10 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE TAN EVİ İstanbul Ankara caddesi 10 İ "TELEFON : 24315, 243109, 24310. TELGRAF ! TAN, İSTANBUL EYLUL İKİNCİ YIL — No. 503 1936 5S KURUŞ ARM BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN “Almanya ile Rusya karşı karşıya! Bugün 8 inci sayfada “Ruzveltin romanı,, ve 7 nci sayfada ISTANBUL Milli resim galerimiz Belgrat, 7 Ağustos K arp zamanında Belgratta, Kralın yağma edilmiş bir sarayıhalinde gördüğüm bi- Mayı tekrar ziyaret ettiğim za- man gözlerime inanmadım. Bu inayı Kral, milli müze haline onulmak üzere harpten sonra Millete vermiştir. Belgrat müzesi üzerinde Yugoslav dostlarımız çok ve iyi çalışmışlardır. Eski zamanlara sit olarak Yugosla' Ya topraklarmda bulunan eserle: Yugoslav tarihinin eski ve yeni dev- Pelerine ait eserler ve hatıralar bura- da toplanmıştır. Fakat müzenin en $ok yer tutan, üzerinde en çok du- Pulan tarafı resim galerisidir. Yugoslavyanın örneği Y ugoslavyada resim namma ne- kadar ciddi emek Sarfedil Mişse mahsullerini burada toplu bir telde görebilirsiniz. Bunlardan bir mını hükümet satın almıştır, fakat oğunun kenarında, filân ve falan ta. Pafından milli mizeye hediye edildi- ine dair bir yazı vardır. Bundan başka Yugoslavya bir resim galerisi Yücude getirmeye başlaynca Avrupa Memleketlerinden biri, ikisi, kendi *n'at eserlerinin burada temsil edil- Mesine kıymet vermiş, ressamların- Üan birkaçınm eserini hediye diye Böndermiştir. Diğer memleketler de ri kalacaklar değil ya.. Bir ec Bebi memleketin teşebbüskârlığı, di- Kör memteketlerin göre tabi, vol. inde Yugoslavya her mem etin san'atini temsil eden geniş #ölleksiyonlara böylece malik olmuş- Ur, Bürhan Toprağı hatırladık B elgrat resim galerisini ziyaret ederken, Güzel San'atler A- lemisi Direktörü Bürhan Toprağı bütün arkadaşlaria beraber hatırla . Bürhan Toprak, son resim sergi- Sİ münasebetile hepimizin dikkatini Mesele Üzerinde toplamaya çalış. İ Yakat Dil Kurultayma ve İngiltere alınm gelmesine ait yazılar ara. #mda rosim galerisi meselesi unutul- Ki, gitti, yy Peleratta gördüklerimiz, Bürhan Obrağın bize anlatmıya çalıştıkları. Mi gözlerimiz önünde canlandırdı. İn. , canlı bir örnek görünce mesele- Nin ehemmiyetini daha iyi kavrıyor. Biz de bir giin bile kaybetmeden U resim meselesine sarılmalıyız. İs- ibulda bir resim galerimiz olma- Müst bliyük bir boşluktur. Ne taraf- baksak bunun acılığını duyarız. | ia örnek bulunmazsa san'at zev- olmalıdır | Kızılordu büyük bir manevra vapıyor DÖRT GÜN SONRA: nümayişe Bir harp için hazırlanan Alman ordusundan bir nefer İsmet İnönü Londraya ne zaman gidecek? Hareket tarihi henüz belli değil Büyük Şef Atatürk İngiltere Krs- Ir Edvard VEN i uğurlarken, Büşve- kilimiz İsmet İnönünün Londrayı ziyaret edeceğini ( söylemişler ve “Tan” bunu oküyucularma bildirmiş» ti. Gazetelerden bazıları İnönünün Londra seyahatinin şu veya bu tarih- İ ve sevgisi nasıl uyanır. Resim na-| ileri gider? | ra resimle alâkası al İN de resim san'atinin eserlerini bir Knda görmek, memleketimizde, fikri | m zevk sahalarma ait ihtiyaç-| yalan hiç olmazsa. birini doldurur. | Akit vakit buraya uğrıyan vatan Pağ hergünkü basmakalıp ufuklarm- © uzaklaşır, yeni ufuklar ve âlem- *le karşılaşır. Türk fırçası ve ecnebiler Y 4 ecnebiler üzerine olan tesir? May, Artık eski usul propaganda Yaz İye karışmıstır. Şunun veya bu- di, Propaganda kisvesi altımda, ken- W akkımda söytiyeceklerini dinleme- İş senin vakti yoktur. Hükmünü Ke, “İ Gözüyle gördüklerine göre ve- İstanbula gelen bir san'at merak kaç ebiyi düşünelim: Etrafma ba- Bö > Türk resmine benzer birşey “ii, Sez. Vereceği hüktim, Türklerin, uy 8 fırça almamış adamlar oldu- Zeminindedir. Burada bir tanıdığı varsa bizim de Pali olduğu ve eset E Arkası 2 incide ) Ahmet Emin YALMAN te yapılacağını yazdılar ve bu arada seyahat tarihi olarak Eyiüi sonunun ukarrer veya muhtemel olduğunu | m söylediler. Bizim mevsuk olarak öğ- rendiğimize göre seyahat tarihi he- Büz takarrlir etmiş değildir. Şu hak! de ileri sürülen tarihlere de kat'i bir nazarla bakamayız. Çünkü Başvekil İsmet İnönünün Londra seyahatinin tarihi henüz belli değildir. Filistinde.. Kanlı çarpışmaların ardı kesilmiyor Londra, 9 (Redyo) — Bugün de Filistinde mücadeleler vukubulmuş

ve bu mücadelelerde üç İngiliz polisi, üç yerli polis maktul düşmüştür. İn- gilterenin yeni Filistin başkumanda- nı askerlerini teftiş etmiş ve Filis- tin seyahatinin kma olacağını söyle- miştir, Bulgaristanda kabine buhranı Bugünkü Köseivanof kabinesi çekili- yor. (Son haberler tiçüncü sayfada) hazırlandı HİTLER BİR BEYANNAME NEŞRETTİ Sovyet Rusyanın Kızılordusundan geniş bir parça Berlin, 9 (Radyo -| TAN) — Başvekil mua - vini Rudolf Hes: bugün! Nasyonal Sosyalistlerin kongresini bir nutukla aç- tr. M. Hes kongreye Hit-| lerin bir beyannamesini okudu. Beyannamede esas İı olarak şunlar vardır: Dört senelik yeni bir iktisadi plân hazırlanmıştır. Bu plân Almanyada istihsalâtı çoğaltacak, iptidai mad- deler bakımından Almanya istiklâle kavuşacak, hariçten iptidai madde- ler satınalınmıyacaktır. Beyannamede bu plânm tatbikr- na, silâhlanma programının tatbi- kından sonra başlanacağı bildirili- yor, Ve Bolşeviklikten de bahsedile- rek deniliyor ki: Bolşeviklik * gün geçtikçe daha tehlikeli bir mahiyet almakta, Al- manyanın teslihatına bu sebeple lü- zum görülmektedir. Almanya ( da- hilde Bolşevikliğin tehlikesini | 62- miştir. Silâhlanma sayesinde ha- rişten gelecek Bolşeviklik tehdidin- den de kurtulacaktır. Hitler bu be- Otomobil facia- sından sonra Maraş mebus Mithat evvelki gün feci yannamesinde (Almanyanın eski müstemlekelerini de istemektedir. Kongrenin son günü olan bu bir otomobil Kazası neticesinde çok tekli. keli bir yara alarak hastaneye yattı. Dün gece sabaha karşı hastaneden sorduk ve ayın on dördünde çok büyük a8- | Arkası 3 üncü sayfada J Mithatın tehlikeyi atlattığını inşitahla öğ- yendik. Faciaya ait afsilât ikinci sayfadadır San Sebastiyan Ispanya asilerine teslim olmadı Asilerin kendi kumandanlarına | karşı isyanları devam ediyor Hüküm: gi Kwvwetieri “ HAsiter * “İAsilerin ellemndeki lerazi (İsyana ait bütün haberler 3 üncü sayfadadır.! Büyük Britanya Kralı Sa Ma- jeste Edvard VIlI in memleketi - mizi ziyareti gazetelerinde başlayan hararetli neşriyat devam etmektedir. Dün naklettiğimiz gibi İngiliz gaze - ingiliz münasebetlerinde açılan “Yeni mes'ut devirden, bahset- mekte ve Atatürkün hakiki bü- yüklüğü, nü ve dehasını anlatmak- de, Londranın pazar günleri intişar eden ve İngiltere- nin en eski ve en nüfuzlu gaze- teleri arasında bulunan “ Sunday Times, in bu'münasebetle” yaz- dığı başmakaleyi naklediyoruz. Londra gazetesi diyor ki: “Eral Eâvardm Akdenizdeki tenez- zühü, mütenekkiren yapılacak husu- sİ bir tatildi, Fakat Atina ile İstan- bula vuku bulan ziyaretleri, yarı res- mi bir mahiyet almıştır.Kral Edvard, resmi bir ziyaretin teşrifat ve mera- simine lüzum görülmeksizin, her İki yerde de Büyük Britanyanın mümes. sili sıfatile hükümet reisleri ve efkâ- rumumiye tarafından - selâmlanmış i ve karşılanmıştır. 500 lira mükâfat veriyoruz C.Londos güreşi suya düştü Mülâyim, Tekirdağir Hüseyin ve Dinarlı Mehmet ciddi güreş yap- tıkları takdirde kazanana beş yüz lira mükâfat vereceğiz. Bundan maksadımız hakiki ve en kuvvetli 'Türk pehliyanmı seçmek ve herke- se göstermektir. Güreşten anlıyan- lara soruyoruz: Profesyonellerin de ciddi güreş yapmaları mümkin değil midir? (Tafsilâtı 6 ıncı sayfada! dolayısiyle ingiliz |! teleri bu makalelerinde, Türk -|* “Türkiye ile İngiltereyi birbirine yaklaştıran yeni âmiller vardır ,, BUNU SUNDAY TiMES YAZIYOR Atatürkle Edvard VIII arasında çok samimi telgraflar teati edildi Türkiye ile İngiltere arasında... Romaya göre, bir ittifak yapıldığı şayiası çıkmıs Roma, 9 — (Radyo - Tan) Ankaradan gelen haberlere göre, Türkiye Hariciye Veki- li Tevfik Rüştü Aras bugün İ- talya Elçisini kabul etmiştir. Ankara siyasi mehafili, Türkiye ile İngiltere arasın- da askeri bir ittifak muahe- desi imzalandığına dair çı- ) kan şayiaları tekzip etmişler- dir. Bu suretle Kralın Atina ve İstan- bula çıleması, Yunan ve Türk milletle- Finin İngiltere ile dostluklarınm göze çarpar bir şekilde ifade olunmasına | Arkası 3 üncü sayfada | ez Artık Istanbulda güreş yapması $u ya düşen Yunanlı (profesyonel Cim Londos

Aynı gün çıkan diğer gazeteler