14 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

14 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| ( Süleyman | <a ve Lin) Akibeti Mahrem: tel, araf Süleyman paşağı | Yakalı yarak zırhlıya hapsedin, deniyordu ama ... 61— Alâ ya işte. zat Dasil devkil Bu sefer Şimdi Sü ve bapsedilir ? Uz ndimiz, hakkı var, çünkü #malâ - vi beyefem | uz da hakikati hali irzetmekte sıkılıyorlat: alı paşa: hazretleri ah... $ leyman paşa” yaver“ bevleri kemali: hakaretle konakların > dan tardettirmişleri Hâkipâyimza > gelenveir pledir . âsıl mutasarcf Paşa ? Süleyman pâşa ogibi bir zâtı bu yoldu harekete sevkedecek kadar iz'aç ettirdiniz mi? Mutasarrıfın ödü patlâttıştı: “> Aman baztetleri, kulütuz pad ve alikaf bir betidesiyim — Ona ne şüphe, düm» leten Sadık bendeleriyiz. Ben onu sormuyorum, Süleyman pâğayı © gibi muamelede bulunmaya icbareden sebebi öğrenmek istiyorum . Yaverler süsüyorlardı . Bir türlü: “5 Efendim, iki defa git- tik, ısrar ettik, bizi kovdu. Dehmeğe dilleri varamıs yordu. İşler gene karışıp gitmişti. Bu kadar ümitlendikleri Sabit paşadan bif hayır gelmiye - ceği anlaşılıyordu . Sabit paşa tereddüt için - , deydi: — Vah vah.. Ben şimdi nc yaparım ? Diyerekten ayaklanmıştı. Bir kere Süleyman paşaya gidecek olursa vaziyet büs - bütün: karışacaktı . İki büyük kumandan bir arâya geldiler mi hemen ânlaşıvereceklerdi. Bunun böyle olacağına aslâ şüphe. edilmezdi. Mutüsamf bir kolayını bülüp telğrafahöye can ata » rak: « Sabit paşa emrinizi aldı. Süleyman paşaya mütema- Arak Bulayir ve bu bavalideki ordudan Allah ee mesin isyandan başka birşey beklenmez!» Yolunda. bir telgraf çek - meyi aklediyordu. İçeriye emir zaptiyesi girdi : - Telgraf paşam! Dedi . Odadakiler suspus olmuşlardı . Bu geli mMutatarla alt idi. şu tasarrıf Reşat | len teldraf | «, başvekil Ahihet geliyordu şa makine başınday» başvekil paşadan Ay- mir Yerdiredeğim . » demişti ya.. İşte öğün neti: cesi idi Ahmet Vefik; paşa sabah verdiği emti te dut — * Zaptiy Süleyman . pdşayı Yakala Ve Şithliya hapset! 5 Diyordu ». Ah... İstanbul oturduğu yerden «yap et deyivermek pek köl Ahmet Vefik paşa Geli: boluda. bulunsaydı da olani biteni iki > gözile gördükten sonra. > yüksekten :atp saydı . Bakalım «tatmak y kalamak > kolağca miydi? bit paşa bile-aşağı- dan alıp yan. gizmeğe, çalışı- yördu. Reşat paşat — Hususat ait bir te uzum ömürler , iMiyar bik teyze niz vardı, dün gece... — Ya.. vah vah Hüda bakide kalanlara üzün ömür- ler ihsan eylesin! Reşat paşa . başvekilden aldığı talgrafi heden Saklıyör- du? Yoksa mecliste bulünin- İarın üzerine şifalar aklını oynatıp delirmiş miydi? Yok efehdim, mütasarrifin kaçırdığı filân yoktu , Kur. mazlığındatı aldığı emri sak - layıp dühyaya Zaten gelme miş olan teyzesini öldürü- vermişti Sebebi de şu idi: Telgrafı Sabit paşaya gösterse, paşa: — Ala, mükemmel, hemen icra buyurunuz, bendenize niüsasde .. Deyip soluğu Saleyman paşanın yatında alârak yükü omuzundan Silkeliyevek, ata- caktı , Sabit paşa : — Mademki bize gelen telgrafi Süleyinan paşa hâz - retleri görmüşler, Ziyarâtle - rine gitmemek olmaz. bu maksetle gelmiştik . Diye gittmeğe hazırlanıyor. du. Mmutasarnf Reşat paşa gene açık gözlülük etti: — tenezzül buyürulutsa behdenizde (haiyti Behiye mizde buldnayım. Hem inü şör paşa hazretlerine tazimid- ta vesile olurdu. Dedi. Mütasarrıfın maksa- Sabit patiği aten çvakt)in 4 Mayıs s s 1929 efrikası t Namuslu Ko Muhavrıri: Hüseyin Rahini ya düzdüler, şampanya, o mezeler, meyvalar tavuk sö- ğüşleri, börekler, tat- lılar... “Hep bunlar otonun boş köşesinde &pice bir yiğimti teşkil edince Şelinaz gülerek; Rakı, -—— Bü ne? düğün mü var? iki kişiye bu ka- dar yiyecek... Seyfettin cevap ver- medi, Yalnız mağmam bir tebessümle içinden kendi kendine; “ — Evet düğün var. Ölümümüzün ziyafeti. Bu isimle bir rak mizamram Cemiyetin maksadı memlei lerin din pröp Buhu » temi için adele açılacaktır. miyeti tesis edenler fikri m teşkkülünün hüküdlete VAKIT Mavıs Defolson misyonerler | 1000 kuruş 10 pa- İİ tic disyonerler& kaşı Şiddetli bi hayatımıza metisup zevaitır. Ce- haber verildiğini” mübeykin be me viliyetter aldıktan sonra cemiyet yeniden Hâydedilecek aza ile umumi bit kongre akledecek, maksadını. istihsal için ne suretle çalışttınk lâzım geleceğini Balıkçılar Bir tayyare satın almış oluyorlar İstambul © balıkçılarının ötedenberi Tayyare öemi * yetine vermekte olduklari iahenin miktar bir tayyare mubayaasina kâfi gelecek dereceyi bulmuştur. Bu hâ- miyetli o zümrenin yüksek fedakârlığını takdiren bir tayyaremize ( İstambul ba- İikçiları ) Onahı “verilmesi hakkında" İstambul vilâyet şubesi idare heyeti tarafın- dan umumi merkeze yapı - İan-teklif kabul edilmiştir. Tayyarsye at takma mera siminin günü ayrıca tesbit edilecektir, Bükreş seyahati Yapılmıyağak mi? Himayci, efal | cemiyetinin Gülcemel vapuru ile Romanyaya, Kürban bayatamında tettip ettiği soyahata — henüz 70,80 kadar #üracaat vaki olemiğtur. Bunun büyük kıstmi İstanbul haricindedir. Bu: miktar makul haddi bulühiğii “bu güzel: seya- Ratini icrası “göpheli bir şekil alacakür, Müracaat o müddeti (15) Mayısta biteceği - için se yahatın icra edilip edilmeyeseği e vakıt belli olacaktır. Başvekilin çevabı Başvekik İsmet paşe Hr. bayramları münasebeti ile tıbbiyeliler tarafından Çe- kilen tazimat telgrafina şu cevabi göndermişlerdir. « Haydarpaşada. tıp ta- lebö-. cemiyetine <, varlığı çok kıymetli, hizmeti çok değerli vlan tıbbiyemizini güzide talebesinin bayram- larmı şevk ile kutlularım. Haş ekil; İsmet yalnız Darakmazsa Süley- münakaşa ve tesyit edecektir. Memnu! "Tavuk, hindi gibt hayvanat hasıl nakledilecek ? Tavuk, biddi, piliç gibi hays vanların ayaklarından asılarak naklinin kal'i surette men'i takas tör etmiş ve bu hususta icap eden yerlere emir verilmiştir. Bu karara muhalefet nakdi cezâ- yı müstelsiindir. Sanayi âleminde Fabrikaförler cttiler Dün Sanayi, birliğinde ba- zı İabrikatörlerin- iştirekile bir Iğtima yapılanıştır. Maldm olduğu üzere fabrikatörlerö yüzdü 8 prim verilmişti. Bu prim yüzde 6 olan #avamele “vergisinin beşine tekabül etmiş Ve fabrikalar. dan yüzde bir muâmele ver gisi talep edilmiştir Maliyö tahsil gübeleri bunun haczen tahsiline karar verdiğinden dünkü içtinam mevzuunu du Mesele ii etmiştik, dağandan v ve bu söneki prim melkdari, nin yüzde yediye Ibldğının hükümetten rica edilmesi ta- karrüt ermiştir. Bu takdirde yüzde * primin birisi vergi borcuna, alusı da gelecek se- henin vergi mikdarna teka- bül etmiş olâcaktıir. Bütün esnaf Hüviyet cüzdanı alacak Bilümum esnafm. cemiyetlere kaydi ile hüviyet cüzdanları Almaları, takarrür etmiştir. Bu karar bir ay zarfında riayet et- miyenker teöziye olunacaktır. Sihhi muayeneler bü cüzdanla- ra işaret edilecektir. man paşa ile anlaşmalarına meydan vermemiş olacaktı. 'Tabit Sabit paşanın yüre- ğinde kötülük bulunmadığı için: — hay bay, buyurun. Pek muvalik olur. Ve sonra meflühane bir gülümsemeyle mas şukasından surdu: — Bu sualimle ikide birde sizi taciz ediyo- rüm Emir buyurunuz, Ne trafa gidelim? Şehaz bir dakıkalık bir tefekkürden sonra: -—Evet bu da mesele. Altımızda bizi uçura- cak bir ötemobil var. Fakat nereye? yüreğim öyle büyük bir sıkıntı il6 doluki İstanbulun bütün wfukları bana dar geliyor. Şimdi şü maslak şosesi üzerinde Francala fiatı Şehremanetinder: Ayın 14 üncü salı gününden itibâren fıracalaya — 22 Kuruş otuz ra Azami fat vazedildiği ve Ekmek fiatrda töbeddül olmadığı ilân Olunur. i koşsak İahzede Hacı Osmân bayırı, Büyük dere,, Sonra nereye? bozük bayırlardan tr- manarak Kilyosa ka: koş... Önüne kopkoyu kara deniz çıkar.. bari şu mubarek deryanm adını — değiştirseler... malihülyalı gününde bu isim insana sıklet veri- yor.. bu memlekette öküz arabası seyran iğin en muvafık nak- Yiye vasıtasıdır.. Gitgit gene.oradasın. Ozaman sahalar adama nekadar geniş görünür . O - tomobiller.. İstanbulu Dün birlikte içtima) İsterlin rada kapandı İngiliz lirası © üzerinde birkağ gündür bağlıyan has raretli muamele dün.de | devâm ötmiğştir. Bu Karöret | diğer günlete nisbetle, dün daha hafif geçmiştir. Bu. nunla beraber İsterlin yük. sek fiatını muhafaza et - miştir. İsteriin dün sabah Bor- sada 1000 kuruş üzerinden /! ahci bulmuş, öğle 1001 kuruşa kadar yüksel- | miştir. Öğleden sonra bir aralık 990,50 kuruşa kadar düşmüş, fakât talep karşı. | sında gene (yükselerek 1000,25 kuruşta kapanmıştır. İngiliz lirasının bu har retli vaziyeti hakkında al kâdarlar bir gayri tabiilik görmemektedirler. Emanet kızak Yaptiracak Köprü, dubalarınm- tamiratı üğeri Memi pili — Muharritl > “Eğe * 4 Aşağıdaki #ıta Eşrefin edebiyat ve eğmek san'atı hakkındaki teldk isini veciz bir şekilde ifade etmekte dir: Kıta Kıf'ayı divana fercih eylerim, Bence çok yazmak usulü baitmalı» Daima birçok satırlık bir sözü Dört satırla, marifet, anlâimalı! 5 Mâyıs ka Dahilde: © Dr. Haydar İbrahim B. hakkındaki ölüme se bebiyet davası, Temyizden nâkzen tetkik olunacaktır. ÖD müstehçen hikâye dâvasinın nakzemtötkikine dün” başlanıtnışt ) e 5 husssi Kızaklarda Haber: aldığı bu tamiratı bu seneden itibarı Emanet tarafından yaptırmayı kararlaştırmıştır. Bu İmünâsö- betle (200) bin Jira tahsisat Yerileğektir. hıyordu, niza göre Eminel pörkinm müzika win bir çocuk bah- çesi haline ifrağı kârâllaştırı mak Üzeredir. Emanet Muavi lerihiden Havit B. bu telkikâtta bulünmuştür. Bu ba çere, İğ yaşına kadar çocuklar &beveyn veya mürebbilerile Küs bul edilecekler ve “bahçede ço- cuk eğlettöelörine ait tertibat ahnataktır. Kim Yapı? Bu cür'ete diyecek yok! Pirarilerden “Nazi Vako- fa, ya aiç iki aparımına vaziyet edilmiş be vaziyetin menedikliği tatihten sohrada aynı adama ait diğet bir emlâ © Dün Taksimde be- 3 den terbiyeti şenliklerine hantlık olmak üzere kız mektepleri talebesi 'tara- fidan bir prova yâpılmış- tır, © Opera siseması sax hiplerinden M. Ligorun oğlü #ahte çek ile banka dan 2000 lıra alarak Ro“ mahya kaçmıştır. © Memleketimizde u- Sat mektedir. Emvali metry) Ali Rıza Bş dün bir. muharritimize bu hadi senin kendi memuriyeti “€s- nasında ölmadığini ve Maliye Vekâletinin. işl mületriş yasıs taslle. tahkik ettirdiğini söy- Temiştir. Tavirler hakkinda Adliyedeki taret Sicil da- müdürüş İlerini yaptırmıyan n İsimlerini Ticaret göndermiştir. Oda hakkında © tetkikat odasına bunlari kin bistelerini” riesölesi tetkik edilirken mesele mahkemeye intikal ermiş Ve mahkeme yazıyet tarihlerini sormuştur. in sahktme ve di mehnedilgi tarihten ziyet edilmiş gibi göst ve bunun üzerine mahkeme katarı bittabi İlrarinin lehine çıkmıştır. Bu serâtle hazine bir me- Mürun Swi İsdmali yüzünden wühim bit zarara uğramıştır. k edik İne kadar küçülüü. Türkler için bu bir kâr mı? ziyan mı bilmi- yorum. Bir az daha düşün- düler. Nihayet Hanım: — Seyfettin bugün yer inüibabım bana İstiyorum ki bügün be- nim için bir başkası e sapi yorulsun.. Soför değil misin bugü, ikimizin zevkma, rohi ihtiyacına tevafuk e cek en münasip karliği herkesten iyi bilirsin. İşte kendimi sana emanel ediyorum. Gez- yapmakta ve sicil kâyizerimi mıyan tacirler hakkında amuni takibat yapılacağını kendilerine. ; bildirmektedir. -| İtalya sefiri Bugün Ankaraya gidiyor Ikalya sefiri cenapları dün Romadan avdet etmiş ve hariciye memuru Hakkı B. tarafından karşılanmıştır. Sefir cehapları bugün An- Karaya hareket edecektir. yaptı dir. Neşelendir. Hanna bu teslimi Seyfettinin — zihninde kurmuş olduğu plâna çök uyğun geliyordu. Sevda oyuolarının kü- çük hieranları arasında “kendini eğlendirmek J VAKIT; m Peakim hab j lerin hulüss, dla ici O: Bir İtalyan © gazete Türk - Yunan itilöfini temmuzda. Ankarada im” zalanacağını ve bunun İG" Venizelosun Ankaraya £€ Veceğini yazmaktadır. SELESTSEEİMEEIEMR0ESAR0MREI SEREZ 288 iyetle “din propağif” dasına hani olmak içi” teşekkâl eden * Delolsufj Misyonerler!, cemiyeti t©'Ğİ $ekkülünü dün vilayet bildirmiştir. © İzmirde. toplansf komünistlik maznunların? adedi50ye baliğ olmuşti! tahkikata devam edilmek tedir. yy Yaktın smz9j avukat Profesörlük j Sabri beye: Bir çok memleketler pr” södlüğü ilmi bir ünvan ol kabul etmiş bulunmaktadıi Bu takdirde lâzım gelen ki şarları haiz olan ilim e nna bu ünvan, salâhiyet * bulunan makam tarafından “| rilir. Bize gelince; Darül sizamatı kimlerin profesör derris) olabileceğini tasrih “| mektedir. Bizde bazı yöf mektep © bocalarıda pre ünvanile anılmaktadır. 2 Yunan kabinesinde ?| iniden tebeddülât ol8* Atina, 11 — Kabi tebeddülüt hakkında henüz * bir şey yoktur. Reisi run İntihabından scnra, ali kabine tstülasını verecek ve teşekkülünde M. Venizele bineye öyandan iki kişi al” vr. Fakat kabineden Gü” komeilenmiğ aguşul ” ayıramıyacaktı. Geneliğini tebah © bu zalim aşk mut” masının anahtarını 1” İ bulmuştu, İnsaniye” l en mühin keşifler” yi muvaffak olan yüyi için Seyfettinin otomo-| kâşifler gibi sevi bilinde neşe armağa | du. Şehnaz aruk bi çıkan Hanımı o, bugün) De ölüme götürecekti.. bu dünya hayatında yalnız onun olmasına imkân bulunamıyan maşuka- sını kolları arasında İ ebediyete uçuracak ve arık kimse hiç bir kuvvet sevgilisini Aralarına kipler girebilmesi İ' mali yoktu. Bu ii artık onun ifürak” yep inlemiyet ölümün müebbet < geğinde hesabsız #“yİ lerle koyun koy" yalacaklardı.” |

Bu sayıdan diğer sayfalar: