14 Mayıs 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

14 Mayıs 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14-5 - 1938 AÇIK ARTIRMA İLE FEVKALÂ- DE BÜYÜK SATIŞ 1938 Mayısın 15 inci Pazar günü sabah saat 10 da Beyoğlunda Tünel civarında İstiklâl caddesi Asmalımes cit mahullesinde Minare se nda Perapalasın karşısındaki sokaktan dahi girilir) müteveffa *Vuds Paşa- nın 22 Nüraralı hanesinde bulunan çok kıymetli ve nadide oşya:halı, tab lo, âsarı nefise biblolar ve gümüşler açık arttırma suretile satılacaktır Flaman usulü çok zengin stil yemek odası takı! Ingiliz “Maple” fabrika si mamulâtından pomiye salon takım ları, çok mefis gül ağaç kaplama İn- giliz yatak oda takımı; lake yatak 0- gümüş biblolar; Bakara su takımı; İngiliz tabak takımları; kıy» metli tablolar; acem minyatürleri; İngiliz beyaz maden balık, çay, ye miş ve İikör takımları, anvelop ma- sif mahon “Maple” malı oyun, salon masasi ve geridonlari; Brokalar ve Üsküdar çatmaları; yaldız vizeler; Beykoz. kâseleri; sedefli ta- Bureler, Ingiliz kristalları Edirne ma saları; mâroken yazıhane takımı; İn- giliz mahon yazıhane; “Sahibinin 86 si” elektrikli gramofonlar;; Ingiliz koltukları, Louls XV şeklinde bronz işlemeli nadide Bahü; Bohem kâse ler; GİY& altin lehen yıbrıklar vesâire Markıtıri ve Akaju Salon vitrinleri ve masaları, Türk ve Acem eski silâh kolleksiyonu, 2 adet ipekli Keşan seccadesi ve Buhara halısı, Şirvai Sımırgant, Kirman, Horasan secçadı (ma) İhtira İlân mu “Yazı makinelerinin şaryosu: nu ilerletmeye mahsus.tertibat" hakkında alınmış olan 29-8-934 günlü ve 1838 sayılı ihtira be- rati bu defa mevkii fiile konmak üzere âhara devrüferağ veya İ- car edileceğinden talip olanla” rın Galati Iktısat hanında, Robert Feri müracaatları İ- lân olunur. o MENEM “Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Mahke mesinden: Haydarpaşa Nümüne has tahanesinde muhtelif tarihlerde ölüp te altı ay mürur ettiği halde varisle- ri tarafından alınmıyan eşyalar 24 38 SALI günü saat 10 da mezkür hastanede açık arttırma ile satılarak leri Fransız piyanosu Paraya çevrileceğinden talip olanla- | rın günü mahallinde hazır bu- Kumbâr&/ biri TAN i HAYATIMIN | En büyük HEYECANI KUMRAL SİYAH Saçlara gayet tabii surette is- tenilen rengi verir. Ter ve yı- kanmakla kat'iyyen çıkmaz. YENİ SİNEMA Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev- YILDIZI Üç merasim gününde adi bir pudra kullanmak mecburiyetinde kaldım. Pudra, cildimde parça parça yapışı- yor ve yüzüm “makyajlı, bir şekil gösteriyordu. Bu pudradan tamamen sarfı nazar ettim, Ve havalandırılmış İye krema köpüğü ile karıştırılmış ye- ni ve tamamen görünmez bir pudra İ kullanmağa başladım, Beni görenler saşıyordu. Çilnkü ben artık ayni de. —— | gildim. safı haiz saç boyaları arasında bi- rinci gelmiştir. Saçları ve cildi kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo- yayan yegâne sıhhi saç boyalarıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL TARAĞA İSYAN EDEN SAÇLAR Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh Saçlarınızı İtaate Alıştırınız Bunun en iyi çaresi PERTEV BRİYANTİNİ kullanmaktır. * > lıklarla hemen Tokalon müessesesi Teknik Okulu Müdürlüğünden tarafından satın alınmıştır. Şimdi To Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanları 24 Mayıs 933 sah| yalon pudrası namile ve her gün da. ve 25 mayıs938 çarşamba" gütleri yüksek mühendis mektebinde yazılı | ha taze, daha nermin, daha güzel gö. olarak yapılacaktır. 3074 sayılı kanunun 3 cü maddesi ahkâmina İstina-| rününüz, den yüksek vekâlet makamınca adları, 26-2-938 tarih ve 1518-2726 sayıh Bayanların i Pudra âleminde keşfedilmiş en vu.) yük sırdır. Bu yeni pudranm formülü | ve istimal hakk: büyük mal! fedakâr. tamime ek liste ile, metsup oldukları dâirelere bildirilmiş olan(Nafia fen mektebi) mezunu fon memurlarınınbu husustaki talimatnameyi okuyup mai. bilgi edinmek ve imtihan günlerinde ibraz edecekleri hüviyet vesikaları- mk aa alandan dara in ee Nazarı Dikkatine | e zolarının büyük bir kıymeti vardır.

Onları bayiinize iade ettiğinizde be- heri için 5 kuruş alacak, ayni zaman- | da kıymettar müküfatları bulunan Tokalon müsabakasına iştirak hak-| kını veren bir bilet takdim edecek: tir, ENTERBALKANİK SEYRÜ- SEFER HATTI (ZETSKA PLOVİDBA A.D.) KOTOR Balkân İttihadı İktısat encümeni kararile ihdas edilmiştir. SEYYAH, YOLCU ve EMTAALARA MAHSUSTUR, Yugoslav Bandırasını hâmil, fevkalâde lüks "LOVCEN" vapuru 17 Mayıs tarihinde saat 16 raddelerinde Galata rıhtımından KÖSTENCE'ye doğru hareket edeceği gibi 21 Mayıs saat 15 raddelerinde İstanbuldan ha- reketle PIRE, KORFU ve ADRİYA- TIK LIMANLARINA uğradıktan sonra VENEDİK, TRIYESTE ve SU- SAK İskelelerine yanaşacaktır. Yolcu ve emtea kabul eder. Her türlü malümat ve izahat için Galata Frank han (Yolcu salonu kar- şısında) H. PAJKURIC Umumi va- pür acentasına müracaat edilebilir. Tek: 4708/7 SERVOIN ADEMi iKTiDAR ve BELGEVŞEKLİGİNE en i-bir ilaçtır ————— Bahriye Nazırı merhum Hasan Hüsnü Paşa Vakfı Mütevelli- liğinden : Galatada Yolcu zade Iskender ma- hallesinde 3 numaralı Hasanpaşa 8- Partimanının 3, 5, 7, numâralı da- İireleri 1 Haziran 1938 tarihinde kira- ya verileceğinden talip olanların 15 gün zarfında Beyoğlunda Postacılar | sokağında 3 numaralı Şaup aparti- İmanında vakfı mezkür mütevellisi Çünkü ASPİRİN seneler denböri her türlü”soğukals gınlıklarına ve ağrılara" karşı “esiri Şaşmaz. bir. ilâç olduğunu iisbaf et, iştir... A SP IR İN İnglesirinden emin olmak'için lütfen ? kasına”'dikkafğediniz, Amar> Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU 2 ci Keşide: 11 - Haziran - 938 dedir. Büyük İkramiye 45.000 Liradır. Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 İiralık ikramiyelerle (To.ooo ve 20.000) liralık iki adak mii Şimdiye Kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz. Bfak varır... Aaaa aşa - Adapazar Tenezzüh Trenleri 15-5-038 tarihinden 16-8-038 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazarı arasında iki ve İzmit - Adapazarı arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. Haydarpaşadan saat 6,55 ve Adapazarından saat 18,56 da hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabslardan ve Haydar- paşadan saat 7,30, Adapazarından 18,00 de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edi- len trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış öaatlerini gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) İstasvonlar Birisi Tren İkinci Tren Varış Kalkış Varış Kalkış Haydarpaşa Sut — 6,55 — 730 İzmit "n904 930 Durmaz Sapanca » 1012 10,20 1046 1054 Adapazar "1053: 1 Malz Avdet | Adapazar Saat — 18. — 18,56 Sapanca ». (18,38 1850 19,28 1938 | İzmit ” Durmaz 20,21 2026 Haydarpaşa m 22205 — iy 2 İzmit Saat — 8,05 Sapanca n 848 853 Adapazar "928 pi Adapazar Sat — 1935 Sapanca w 0202 20,22 İzmit me 2108. — Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın ha- reket günü Köprü, Haydarpaşa ve Izmit gişelerinden bilet satılmıyacak- tır, ş * ka Muhammen bedeli ve isimleri aşa ğıda yazılı iki gurup malzeme 28.6. 1938 Salı günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı ıkarada Idare binasında Satın alınacaktır Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında v. vakkat teminat İle kanunun tevin ettiği vesikaları Ve b yesikası ve tekliflerini ayni gün saat 1430 a kadar her gurup için ayrı zarf halinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Ke Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa v zarf usulü ile ia mü, Amiral Rüştü Bozcallya müracaat ey- lemeleri ilân olunur, rinde satılmaktadır. (2700) nele- Gurup Isim Muhâmmen Muvakkat ger bedel Gel ik ira 1 Makas takımları, Krovaz- — > man, manganezli göbek. || 3M700.— sada 2 50000 adet normal hat de- v mir traversi, 222624. — 12.31.20

Aynı gün çıkan diğer gazeteler