9 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

9 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ürk san'atı: lerini zengin ii Serçeveliyen bir ramelanış bk Celâl Esat Bu sayi erseyden evvel rin, İla Mbelerini en ince karıştı - etrafını kuşat- isen genişliği dün İsar çİhüyar.. edilen “ME görülür. ç (kadar kendi öyle 'az chem- MN “Kİ Tidmle- ei yer yükselen bi Çeşme ve se heç meraklı nmek gibi a karlarda çirpınmak atılmış €srarı anlıyan- Azaldı. Bu acı ne- e ti Pazıki, sade: “ne demek n dina tese; > Pp in milletler . değil ini cihanın imren- 15 taş muhal- en değersi: içe Pelerine ME. fiz i ip Hi : # > j is © Yyanık millet- çi değildir. Celal aslında da bü- timeti böyle FİEJEE # fiz lap » vi Eser, kalem | iki yüksek ! €ser hakkında | şark | ana“. çizgilisini İ ln Türk sanatının. | bel €n çapraşık | va kadar een sade kari | bi ir, il çil ki Üni ma Vermek” seklinde | İli Miyi davası olmadığını Ria iyim. » Bütün Panamada tüyler Amerikan askerleri ile dolu | bir sandala timsahlar hücum etti 5 kişiyi yediler, diğerleri. Vüyork, 7 kasında 5 tarafından yenmiştir. ametikan mantıka- Panama askeri tUmsahla iskerlerin bindikleri | sandal desrimiş ge içlerinden yalnız üçü ağaç dallarına asılınak ve bu vaziyette HH saat kalmak suretile kurtalabilmişlerdir. Büyük piyano üstad lerin hasılatını da harp dullarına verdi Dünyanın en büyük piyano üstadı muayyen .zamalarında yabancı verir büna İmukabili çok “yüksek bir Paderewski | senenin memleketlere giderek (o konseler ücret alır. Hatta geçen mevtim Amerikada verdiği konserlere mukabil aldığı para, “bir musikişinasa verilen en yüksek ücret» diye tavsif edilmişti. Lehistan | istiklâline (kavuştuğu Ozaman millet (tarafından reisicumhur ilân edilen Padereveki yüksek bir san'atkâr olduğu kader büyük bir yatanperverdir de.. Rusların tahtı hakimiyetinde iken, Lehistani piyanosile “bütün bütün dünyaya tanıtan bu adam, ve milletin iscarile ik olarak riyaseti cumhur makatını işgal eden bu büyük adam, memleke. üne karşi olan derin muhabbetini bugün hariçte verdiği konser. lerin hasılatından mühim bir kısma memleketinin muhtaçlarına Paderevski verdiği son konser- mene uğradık. Hatta vermek suretile izhar etmektedir. Paderevskinin her yaptığı turneyi o müteakip bir yardım gören leh düşkünleri bir selerde büyük musiki üsadının yeni bir teberruyna o mazhar olmuşlardır. Bu hususta aldiğimiz telgraf şudur: Paris 7 (A. A5) — Büyük piyano ustadı Padreveki Fransada verdiği konserlerin hasılatı olan 3 milyon irankı harp dullarına teberru etmiştir. ladığı “bir zamana “rasgel- diği için daha geniş ve derin bir kıymet kazanıyor. Ocak merkez hey'etinin bü inciyi, bir dimağ mahfaza- sından: çıkarıp bütür mil lete mal etmeside şük ranla karşılanmağa lâyıktır. Yazan ve basandan vatanın irfan hey'eli minnettardır. / » sen Sag MISIN # Ka, Pı - : MR da terzi içeri giriverince herkesi wo SU yerine hieyret kapladı Aç ke e TIB38 — Yazan: Sadri Elem Hay, giden ül)“ Siçalekiler“srkitkeça Hey b A dışardaki adam bağırmağı de- Mez mağ de; beni utu i / Açın be vant etti ve kuvvetli bir tekme si Kapıyı | ile kapya karda içeri girdi. di . am ik den a vi İyem nlyenksdet» “ank york kapladı. ol el 18 sn par al İrtihal Büyük gazete sahibi Zeki Cemal beyin kardeşi Ziya B. dün tedavi altıda bulunduğu Cerrahpaşa hastanesinde irtihal etmiştir. Cenazesi bügün öğleden evel hastaneden kaldırılacaktır, Ge genlerde bir kardeşini daha toprağa vermiş olan arkadaşı mum bu yeni acma da sami miyetle iştirak ederiz. — şte görüyorsun.. Sapsağı Damim... Kansı sevincin aksülamelin dön gözleri yaşararak: — Nerede idin a elendi. Bize bir haber salmak yok mu, — Habet nereden vereyim. Vakit kaldı miki... — Nerde idin. Adaköyde - Herkes “biraz “daha hayret eti, Bir adamın Adâköye gidip sağ dönebileceğini hiç kimse zann etmiyordu. - sordular Nan, “nasıl 2.. «Diye | atik kadınlar | ümler?.. Hani diyorlar ki kürdü): Havagazı Şirketlerle Emanet ara- sındâ ihtilâf var Şehrimizdeki bavagazı şirketlerinin yeni starifeleris ni tanzim Etmek; zamani gelmiş, hatla göçmiğtir. Bu- na rağmen hâlâ tarile ya- İ pılamamıştır. Bunun ema- netle (şirketler © arasında mevcut bir ihtilâftan ileri zeldiği söylenilmektedir. Şirketler, geçen! tarife srde halk lehine kabul et- ükleri farkı yefiYtarifeye zammelmek istemektedirler. Emanet buna muvafakat etmemektedir . © Meseleye bu günlerde bir süreti hal bulunacağı ümit edilmekte dir. " Birleşen cemiyatler Ticaret müdürlüğü: tara“ fından bazı küçük cemiyet- lerin yekdiğerile birleşmesi hakkında yapılan müracas atların o muamelesi "edimektedir. Şimdiye kadar ekmekçi» lerle simitçiler, gütçülerle süt müstabsilleri, “maran- gozlarla sepetçiler ve uzun çarşı esnafı, demircilerle kantarcı ve terazicilerin muameleleri bitirilmiştir. Yakında arabacılarla $0- förlerin, yemişçilerle leble- bici esnafının, bakkallarla tütüncülerin de | birleştiril- mesi hakkında icap eden muamele yapılacaktır. Halit Bey Hakkında meni muhakeme kararının tasdik edildiğini yazdı- ğimz Emanet şirketler kötseri Halit bey dün vazilesine başla miştir. “Lâğam makinesi Kadlıköyde şimdilik kana lizasyon iuşaav yapılmıyaca- gı için 5000 Jiraya bir li gam tatbir makibesi satın a- unmuştır. Bu makine az bir ikmal ücretle, dolan lağamları temiz liyectktir. Zagrep panayırına davet 20 nişanda Zagrepte açılacak olan ziraat ve kümes hayvanları panayırına iştirak elmemiz için ticaret odasına düvettâme gek miştir, iyi adamlar, insana itibar edi yorlar. Yaman adamlar vesselâm. Dağ taş asker.ft Pazvant oğlu orada asker... Zülüikar “ordusu ; alim allah yakında valiyi, “mültüyü yerle- rinden tüydürecek galiba... üçler, yediler, kırklar hep silâh. Orada lenalık yak'ı İyiliğe iyilik, kemliğe kemlik. Tersinin sağ ve salim eve dönmesi etrafta yeni bir tesir yaptı, şimdiye kadar. Adaköye gidip gelen yuktu! Kambür Alh- medin dönüşü ve'bnin Ada ç köyü. anlatış “güden güne yeni merkezi Halkın” gözünde Gabriyel Fİ. | İsminde bir şahidin istic vabından sonra evinde raharriyat yapıldı Kadriye Hanım tahkikalında dün sabah Beyoğrında mukim Gabriyel efendi, Tarabyalı Ma- dam Eleni ve Klara, şahit stile dinlenilirişlerdir. İsticvaptan sonra görülen lü- zum üzerine Gabriyel efendinin evinde taharriyat yapılmıştır. Haber aldığımıza göre, bir- kaç gün evvel “Bir' yerde yape lan taharriyat esnastnda maznun« lardan Nasır Bey de iki me murun mühafazası altında hazır bulundurulmuştur. Son günlerde ele geçen evrakm tetkikine devam olun- maktadır. Bunların mühim gö- rüldüğü anlaşılmâktadır. Son tahkikat safhasında, maz- nunlardan bazılarının harici bir teşkilâtla — alâkaları bulunduğu beticesine varıldığı söylenilmeki tedir. Kazanç vergisi Cibayet usulleri basitleştirilecek Verilen malümata göre, Ka- zanç vergisinin cibayet şeklinin | daha Ziyade basitleştirilmesi için İsaamısami toplanacak- ar, ” Japon sergisi Bir müddet evvel şehri- mizde (bir Japon sergisi açılması için. İktisat vekâ- letinden müsaade istenmişti. Sergi bir kaç güne ka- dar Karaköydeki yataklı vagonlar binasında açıla caktır: Zahire tacirlerinin müracaatı Hükümetimizle muahedesi akt etmemiş memleketler unlarından alınan resim diğer memle- ketler mahsulünden alınan resimden fazla olduğu ma- lümdur. Şehrimizdeki un tacir. leri “İktisat wekâletine *mü- raöaat ederek Brezilya ve Kanadadan gelecek unlardan Amerikadan gelen unlar gibi yüzde 12. gümrük resmi alınmasını rica etmiş- lerdir. “Haber aldığımıza nazaren bu müracaat Heyeti vekile- de görüşülecek ve bir müd- det için buunlardan yüzde 12. resim alınmasına anüsa- ade olunacaktır. kalkıyormuş!, ticaret — Vergiler Öşür. alınmıyacakmış, askerlikte olmayacakmış! gib. sözler komi- şuluyordu., Yerli kumaşı bulakm., bulup almak günün yegine me- selesi adldolunuyordu. Terzinin Adaköy seyahatinden şonra . Boluda da Adaköyün güzel gösterebilecek bazı hadise- ler zühur seti Bu hadiseler hiç de fevkalide olmadıkları halde ümit edilmiyen petiçeler verdi; birkaç alelide. hadisenin yanyana gelmesi pek Jevkalâdeliklerin meydana çıkma mma vesile “olmuştur. - <Meseli kanbur terzinin dük- mapalar , ele Buz!. İmtiyaz Ema- netten alındı Havaların soğuk gitmesi, yağmur yağması gibi kışa mahsus alâmetler devam / ede dursun; diğer taraftan | da yazın ihtiyaçları, düşün- | celeri fikirleri işgale başla- mıştır. Yazın. “en “büyük ihtiyacı nedir? diye sorsak eminiz ki hepimiz bilirsiniz: Buz1.. Bu seneye kadar buz imal etmek imtiyazı Ema- bulunuyor ve şehrin buz ihtiyacını Ema- netin buz fabrikası temin ediyordu. Bu sene buz im- ! tiyazı Emanetten alınmış, | buz imali serbest bırakıl- mıştır. Buz imali serbest bırakılınca o Emanet buz imalinden. vaz geçmiş ve fabrikayı (kiraya (o verme- yi kararlaştırmıştır. Bu yaz buzu Meşulam, Bomonti, Fındıklı fabrikaları çıkara- caktır. Buz ihtiyacı, sekteye uğramadan temin edilecek ve fiatları her halde ucuz- Jıyacaktır. Fakat evvelce 'buz Ha- midiye suyundan yapılıyor- du. Bu sene filtradan yeç- miş terkos suyundan yapı- lacaktır. Esnaf hakkında tamim Bütün esnafın mensup; bulur- dukları cemiyetlere kaydolur» mâlarının meğburi olduğu Hakkında » Ticaret müdürlüğü eshaf cemiyetlerine 'bir tamiim göndermiştir. Venezelosun nutku “Atina;7 (Fas) — M. Venize- tos! Seliülkte: “pek: parlak» bit surette istikbal edilmiştir. Yunan başvekili halka hitaben irat; etiği omdtukta dört sene zarfında dahili © proğramını tat bika muvaffak olacağından ümit var o bulunduğunu söyledikten sonra harici siyasete nakli kelâm | ederek İtalya ve Yugoslavza ile ektedilen — misakların — ehem- metin elinde miyetini ve bu müsaklarla Yu- nahistana Suzun! bir sulh ve müsalemet davası temin edildi. ginl ve bütün komşularla misak akti siyasetine devam edeceğini ilân “etmiştir. muvatlıkiyet için “atla ve hile Müsabakamız ! elişi güzel sütunu bir çirkinlik müsabakası açtı. Dün bu müsa- | bakaya iştirak eden bir za- tın resmini basmıştık. Bugün le müsabakamıza eski ga stecilerden konsolitçi Asat sey de iştirak etmiştir. Gönderdiği resmi basıyo- ruz. Birinciliği kazandığı tak- dirde kendisine mühim bir mükâfat verilecektir. * Açık kartiar Birimine bir fo - N ının came - kâ baz açık resimler teşhir edildiğini, bu münasebetle müddei umu- miliğin harekete geçtiğini gezetelerde okudum. Bu kartlar açıkınış ama, açiklığında o mahzur olan kısımları kâğıt ile örtülü imiş. O halde zararı olma- i mak lâzım gelmez mi?” Her'kapalı şey, örtülmüş bir kapalıdan ibaret değil midir? “ * Cik yumurtalar Ticaret odasında uzun uzadıya -tetkikatta bulun- duktan sonra anlamış ki cılk yumurtalarla, cilk ol- mıyanları biri birine karış- tırılıyormuş , Bu mühim keşif üzerine tedabii itti. hazına başlanmış. “ Yumurtacıların — sırtında yumurta küfesi yok ya, bu upuzun tetkikat bitinceye kadar dönü dönüverirler. Yumurta kapıya geldik- İ ten sonra tabiri ne demek- miş anlaşılıyor. Z bae Bakınız Adaköydekilerin ih- yapılmış ne de zekâ israf e- dilmiştir. ; Bundan. sonra bir küçük hareket bir tabiat hadi- sesi. meselâ bir ay tutulması. Boluda heyecan ve'beklenme- yen hadisiler olack (İşler çıkardı. ,Kim; umardı. ki aya bakan bir) adamın ağzından çıyan bir kaç lâf. dünyanın ven çek vtahrip eden silâhilârindan “daha tesirli olacaktır.” “Bolu hapisanesinde göke ba- kan adamın sözleri ; bir bomba, bir dinamit, bir tahrip, danesi gibi bir an çiçinde Yapacağını, Sati ir yerme lar p LE lm kapılar #eaip,i sekin, lr bişe sa zi bir | m tabi | tilâline Bolu demir parmak. hıklı © hapisane Ç penceresinden iltihak etti. Mesele mazul- bir kayma kamla bir katil maznunun ko- nuşurken patlak verdi. Kayma: kam Şaban E. demir par maklıklı peccreye göğilnü vere miş göğe bakıyordu. Yanında elinde kahve cezvesinden. filca- na kahve boşaltan adama döndü. Bu adam uçuk (benizli. di. © Yüzünün kemikleri fırlamış, elini köllarını “damarları yem yeşil bire yosun Battı haline gölmişti. «| Rutubetten gözlerinin feri kaç- ir, benle bam kay

Bu sayıdan diğer sayfalar: