10 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

10 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$-—SONTELGRAF — 10 Mayıs 1937 Ölüleri dirilten adam- | Holivud grevi Londra lar da varl!... stüdyolarının işine yaradı! Nasıl bir hasta yı sağlam kan zerkederek kurtar- Nak mümkün oluyorsa, taze bir ölüyü de manevi MA kuvvetler zerkederek diriltmek mümkün oluyor | Simdiye kadar tecrübeleri yapılmış Olan bu hakikattan bir kaç misal Lüksenburgda ölüyüdirilten diplomasız bir doktor, aleyhinde açılan davada beraat etti | anlamadığım dilde-bir şeyler söy- ledi. Hayretle şu manzarayı gör « dük: Öl gözleri açıldı, kendi- si de yavaş yavaş doğrularak ta- buttan çıktı. Büyük Lamanın ö . nünde' diz çöktü. Bir ölünün diriltilmiş olduğuna şüpbe edilemezdi. Bü acaip mü - cizeyi meydana getirenler, fevka - Tüde hayati küvvetlere sahip nadir insanlara mahsustur.» LÜKSEMBURGDA'DA BÖYLE BİR MUCİZE Bu mücizeler yalnız Rusyada ve Tibette görülmüş değildir. Avrupa memleketlerinde de ölülerin di diği vükidir. Meselâ bir kaç sene | #olivud stüdyelarındaki sinema oztistleri, teknisyonları vesalresi hattâ aşçıtarına kadar çalışan bül evvel Lüksemburgda da şöyle 'bir | müstahdemler İşlerini bıraktılar. Fakat buna —mukabil Londradoki sinema atildyolarının — İşleri arttı. hâdise olmuştu: " Yukarıki resim bir Ingili —sinema stüdyosunda dens mualliminin — yeni filimler için «Bir kızcağız uzun zamandanberi artistleri nastl hazırladığını ;oı!xrııeLlnıır hi 'yatıyordu. Ciğerlerinden . tahştsızdı. Her vakit olduğu — gibi akşam doktor geldi. Hastalığın va- k 7 Lüksenburg'da ölen genç kız böyle Airtitildi him bi safhaya girdiğini, hasatnın e OS O*ı a ya ı lncı lr a acağını, aşas ı h&an hayalının hakikaten esrar | ce, ne kadar şaşırıp kaldığımı tas | *ftık kurtarılamıyacağını, yaşasa ha diz bir çok tarafları henüz | savvur edersiniz. Ürsulev isminde- tle anlaşılmış değildir. Bazı | ki bu köylü kendi manevi kuvvet- aha bir kaç gün yaşıya - Si diyesı ” t lspanya mı olacak lerini ölüye zerketmek suretile-o- | , Erlesi sabeh güN VUR vöziye nu tekrar hayata getirmişti. Bu a- | büsbütün ağırlaştı. Akş ktor b tekrar geldiği zaman, hastasını ih- gemin daha bunn gibi birgok ö ea kalinde buldu. Hastanın a. | Berlirile Prag arasında mekik dokuyan Çekoslo- lüleri diriltmiş olduğunu haber al- 5 Mre YALİMİR B nası, babası baş ucunda ağlıyo Üit . . a . A n p Bd dr. Genç kız hayatın daha baştar. | Vakyanın Frankosu Hitlerden bir emir bekliyor L;""Uı Fakat ihlizar halinde bu - Petro Pavloski, ağustos 1927 | $'tinda, yirmi "“ğ’“dı_bf’;îz:'- O MA hastalara başkaların ma - | — BÜYÜK LAMA DA ÖLÜLERİ | d0da bulunanlardan biri Lüksen « Bike a TiRLEEYOR. burgda ruhi tedavilerde bulunmak- Mi “üvetlerini la şöhert almış Matyas Brenner i yatlarını * kurlarmak da Aşağıdaki satırlar, Aleksandr | 19 Şöhert almış Malyas Brenner is. minde bir zatin çağırılmasını tav- ktadır. Kannon isminde bir İngiliz dokto- | © tü Habarr gönderdik DOKTOR KUSSOV'UN Tunun geçen sene Londra'da Pider | #Ye etil. #aber gönderdiler, ara « dan saatler geçti. Fakat Brenner RAFORU neşrettiği ğ K Kitabın | Söldiği zaman, yatakta bir cesetle karşılaştı. Gönç kız ölmüştü. Vü- cudü katılaşmıştı, - parmaklarının ucu soğumuştu. Brenner dedi ki: — Artık yapacak bir şey kal « mamış. Hasta ölmüş, ben de ölü » leri diriltemem » Bunu söyledikten sonra, evden çıkıp gitmiye hazırlanıyordu. Bir- denbire durdu, bir kere daha gay- timümkünü tecrübe etmiye karar verdiği anlaşılıyordu. Derhal işe koyuldu, az sonra da genç kızın, Di kğuma kalbini tek y n b kıw ünde bi «Büyük Lamanın taht salonunda | öti î(;fğığ';îî"b':lî_:“:if:ğg Sekistiğini gö K Z Bislak li Ülemie de h Bini gördür, .VAU e '_d-s Ra 'h“ıı"d“""ı : 'vce _dgıf"' daha mahsus ve muntazam bir ha şözet almiş | Büyük Lama da-dha etmiye baş: | 1© Eirmiye başladı. Kan. cevelina ŞÜ almış y 4 itmiye Daş- | başladı. vücudun katılığı zail oldu ladı. Az sonra sekiz kişi taştan bir ü tekrar Aleksan- | tabutu içer ürdiler: Tabırlan | Te S bir müddet aonra yatadındı & L e doğruldu. Herkes korkudan şaşır- rdılar, Gittim. | kapağımı nde bir ada « b ” n evi votdu. Fer- gr'ün Odasına girdiğim zaman, | mın kaskatı ceketini gördük. Hat- | TeStı sev Mayfac G Bğliyoldik. e | rı İşiten komşular koşuştular. İme inanamadı Aleksan- | tâ cesedi muayehne etmeme de mü- B > CŞ vi l Slsa - hit Yangıf Yatağına oturmuş, gülümsü- | sande gösterdiler. Dikkatle mua- |- Onlar da hâdiseye hayretle çe :::;. ş Yene cetlim. Atatımı Sinde G0T |— neyea Kızrakii Vi ge» anı ğlam adamların ı.x nn arından alınan kanla h ri Von Ribbenterop, İngiliz muhala.- zakârlarını okşarken, Hitlerin a - damları Tuna ve Balkan memle - ketlerinin — politikalarını — «Drag Nach Osten «Şarka doğru geniş - leme» zihniyeti dahilinde idare et- ha meğe çalışmaktadır. Bütün bu an- Jaşmalar arasında geçen Temmuz- da vücude getirilen Alman - Avus- Alman - leksandroviç N lanmıştı. Beni ça « | ismi: «Tıbet'te seyı“mı tir. at on bir vardı. O- «Tibel'te seyahatim esnasında an, derhal has- | hakikaten harikulâde denebilecek hâdiselere it oldum, Öyle ihti- zar halinde hastaların değil, tam asile ölmüş insanların diril - | rini gördüm. Bu inanılm ebil turya paktı zikredi İtalyan dostluğu, Titüleskunun y rinden uzaklaştırılışış'Alman - Ja - pon misakı göze çarpan hi en mühimlerini teşkil ediyorlar. ALMAN PROPAGANDASI Alman propagandasından bir mi- sal zikredelim: 1936 senesi 24 Hazi- ranında, bazı Alman gazeteleri Çe- koslovakyada komünist tahril lerinin bir mektep vücude getir - diklerini iddia etmişlerdi İ * şer Beobehter gazetesi Çek Avus- turya hududunda bir çok Sövvet zabitlerinin bulunduğunu iddia et- mişti. Bu zabitlerin başında, yine Alman gazetesinin iddiasına göre, Luza isminde bir Çekoslovak ge - meralı bulunmaktadır. Bir İngiliz gazetesi, Çekoslovak- yayı- Moskovaya kapıyı açmağa memur bir kapıcı olarak itham et - * Görülüyor ki, garp memleket -- lerinde bazı gazeteler Çekle şini bitirmek için nazilere yardım evyorkta çıkan «Niv Repüp « | mumi politikasını takip “etmek | ediyorlar, lik» gazetesi Avrupa harita » | mecburiyetindedir. BİR CUMHUR REİSİNİN sında Çekoslovakyanın yaziyetini Fakat... Avrupadaki muhlelif NMUS SÖZÜ şöyle tasvir ediyor: devlet merkezleri şu günlerde son Geçen 10 Eylülda Göbels Çekos- «Çekoslovakya da bir İspanyaya | deecede endişe içinde bulunmakta- | lovakyada Sovyetlerin tayyâre is- dönecek mi? Nazi propagandası | dırlar. Bu mücadele propagandası- | tasyonları vücude getirdiklerini son günlerde — Çekoslovakyaya| niın istihdaf ertiği gayeler ne ola - | açıkça ifade etmiş, hattâ bu mem- dik cak hâdiseler, Lama'ların manevi kuvvetleri sayesinde tahakkuk et- | mi Bunlardan bir tanesini anlata « evine 4 ğuna zerre kadar şüphe yoktu. Vü- | | ÖCLCA A İek dd ç Na oturmuş, dua ediyordu. | cudü soğumuştu, kalbi durmuş « Üi "’;a'“r'_“ N "“'“îm_ Çilk ördüdüsiü Şi beylii dmm zaman istifini bile | tu. 24 saatten evvel öldüğü mu » | TYku uyudu. Eve giren müt s M Ümü d, fakat mütevelfanın di --| hakkaktı. :'dfr e DSN ÇA N “Üduıu,m Börlatimle. göcük m_,unıîı odasına alınmıyordu. Ş Ertesi sabah hiç bir şeyden ha- - beri ölmiyan doktar, eve geldiği za» man, ölünün, yatağında oturmuş, sütlü kâhve içmekte olduğunu gös | Tünce, olduğu yerde donakaldı. De« fin merasimini idare etmiye gelen rin isttkametlerini bildtren yent bir ölet Lama, ölünün yüzüne baktı, ona eri gönderdil. & karşı hücumlarını arttırdılar, Bu | bilir? Hitler, Versay muahedesini | Jekette bir Sov hava ordus papazı geri gönderdiler. Bu muci> | kucumlar ayni zamanda bir çok | param parça ettikten tonra, Çekos- | vücude getirildiğini iddia etmişti. ze haberi yalnız Lüksenburgda de- | © 3 i h K Düt Aorücede di vi | dilledeki gazeteler sistematik bir | lovak hudutlarını aşacak bir va » Bu iddianm neşredildiği tarih « îv'_ndm ı)î'*;?“; d“: bir akis | y L AA tatbik ediliyor, Alman ga - | ziyette görünmektedir. ten tam on altı gün evvel Çekaslo « Se ai (ı'n'd;','ı A “X“: ':': | zeteleri en sıkı bir. disipline tâbi *DRANG NACH OSTEN» vak Cumhur reisi ile görüşmüş - yaşadı, sonra artı! ZL SN a Z eli e aliğrüdeki veği e öllrr Küti götetie öldü. tutuldukları için, Almanyanın u Almanyanın İngilteredeki sefi- (Devamı 6ınci sayyadı) Brenner'in bu yoldaki muvaffar | assm— - - kiyetleri kendisine büyük bir şöh- ret temin etmişti. Herkes kendisi- ne itibar ediyordu. Fakat bu yüz - den de başına gaileler çıktı. Çünkü fen kendisile alâkadar oldu ve Lük- | senburgdaki doktorlar - sendikası, Bayri meşru hekimlik yaptığı id- diasile Brenner aleyhine dava aç- tı. Muhakeme çok heyecanlı ol « du ve en sonra Brenner beraaât et- ti, Hastalyırın ve insanların men « ati bakımından bu şekilde teda- daraltmak değil, genişletmek ve yaymak İlâzımdır. — Brenner Ka B Hindistanda, /Yogi rahipleri nez « L“aq Çai #inde uzun müddet tetkikatta bue 'burg'da Mahkameya veriten adamın dirilitiği kadınlardan birt — Tunmuş bir adamdır.» a—

Bu sayıdan diğer sayfalar: