29 Nisan 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3

29 Nisan 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 NİSAN 937 Balıkesir İera Memurluğundan: | Manifaturacı Ziyadan ödünç para alarak Paşakö- yün Çakmak mevkiinde va ki ve gündoğusu hacı Ali iken — şimdi Raşit oğ'u Arif evvelce ve günbatısı yol ve poyrazı evvelce hacı Ali iken şimdi kısmen Kadir yetimleri molla ve kıszmen de hacı Ali karısı Ayşe ve kıb'esi Hüseyin iken halen | karısı Hatice tarlalarıle çev rili 62 dönüm rinci derecede ve birinci sı tarlasını bi rada ipotek eden Cumhuri yet mahallesinden Mustafa | oğlu Çolak Hasan Hüseyin kanuni müddet geçtiği hal de borcun ödenmediğinden mezkür tarlanın açık arttır ma ile paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Bu. bapta Yazılan şartaameyi herkes görebilmek üzere Balıkesir İcra dairesinde aiçk bulun durulmaktadır Artlırma 31 5 937 tarihinetesadüf €den pazartesi — günü saat 15 ten itibaren başlıyacak tir, Almak istiyen'lerin art tirma günü tarlanın muham men kiymeti olan 868 lira hin. yüzde yedi. buçuk nis betinde pey akçesile birlik te Balıkesir İcra salonunda hazır bülunma!aı ve © gün konulan pey- muühammen Kiymetin yüzde yetmiş be #ni bulmadığı taktirde son Artıranıntaahhüdü baki kal Mak şartile arlırma on beş gün daha temdit edileceği Yani 16 6-932 tarihine tesa Hüf eden çarşam'a günü sa &t on beşte © gün en çok artıranın üs- tünde bırakılacağı — ipotek Alacaklıları ile diğer alacak- darın gayri menkul üzerin deki hakları husulile faiz ve Masarafa dair olan iddinla- Tinı 20 gün içinde Mürbitelerile birlikte isbat “tmedikleri taktirde hakları “pu sicilile sabit olmadık YA satış bedelinin paylaşma tindan hariç kalacakları ve Yüurmadan doğma dellâl Tesininin müsteriye ait ola baş'ıyacağı ve evrakı “Ağı ve bu gayri menku'un * aenelik vergisinin terci: 'An satış bedelinden verile SĞi ve satı iş günleri gelmi Yen müşterilerin vazgeçmiş Yyılacakları ilân olunur Kazak Köylerinde | Küöylerinde Elektrik Halen Kuban ve don Ka Fek Stenisa'arında 300 den I::" ufak elektrik istasyon d.,. faaliyette bulanmakta- de Bu sene içinde de uzak Zi ile Karadeniz sahille- * Tintakasında Anapa, Çe- tlek ve Liman nahiyelerinin tirikle teçhizi tamamla- Caktır. “*“k Stanisaları, yavaş *K artık tam sürette ele telleri ile örülmekte Ü teller gerek Kazak Çerine, gerek Kazak Kolk Arın umuümi merkenleri tle Ve gerek bazı atelyelere *!dı,_'"' cereyanı götürmek- lWııd: vlabis grevleri u.u“"d" 28 (Radyo) — ÜS müstahdemleri ile he *onlar arasındaki müza *t henüz bir netice İ BALIKESİR TÜRKDİLİ | lası: poyrazı Ali kızı Raziye | tıranın , geçmiş TÜRKDİLİ Pazartesinden başka her || ün çıkar Siyasal gazete. Yıllığı: BO0 Kuruş Altı Aylığı:400 ö Sayısı: 3 , Günü geçmiş sayılar 25 | kuruştur ADRES: * 4 Balıleııı İora Memurluğundan: Sadık - karısı borçlu Osmanın Müzeyyene oğlu Ali temini İbrahim borcunun için haciz edilmiş olan Kö seler bağları mevkiinde va ki ve gün doğusu kurt oğlu iken şimdi mil | emlâk tar ve batısı Ömer oğlu-— kürt Hüseyin kıb'esi emlâki mil liye tarlasile çevrili bir dö nüm yarım evlek bağ yeri- nin açık arttırma ile paraya çevrilmesine karar verilmiş tir. Birinci artrırma 27.5 937 tarihine tesadül eden- per şembe günü saat on - beşte | başlıyacaktır. Almak istiyen- lerin bağ yerinin muham. | men kıymeti alan yirmi beş liranın yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde son art taahhüdü baki kal mak şartile arttırma on beş gün daha temdit edileceği yani 10 6 937 tarihine sadüf eden cuma günü saat 15 de başlıyacağı ve o gün ibale edi leceği ve bu bapla yazılan şartoameyi herkes - taralın- dan görülebilmek üzere icra dairesinde açık bulunmakta olduğu ve ipotek sahibi ala caklılarla diğer alâkadarla: rın bu gayri menkul üze rindeki hakları hususile fa. iz ve masar.fa dair — olan iddiaları varsa - evrakı müs bitelerile birlikte 20 gün içinde icra dairesine bildir medik'eri taktirde hakları tapu sici'ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın dan hariç — kalacakları ve arttırmadan doğma dellâl resminin müşteriye ait olaca ğı ve gayri menkulün. — 3 senelik müterakım vergisin- in de tercihan satış bede linden ödeneceği ve arttır ma günü gelmiyenlerin vaz ilân te en çok arttırana sayılacakları olunur < <sn ü Kıymatli bir pul Amerikada bir hayır ce miyeti, 40,100 dolar topla- mak içn uzunca bir zaman çalışmıştır. Bu meşhur bir. posta pulunun mübayaası için toplanmıştır Bu pul 1856 da İngiltere hükümeti tarafından Güyam için çıkarılmış bir. sentlik | Fakat bütün cihan da bir tanedir ve bu günler de satın alınmadığı takdirde Japonyaya götürülecektir. iane, çok puldur. vermemiştir Bugün Mesai bakanlığın da müzakerelere yeniden başlanacaktır. Bakanın ta- vassotu ile ihtilâfın halledi | leceği tahmin edilmektedir. | Londra 28 (Radyo) — | Münükalât - bokanı, bagün | otobüs ve naklıyat amelesi semtini ziyaret etmiştir. memur | lar tenzil kalan miktardan ibarettir. | mütesaviyen tevzi edilir | karşılık tutulacak ihtiyat ak- | çanın mikdarı sermayenin TÜRKDİLİ Kangal Kardaşlar Limitet Şı'_r- Balıkesir TapU Sicil keti Esas Mukavelenamesi Madde: sisi: Bahıkesirde mukim Tüc geardan Abdullah Kangal ile | kardeşi Mehmet Kangal ara tında işbu mukavelename Şirketin te 4 ve ticaret kanunları hüküm - | lerine tevfikan mahdut me suliyetli bir limitet şirketi teşkil edilmiştir Madde: 2 vanı: (Kangal mitet şirketi) dir. Madde: 3 — Şirketin me rkezi: Balıkesir şeh idir Madde:4â — Şirketin mak- sadı: Mahsulât ve masnvalı ziralye ile emtesi tüccariye alım ve satımı ve bunların Şirketin un kardaşlar li imali için sınal mücssese iİş letmek ve buna müteferri mali, ticari, sınai muamelâ U yapmaktır. Madde: 5 — Şirketin ser mayesi: (5000) beş bin Türk lirası olup (2500) iki bin beş yüz İtrası Abdullah Ka ngal, (2500) iki bin beş yüz da Mehmet Kongal ta rafından ahz veteahhüt ed lir ilmiş ve nısıf hisselerini pe şinen tediye etmişlerdir Madde: 6 — Sermayenin tezyit veya tenkısına müte dalir. olan karaclarda - ittilak lâzımdır. Madde: 7 Şürekâdan her birimiz şirket altında münferiden her de unvanı rece ve salâhiyet ve sılatla vazı İmza ve şirketl ve temsil edecektir. Madde: 8 Şürekâca (kanunu ticaretin emir etti ği defatiri tücenriyeden baş kaca) ittihaz olunacak. ka rarlar için bir karar defte ri tutulacak ve kararlar ta rih sırasile ve aynen yazı lacaktır. Madde: 9 — Şürekâ az senede bir defa şirketin vaziyeti hakkında tetkikleri ni yaparak pilâncoyu tasdik edecektir. Madde: 10 mali senesi. |. idare Şirketin Kânunusani den başlar ve 31 Künunu- evelde biter. İlk teşekkül se- nesi müstesna olarak şirke- tin teşkiline iktisat vekâle tince müsaade edildikten so nra ticaret sicilline kayıt ve ilân edildiği günden başlar. Madde: 11 Her mali yılın nihayetinde tanzim - ve şeriklerce - tasdik olunacak pilânco, kâr ve zarar hesap ları ile şirketce çalıştırılan ve müstahdiminin isim ve tabiiyyeti ve mik tarı maaşlarını gösterir cet vellerin usülen pullu ve ta- adikli ikişer kopyasının mali #enenin hitamından sonra en geç bir ay zarfında iktisat vekâletine gönderilecektir. Madde: 12 — Şirketin sa- fi kazancı vuku bulan 1er nevi masraf ve amortisman edildikten sonra Her sene safi kazançtan yüzde 10 nisbetinde ihtiyat parası ayrıldıktan sonra mü tebakisi şürekâ — beyninde Madde: 13 — Fevkalâde ve gayri melhuz masraflara yarısına müsavi bir. hadde baliğ olduktan sonra ihtiyat sarfiyat icrasile bu mikdar sermayenin — yarısından az bir miktara düşerse yeniden ihtiyat akçası tefrikine baş- lanır, Madde: 4 Şirketin | müddeti tesçil ve ilân tari: | dir. hinden itibaren yirmi sene- Bu müddetin bhıtamın- | dan evel şirketin fesh veya akçam tefrik olunmaz An cak her hangi — bit suretle | temdidine veyahut mukave lenin tadiline ittifakla karar verilebilir. Madde: Şeriklerden birinin vaziyetinin tebdil ve feshini 15 ya vefatı şirketin mucip değildir. * M Kangal A Kangal Madde: 16 — Şirket ik Uzat - vekâletince tasdik ve ticaret siciline kayt ve ilân edildikden teşekkül muamelâta ibtidar eder. Madde: 17 nununun süreti tatbiki bak kındaki kanunun 13 üncü maddesi mucibince iktisat vekâleti şirket özerinde hak kı mürakabası olmakla be- raber imukaveleye aykırı hareket vukuunda Feshi şir ket hakkında dava ikamesi hakkımı haizdir Madde: 18 — Şirketin fesh ve tasfiyesi ticaret ka nununun 45 1, 452, 456, 457 458 inci maddeleri: hüküm lerine- göre - yapılacak 457 inci maddeye tevfikan tanzim olunacak - nihai kati rapor ve - pi ânconun tasdikli- bir iktisnt vekâletine gönderilecektir. Madde: 18 Şirket ; Türk ııh“yolınl haiz eşhas lıuhdını edecektir. Ancak ihtisas işlerinde ve iktisat vekâletinin müsaadesile ec nebi istihdam edebilecektir Madde: 20 — Şirket ser mayesinin hak kındaki kararlar ticaret ka nunünün 396 inci - madde- sine göre tekemmül ettirilir Madde: 21 — İşba mu kavelede sarahaten zikir ve tadat. — edilmiyen için umumi hükümlere mü racaatla ona göre hareket edilecektir. 8- Nisan 1937 M: Kangal A Kângal sonra - tamamen etmiş adolunarak Ticaret ka- ve ve suüreti indirilmesi hususat Kangalt Kardeşler Limitet Şirketinin 2! maddeden iba ret olan işbu esas mukave tetkik — edilerek muvafık görülmüş olmakla Ticaret Kanununun 505 inci maddesine tevfikan tasdik olundu lenamesi 19 Nizan 1937 İktisat Vekili N, Münip İktisat Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğü Kangal kardeşler Limitet Şirketi 26 4 tarihinde Oda sicillinin. 914 numara- | sına kaydedildiği tasdik olu nur. 26 -4 .937 Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odası Reisi İ H Varnalı Ticaret odası başkâtibi E. Çavuldur Köyü Yeniköy Cinsi Hane SAYFA: 3 uhafızlığından: Hüudüdu Gündoğusu Emin karısı Hava ve oğulları Muharrem ve Hü- seyin ve kısmen Ziyaettin oğ- lu Ahmet günbatısı Ferhat oğ- lu Süleyman ve kısmen Musa oğlu Yahya ve kiblesi kismen yol ve kısmen Oruç oğulların- dan Hasan oğlu Mehmet Ali ve anası Fatma ve poyrazı yol Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ve hacı Hü- seyin oğullarından Mehmet oğ'u Ahmedin senetsiz meli iken 309 da ölmesile oğlu Mehmet Ali ve kızları Hanife ve Ünzile ve Fatma ve Emineyi terk etmiş bunlarında ba balarının ölümünü mütcakip aralarında taksimde Hanife ve Ünzile ve Emine ve Fatma yapmış - oldukları mezkür evdeki hisselerini kardaşları Mehmet Aliye terk ettikleri ve bu suretle Mehmet Mehmet Alide 312 de ölerek karısı Hattce iken mezbur ve evlâtları Alinin senetsiz mali Süleyman ve Emin ve Mustafa ve Ahmet ve Esmayi ba dehu Hatıceninde 32 4 de ölmesile evlAtları Süleyman ve Emin ve Mustafa ve Ahmet ve Esmayi terk etmiş bun. larında 3?5 da aralarında yaptıkları taksimde Mustafa ve Emin ve Esma hisseyi şaylalarını gayri malüm bedel mu kabilinde kardaşları Süleyman ve Ahmede haricen setmış olduklarından bahisle bunlardan yalnır Süleyman hissesi için namına tesçil edilmesi istenildiğinden tahkikat mak için 8-5 937 pazar günü mahalline memur Vu yer hakkında bir hak iddiasında lecektir. yep gönderi bulunan!lar v bu günler içinde yazı ile vilâyet tapu sicil mubafız- lığına veyahut mahalline gelecek memura Tözumu ilân olunur Balikesir Tapu Sicil Köyü Yeni köy Nu: Hudüt ve bulunduğu yer oğlu kara kulal ak Mehmedin senetsiztemellökünde M Cinsi Ev ı müracaatları uhafızlığından: Hududu Sağı yol ve kısmen Mehmet Ali oğlu Süleyman bahçesi ve kara Mustafa evi iken şimdi Süleymana ay rılan müfrez hane solu Basri arkası kara Ali veresesi Hanife ve önü yol. kısmen Sağı yol ve kısmen Mehmet Ali oğlu Süleyman bahçesi ve kısmen kara Mus- tafa eVi solu Emtu oğlu Basri iken şimdi bir noda Bilâla ayrılan müfrez hane solu Emin oğlu Basri arkası ka- ra Ali veresesi Hanife önü yol. Ahmet yukarıda — yazılı ev iken 300 tarihinde ölmesile karısı Havva ve evlAtları Bilâl ve Müustafa ve Ahmedi badehu Havvada 328 de ölmesile ev lâtları Bi âl ve Mustafa ve Ahmedi terkedip bunlarında 328 de aralarında yaptıkları: taksimde vereseden Mustafa ve Ahmet hisselerini başka emvalden almakla mezkür ha ne mustakilen Bilâl hissesine isabet edip o zamandanberi Bi'â'in senetsiz olarak temellükünde olup bu kere namına intikalen tesçilden sonra mezkür evi ikiye bölerek yukarı da gösterilen bir numaralı mahalli kendi uhdesinde ve Iki müfrez mahallide oğlu Süleymana satacağından bahile tesçil edilmesini istediğinden tahkikat yapmak için 9-5 9?7 pazar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu numar yer hakkında bir kak idd sında bulunan'ar varsa bu gön ler içinde yazı ile tapu elcil muhafızlığına ve yahut ma halline gelecek memura müracaatları lüzumu ilân olunur. 55 Randı 60 . 70 a 80 bUGDAY PİYASASI Yerli Sert Yumuşak Anadolu Yumuşak Mısır | Arpa Çavdar Sisamm Afyon Nohut Kumdarı |Dünkü unvazahire fiatları UNLAR: Asgari K. man 900 850 820 750 Kadın Ve Siğara Osloda garip bir hâdise ol. muştuür. İki genç kız sokakta siğara içtikleri için bir za Azami K. 910 860 830 760 bıta memuru tarafından ko 475 5;25 625 6,25 miserin huzuruna götürül müştür. Polise göre; bu — kızlar umumi edep haricinde hare- 3,875 ket etmişlerdir. Fakat ko: 425 miser daha munsif ve man 4 tıklı hareket etmiş ve erke- 15 kler için kabahat olmıyan 12 bir fillin kadınlar için de suç 5 teşkil edemiyeceğine karar 2 vermiş ve genç kızları ser best bırakmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: