12 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

12 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ROTBART LUXUOSA En sert sakalları kolayca tıraş eden tıraş bıçağıdır. Emniyet işleri U. Müdür- ..... lüğünden: 1 — 936 senesinde zabıta memurları için diktirilecek azı 4270 çoğu 4696 takım elbise maa kasketin dikimi yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko- nulmuştur. 2 — Kasket dahil beher takım elbisenin dikiş muham- men bedeli 411 kuruştur. 3 — İhalesi 21-9-936 Pazartesi günü saat 15 te Emni- yet işleri umum müdürlüğünde müteşekkil huzurunda yapılacaktır. komisyon 4 — Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuruşluk mu- vakkat teminat mektup veya makbuzile ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden bir saat evvel komis- yona vermeleri lâzımdır. 5 — Bu bapta fazlaca malümat almak ve şartnamesi- ni görmek istiyenlerin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü üçüncü şube müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (682) (884) Siirt Halkevi Başkanlığından Halkevi Sineması için sessiz film sipariş etmek istiyo- ruz, resine bildirmeleri. (1049) Taliplerin şartlarını Siirt Halkevi Başkanlığı ad- 1386 KARYOLALAR Fabrika fiatma satılıyor Asri Mobilya Mağazası AHMED FEVZİ İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel, 23407 Sevgili zevcim ve iki ço - cuğumun o babası o Nihat, bir müddettenberi (Oben- den soğumağa ve geceleri dışarıda geçirmeğe başladı. Evde kaldığı ge- celer bile, bana karşı bizâne ve ade- ta dargm gibi duruyor, Nihayet, bir akşam, diğer bir zevcesi olduğundan bahsedince kalbim büsbütün kırıla - cak sandım. Ertesi sabah hemşirem bana ziyarete geldi. ve ona bütün 0- lanı, çektiğim ıstırapları anlattım. O, bana pek muhik bir nasihatte bu- lundu: “Annelik hayatı ve ev işleri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiçbir erkek, evde yorgun ve buruşuk yüzlü bir kadın görmek sevmez. Sak cesare- tini kırmayasın, çünkü ben, yüzün - deki buruşuklukları seri ve emin bir surette izale ve taze, yumuşak ve gençleşmiş bir cilt temin edecek bir usul bilirim, dedi ve her akşam yat- mazdan evvel pembe rengindeki To- kalon kremini kullanmamı tavsiye etti”, Hemen tecrübe ettim. Derhal cildimin üzerindeki milessir tesire şaştım. Birkaç hafta zarfında bütün buruşükluklarım zail oldu, Ve bir genç kiz yüzünün manzarasmı aldım. Simdi, zevcim, beni evvelkinden daha fazla seviyor ve artık evden çıkmı - yor. Şimdi cildin unsuru pembe ren- gindeki Tokalon kreminde Biocel ta- bir edilen cildi besliyen ve gençlesti- ren kı; bir cevher vardır. Her beşerede bulunan bu Biocel cevheri kaybolduğu vakit ciltte buruşukluk- lar zuhür eder. Fakat tekrar verilin- | ve buruşukluklar zail olur. Genç hay- vanlardan istihsal edilen bu Biocel cevheri Viyana Üniversitesi | profe- sörü Doktor K. Stejskal usulü daire. sinde pembe rengindeki Tokalon kre- minin terkibinde mevcuttur. Her ak- şam yatmazdan ev. vel kullanıldıkta az zaman zarfında bü- tün buruşukluklar - dan kurtulur. Sol mus, ihtiyarlamış bir cildi genelestirir. Ve Tüakal 10, 20 yaş da- ha küçük göste Inhisarlar Umum Müdürlüğünden 4281 sayılı Tütün Eksperliği nizamnamesi dairesin- de ehliyetname almak istiyenlerin 11 el tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğüne müraca- | Bu müddetten sonra müracaatta at etmeleri lâzımdır. 'Teşrinievel 936 bulunacakların ehliyetname alamıyacakları ilân olu- nur, (1026) HASAN KUVVET ŞURUBU Zâfı umumi, kan- sızlık ve kemik hastalıklarına şi- fai tesirleri çok- tur. Çocuklar, Gençler, Genç kız- lar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU mam 2.9.0 ez Norveçyanın 1936 - 1937 baş mahsulü MORINA BALIK YAĞI Halis Morina balığınm ciğerlerinden çıkarılmıştır. İçmesi kolay” ve nefistir. Gayet temiz ve muakkam ve yeni Hasan markalı şi- şelerde satılır. Taklitlerin- den sakmmız. “ litre 40, '£ litrelik 100 kuruştur. Hasan deposu Ankara, İstanbul, Beyoğlu Juvantin Kanzuk Saç Boyaları Kumral ve siyah olarak sabit ve tabii renk verir. Ter ve yıkan- makla çıkmaz. Yegâne zararsız ve tanmmış sıhhi saç boyasıdır INGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - Istanbul Satılık Piyano Mükemmel bir halde Kaps mar- ka bir piyano satılıktır. Hergün saat 24 arasında Pangaltıda Belvü apartmanının $ numerolu dairesinde görülebilir. 1436 Dr. İHSAN SAMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU Öksürük ve nefes darlığı boğma-

ca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâçtır. Her eczanede ve ecza depolarında bulunur. 741 Beykoz sulh hukuk hâkimliğinden: Sarıkamış icra dairesinde mevcut dosyasında adresi yazılı olan İlyas Çavuşa, Faize tarafından aleyhinize açılan tihkak davasından dolayı ikamet - göhmiz belli olmadığından ilânen da- vet edildiğiniz halde duruşma güniln- de gelmediğinizden gıyabınızda du - ruşmaya devam edilmiş ve davacı davasını şahitle ispat edeceğini bil. dirmiş olduğundan iş bu ilân tarihin- den itibaren beş gün içinde bir itira- zınız varsa bildirmeniz ve duruşma günü olarak tayin olunan 19/9/936 cumartesi saat 10 da mahkemeye gelmeniz ve gıyap masraflarını da duruşmadan önce ödemeniz lâzım - dır, bu işleri yapmadığınız ve duruş- ma gününde gelmediğiniz takdirde şahitlerin gıyabmızda dinlenileceği ve tebeyylin edecek hale göre karar verileceği ilânen tebliğ olunur. (25543) Sahibi:Ahmet Emin YALMAN — 'Umumt Neşriyatı Idare Eden: S. SALIM Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi—Basıldığı yer TAN matbaası Saraçhanebaşı Horhor caddesi Hayriye Lises " Gündüz I Yatı ANA - iLK - ORTA - LiSE - TAM DEVRE Okulumuz her tedrisatını yeni bir zaman gördüğü teveccüh ve teşkilâtla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. otobüslerile nehari talebe her gün evlerinden aldırılır. İstiyenlere tarifname gönderilir, gün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat rağbet Üzerine itibaren yabancı dil Mektebin hususi Kayit için her 20530 ilk smıflardan edilmelidir. — Telefon: Nişantaşında - Tramvay ve Şakayik caddesinde | Yat |Şişli Terakki Lisesi | Günd ANA - iLK - ORTA - LiSE KIZ ve ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ- KILATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İNGİLİZCE kurslarına dokuz Yaşım- “dan itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kayıt is- MAN erine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 Sipahi oğlu ğ “e İŞ A Barsan NM Bilümum Mektepler Hastaneler Sanatoryumlar ve otellere Merinos yününden, den sureti mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz satmakta olduğumu muhterem halka bildiririm. Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa pazarı Ankara tiftiğinden ve sair yünler. fiyatlarla Sultan Hamam 4/24 Beyoğlu Istiklâl caddesi 376 Cinsi Kilo L Ekmeklik un Sığır eti 128861 kalem erzakın hizalarında 2. — Teminat mektupları edilmiş olacaktır. 3. — Sığır eti şartnamesi 668133 93538 63 502603 28305 42 221291 Ne 1. — Çanakkalede 1,2, 3, 9, 10 Sayılı Jandarma okullarile J. Hastanesinin 1 Eylül 936 günlemecinden 937 Ni san nihayetine kadar ihtiyaç ları olan yukarda yazılı (2) Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma komisyonundan Tahmini bedel Muvakkat Teminat L K, Tbale gün. Günü Saati lemeci Nasıl olacağı K. 28/9/1936 Pa zartesi 20/9/1936 Salı 16 16 Kapalı zarfla Kapalı zarfla gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9. Sayılı Jandar- I ma Okul ordu evinde salâhi yettar Komisyonca eksiltm esi yapılacaktır. ihale günü saat 14,30 za kadar Komisyona teslim parasız, un şartnamesi (4) lira (67) kuruş mukabilinde Çanakkalede Jandarma satınalma Komisyonunda verile bilir. ihtira ilânı “Türbo makinesi, - bilhassa müte- harrik kürek ayarlı su türbini” hak- kmda almmış olan 10 Eylül 1934 günlü ve 1840 sayılı ihtira beratı bu defa mevki file konmak üzere aha- ra devrüferağ veya icar edileceğin- den talip olanların Galatada, İktısat hanında, Robert Ferri'ye müracaat- leri ilân olunur. İl reraneoe ) BAYLARA eza KUÇUK ILANLAR Muhasibe ihtiyacı olanlara Uzun seneler ticari müessese ve fabrikaların muhasebelerini ve usu- lü muzaafa üzerine idare etmiş bi - Jânçoya bihekkin vâkıf tecrübeli bir muhasip İş aramaktadır. İhtiyaer o- ianlarm Yeni Postane arkasında Basi ret hanında odabaşı Bay Sadıka M. D. rümuzile müracaatları, İstekliler kanunun istediği vesikaları beraberinde bul undurmaları şarttır. (1092) Gecel- Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılâp) YUCA ÜLKÜ LiSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen Kayıt muamelesine (o başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan başka hergün 10-17 arasmda okula müraosat edilebilir. İstiyenlere tarifname gönderilir, Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : 20019 wi ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI | Belediye matbaası için lâzım olan muhtelif cins kâğıt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kâğıtların hepsine 6683 lira 40 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 149/936 pazartesi gü nü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesini isti yenler parasiz olarak levazım müdürlüğünden alırlar. Talip olan- lar kanunun tayin ettiği vesika ve 502 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif zarflarını yukarda yazılı günde 48 at 14 e kadar daimi encümene vermelidirler. (B.) o (820) ———ğ—ğ—ğ——————— >>>. ————— — — Muhasebe teşkilâtında 40 - 50 lira ücretli açık memurluklar vardır. Lise mezunlarmdan istekli olanların 21 Eylül 936 Pazar” tesi gününe kadar istida ile müracaatları. (B.) (o (1224) ü

Aynı gün çıkan diğer gazeteler