3 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

3 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e | Tayyarele $ Ba e e ei ağ dir. Bu ziyaret anlaşılıyı İtalya - Kaşeli ya iilifenm imzası e gelen iyeti Arnavudlukta Heye ein ya- yi arife- pılacak ye sinde Yugo: Gata tinden e iyiye alüzmektir” il — i ularını Koman ağlı dipte Adriyatik denizine dez iler- leyince karşısında İtalya ve Avustur- ya « Macaritsan imparatorluğunu gör- mebusu di m ee ta ile Mi tan sonra iki devlet e ei rdu: A esinde Sır“ ak ii kuvvet eemleketi: yatik dani çıkamı ğun hududları da enin konferan- sında çizildi. Fakat devlet bara kurul- ar eldi e ilti- nı ve bunun askeri cihetten fa- k am ın etrafın- seno A: di asmı temin için yapılaca lara mahsus olarak gr e da kâfi rnikdaş sı kati mi ita ie ai tir. ona'yı almakla İtalya, dik ae Cebeli Tat mil, Ki geçirmiş oluyordu. Fakat İtalya ıkmaz anarşi içine vr duğu ie um. şeyleri elde edemedi. Fakat za nesi teşrinievelinde sefirler konferan- lenil iş firler meclisi, korunacak oli li tehlikeye düşürmekte idi. faşist ei dinamik di vermeğe çalıştı. Arnavu komşusu sıfatiyle Kese ve Yu- nanistan, Arnavudluğu, âlini mukavele dildi, Bundan sonra İta vudluğa para akmaya e İtal yan mütehassısları Arnavudluk ordu- ali Bask cephesinde hükümetçiler âsilere 3000 zayiat verdirdiler Londra, 2 (Hususi) — bomba Madrid'e “ niden 200 i işmi ler yaralanmıştır. adı verilen dağda 8: lunduğu Vierj dö la Di vayetleri tekzib etme DIŞ HABERLER r Bilbaoyu bombardıman ettiler kaynakla, rdan bildiriliyor: İşi ii, yirmi kişi ölmüş, bitçok kim: da hükümetçi ii mi Alkazar 1200 çirie tılmış bu- rını işgal iğ za manastu eniz Bakanı Prito yazdığı birmakalede ke Balkndaki ri- etmektedi: silere göre Âsi kaynaklardan bildiriliyor: Madrid cephesinde kayda değer bir şey vini ordoba cebi ebhesi e e meticesiz. bir taa BErUZ yap” mışlardi k il kapli ileri küçük bir limanla yeniden di Sevil'deki ha: stahanelerde yer bul davi edilemiyen İ tan geçmiştir. leyişlerine Ba a Franko kuvvetleri, Dormo adlı bayı ele geçirmişler bulunamadığından dolayı ine te- 80 italyan yaralısmı taşıyan bir vapur Cebelüttarık- Bilbao bombardıman edildi eza ve âsi tayyareleri Bilbao ile buradaki yola — ör ini de bombardıman etmişler, destroyer iliz gö e ha: larla akli destroyeri, gitmişlerdir. kadın, çocuk ve ee çal sırasında bunları koru- ya Bas. ilislerin km in bir muvaffakiyeti aa üliiyor ir e tebliğinde Bis- kaye cephe esinde milislerin Mrumendi'de âsilerin mevzilerini an iyetle bom- e Guernika ve Duran: 5 g Ek Milisler, sahil boyun bir abancı e ini bir çok ha: Va bulundu Bir gil bar gemisi, ispanyol â- i Espana kruvazörünün EE bulmuştu m. gi olan son ha- berler, vu spana kruvazö ii Bask tay- yareleri an mı ş yoksa r ma mı çarpmış lim tasrih çinamekte ir, bir harb gemisi ve ihtimal Valesko, ingiliz Kateley im dur. için emir tir. Vapur, itaat n âsiler bir kaş top Sair ılmamıştı li Amirallık ai ümeti a e malü- nmadan Ön! mat almak isteme te General Kipot da bulunma: e espana kruva- İç harbın feci sahnelerinden: zörünun batması hakkında şunları söy ir: ana, düşman tayyareleri tarafın. an batırılmış değildir. Kruvazör ki diyorlardı. Espana, bu sırada bir mayne ii — b dardı tahrib edilen bir otomobil kim tepeleri işgâl Gini. çarpmış ve bu yüzden batmıştır. dk ee a nü, alman pilotlarla diğer memurlar . ânı harbi de geçid yapmışlar- m edi y geçid yapmışlı ri esi me Alman © erkânı harbiyesinde gi Jarama bölgesinde deminyolu Kal side karmak için - ta mevcuddur, Evvelce de il gi bi, 26 nisanda San Sebastien'e 2.000 al alk ihraç rek ön hatlarda ve gerek geride hizi m den Ri adedi takriben ii yanı uzu alı belimiyerdi. İtalya Arnavudluğa teba- asının serbest muhaceret hakkını tanıttı. rnavudİ vu İtalya zabitleri yetiştiriyor. Ars İarına göre yül lan Dıraç limanmı Hiaiüaniler yaptı. m 'anm Arnavudluktaki icraat ve Ey yalnız Yugoslavya için de- ün Ba Ikanlar için de tehlike başladı. Arnavudluk mesaj edebilir. İtalyanın uk- ta takib ettiği siyasette belki de bir br kadar Yugoslavya il açık Eker İtalya - Yugosla 1, vudluğun istiklâli ve mülki ta- mam ğı Ri yalnız bir e seselesi olmaktan çıkarmış da ü zaten alâkalı on büt Balkan devletlerine maletmi se, sulhun istik- rarma Yi itilaf yardım eden deberli bir olmak gerektir. A. Ş. ESMER pena lamalar im 16 bindir. İti yla e İz rbi; yeni ei ler, Naval eral kaç gi önünde taa Ea Kk işler ve e kaç | Junuyordu. in i ise Azpeitia'daki San yüz metre ileliyere NE kasaba ahi. ei kilisesi © italyan kıtaatı için kışlaya çevrilmiştir. navudluk memurlarının maaşları İ- Legro ei Recajo'da ahire, talya pari ödeniyor. İtalya Ar- | man ve i - Y tayyaresi ireicii e vutluktan istratejik ehemiyeti haiz | g. rim idi. Keza Vitoria tay- imtiyazlı — ti Merin yare re da 70 yabancı tayya- ii büyük ©- | re vardı 1500 almanın Sen Sebastiyene çıktığı ge Berlin, 2 (A.A.) — enin Lon. iradan e en ve ei de iy ME b diren ein potno etmektedir. Gi zeteler, bu haberin bir yalandan e olduğunu ve bu gibi sullerin medeni â- lem için ari ir iarskal teşkil et- mekte bulunduğunu yazmaktadırlar. Japonyada yapılan seçimin neticeleri Tokyo, 2 (A.A 2 ticesi hükümet al azalık eldi eler bi ne pr vü mhtaküler 25 aza- lık el lerdir. eni dier partiler 9 mebusluk kazanmışlaı « Sulh tehlikesi » 'AN'da Ahmed Emin Yalman; sulh teslikesi başlıklı eğen dün- yada bir harb tehlikesi clup olmadı- ğını tetkik ve tahlil « ediyor: “— sanlık bu yoldan yi k kati sulha, huzura ve karşılıklı emniyete vara- ir cak ereme, eketler hâlâ yol ağ- lâde bir elçi eki Avrupaya göm miştir. DENİZ YOLLARININ ISLAHI İTA'da B, Muhiddin Bir. e şekilde YL bahset- mekte v ısının al lması için ski zili. Bram istemektedir. Limanlarım. ki iş niz Mei ıslahı çarelerini tadır, araştırmaktı | Varşova operası artistlerinden | Bayan Halina a e konseri 'arşova binen Kizil Bn. > LA Leska dün müzik öğretim oku- unda ve gece Ani a balkevi sahne- e verdiği konserlerde çok muvaf- fak olmuş ve takdir kazanmıştır. Ken- disine müteaddid buketler gr Bayan Hal , dün disine emsalsi n ği erini e Kn lina Leska, dünyadı zn et alin tür. Tah- ren: irak Varşov angaje iy vie Hali ia burada Karş, Amneris, Samson ve Da- lillada ve vi birçok roller ya- ratmıştır. Polonyada çok sevilen ve çok ur olan artist aynı zamanda dünyanın © ig muganniyelerinden biri olmuş ei birçok yerlerinde ve son defa İtalya ve İsviçrede de konserler verdikten i H şöhretine lâyik bir alâka ile karşılan- mıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: