1381 23,815 08175 312 31455 31.009 100 Dolar 100 Fran 109 Liret 100 İsviç. Pr. 100 Florin 100 Belge 100 Drahmi 100 Lava 100 Peçeta 100 Pengö 100 Ley 100 Dinar 100 Yen 100 İsveç Kr. Esham ve tahvilât Türk borcu I peşin Ergani Sıvas-Erurum 1 Merkez Bankası Mano Cenevre Amsterdam Brükaai Yokohama Biokho'm 18.825 19,18 m7 n..—

Bu sayıdan diğer sayfalar: