3 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

3 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

———— 3.5.1937 PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı bih Umum Midlinlğin ü ei ? eriten ami ında şemasma e yn bsi eki alı ek isi kabali zarf vsoliyle timine konülmi e e İzmir 98000 liradır. — Eksiltme 1.v1.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de pılacaktır. IV — Muvakkat teminat 6150 liradır. V — Şartn: ameler ve Pal e İnhisarlar levazım ve ve — İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen emi yapmış olduklarına dair il im ve ege ye etki ik €- hisarlar çi bilmek için dahi münakasadan azami 2 gün eveline kal verilen şi ları lâzımdır. vr — Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve. vi. iz m dar yukarıda adı geçen alım mi riliğie see mukabi- linde verilmiş olmalıdır. (1630) Diyarbekir İnhisarlar Başmüdürlüğü! inden: Muhtelif İnkisarlar marlitle Yeyarımatıın Diyarbekir İs. tasyonundan ve ambarlarımızdan ir Urfa, özne Diyarbekir ve mülhâkatma sevki ve der :elbi 1 Haziran 937 ti rihinden itibaren bir sene a makliyat kapalı zarf ene i çe ven ve la r İnhisarlar lnrsinde kabul ilmek, Gaziantep, Urfa, din, Bitlis ve e Sirt dedir. Muvakkat teminatı 1875 Sitiadır (1054) ünrlerin. ULUS İMTİHANLAR sözen e '', Jisarlardan zay; derhal BERLİTZ MEKTEBİN E koşunuz Fransızca, ingilizce, almanca lisanları için hususi ve oil dersler Tecrübe dersi meccanendir. ANKARA: Saylavlar caddesi İSTANBUL: 373, İstiklâl Cd. 1—1922 Ankara Valiliğinden: 2901 sayılı kanun hükümlerine göre Ankara merkez kazasında çalışan 1. No.lu i tahrir komisyonu 3 mayıs 937 gününden iti- baren aşağı: azılı bağ ve fiçtliklerde arazi tahririne başlanaca- ğ t husuliyle bu mahallâtta yi İz . Anafartalar Cadde: No: 111 Telefon. pr Eczacı ve Tabip alınacak Askeri fabrikalar Umum Midir hüğü nedeni: ik üzere ve bir pena ei ii pe de ve eczacı alınacaktır. İnkilerin istida ve vesikalariyle Umum ii müracaat “ 1. (1025) Müzik izi ğine a iile: ihale edil“ gelyemi ae yda Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26-2-93 in miş ise de müteal rim iç üdünü Yanim San tekrar müteahi hesabına 14-5-937 pazartesi görü hit luhanların tapu senetleriyle birlikte tahrir komisyonuna müracaat- Okullar Sayışmanlığındak komisyonda açık eksiltme i ları ilân olunur. sası yapılacaktı -2Z No.lu e ii komisyonu mayıs ayında tahrir? Şartnameyi iütnek istiyenler Müzik Okul Daire ie EE e ve çiftlikler vurmaları, (1056) 3 3 tıpaşa çiftliği 3 s6 — TN "Karabiber çiftliği 5 10 5 Yük Üyeş yala işli Vekâletinden: > Ni ele Üç yak — rkalitmeye konulan 4: Ankara elvamda Çübuk barajında ağ Ka endisler evi Önünde yapılacak ilâvei inşaat; (keşif bedeli 9735 si ay o bazik lira 7 kuruştur.) (1108) 1920 z iz rm Vekâletinden: Vekâlet ar Umum Müdürlüğü kadrosuna ikisi 120 ve birisi m 100 lira e ücretle iyi daktilografi bilen üç memur alınacak- ea şunlardı nca, inline veya fransızca bilmek, anı 7 mayıs 937 cuma günü saat 9.30 da Sular de yapılacaktır. e ve evrakı müsbiteleriyle birlikte 6 mayıs ekâlete arı ilân olunur, (1075) 1-1849 .|e ve # nez “imi” nesi mâli yılı taş, kum, kireç, tuğla ve saire rusumu ka- Dr zari müzayedeye konulmuştur. hale günü 20 Mayıs Deişieibe günüdür. Taliplerin eski be- deli olan 17 00 ilik çesidi öp Vi çeminatliri yle erki gün saat 15 de âyet daimi encümenine mürac: di şartnamesini m e İteyenlrin de hususi muhasebe Kp ve tahsil mü: gelmeleri ilân olunur. (1049) 1-1 müracaatla “TA ikelii Valiliğinden: kalar e Kültür Bakanlığı bi inası merdiveni inin bu- yeniden inşa edilen mi Ele n kira bedelleri beşer yüz liradır. Müza' ye ye halesi Z ) may Şi ep günü. yapılacaktır. Müzayedeye 'n bedelin yüzde 7,5 ve m temi- a 15 e vilâyet daimi e ne, şart- namesini ii yele de hu: e 0 ta akk — Ni sil müdü mü: ilân olunur, (1050) Başvekâlet istatisük genel a törlüğü eksiltme ve ihale Miyan suliy! itmeye çıkarıldı nüfu; sayımı v evlerini sleri i Kimi > üre yanlı aşık vE 20 cilt eler b ai üzerinden 1 orma Sl oi nan 20 cilt eserin her vi kii bin adet basılacaktır. nebe 35 li- radan 4900 lira basi deli tahmin olunmuştur. 368 liralık mu- we teminat serme lâzımdır. a İtme 17 haziranmın 3. üncü perşe 1430 da umum klar ll, “toplanacak komi Sn ey e Jacaktır. Adü madan bir saat evvel zarfların komisyon reisliğine ve- rilmesi lâzımdır. u baptaki şartname ve Hinsane Beerida kâtipliğinden iste- nebilir. (1083) Muğla Vilâyetinden: Sl Zarf Diliyle Ve İlânı: — Eksiltmeye konulan iş lâyeti merkezinde yap- ilac 34695 lira in iie ei unun ae binası ve sapi İira 87 kuruş keşif bedelli Mi e Keşif bedeli kiral ine İN 58 kuru: 1 işe ait evi di a el ksiltmi ii — Mukavele Gn — Bayındır up imi genel şartnamesi, Gi şartname, ilei İla iat ve keşif kl cetveli, ş bedel igawp” mukabilinde Muğla ü Ki on altıda ba vi- luk muvakkat a vermesi ve Nafıa Mi te: ahhitlik vesi a i ni başardığın, ika göstermesi lâzımdır. Ni — İnekleri eri in teklik e 3 üncü maddede yi sa- n bir saat nçümen reisliğine makbuz 'me- Teri İzni, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2322) Te İşleri 11792 Bingöl Nafia Müdü rlüğünden: im pazi 5 de Bingöl vilâyeti Nafıa müdür- tüğü odasında “14800 on dört ln sekiz yüz lira bedeli keşifli Ça- bakçur - Bingöl yolunun 37-000 ilâ 40-000 > A ae ara- iye ameliyatı ka- ii ş, Küskülük kaya hafriyatı 63 kuruş ve toprak EE rg -. uruşur rakı k mukavel imes una müteferri ğin “Bingöl "çilâyeti Nafia ME aa kat teminat 1110 liradır. İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve yu a yazılı talimatnameye göre Nafra Vekâletinden alınm ker emişme en etmek şartile 2490 sayılı artırma ve eksili kanununu! inci maddesindeki sart” m ri He cekleri Teklif mektuplarını 3-5-937 Dar i günü e kadar komisyona vermeleri ilân olunur. (104) lip Kayseri örme e ME rılması tekarri ezbaha v. pastırm âthanı leri Sille mapa çarilir dahilinde ssüsabikağa konulmı ştur 1 — Kayserinin hususiye tinin başlıca ie AL nin yalnız üç ayında yirmibin sir "tesilirik pastır- ma gan ve senede 40 bin kö; oyun iv o eceği nazarı dikkate alınması ve icabında tevsiinin de inülm B- az su yoktur. Motör Mi Şehirde kanalizas- yon yn - Bina kârgir olaca! 5 - Şehirde elektrik a vardır. Şartname ve şehrin em a Şire ln bir aha plânı yapılacak ve mezbah varında 1 İl maddenin recede haizi ehemiyet mezbahadır. ii a i i eçmi- yirmi beş lira Birinci derecede pi kabul edilen zat ayrıca beş yüz lira nin. ne tebliği drihinden itibaren yirmi gün | zarfında yap- mağa mecburdur. — Gönderilecek plânlar 1.6.937 salı günü saat iz de m yede teşekkül edecek heyette bulun: I pılması şarttır. Plânı i -arfında hesabat ve keşfin ve bütün teferruatı belediyeye verilme- diği takdirde müsabakadaki me ve ein üzerin: aca ikr kaybetmekle beraber 6 ıncı madde mucibince alaca) fatı da iadeye meci ie Ge e da ikinci ve üçüncülüğü kazan: mükâfat - sabaka iği kazanan mükâfatı e in plân vekâletçe tasdik edildiğinde derhal ve kei z ii r ı da keşif ücretiyle birlikte alacaktır. (2384) baka an ticesi ilân edilir edilmez ve 1 inciliği kazanı Nafıa Vekâleti eşi Umum Müdi sında açık eksiltme usuliyle yapılaca! 3— seal bese ve ile sair evrakı keşfiyeyi Süs lar Umum Müdürlüğünde görebilirler. eksilme e oda- (730) lira (19) ku « ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi ei 3297 sayılı su zekiileme Le feisliğine vakalar birlikte müracant et mesi lâzımdır. (990) Pazar günleri çalişmak istiyen Bayanlara ta başlıyacak at yn müşterek bahis mak istiyen Bayanların 4.5.937 akşamına ka- 876 tadyomda müdüriyete müracaatları ilân olunur, 1—i Elekrik tesisatı inşaatı Niksar Belediyesinden: 1 — Nafıa vkâletince tasdikli Niksar hedro elektrik te- e ea nde 1937 senesini Mi Yapılar ak vi ei ça bap projenin fenni ve husı i, sal: resi ve m 7 Ra amesi ire 2054 937 ei De güni elediye enciimenince teklifler muva- görü akide ihale Yapi pılmak üzere 31 gün müd- detle itmeye konmuştu: meye konan işler iii 8 - Cebi meni. -72 beygirlik fransız türbini regülâtörü ile birlikte montajı vi et üç sat 60 K.V.A. Irk alternatör 400/, 231 a rü ms iş birlikte montaj dahil) evzi tablosu 3 levhadan mürekkep (montaj ) sebekeye EE in Bedeil keşif (9300) liradır. — İstekliler işbu tesisat için ihale gününden evel ka- vanini mevzua dairesinde verilmesi eza eden bilâmum evrak ve vesikalariyle birlikte belediye encümenine rel uz al dipozito akçesini veya mektuplarını yazmış ol- arı meşruttur. — İstekliler projeyi ve bu babdaki evrakı saireyi De olarak Niksar belediyesinden veya İstanbul. asan rin birkaç mi muvaffakiyetle Ankara Valiliğin öinden: lıca 20-4-937 a itibaren yirmi a dee a ie Gi ır, saü — İcar müddeti 937 haziran bidayetinden itibaren bir senedir, — Sabık bedeli 2656 liradır. — Taliplerin sabık bedeli üzerinden 72 7,5 mi — zılcahamam kaymakamlığına şartnamesini “örmek istiyenlerin hı susi idare tahakkuk ve tahsil müdürl üğü alli e lığına müracatları ilân olunur. (1107) im Kat YENİ çak dikei e güzel bir dat kira lıktır, Müracaat ei bi Ankara İnhisarlar - günden: remizin Çamaltı Tuz Fabrikasında insan Ve me fen- ni seli hazırlanan sofra ekleğiei 3 k ış fiatla ve halka r kolaylık olmak ü Satış bi arından perâkende satılmaktadır. İstiyenler, arzu ii mikdarda satın alabilirler. Satış saat- leri 9 —12,13 — isdir. (1053) 11825 .. » Baş rollerde; RENAT vu Teknik i inşaata iie her nevi in proje, şart tanzimi fenni malü re kontrol ve Telefon: 2006. Posta Ankara « Yenişehir No: 1 İmtiyaz sahibi ve Başmu- harriri Falih Rıfkı ATAY Umumi neşriyatı idare eden Tarı e a çok derin intibalar br eser Çankırı caddesi civarında Ulus Basımevinde basılmıştır. BU GECE Son Casuslar E MÜLLER Çonk enteresan bir mevzu taşıyan bu eser mükemmel bir salon avantür B Matinelerde son defa gösterilecek olan SEVİŞMEK ARZUSU arlene Dietrich - Garrü Cooper afından yaratılmış seyircilerinde rakan harikulâde e Kğ MAVS ve giyim elgrad seyahati intibal: Kız Kadın SİNEMALAR HALK BUGÜN BU GECE Sen mi Öldürdün ? Caslaniırdnları İçin Sap Bina Geli Betty Grable — James Gleason Seyircilerini sonsuz bir mer: tin üyesi, İl İki kısımlık öleli çocuk tiyatrosu Tenzilâtlı halk matinesi 12,15 de Olunca

Bu sayıdan diğer sayfalar: