14 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

14 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayıl Vakıf paralar'mü dürl en İkraz ı Na Liza 880 20980 13622 21562 298 > 22029 1745 22071 7608 22106 1356 22136 1120 22153 3975 22170 ugun sünden: Merhunatin serotl meşhiird WE tins ve müğtemitir Borçlunun sml Hırkaişerifte Akşemsettin “ma- hallesinde Akseki camii soka. ğında cedit No. 9,11 ve zemin katında; methal iki oda sofa halâ mutfak kileri birinci katta üç oda iki sofa iki halâ ikinci katta dört oda sofa ve halâyı muhtevi ve (800) zirâ arsanın (160) zirâ mahallinde mebai bulunan ahşap hanenin tamamı Müteveffa Fatma Şerife Remize H. verösesi Hocapaşada ve mahallesinde yeni Postahane sokağında cedit (2,4,8,145 ) No. ve dört katta on iki oda üç halâ üç merdi- ven başmahalli bir methal ma- hallinin ve tahtında dört bap dükkânı muhtevi ve (128) zirâ arsa üzerinde mebni bulunan kârgir hanın dört hissede üç Mustafa Feridun B, ve Fatma Nüzhet H. Ortaköyde ve mahallesinde Kaldırım. sokağında cedit 14 numaralı ve üç katta dört oda bir mutfak iki sofa bir: methal ve. bir halayı muhtevi ve 79 zira arsanın 65zira mahallinde mebni bulunan ahşap hanenin tamamı Hasan Hüseyin ve Recep efendilerle - Ayşe“hanım Sütlücede Kırkağaç sokağında cedit numara 9 ve iki hatta üç oda bir sofa bir mutfak bir halâyı ve bir methali mubtevi ve 500 zira arsanın 66 zira mahallinde mebni bulünan ah- şap hanenin tamamı, Kâniye Emine Hm. Süleymaniyede (Hoca Hamza mahallesinde İzzet bey soka- ğında cedit (9) No— ve üç katta sekiz oda bir sandık odası iki taşlık iki sofa bir methal bir mutfak bir hamam ve iki halâyı muhtevi ve (345) zirâ arsanın (200) zirâ mahaf- Ünde mebni bulunan ahşap hanenin temamı. > Kasketçi Hacı Hasan Ef. Üsküdarda Selâmiali efendi ma- hallesinde Hamam sokağında cedit No — (12) üç katta yedi oda iki sofa bir taşlık bir met- bal bir mutfak bir halâ ve bir kiları mühtevi ve (580) zirâ arsanın (123) zirâ mahallinde mebni bulunan ahşap hanenin tamamı, Feride ve Fehmiye H. lari Böğaziçinde Mirgünde Mirgün mahallesinde * Muvakkitbane caddesinde No (44) ve fevkinde oda ve halâyı müştemil ve (106) Zira arsanın (52) zira mahallin- de mebni. bulunan kârgir dük- kânın tamamı, İbrabim Tevfik B. Hocapaşada Karakihüseyinçele- bi mahallesinde Bahçe sokağın- da cedit No (12) ve altı bodu- rum olmak üzere zemin katın- da: methal taşlik iki oda helâ haricen ; müsakkaf mutfak bir oda birinci, ikinci, üçüncü katlarında üçer oda birer sofa birer helâ ve çatı katında iki oda daraça ve belâyı muhtevi ve (152) sira arsama (140) xi. ra mahallinde mebni bulunan kârgir otelin nısıf hissesi. o Hasan Lutfi B. Saadet Hm. Kadıköyünde Rasimpaşa mahalle- sinde Rihişm #skelesi sokağında cedir (74, 78,75) No, bir salaf slunda üç bap dükkünm msi hissesi, Mahmut Mustafa B, Sadberk H, Bayazarta Saracisak mahallesinde Mabeyinci çeşmesi sokağında ©0- dit (9) No. ve bodurcum katında bir oda muflik kömürlük zemin Kkavnda :methal iki oda hali bi- rinci katta, İki oda ve'hadişi mubtevi ve (08)'ziri arsanm( 59) Zirâ smahğillinde - mebmi . bulunan, Kürgir hanenin tamamı, Ezenköyündü Sehraysveğit mahal, Jesinde “İtemetendi YE ce hissesi Süreyya R — ESANS »OSYON * Portumör! L. T. PİVER A: Ş.. İstanbul Şubasl “Sişli Ahmet Boy sokak No; 56; Ter. Beyoğlu 3048 Erkek ve kadınlara mahsus en mükemmel ve Son moda ingiliz kumaşları Galatada Topçular caddesinde 53 pumerolu TAYHMAN İngiliz kumaş: Ticarethanesine Sokağı No Kadiköy Cafer ağa | Bahriye caddesi o $7 mga bahçe v kıymeti mulkammenesi dira 10,000 sekiz taksitte kagir apartman Müştemilatı: zemin katiyle dört kat ve üç daireden ibarettir. Zemin kat iki büyük oda bir mutbak ye bir hala ve çamaşırlık, birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kiler ve bir hala 2 ve 3 üncü ve küm bahçededir hava gazi ve kumpanya suyutertibatı £ Balada evstfi multarrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 29-5-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 bedeli muhammen ile de müzâyedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzdi akçeleri ve ya müteber banka mektuplariyle Emvali metruke sat leri dörder oda birer kiler birer-mutbak ve birer. hala — her dairenin odun 1 vapdır. 10,000 Bra e yedi buçugu hesabile teminat ış komisyonuna müracatları. Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Kidiköy Caieraga Badem altı 4 maa dükkân kâgir Pan Kiymeti muhammenesi lira 12,500 sekiz taksitte ayırcıyan Apartmanı Muştemerpiatı: zin katile altı kattan ibaret ve dört daireyi tahtınd daire mutbak ve Ça zemjn kattadır knpanya suyu terlib Balağa evsafı muharrer maa dül İı vardır. An apartmanın bedeli sekiz 195 günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir.. Taliplerin bedeli: mulı 500 lira dedeli muhammen ile ve kapali zarf uşulile 30-5-029 tarihine müsadif havi ve taraça kısınile befaber bir bap dükkân müştemildir. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir halâ 2,3,$ üncü rder oda birer mutbak ve birer hal altıncı kat taraça kısmı olup burada iki oda çi Ve çmaşır asmaga Mahsus taraçası vardır. Odunluk ve kömürlüğü taksitte tediye edilmek üzere perşembe hammenin yüzde yedi buçugu hesahile teminat akçeleri ve ya muteber banka mekbiblarile Fmvali metrüke satış komisyonyia ği Müracaatları. Nomarası atik 15 gedit 33 âb: altı oda birmatbak bir halâ Sokağı İzmir Mahallesi Giferağa kâgir mmuuuuz Vurut cimiştir. Fiatlar maktudur. gasmnimı —— —— ——m—— ee KANSIZLIK gin pa in İL SIROP DESGALENB, PARIS lap al ani bre BRO? DESCMEN, PARIS Kastamonı çilüyeti hapı sane mudur ünden: 929 senesi haziran İptidasından 0 senesi mayıs. gayesine. ka- dar mevkuf ve malıkdmine verilmesi İlzimi 21600ğ kile ekmek kapalı zarf usulile 11-5-929 tarihin #ibaren aşadaki şart dahi- Wade yirmi gün müddetle mevkii mümakasaya konulmaşlur : 1 — Talip olanların beğeli ayukammnenin yüzde 7,5 nispetinde pey akçesini teslimi sandılç ettiğine dair imal sandığı makbuzu veyahut olmiktarı havi banka Mmeklubinu. yevmi ihale olan 146-929 cumartesi günü saat 16,30'dan mukaddem Merin verilmiş bulunmak, 2 — Mevcut nümuuesi gibi verilecek öneride yerli unumun Giâsındeni içinde mevadı ecnebi bulunmamak ve elenmiş olmak. 3 — Bu fraşusta farla malömet almak istiyenler hapisane ko- misyonuna müracaatları ilân olunur dir. » 453 maz bahçe'nim ite 'brot Blade ile bir bap dükkân tamam. (5) N- köşke Çatı “katı Şevketiye. İstanbul cadjesi' “*66- maa bahçe : Büyük ve küçük on bir oğa bir metbak ve iki Nevi maa bahçe temamınn kıymeti Mmuhamminsi hane 4500 lira sekiz taksitte hane 4000 « balâ mharrer emlâökin bedelleri şekiz' taksitle fediye edilmek "üzere Kizalarında ti mahammene- il e “Tall bedeli mubammenin 25-39-0290 tarihine #musadif cumartesi saat )5 de aleni yüzde yedi. buçuğu-hesabiyle onmusyonuna müradaat'arı. 4 Ölüm müvezzii | Bis ve muzirrussıtıha mehfezlerde yaşayan ve «- eühlik bıymmamikroplariylemülemma olan sivri ) sinekler evinizi iştilâ ve sıhhatinizi tehdit ederler, inek, sivri sinek ve sair bu ye haşaratı bir kika zarfında hye için FJİt ma- i kendi tulumbasiyle sıkmak kâfidir . Fit; pirelerim, karıncaların veya hamam böceklerinin gizlendikleri yuvaları tahrip, yumurtalarını ifna k dahil olmak üzere üç sayhla on iki; ode iki sofa iki hall methdl ve bahçesinde harapça çamaşırlık mutluk ahır e “bdayi rwhteyi- dir (5:1) N- dükkân köşesbaşts « na 'müsadif ölup' *bilâ müştöne- Tâtor. 18000) Ziri afsanın köşk (200) dükkân (75) giri münhal finde mebnidirler. Neyie 1£ Okçularda Emin bey mahallesin- de karakol sokağında cedit (2) No- kârgir bir bap, banetletah- tında gene aynı “sokakta (2:1) No ve Bayazıt caddesinde;(İ 199) we (131, 133) Mo-jbeş bap dükkânın .m'sıf, hissesi #nez kür has zemin katında; methal üç oda iki haliyı ve birinci ve İkinci Karlarında dokuzar og Ve ikişer halayı muhsevi' ve köşe başıma müsadif . olup (886) .zirâ arsi üzerine melidir. Mehmet Sabti B. 12352 29186 Galatada Hattama “mâhelledinöe Mahmut bey cöddesindereedir (298, 97, 31. 1) No: “ve "bud- rum katında: bir rağaza vE mabzen zemin katında: bir dük kân metbal kâğıcı öğüsi iki oda kiler halâ birincivikinci ve üçün cü katlarında “beşör “oda'biter mudek birer “halâyı Mliştenil ve (225) zir ars” üzerine iebnl bir bap kürgir SApartentanınii “tü- ni biler ve Anaddluhisurmda Göksü yenima-. hâllede o Tkindibayır ,. sokağında cedit (1) Bio we zemin (katında, #metbal, iki oda halâ we saptlağı: #mihtevi we (140) giri arsanın (140) ziri mahallinde mebel ah. nemin Tamamı iü Ahmet ağa Vakıf parlar müdürlüğüne velaini dele lap sahiple- 309 22280 f rinin dhönçinymi yermemcirinder. delay» selmesı icap eden yukumda #auhareçr emlâk kanunu mahsosdna terlikan (61) gün imüdöcüe müzsyedeye- çikenmış oldnğündan cali dan Mİ 4 vo bülün hâşaratı itlM eder . Ayni zamanda size zarar, dokunmaz ve kat'iyen leke birakmaz. (Fiity4 sair adı haşarai öldürücü mayileriş karıştırmamalıdır. Fit daha büyük ve kat'i tesiri size memnunıyetbahş bir semere temip edecektir Tulumbasıyla Sıkınız FLİ £ ALTINCI BÜYÜK Tayyarepiyankosu 5.Cİ KEŞ'DE: w HAZİRANDIR BÜYÜK İKRAMİYE: 50,009 - #İRADIR 2099, 14099 LİRALIK LİRALAK BİR MÜKÂFAT AYRICA: 45000, 15000, İKRAMİYELER VE 10009 Bu keşidede osm'an 3900 numara kazanacaktır. Tüccar ve Banka, memuru olmak için lan we Gumartesi genleri saat 16 dan 18 ç ve 49 dan 21 e kadar #8 snf açılmıştır. Melümatı tücceriye, İlmi hesap ve usulü deiterk: Basita, muzaaf, pekradomar, Amer kan Msulü ve banka muamelat 4 ay zarlında kâmilen tedris alunur, Son imtihanda muyaflak olenlaes. muhasebeci şıha detnamesi verilir. VE iş tedarikinde muevenet eğilir. Detsler Ji mayıs cumartesi günü başladı. Proğramı mcöcancu almak ve kaydolenşk için İstabulda Çarşıkapı tramvay istasyonunda Amerikan Hsan ve tiçaret dershanesine müracaat, İlusas ders- Müdürü: Agop, Pakradeni 6 ala ind hoc - kele 9» Gülel gan © Lie Vet 5 MN etmeleri Mi iyi | i Bİ esi tayın kılın Piyanko müdüriyetinden: Mevcut * numuneleri veçhile tabettirilecek olan (250,000) adet Tehakkuk cedvelile (50,000) adet telepiname ve ( 10) adet dehterin 14 Mayıs 929 Salı günü saat 14 te aleni surette #münakasası icra olunacağından taba talip olacakların pey akçe- leri ile birtikle piyanko müdür. lüğünde müteşekkil mubayaat ko- misyonuna müracaat cylemeleri ilân olunur. Ahalii muhteremeye ilân Türk anonim elekirik şirke - dinim İstanbul gubesi, aklâmının 13“ Mayıs 929 da Peyazitle Istanbul lisesi karşısında Elektrik £vi tesmiye edilen yeni binaya nakledilecekleri muhterem İstan- bul ahalisine arzolunur. Bunun için İstanbul şubesi aklâre 13 mayıs 929 pazartesi günü öğleden sonra kapalı bu” lunacaktır .. Ceryan ( inkataları yesaire gibi müsacel hususat için ahali muhtereme yevmi merkürda öğleden sonra Beyoğ- hunda Tünel meydanında Metro hanın, tefon Beyoğlu 916, müracaat edebileceklerdir. Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinden: Küo 55000 Siğıreti 42009 Koyun 12000 Kum Çanıkkale jandarma yeni ef. ral mekteplerimin Jezir'n 929 ) tarihinden mayis 930 gayesine kadar bir seneli tiyacı olan © elli beş bin ğir, On iki ibi Kilo koyun,on iki bin kilo He 10 ik | yirmi gün müddetle münakası- | va oruslananuıştar. 20 Mayis 929 pergel zin sat on * a İsra Malmasaktır. Tatiplerin bi bap- daki gertaameyi görmek ve 2 k komisyon maheısura #mürazastı darı ilân olunur, iin « Beşiktaş şenlik dede mı hallesinde 10 Nemarulı hane. de sakine müteveila Timir Alinin İz ssime bana valdesi madam Ae ie

Bu sayıdan diğer sayfalar: