30 Nisan 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

30 Nisan 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA: 2 Asırlık Bir Yuva Bir An- da Göçüp Gitti .. Kedilerin Parçaladıgı Bir İn- san Vücudu.. 95 lik İhtiyarın Başı Nasıl Parçalandı? .. Fransada ufak bir kasa bada, bahçe içinde küçük | bir köyde ihtiyar bir adam la ihtiyar olan kızı oturma- ktadır. Doktor Ceppe 93 yaşındadır. Kızı da 60 ya- şında. Doktor, vaktiyle Fransa nın en meşhur. doktorların | dan biri idi. Son senelere | kadar da mesleğinde çalış- makta devam etmişti. Hakat Fazla yaşlanıp iş göremiye cek hale gelince, bu sakin kasabaya çekilmiş, orada kı- zıyle beraber yaşamağa baş: Tamıştı. Lâkin, gene taliin bir cil- vesi olarak, ihtiyar doktora kızı bakacak yerde, doktor kızına bakmağa mecbur oluyor. Kendisi her ne kadar bit kin bir Ihtiyarsa kızı daha fazla hastadır. Kötürümdür, Bununla beraber bu ihti yar baba kız oldukça me sut bir hayat geçirmektedir ler: Sakin ve gürültüsüz bir hayat. Âhir ömründe iInsan bundan başka ne ister?.. Kompşuları onları her sa- bah bahçelerinde dolaşırken görürlerdi. Doktor, kızının koluna girer, onu sürükler- cesine kendisiyle beraber gezdirir, yahut arabasını çe- | kerdi. Doktorla kızının ba- zan güneşli havalarda, bah- çede başbaşa uyuya kaldık- Tariı da çok görülmüştü.. Acınacak bir. halde ol- makla beraber, onların bu ! sakin hayatlarına gıibte eden birçok kimseler vardı. ve herkes bu iki ihtiyar baba, kıza karşı büyük bir hür met duyardı Fakat, bir gün, komşular baba kızı bahçelerinde gö- remediler. Hava güzeldi. Doktorla kızının bahçede olmaları lâzımdı Saatler geçiyor, ne bah- çede, ne içerideki evde dok- torla kıziının bir. hareketi görülmüyordu. Bunun üzerine meraka dü şen daha sonra - endişeleri | artan komşular polise haber veriyorlar ve polis memur- ları gelerek eve giriyor. Polis memurları ile bera- ber içeri giren komşular ev: velâ doktorun odasına koşu yorlar Kendisini orada bu lamıyorlar. Bu sırada bir ses işitiliyor: - Buraya gelin! Buraya! Eve giren komşulardan biri doktoru bulmuştur. Fakat, o tarafa doğru ko şanların hepsi, daha ilk adı- mlarında, yerlerinde donup kalıyorlar.. Doktor, evin arka tara fındaki küçük bahçede, yer de, boylu boyunca yatmak tadır. Polis memurları der bal doktoru yerden kaldırıyor lar.. Başında bir yara vardır ve kanlar henüz soğuma mıştır. İhtiyar âdamın nab zı da yavaş yavaş atmak tadır. Kendisini hemen hastaha- neye kaldırıyorlar. Fa kat herkesin merakını ariz olan doktorun kızıdır. Herkes biribirine soruyor: — Kızı nerede?. —Ücst katta olacak. — Yok.. Hakikatten, evin her ta rafı arandığı halde doktorun | ihtiyar kızı bulunaumamıştır. Doktorun bir kaza geçirdiği veya düşerek bayıldığı bir anda kızının ortada — olma | ması son derece garip gö rünüyordu Herhalde doktor. bahçe miş ve düşmüş olacaktı. Ba- şındaki yara da düştüğü ev nada meydana gelmişti. Fakat kızı nerede? Bunu da bulmakta gecik- miyorlar. Fakat o zamanki | hayretleri daha büyük olu- yor! Evin hiç hatıra gelmiye cek, odasına girdikleri man, doktorun kızını yerde buluyorlar Fakat, gözlerin önüne serilen manzara son derece korkunç ve dehgşetli dir. za Yerde cansız yatan ihtiyar | kadının etrafına otuz, otuz beş kedi toplanmış ve zaval- | başlamış- | lıyı parçalamağa lardır Yaptıkları işin dehşetini bilmiyen masum aç kediler ölen kadının üzerine hücum ve koku sunun — verdiği — hirsla za- vallı insanı parçalamışlardır. Bu müthiş sahne karşısın- da bayılmadan veya kaçma dan durabilenler hemen ke etmiş!ler et dileri kovuyurlar. O zaman, kanlar içinde ve parça par- ça olan vücudiyle yerde uz anan kadının göğsünün he- nüz atmakta olduğu görülü yor. İhtiyar kadın, vücudunun her tarafını kaplıyan inme altında hissiz kalarak yere yuvarlanmış, burada hare birer çakal gibi, h vücuda hücum etmiş parçalamışlardır İşte böylece ihtiyar dok günde 8l ve tor ve kızi aynı müşlerdir Hâdisenin naml meydana | geldiği de bir türlü anlaşı- lamamıştır. —00 6 Türk - iran dostluğu (Baştarafı birinci sayfada ) tin teşriki mesalsi ve yük sek şeflerinin idaresinde bu kadar mesut bir surette mevcut olan hüsmü niyet sayesinde vazifesinde muvaf fak olacağına kani bulunu yorduk Muvaffakiyet hasıl olmuş tur, Müteakip senede hayır kâr — tesirleri görülecektir. Müzakereler bütü dünyayi birbirine sarsılmaz dostlukla bağlı bulunan ve terakki yolunda — birlikte yürümek arzu eden iki memleket arasında hiç bir anlaşmazlık mevcut olmadığını — göster- miştir. | terilmesine karar | mplarını kolordu merkezle | rinde kurulacak olan hava ye çıkarken kendinden geç | | ceklerdir. Üçüncü sınıf hava , ti toplanan ecnebi | el çantaları, eldivenler ketsiz kalmıştır. Açkedilerde | bu zaval- | | gümrükten çıkmasile | atlarında bir ucuzlama gö | rülceler mevkileri üzerinden TÖRKDİLİ — 30 NİSAN 937 iLİMiİZDEN HABERLER Türkkuşu laııplııınih'ıtiıı'n gençler İhtiyat subay okuluna gi- tebileceklerdir Türkkuşu kamplarına işti- rak edecek talebeye asker- lik işlerine çok kolaylık gör verilmiş tir. Bu seneden itibaren lise ve muadili mekteplerde ha vacılığa —ayrılacak - talebe, ders senesi içinde askeri derslerini mekteplerinde gö- recekler, fakat askerlik ka kamplarında yapacaklardır. Bu kamplara liselerin bi rinci, ikinci ve üçüncu sınıf lardaki talebeler devam ede kampı programı dahil edi- len motörlü mektep uçuşu kamplarını iıkmal edenlere C brövesi verilecek, bunu alanlar asskerlik müddetin- den altı ay kazanacaklar- dir Askerlik geldiği zaman doğruca Yedek subay mek- tebine gideceklerdir Elibise Kumaşları ve ipekli ku- maşlar — ucuzluyor . Hühüömet tarafından sene- lerdenberi gümrükte biriken eşyaların memlekete ithali -ne müsaade edilmesi üzeri ne piyasada şimdiden bazı hareketler baş göstermişlir Gümrükte 1931 yılındanbe malları arasında bilahassa ipekli ku- maşlar, ipekli kadın iç ça maşırları ve çorapları var dır. Bundan başka bir çok moda eşyası da bulunmak tadır. Bu arada iskarpinler, ha- zır elbiseler, pardesüler, el bise kumaşları ve saire çok tur İki milyon liraya yakın kıymette olan bu eşyanın piya. sadaki cinsleri üzerinde mü- him tesir yapacağı muhak- kak görülmektedir. Bunun için yerli fabrika ve mües sese sahipleri şimdiden bu mallarla rtekabete hazırlan maktadırlar. Bu yüzden ya kında bu çeşit eşyaların fi- rüleceği şüphesizdir. Ayvalıkta dolu tesiri Ayvalıkta Gömeç nahiyesi sırtlarından baş'ıyarak Böğ Bergama İstikametine doğru çekilen bir dolu âfeti bu | yerlerdeki mezruata ve zey: tin Aağaçlarına tesir etmiş, ağaçların yapraklarını dök Müştür. Dolu, ceviz ve ondan da | ha büyükçe idi | Diğer mıntakalarda - bir | yey yoktur. Ziraat Kımhiıııîiıîhu]ıl faali- yete - geçirilecek, Ziraat Vekâleti köylere ve çiftçilerin terfihi için bun- lara muhtelif meseleler üz erinde ehemmiyetli tetkik- ler yaptırmaktadır. Bu maksatla; tohum üret me ve islâh istasyonları teş" kili ve çoğaltılması, nebat ve hayvan hastalıklarile mü: cadele fidanlıklar ve vacılık w üerseseleri, imey devlet çiftlikleri, hayvancılık umu mi ziraat faaliyeti gibi mük takil ve mühim işlerin her biri için ayrı ayrı (937 yılı çalışma programları) hazır" lanmaktadır. Diğer taraftan zirat kom binalar teşkili faaliyeti de ilerlemiş ve bunun için doğ rudan doğruya Bakanlığa merbut olmak Üüzere bir (Kombina bürosu) kurulmuş- tur. Yeni büro, koambinalara mabhsus traktör ve diğer zi raat makinelerinin vasıfları: nı tesbite başlamıştır . Kom- binalar önümüzdekj harman | mevsiminden itibaren çalışa caklardır. Belğ_îiye Umumi iııclisi&in Kisan toplantısı sona erdi. Belediye Umum! Meclisi dün Belediye Reisi B. Naci başkanlığında Meclis ruznamesinde bulunan işler Kodanazın taplanmıştır üzerinde uzun görüşme ve Ni son ver münakaşalardan sonra san toplantılarına | miştir. Bu toplantıya ail gö- rüşmeleri yarınki sayımızda vereceğiz İnhisarlar Memurları da -hazirandan ilibaren barema tâbi ola- caklardır, İnhisarlar idaresi memur- ları için tatbiki kararlaştı rılan barem için hazırlıklar yapılmaktadır. Kanun hazi randan evvel Millet Mecli sinden çıkarsa yeni barem bu sene haziranda tatbik edilecektir, Projede memurların asga- ri ve azami maaşları, zam ve terfileri esaslı bir şekilde tesbit edilmiştir.. Memurlar her iki senede bir zam gö receklerdir. Derece yüksel mesi de muayyen — prensip ve müddetlere bağlanmış tir İdareye — intisap memurlar için yüksek tahsil görmüş olmaları şart konul muüuştur. edecek | Tırpan ile cılıâ_hıuanm faci neticesi Konakpınarın — Ayvacık köyünden Emin oğlu Hüse yin ile aynı köyden Mehmet oğlu Mustafa kırda hayvan otlatırken aralarında kavga çıkmıştır. Bu iki köylü arasın-, da çıkan kavga feci bir şekil- de peticelenmiştir. Bunlardan Mustafa bir aralık Hüseynin Üzerine elindeki hücum — etmiştir Tırpanı ayakları hizasından sallıyan Mustafa Hüseyni — sol aya- ğından ağır surette yarala- mıştır. Tırpan Hüseyinin bacağını ikiye bölecek ka- dar fazla kesmiştir. Köy heyeti vakadan jandarmayi haberdar etmiş tahkil başlanmıştır — Yarın Daireler Tatil Yarın bir Bu gün kanunen Bahar bayra mı olarak kabul edildiği için resmi, hususi bütün da tatil Mayıstır. | ireler yapacaklardır. —— - Senenin İlk | Garden Partisi 8 Mayıs cumartesi akşamı Gözetme Birliği yararına bu ilk verilecektir. yılın garden Birlik garden partinin güzel ve eğlenceli geçmesi için zengin bir prog ram hazırlamaktadır Kaynana gelin döğmüş Sındırgının İbirler köyün den İbrahim kızı Emine, ka in validesile kocasının karde şinin zorla evine girerek ba zi eşyolarını aldıklarını kendisile annesi — Alimeyi döğdüklerini şikâyet ettiğin den tahkikata bı.îıuıııııı ve ae Dür e Hkokul 'Müsa greleridavam ediyor, | Gece Halkevinde Ali Şu ürü ilk okulu tarafından bir müsamere verilmiştir. Müsa merede — Menekşe adında dört tabloluk piyes ile Ga ip yüzünden kazanç piyesi ve diğer numaralar talebe tarafından — muvaffakiyetle temsil edilmiştir Kuşlar, Cici kardeşler, Göl perileri rondu ile çoban şarkılı oyun, monoloğlar din leyiciler tarafından — beğe nilmiş ve küçükler çok alkışlanmışlardır. ! Muvaffak yavruları lularız. kut Bu gece de yine Halkevin | de Haculbey okulunun mü sameresi vardır. tırpanla | Atatürk parkında Yoksulları | | partisi | Sıhhat Vekâleti hemşire va hasta ( hakıcılar için bazı esaslar tesbit etti Öğrendiğimize göre, Sağ- lık ve İçtimal Muavenet Ve- kâleti, hastahanelerimizdeki hemşire ve hasta bakıcıların terfll tikballeri hak kında bazı esaslar tesbit et miştir. Bu mevzu üzerinde tetkikler devam etmektedir Yakında, bu hususta kati kararlar verilecektir. Hasta bakıcı ve hemgşire ler, hastahanelerde bin bir çeşit hastaya bakmak, - on lara şefkat göstermek mec- buriyetindedirler. Bu mühim | vazifeyi yapan Türk kadın ve kızları daha sağlam esrat lara dayanan bir şekilde mesleğe bağlanacaklardır. Diğer taraftan Sıhhiye Vekâleti, hazirandan itiba- ren, hastahanelerde baş he- m şire,mütebassna hemşire olarak çalışmakta olan ec nebi hasta bakıcı kadınla- rın vazifelerine nihayet ver" mek için hükümete bir tek Lf yapmışlır. Bu teklif ka bul edilirse. hazirandan iti- baren ecnebi hemşirelere yol verilecek, onların yerine müstait Türk hemgireler alı nacaktır. Oküîl_;ı?da ——— Havacılıkla alâkalı de Te ehemmiyet verilecek Önümüzdeki ders senesin: den itibaren liselerin her üç ve sınıfında da bünyesi hava | cılığa kabiliyetli benin havacılık kısmına ay” rılacağı ve bu talebenin ta tilde askeri ka m p yerine havacılık kamplarına sev kedilecektir. Ma arif vekâleti gençliğe dah& geniş mikyasta havacılık af kını ilk vt orta mekteplerde de tale olan tale aşılamak - için benin havacılığa ünsiyet pt yda edecek şekilde hazıf lanmasını muvafık görmüt tür Gelecek ders senesinde il* ve orta mektep kitaplarıf | da muhtelif derslerde hav& cılıkla alâkadar kısımlar V" malümat bulunacaktır. Buf” dan evvel şimdiden mual limler talebeye havacılığ* yarar malâmat ve fikir vef meğe başlam'ştır. Bu ın’ yanda talebeye dört kM" iplerle bir taşa bağlanm'! mendille paraşüt tecrübele gösterilmekte bu suretle elit leri derslerinde talebeye tAf yare modelleri yıptırılı!lik tadır. Muayyen “fennit M? todlar dahilinde yıpılın bi tayyareler talebe tarafın! uçurulmaktadır. Bu sure! de talebe plânörün bııll" 1 gicimi ve basit şeklini ("' müş olmaktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: