9 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

9 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İngiliz donanması ı gelirse... ancağı şerifi alıp | gitmek arzu Buyurulursü) da bunun sırası çoktan geçti -3.- TTöpane müşür- mat. Malt paşa gürültüye yördu. Malârü: Mahmut pöşayı Ahmet Vefik paşa azletmişti. Dümat paşa memleketin fay das için değil sirf Vefik paşaya itiraz etmiş olmak için bir çocuğun söyliyemi eklerini söylüyordu: Efendim ,. Sonrağan kuwete | göre ve vardir, Rus Jan İstanbulü nayı Saltanatı mtcip olar. (17 Diyordu. A uk paşa gi aklı başında Tad başlı- Ymelâri bis Kiltnasırı yere Na Bu. 244 iz bir adam dı. ıga.). Ruslarla mütareke mhüzakerösine: gi dip pim biriy gelmesine birş ir. O Halde Rus tabii olur lımizin Rus y iküm VE 'nüfüzü alöndâ Kalinamasi için doluya nakilliri riünasip olür. Dedi. Nümle (paşanın mürldası" şüphesiz — #akul değildi; Fakat" Rus istilâsıtın önüne geçilemiyeceğimi” in Matrak” itibarile çok imühi idi, İngiliz donanmasi firkasının misa- fir gibi İstanbula kabul, edil mesinde karar kılındı. Ahmet Vefik paşa: -— Efendim. Veli: nimet Padişalımız sancağı şerifi alıp: gitimekrarzu buyuruyor. lara. da Bunun sirası geçti. Dedi,. a2. ötede oturan Abdüllirmide' bir taş atmak: tan. çekinmedi. Mecliste: meb'üslardam as tarclar Kaliyası Alimet Efen- di atlı. bir zat vardı. Bu Ahmet Eföndi gözü pek girgin adımın. bi; Padişahlâ o sirâda arasi olan: Süleyman © paşanın adamlârinidandi . Mahmut paşa tarafindan güzdez” doldürulmuştü. İşte bu-zat ağzını gözlerini yunmıya başladı: Efendim huzüru şe hanede böyle meclis topl mak vaktinde gerekti Or zaman çare düşün (Yakti )in 9 Nisan açıp 1929 medi, Vi; öziyet imiz iyi ol Ni İ maddalale ei İş bu dereceye ilerigeri a Ahmet rudan döğ Dertial: ayağı kalktı; Eski bt. hazinei: hassa'nazıtı paşa orada mecliste hazır bulumuyordü. Abdülliamitin Sait paşaya hiddet içiridö: — Sat paşa bir cevap veriniz. işi Dediği işidildi. astarcılar. İâlhiyası şü İlerife Höy'et Sait paşa kmliğındân. bişey diye: maksadının ne oldi nü soruyordu. Abdülhamit rünce daha ziyade dayana: madı. Yerinden sıçrayıp meclisin bulündüğu koca salona: daldi. Dehşev içinde izahat ver- miye başladi: — Ben millet ve devletk min hukukunu iğametimedim; dedi. Benim: başıma gelen ecdadimdâm birinin başıma | gelmemiştir efendiler. Devletin izmikililinden en- Âyade bem iztiabi hissedar olacağım ve en çok İtukukür ben terkedeceğim. Şu. adamın geçmiş vuku- atta o Dalisederek (—oObeyer içinde makamımar söylediği sözleri; asla kabul etmem. Ben şu mes'elede vazi- femi. yapmıya gayret göster- diğimden dolayı milletten mükâfat beklerim. İğte Sık prşi. kitâbetinde bulundü. Geçmiş, muameleleri! bilir, Şu efendiye cevap versin izâhatinı dinleyiniz. Sat paşa, Mitat paşa sedaretinde revkelide meclis kararile Rus harbina başlan. dığını izah ete. Mabeynden: ası, zanla Mabeyini kumandaya ii un yanliş velriks ast, ek - 198 Namuslu Kok pe Huharrıri: Hüseyin Ralimi Onların meyus zaman» larında söylenmiş; şi- küyetlerini. genç ha» yâttma düstur yapacak Kadâr budala bir ka- di değilim. yaşıyan: lara her Şeyden evvel weş'e Tizimdir. Neşe işte böyle fikirler sa- gilir.... - Senin telâkkince olam sağlan kaf be- dalalarda. bulünür.. Hayalın kasvetleri iğin- de'narlu fikirler arm lar... Hakikatleri tağ- gekli. Ne: | Ahmet || fendinin. yanma sokulmuş- | Sait: paşanın | maksadı. anlamıyarak ötede | kevelemekte: olduğunu gö: | Yugoslavya: yeniden kışa gitdi Belgrat; 8“(ALA ) — Börü memleketler” söğük hüküm süfe mektedir; Şeki ve civarmdik Belgrat YUA, A) — FE şiridetli-bir- soğuk” İrtküm” sür. mektedir. Saraybosuada karın irtildt 30 santimettoyu bulmuştur: Kar trenleri ramen Lozan, 8 Ci 7 — iie ten Karilemahsür Kalinıştir. Bir kaç, iükömetif yoldân çıkımıştır. lere il Mörges arasında münakaldt munkaci olmuştur. Bulgar kabmesi Sölya, 7. (84) — Cesityeti | akvam mali kormütesinim proje sine tevfikan demi yollarının ç | ve tuz idarelerinin. tensikinden dolayı kabinede çıkan ihtilaf üzerine demir yollar nazın. M. | ) Mücarof istila etmiş Wedö baş vekiltir israr ila istilasım: geri alinişter. Bis seretle birden bire baş; gösteren kabine o buhranı tehlikesi bertaral edilmiştir. Yalan haller ortüğa çıkara linyıkçı LilsiMelmisi, Bir ay hapıs Yalan. haber: ortaya. çıkar. makla. mazmunen. Liz Mehmet isminde bir kayıkçı, İstanbul ü- çüncu mahkemesine verilmiş ve dür Ül like edilmiştir. Maznunun Kasımpaşada bazı kimselere < Avrupaya İstanbul. lalar için üç milyon haç ısmar- lâdi, gelmesi; bazı sebeplerden dolayı gecikti!» kabilinden gü lümç: ve manasız şeyler söyle diği mevzuu bahistir. Muhakeme: neticesinde cürmü sabit görülmüş, bir ay hapse ve yirmibeş lira akti cecs: verme- ğe mahküm olmuştur. Yeni bir iflâs Birihci: taret mahkemesinde Nişastaşıyan hanında tülün Uca- retile meşgul: Hatı Evliya zade Cemil. yerMuzaflar ücaretene: makifâm oldi sinin iflâm kararlaştırılmıştır. AvukatCevdet' Fahri ve Salih || beylir sidik, özadim Cemil || bey jüjkömiser tâyin ulünmüş- lardır. har iflâs odasına çağırılmışlardır: Bir maç esnasında topa sa varduğüu. tekmenin oyum arka düşe Adil Efendinin karına isabeti suretile ölümüne sebep olmakla mazmım Hüsamettin Efendinin muhakemesine dün sabah: üçüncü (çezadi devam olunmuştur. | Okunan ehlivukul rapurunda oyun csnasındâ» tekmenim topa karşı savruluşundir feni bir bata mevcut olinadiği netice sne varıfiyordük Müddölumumü” kamil - Böy; Sultan Abdülâzız Nasıl hal'edildi? Nasıl intihar etti (2) mci cilt Ne gezer? Ahmet hemen ayağa; kalktı: < Benim: maksadım: tariz İ değildir: Doğru söyledim. Bu İ meclisler" evvelce Kurulsaydi Tenenfer i-az öteden kul diklar dolusu işitiyordu: Hay “allahın Belâsi! Ne kalın kafali. adamları çat- mıştı ? Şir Atimet adanın Merv bal tiğinder mi Harake rdu? Kim bilir ardmdi ne azli Padişah d arr vardı? Demek | Harp felike ürü A nir amın omuz: larina yükletmek istiyordu? Kizil hünkarın akıl mah- oynar Evet. Şüp- hesiz böyle diye diye akihet bir gün (bal'i) mes'elesin. de der anlaşıvereceklerdi. Ab İülhamiidin salonum o: fazası yerinden olüveriyordu. -datmıya uğraşırlar. Hayat gündüz ile ge- ceden örülmedir. Fa kat sonu hep gecedir. Ve bu geçirliğim ge- eerlen birinin sabalir oliniyacaktır. size hoş gösteren iğ- falkârların o yanlarına koşarsınız. Bütün sert | Tiğile doğru söyliyen- lerden — Kaçarsınız.. Neş'e, neş'e hep za- manın be kelimeyi aylamıya cabalamakla gciyor.. Bu hümma» nm tünediği makam neresidir? ban gös- | . sıhhatten gelir... Senin | yir ederek hem kens | tersenize* Sizim neş'e | hasta Kafindan ancak | dilerini Teni âlemi af dağ. şey devam Ky ra aş e Hayat | talik: yerine doğru yörüdü: günü görenler Hayretle Şaş: kanlamışlardı. Attan... yokse şevketlâ aklim — oynatip: dikrini mi dağıtinıştı? Hayır öyle diğilde. Suk tam Hamidin akli fini her Zamandan ziyade yerindeydi. Bilâlüs. şidderle İlereket et | mek ortaliği cekti, Görünütde bundan başka çare de yoktu. Hünkâr-içiina Salanunun ortasındi durmuştu. Aci: acı yordu: - Demin kKurüüzliğim gösterek İarişmaliğr vere söyl (i) Harp bidayetinde' Küsların barttları: Kömür tozu: çikiyor. müş. Cöpaneleri bozukmuş. diye! harbin: kazatılacağım iddi) eden akılir devletlülürdan biri edince sıkmü şekline girer. Gayet müziç ta- hammüllersa. bir şey olur. Binâenaleyh buz nun varlığına inanan- Tar su Katılmadık aya- naklardır.. Benim: ka- fama hasta diyorsun. Orta akilhlire dili dimağları malül gö- rünür.. Paskal, Niçe ; Prust ve:daha-bir çok- ları, işte hep bu ilâhi düşünceliler o fikren bozuk zann. olundular.. | Çünkü ,bu hastalar || yapılmış, muhakeme: karar. için | müddeumumiliğe | vaki olduğunu ve bunun üze İ rine kartlarm toplatılarak tet bunun üzerine maznunun ademi mes'uliyetini istemiş, müdafa kalmıştır, Açık görüldü Kartların tetkiki netiğesinde dün meselemahkemeye verildi «Foto» Fratiser cainekâninde teşhir olunan ve çıplak. kadı resimlerini tespit eden" ban kartların ahlâka mugayir dere cede açık oldüklinna dair bir ihbar kik edildiğini dün yazmıştık. Müddettimumlik, tötkikatin bitirmiş ve bunlardin yirmi tânesini dava, tahrikini: mucip tarzda: görmüş, | fotografhane sahibi M. Jan Vaynberg aley- hine ceza kanunun 42614 maddesine” göre dava aiçinişier. Evrak, düm İtanbul üçüncü ceza mahkemesine gönderilmiştir. Ceza: kanununun bu maddesi, bir aydan iki seneye kadar Maps; 157 litadân 500 İiraya öğür cezayı nakli tayin etimetedir. Muhakemeye yakında baş lanacaktır. Yürum asır. evelzi VAKIT 9 Nisan 1877 Yenipazara. asker Hhali hakkındiv A - vusfturyamuralihas- Tarile edilmekte o- lan müzakerat hi - | fama reside olarak esas meselede itti- fakı ara vakız Bul- duğu ve fakat rms kavelenamenin tah: ririnde müteferrik Bazı noktalar üze- rine ihtilâf var fse de o iftilâfin bir kaç güne Kadar Bertaraf olması me mal olduğu işit - onları anlamıyan bülün insaniyetti.. Bu günün akıllıları o geç- miş zamanın delilerins den Kalma eserleri açıp dini: birer düş gibi okuyorlar... kendikçe' milyonlarla basılıyor; — Sakıp ben gide- eeğim artık kes lâkır. | dıyı.. —Bir yere gidemez sin. — Ben ev bark sa- hibi kadımm.. Bütün , hep yataklarda, tmar- | hanelerde: yazıp çiz i mişlerdir. HukiRatte ise zilinmalülleri de- | zamanımı böyle senib- le çene yarışlırmağa hasredemem... — Dinliyeceksin bi- Titmetsne Kapatılmış; alcak Maç davasında rapor | gu gibi iler iyi — Mullarriri : Ef 7 Gamınnumuuz> X ame Meşrutiyetin ilânını müteakip önüne gelen bir güzete ne şretmi ye; sağır s0l© çatınıya başlamıştı. Mesleğe karışa” | ledi : nenir nes olduğu Helireiki bir takım kimseler gazeteciliği tehlikeli bir hale getirmişlerdi, Eşref, şu kıtayı söy“ Kıta | Olmadık gitti Bu #lemde' belâdan hali, | Bizce yok mu acaba kurfuluşun ar | Eskiden Korkar idik nerde diye jurnal Korkutur milleti şimdi gazete erkânı ! p yy yy VAKT 714 Pi © Kadriye Hi: tahikikas tnda düm üç şehi dinler nilimüş, Butilardan birisinin &winde taharriyab yapıl - miştir. > g'Yalân haber ortaya çıkaran Löz Mehmet is - mündö bir kayıkçı, bir ay Hapse matiküm olmuştür. G Birinci ticaret mah kemesinde bir tütün ticas retlianesinin iflâsına karar verilmiştir. <p Camekânında' teşhir ? olunan (o Kartlar, Kanuni takibatt istilzam eder des | recede açık görülen: dük kân saflibi; ceza mahke- mesine verilmiştir. Gg Fütbol' maçı esma sında tekme ile ölüm da» vasında, elilivakufun ras poru: maznunun İehiinde çıkmış, müdüeiumumi Hüs sâmettim Ef nin: ademi mies/uliyetini istemiştir © Buz imtiyazı şehire - manetinden: alinmiştir. Bu sene buz satışı serbesttir. Bu: itibarla buzun: ucuzlı- haberlerin hulâsası yacağı tahmin edilmek tedir; GÖ Hivagan şirke emanet arasındaki ibi? tialledilemediğinden has : tarifesinin kabil olamamaktadır: ami Çemberlayn memlek tine avdet etmektedir. © Yuzoslavyadâ sağol pek şiddetli bir halal” tah, Saraybosnada kalınlığı 30 santimdir., © Hindistanda müslü manlarla mecusiler arası da yeniden kanlı vak' olmuştur. p © Şanghayçekin z iği © muvaffakiyetleri çindeki buhrana nibsyfi verdiği. anlaşılmaktadır. £ © Panamada beş am” rika askerini tim yemiştir. © Mişhur Leh san'at kön M: Pâdevski, Frans” daki konserlerinin kasılâf” olan 3'milyon frangı b#f” dullarınra vermiştir. Zan ayl yyl yam Lımaı ŞÜsttarah. birinci Üçüncüsü. de inhisardan hariç İ nittir. Liman tahmil ve tahliye işleri! iyi-gitmektedir. Şikâyet yoktur. Bu defa da antrepolardan ve bazı şeylerden. dolâyi biz müştekiyiz. Antrepo olmama smdamı dolayı mallar günlerce mavutlarda. be dir; Ba: yüzden her gün binlerce lira zarar hasıl olmaktadır. Şirketimiz her yerde oldu- vaziyetini, ayılamızdadır | dalgıçlığın tutulmasına imanin tirmedim.. — Benim ne geçmiş vakitlerin — delilerile, nede şimdiki zamanın akıllilarile hiç bir alış- verişiD: yo Zin eserlerin bile tanımam Okumak şöyle dursun. — Bunları bilecek- sin. Okumadınsa ben- den dinliyeceksin. Sen benin canımsın... ru liumun (faziletlerini sana aşılayacağımı.. Yalnız kulak vermekle Kalımyarak bu hike- miyatr bir deflere net edeceksin.. — Zamam uydur vişleri İneliyetini ve bugünkü geEİ n rüsum. ve tarifel — ren Çistabbul' lim g müm“ alridk bir bap Lu rine tesebbüs etr olan Bu kitap İman ista neştedilmiş bulunacaktır. Holündaya ısmarladığI mazoa mütekamik Ji © morkör bugün. gelecekif Bunlar küçüktür alacağımız büyük rom leri köm hari duk, ben Filozof ok mak niyetinde deki lim Zaten istesem yg olamanız. Hiç istila yok. Hem hu senin. kokain. felsefesi yalan söyliyeyim vr biç Sarmıyor.. den isimlerini €İ mak için acaba * gibi burumlarına <0 iksir çekerler M€. zaman. henüz k© keşfolunmamıştı narın... Pebrik rim Sakıp sem bur ni tutya ile O”... hepsinden özrün >-San oi yi inkâr e iye

Bu sayıdan diğer sayfalar: