16 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3

16 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 AGUSTOS | Ecnebi Matbuat: Almanyanın iç yüzu Mancheter Guardiandan: Müteveflfa —Mr. Thelvall tarafından yazılan ve İngil- tere harict ticaret daire- since bugün — neşrolunan «Almanyada iktısadi vazi- yet»s hakkındaki — rapor, bugünkü Almanyanın iç yü- zünü aydınlatmaktadır. Al- manyanın iç yüzü — bazı cihetlerden — Nazilerin 1rki ve milli nazariyelerinin mü- him safhalarına model ol- arak — akislerdir. Meselâ resmi — istatistiklere göre işsiz adedinin dört milyon azaldığı iddia ediliyor. Bu veziyet doğru ise şayanı hayret — bir. muvaffakıyet demektir. Fakat Mr. Thel vall diyor ki: Almanyada işçilik mefhumu Nazi ida- resinin iktidar — mevkiine gîldıgindınberi ondan eve- İki — senelerdeki manasını kaybetmiştir.» Patronun yeni işçi alması kârlı bir iş olduğundan de- Bildir. Nazi — fabrikasının Patrona — tahmil etmediği vazife, Aadet itibarile müm- saatlerini de — kısaltarak iş temin etmektir. Bu bir nevi içtimei muavenet siste dir, çünkü ihtisas — sahibi olmıyan işçiler hemen he- men boğaz tokluğuna çalış- , Maktadır. İş hayatı tabii inkişafından ziyade — vatan- Perverane bir tazyikten teşvik göruyor. Hükümetin öğündüğü naf- ta plânları bu hususi gayr- etler yanında — manasız - ve hükümsüz kalıyor. Umumi menfaat, âdeta bir intıkam hirsile bile intaç — edecek olsa, şahsi menfaatlerin ön- üne geçirilmek isteniyor. İş. çi de işsiz kalan vatandaşla- rı için hissesine düşeni ya- Piyor. Ücretler son derecede azalmıştır, buna roğmen bu ücretlerden siyasi ve hayır- Porver teşkilât için birçok mecburi muavenetler kesilir. Bu Bgayri tabit esaslar da- hilinde işçilik va ticaret ne adar zaman devom ettiril- ebilir? Harict memleketlerin . münekkitleri bu suali sord. ukları zaman naziler şu ce- Vapı veriyor: aBizim siyase- timizi yakti geçmiş orlodo- ks iktısat nazariyesile ölçe- Mozsiniz. Biz — bunda azim ile muvaffak olacağız.» Bu id- dia dogru olabilir. — Fakat ış hayatını muazzam bir hayır müessesesi şekline sokmaktan doğan me-| seleler günden güne büyüme. ktodir. Yapılan tahminlere göre 1931 de sanayi momu- Tâtının yüzde 36 sı ihraç edi- liyor va ihracat ile on mil- Yonluk bir halk kütlesi geçi. niyordu. Modern — Almanya harici ticaret üzerine kurul- Muştüur. -Bugünkü nülusun ihracatsız — yaşayabileceği akla sığmaz. Üyle olacağını di da kabul etsek Alman sa. nayij ham maddeye muhtaçtır. Bunun bedeli ise ancak ihra- eht iletemin edilebilir. AlL man harici ticaretinin sürat. letenakus etmekte olduğu raporda münderiçtir. Bu te- naküs keyfiyeti birçok şe- killerde izah ediliyor. İlk ve mühim bir âmil giz- i çık Yah ' boyko yi İ kün mertebe çok ameleye, hattâ icap ederse — mesaf | | tajıdır. 60,000 Yahudi mem- leketi terketmek mecburiy- etinde kalmıştır. — Kalanlar | ise kendilerini mühim mev- kilerde göstormeğe cesaret edemiyorlar. Fakat Almany- | anın mali ve borçlar siyase- ti de mühim âmiller arasın- dadır. Nafıa işlerile mahalli sarfları tamamen tayin edi- lemiyen diğer — masrafiara karşılık olarak yapılan dah. ilf istikrazlar hariçteki itim- adı sarsmıştır. Borçları ted- iye hususunda gösterilen mü şkülât Almanyaya parasını yatıracak mücssesolerin ces. aretini kırmıştır. Bugün ale- lâde ticaret borçlarının ted. iyesi hususunda müşkülât gö rülüyor. Hükümetin fiatlar | üzerinde oynıyarak — ihracat miktarını arttırmak için gös- terdiği esaslı — gayretlere rağmen muavaffakiyetin öm. rü Mr. Thelvailin kanaati- nce pek kısa olacaktır. çü. nkü suni olarak ucuzlatılan mallar ileride ticari mânin- lara yol açacaktır. Buhrana muvakkat bir çarei hal ola- | rak gerek ham — maddeleri ve gerekse ithalâtçılara 14- zım olan ccnebi parası ile taksim etmek düşünülmüşütr Bunların miktarı tabii zam- anlara nispetle yüzde SÜ den yüzde beşe kudar düşürül- | Mmüştür. Büyük bir — tıcari memleketin öcaebi - parasın- dan muhrum kaldığı takdır- de eski nüfusunu besliyemi- yecoği — uşıkârdır. - Kendi yağıle kavrulmak siyasetın- den bir dereceye kadar ay- rılarak son zemanlarda Du- ves ve Young istıkrazlar- inın farzlerini ödemeyi kabul etmeleri Almanya idarecil- erinin de bu neticeyi görd- üklerine hir delildir. İlerde baş — göstermesi melhuz olan bir de gıda meselesi vardır. Almanya hali hazırdaki ihtiyacatının yüde 90 nını köndi istihsal ettiği için hariçten — fuzla birşey — getirmeğe muhtaç değldir. Fuakat bu muvsffa- kiyet — oldükça pahalıya malolur. Reiek gida — işleri idaresi, fiatları tünzim husu- sunda hazırdan sulâhiyet | alabilir. ve madamki Nazil- erin ırk tazariyesi çiftçi köy- lüye büyük bir kiymet - ver- mektedir, fıatlorın ileride şe- hirliler aleyhine gayri kabili içtinap bir şekilde — tezayü- dünün — yapacağı tosirlere ehemmiyet verilmiyor, deme. ktir. Berlinde geçen ay ansı- zın çıkan patetes - kıtliğinin akisleri mümkün olan tehli- kelerin bir nevini göstermiş oldu. Fakat evelce de — bir kaç defa olduğu gibi Nazile- rin iktısat nazariyesi iktısadi hakikatler karşısında tadil edilmek zaruretindedir. «Au- tarchy» yani yağile kavrul- mak siyaseti de bankaları mi- İlileştirme ve - faizin ilgası plânlarının yanına gömülme- İjdir. Hükümet esusen harici ticaretin azalmasına bir çare bulmak için düşündüğü plân- |£ ları bildirmiştir. — Tamirat borçlarını ödediği — seneler zarfında Almanyaya büyük yardımları olan barici mev- duat sahiplerine — kapılarını | büsbütün kapamak için yal- | dızlı haplar hazırlanmasına gayret göıterilior. Hım! STT T T z Çskerliğe ait tebliğler K Âskeri mekteplere girmek istiyenler hakkında Askerlik şubesinden: Çangelköy ve Kuleli Ask. , eri Lisesine girmek için mü- | racaat eden ve şeraiti hsiz olan talebeler gidip gelme masraflerı — kendilerine ait olmak üzere 934 - 8 - 20 de müsabaka imtihanında İise- de hazır bulunmaları. * * Askeri mektepler talebel- erinden olup tatil münaseb- etile memleketlerize gelen efendilerden Bursa — lisesi talebesinin 934 - 8 - 27 de mektepte bulunmaları mez- kür mektepler müdürlükle- rinden vaki işer üzerine ilân olunur. —— Himayefetfa cemiyetinden; 30 Ağvstos — 034 zafer bayramına müsadif Perşembe günü Cemiyetimiz tarafından memleketimiz fakir cocukla. rının — sünnetleri yapılacak- tir. — Bu meyanda çocukla- rını sünnet ettirmek isteyen vaktı hali müsajt aileler de ecüzi bir masraf mukabili- nde ayni günde cemiyetimiz tarafından çacuklarını sünn. et ettirmeleri mümkündür" Bu hususta daha — fazla iza- hat — almak isteyenlerin her gün saat 1617 arasında Ferah Oteli karşısına kemal bey apartmanında Cemiyeti. miz riyasetine müracaatlari rica olunur. maddeleri memle kette yetiştir- mekten bahsediliyor; fakat vazedilecek #ermaye olmad- ıkça bu, lâfton ibaret kalm- ak zaruretindedir. Hariciye Nazırı Baron Fon Neurath memlekotin bugüakü şiarını bildirmiştir. 4«Bizimlö ticaret yapmak istiyen memleketle- re ticaret yapacağızı yani mümkün olabilen yarım mübadele usülü tatbik edilmek — isteniyor. Fa. kat Alman mamulâtını alan ve mukabilinde ancak g da maddeleri verebilen normal müşterilerile böyle bir anl- | aşma yapılmasına ziraati hi- maye projesi manidir. Bun. un için ham maddeleri tem. yerlerde | U . “Şehir Sin EİSİKON % hlıjnî Makinaları hüyada birinciliği ka- nan — « ZEİSİKON » loğraf makinelerinin $4 otomatik modelle- ni makine, sehpa ve ntanlarını «ŞAH MEH 11 Âğustos akşamından itibaren ALAYINKIZI ANNY ONDRA .ş Bu şeytan ve dilber kızın bu şaheser fil- 5 imini her halde görünüz. Sizi baştan niha- vetine kadar zevk ve neşeye garkedecektir. “ (Ayrıca) DÜNYA HABERLERİ. Süvare 9,30 cuma matinamız 2,30 dadır. Devlet Ilııı'ıryııllırı'î ti İşletme müfettişliğinden: İzmir panayırına getirilecek eşyanın sutilmyan kısının- dan 250 kilosunun yüzde 70 tenzılâtla nakledilmesi lâzım geldiğinden meccanen iade olunacağı ilânı tar 3 — 163 shih olunur Belediye riyasetinden: Belediye İlfaiye efradı için mevcut nümune ET MAHDUMU HÜ - | yeçhile yaptırılacak elbise yirmi gün müddetle İYİN AVNİ carel - açık münakasaya konulmuştur. 3 (tarihi olan 26-8-934 tarihine kadar Belediye encümenince müracaatları ilân olunur. inesinde arayınız. ÇALK AM —— Belediye Reisliğinden: in eden müesseselerle gimd- ye kadar hiç bir. mukaye- le yapılmamıştır. Mr. Thel. Vallin raporu heyeti umum. | iye — itibarile — müşkülâtın gün geçtikçe Taliplerin ihale 165 — 3 ——— Kr. Metre L Kr. | — Diakçiler M. den pohliyan O. Mohmet tarlası 1.52 2688 — 40 85 & z _,Kıekıcplıır M., den ppılılivun O. Ahmet damadı. Hasan A, 1,52 211 33 61 ı *— Kasaplar M, den deli Hüseyin O- Ahmet kızı Dudu H, 1952 919 — 13 88 $ — Dinkçiler M den Gökköylü Cemile hanım. 1,25 1734 — 26 36 53 — Eşhası meçhulenin emvali metrukoden 0,76 1535 11 87 5 — Kasoplur M. den topsakal veresesinden ince İsmail j kızı Fehime hanım 109 725 07 92 j — Eşhası meçhule 154 1137 W.06 14 , £ » ; — Hyıı'ı gnybiç mahallesinden Konyalı hacı Abdullah kızı « Dudu ve Hacer hanımlar 1.30 1655 22&1’ ) — Eşhası meçhule » ; 0,76 1710 — 13 00 ) — Mirzabey mahallesinden pullu Hanifo hanım 1,36 1575 — Zi N' e 1 — Eşhası meçhule 0,76 1485 ı H4 2 — Eşhası meçhule ; ç 076 759 05 L : B — Oruçgazi mahallesinden hacı Raşit veresesi 1,36 1378 18 74 4 — Dinkçiler mahallesindet koca ağa O. Ahmet 152 * 841 12 78 5 — Eşhası meçhuleden 1,76 1950 14 82 6 — Eşhası meçhuleden 176 1644 2 39 7 — İzmirler mahallesinden vaddek Süleyman hoca 1,09 1519 16 * 8 — Martlı mahallesinden sırtı O. İsmail validesi Meryom lll: u6 ça y Esma hanım 163 1395> 22 72 e 9 — Karaoğlan M. varidat kâtibi Cafer validesi Safiye hanım 109 680 07 42 O — Oruçgazi M. çakır Ahmet O, nalbant İsmail ağa 1,88 MZG' 12 87 Ü oda R . ©* — Oruçgazi M. korucu Rifat ağa kain validesi Numan kızı İ Rılıi:ın hanım 163 2393 — 38 41 | 3 — Dinkçilerden sarraf Osman ağa veresesi 1,52 1890 28 73 4 — 25 — Martlı M. odacı İbrahim karısı Rahime hanım 163 842 12 92 ||6 — Eşhası meçhule 0,16 — 708 05 38 |7 — Eşhası meçhüle 0,76 1495 11 36 18 — Mustafafakih mahallesinden çiyen O. Mehmet efendi —. 2,18 1878 — 40 95 TA0 25 " Eşcarı müsmire fidanlığı tesis edilmek üzere menafii umumiye namına muhasebej hu- kusiye ziraat müdürlüğü için istimlâk edilecek yirmi sekiz parça — tarlanın hey - artacuğını eçi muhaminece mahallen takdir edilen bedelleri hizalarına yozılmıştır. Bu bedele kona- bildirmemektedir. Naziler ins. ,4 Gtmiyen tarla sahiplerinin Hükümet Mensfii umumiye istimlâk kararnamesinin 10 ncü ııddu'inı tovfikan sekiz gün zarfında yazı ile belediyeye müracaatları ilân o)ııır:, 3 —15 anın yalnız ökmekle yaşıya- madığını iddia — edebilirler. Fakat göreceklerdir ki onsuz hiç yaşıyamıyacaktır E Yoksulları yediren, geydiren ve herma- nada gözeten Yok- sullar Birliğine seve seve yardım ediniz. Yaksulları Gözelme Birliği —— Sanayici! YRAMT A NÜT 1 eylülde bitiyor. 29 birinsi teşrinde Ankarada açılacak sana” yi sergisine iştirak et. Müracaat müddeti ö büğ hti diğin el öi b aei Te a eli lüğğü

Bu sayıdan diğer sayfalar: