9 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

9 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

maden ocağı davasını kaybetti. Her ikisi de bundan çok gücen- miş olacak ki bükmü veren mahkemeyi tahkire kadar cesa- | ret ettiler, Heyeti hâkime bunlar | hakkında İstanbulda hakaret da- | vası açtı. Cevat ve Abburrah- | man Münip Beyler bunu benden | bilirler. | Bir müracaat | İstitrat: Bu iki avukat müder- © risin davaları görülmekte oldu- ğu bir sırada İstanbul müddei © umumiliği bunlar hakkında kâfi delil elde edemediğinden mah- | okümiyetlerini talebe imkân gö- remediğini; şayet vekâletçe ha- dise etrafında başkaca bir ma- © ümat varsa kendisme bildiril | mesini resmen istedi. Müddei umumi bu müracaatında çok haklı idi, Çünkü hakaretin mev- zuu bütün bir heyeti hâkimeye, | bir mahkemeye taalük ediyor; dolayisile vekâletin şerefi ile de alâkadar bulunuyordu. Bu pek | Oo hassas vaziyete rağmen, vekâ- | letçe İstanbul müddei umumili- | | ; Iİ | | | | ğine benim imzamla verilen ce- vapta davanın rü'yet edilmekte olduğu sırada müddei umiye di- | rektif vermeyi münasıp görme- © Odiğim ve kanaati vicdaniyesine göre hareket etmesi lüzumu bildirildi. Haklarmdaki davayi || gareze mebni açlırdığımı zan | eden bu zevat hakikatin bu yol- | daki cereyanından gaflette bulu- nuyorlardı. Nihayet davaların görmekte olan mahkeme adsmi mes'uliyetlerine karar verdi. Benim müddei umumiye ver- diğim cevaba ve mahkemenin iki müderris hakkında verdiği kurtuluş kararına rağmen Cevat Bey benim hâkimlere omüdaha- lem. mahsus “olduğunu söyle- © mekten o vicdanen korkmıyor. f ti bu büyük mahkeme ve millet takdir etsin. ! Harar bozulunca | Cevat ve Abdürrahman Mü | nip beyler ademi mes'uliyet ka- rarını aldıktan ve ilâm kat'ileş- tikten sonra haiz olduğum Adliye vekilliği selâbiyetine isti- © matla haklarındaki kararı getirt- “tim, bunda hilâfı kanun bir cihet © olup olmadığını ceza işleri mü- dürlüğünde tetkik ettirdim. Gö- — 2? VAKII 9 Hariran ÖSİ9 amaaa rüldü ki hüküm kanuna uygun değildir. Usulü muhakematı cezaiye kas İ ununun... omaddesinin vekile | verdiği salâhiyet mucibince ne- fanlilkanun nakzı temyizden ta- lep edildi. Temyiz mahkemesi vekâletçe (gösterilen sebepleri doğru ve ilâmı kanuna aykırı bulmuş olacak ki ademi mes'u- liyet kararını Obozdu. Bugün her iki zat manen mahkümdur- lar. Ve bu kanuni muameleden dolayı bana dilğirler. Lâkin ben başka türlü nasıl hareket edebi- lirdim? Yanlış tatbik edilmek yüzünden Türk kanunlarının 7a- rar görmelerine nasıl göz yuma- bilirdim? Ama ortada iki müderris Cevat ve Abdürrahman Münip beyler mevzuu bahis imiş denile- cek, fakat-kim olursa olsun - bun- ların vaziyetini kanunların men- faatinden üstün tutacak, üstün görecek cibilliyette bir adam değilim. Nefanlilkanun bozdur- ma talebinde bulunmakla ben vazifei kanuniyemi ifa ettim. Bunu yapmasaydım beni millet mes'ul ederdi. Çünki bu tarzda verilmiş bazı yalnış hükümler etrafında istimal ettiğim bir se- lâhiyeti Cevat ve Abdürrahman Münip beyler hakkındaki hüküm- de kullanmamakla tarafgirlik et- miş olurdum. Bu iki zatı diğer bazı vatandaşlardan neden ve niçin üstün tutacaktım? Buna ne hakkın venede selâhiyyetim vardı. Selâhiyetlerimi Okeyfime gitiği gibi kullanamam. Türk hâkimlerinin tahkir edilmeleri ve buna rağmen verilmiş yalnış bir hüküm - tabii içtihat hatası olarak - karşısında susamazdım. milletin Adliye vekâleti emaneti elimde kaldıkça Türk hâkiminin büyük şerefi dava kaybedenlerin elinde tahkir edilir bir oyuncak olamıyacaktır. O, daima yüksek kalacaktır. Türk hâkiminin ver- diği karar ister lehte, İster aleyhte olsun ona her vatanda- şın hürmetini itaatını istemek cümhuriyetin hakkıdır. Hakimi tahkir doğrudan doğruya cüm- huriyetin yüzüne varulmuş bir şamardır. (Alttaratı $ ind KAYAR) « VAKİT ın tefrikası : 5 O karısını ve hudutsuz ve kap- ıra içinde araya- ve komşu- larma Mari ve çocuğunu Sor- mak iyi bir tasavvurdu, Fakat nereden bulacaktı? Hatta yu bile olsa etrafındaki yangın sahasının genişliği ve bu © «adar geniş bir sahayı yakan © — şangının aha baba ünü an- © duran Oo mahşerini odüşündükçe © herkesin can kaygusuna düştü- ğü o cehennem içinde kim ku- akı socuğile evinden fır- —Olıyan kadını gey, nere- ye gittiğini , di mi ee bütün © İstanbul sem kaplıyan ve önündeki lenizi gökten aşağı © parlıyan aksile kızıl bir meş , haline getiren bu yangın büyü- “yor, göğe doğru yükselen teh- . oditkâr: ateşten ellerin mübip manzarası altında çatıların ma- © bhuf çatırdılarla çöktüğünü, her “© inbidam önünde ateşin bir kere ç kararıp, sonra birden kudurdu- | & ire 1 kalan pencere Per nın gözle kaş arasınd e : SELAHATTIN ENİS tutuştugunu , arz tıpkı zelzele- olduğu gibi inhidam- uğuldadığını U topraklar- gemin haline geldi- — havayı nesiminin (tenef- ü gayri kabil bir ateş şeklini aldığını ve sonra bu korkunç manzara (karşısında yüzlerce, “binlerce şaşkın ve perişan insan- ların yüzlerce, binlerce zavallı ve biçare kadın ve çocukların nevmidane çığlıklar içinde öteye beriye kaçıştıklarını, göz yaşları içinde acı acı haykırıştıklarını, hepsini birer birer ta ruhunun içinde görüyordu. Düşünüyordu ki henüz kucak- ta ve memedeki yavrusile bu €çhennem, bu mahşer ortasına ve kadın Allahın halketti kadınların en betbaht ve zaval- lısıdır, ğ o diğerlerinin koca şehir- e olmazsa böyle e bir ahbap evi vardır, fakat bu kadının o kucağındaki çocuktan ve alnının kara yazısından başka hiç bir kimsesi ve hiç bir şeyi yoktur. Z mahşer ve cehennemi an- İ kesi abakenşıyare —— ZA KET ın TE LERAFvSTELEFOM LV L | Kibrit inhisar. Şirketle yapılan muka- vele imzalandı Ankara, 8 ( Telefon ) — Kibrit İnhisarı, bu akşam saat on dokuz buçukta Maliye vekili ile şirket | mümessili Mösyö Hofman arasında | Birinci noterlikte imzalanan 19 maddelik bir mukavele ile 1 temmuz 930 tarihinden itibaren 25 sene müddetle Amerikan Türkiş İn Vest Ment korporeyşin ismindeki Amerikan şirketine verildi. Mukavelename yarın Başvkâlet- ten meclise verilecektir. Esasları- na göre 500 bini mukavelenin mec- Usçe tasdiki günü, dokuz buçuk milyonu da ikiay sonra olmak Üzere hükümete (10) milyon dolar avans verecektir. Mukavele 15 hazirâna kadar meclisçe kabul olunmazsa bükümsüz olacaktır. Çakmak ta inhisara dahildir. Yalnız halkın kullandığı kav ve fitil. müstesnadır. Şirket her sene 1,750000 Türk lirası verecek ayrıca senede ( 50) bin lira da maktu vergi ödeyecek başka vergi alınmayacaktır. Bu 1,750000 liradan avans taksitleri "6 buçuk faizle mahsup edilecek, geriye kalanı her sene temmiz ve ikinci kânunda iki taksitte ödenecek- tir. Şirket iki sene içinde Istaubul vilâyeti dahilinde yarım milyon liralık bir fabrika kuracaktır. Mukavelesi e feshedilmiş fiye edilmektedir. Hissedarlara "60 tadiyat yapılacaktır. Jandarma kanunu Ankara, 8 (Telefonla) — Milli müdafaa encümeni Dahiliye ve- kâletinin hazırladığı jandarma kanununu müzakere ve kabul etti. Bu mühim kanunla jandarmalık bir meslek haline konulmuş, va- zifeler, terfi usulleri ve saire | dıran günün gecesini bu betbaht kadın ve yavrusu e ge- girdi? , Bir sokak köpeği gibi hangi çatı altında kı yahut bir hicretzede gibi cami kö- şesinde barındı?, Üzerine titredi- ği yeri solmasın “ e yama Ni cehennemi günün gemeüinde açıkta, vi yağmur altında ne yaptı? bu şehri başa dolduran o binlerce felâ- ketten uzak, mi mes'ut insan kafilelerinden bir el, bir tek el onlara şefkat ve bima- yete uzanmadı mi? yavrumun bir kimsesiz, bir e asli çocugu olduğunu kim- se düşünmedi mi? Güneş önünde battığı ve yan- yerlerine kara ve derin bir arabe ve matem rengi göktüğü halde kendisi hâlâ yanan evinin harap taş eşiğinden kalkamıyor, burasını terkettiği takdirde ken- disinin uçuruma yuvarlanmı: “eri adamdan farksız olacağını nüyordu. Senelerce yabancı memleket- lerde kuru topraklar üstünde yatmıştı. Şimdi böyle bir adam için memleketine döndüğü za- man enbasit ve en tabii hak, yıllardanberi mütebassir olduğu evinde ve yıllardanberi müte- hassir “olduğu yumuşak yatağı üstünde, main yıllardanberi mütehassir olduğu çocuğunun kahkahalarını, ve solunda ye HABERE Suikast i Portekizdeki Alman se- | | firini öldürdüler | Lisbönne, 8 (A. A.) — Alman orta elçisinin ölümüne sebep olan suikast üzerine nazırlar meclisi bir karamame tanzim etmiştir. Hu kararname mucibince Lisbonne hükümeti nezdine tayin edilmiş olan sefirler ile Kansoloslar hakkında 1927 birinci teşrininin (7 sinde o neş- redilmiş olan kanun tatbik edilecektir. Bu kanun ahkimına göre siyasi mümes- sillere ve konsoloslara suikast yapanlar askeri mahkemelere sevkedilecek ve bun- lar hakkında nihayet yedi gün zarfında bir karar verilecektir. Binsenaleyh Alman ortselçisinin katili hakkında da bu gwretle hareket oluna” caktır. Sefiri öldüren şahsın Pisehveski | İs- minde bir Alman bahriyelisi olduğu söyleniyor. Lisbonne, 8 (A.A ) — Relsicümhür Almanya Relsicümhuru o Hindenburga gönderdiği bir telgrafta Alman ortaelçisi Baron Fon Baligandın maruz kaldığı suikasttan dolayı gerek Portekiz ve gerek kendi namına teessür ve taziyet hislerini bil —— — İmzadan evvel... Atina, 8 (Anek) — Ankara Yunan sefiri hariciye nezaretine gönderdiği uzun bir telgrafta Türkiyenin ısrar ettiği noktaları bildirmiş ve yeni talimat iste- miştir. M. Venizelos siyasi işler mü- dürü ile badelmüşavere Ankara Yunan sefirine çektiği müstacel bir telgrafta Yunanistanın yeni ber hangi tadili kabul edemiye- ceğini bildirmiştir. Atina, 8 (An Ankaradan gelen telgraflara göre dün akşam Tevfik Rüştü B. ile Yunan sefiri arasında vuku-bu- lan mülâkatta iki tarafın noktai nazarı telif edilmiştir. İtlâfnamenin anbean imzalan- ması bekleniyor: Bulgar ziraat nazarı Edirme, 8 (Vakıt) — Ziraat müdürü Ziya B. yarın Alpulluya glecek olan Bulgar ziraat nazırı M. Vasilefle görüşmek üzere hareket etti. MERLİRİTELİZİN lardanberi mütehassir zevcesinin samimiyetini duyarak yatmaktı. Halbuki ne karısı, ne çocu ne de evil. mezarlıklarda yeti- | arar ve handa bile bir toprağa bin da nr gib kına Pal oldukları halde ei men kendisini doğup büyüdüğü gi bir pa görüyordu. oca şehirde şu ye- ye yakini, siri tanıdığı, ilticagâhı yanmış olan - inin şu taş eşiğinden ibaretti. Gece iyiden iyiye ortalığı kaplamış, yer yer elektrikler yanmıştı, İleride Kızkulesi zaman zaman fenerini yakıp söndürüyordu. Bu gecesini bir bekâr kahve- sinin kuru tahta peykesi üstün- de geçirmektense anmış evinin | taş eşiğine başmı Karak uyu- e daha güzel, daha iyi bu- luyordu. Evinin eşiği üzerinde nekadar kaldı ? Bilmiyordu. Yalnız et. rafına inen zulmetin gittikçe art- tığım, koyulaştığını, bütün eşya nın yavaş yavaş gözlerden silin- diğini ve sonra bütün şehri baş- tan başa derinleşen bir sükü- netin kapladığını görüyordu. Nekadar uyudu böyle?... Bir saat mi, iki saat ou Üç dört Hi B ğ z İzi ; ğe g eg Trabzonda idam Cani asılırken Allahla ne konuşmuş? Trabzon, 8 (Vakıt) — pe “ evvel bir tarlada çalışan babs oğul iki kişiyi birden çarşaf kadın kıyafetine girerek öldürer katil Ali dün gece belediye me” danında asıldı. Maslup (Allah, geliyorum beni al) diye ipi boğazına kendisi $© Raşit Rıza trupu | Trabzor, 8 (Vakıt) — sl Rıza trupu bu gece a meresi verdi. Büyük bir rağbif gördü. Heyet Erzurum pe tinden vazgeçerek yarın Samsun# dönecektir. , Ali vilâyetin iştirakile daimi bir heyet teşkili için Raşit B. def proje istenmiştir. Havada i da isyan Graf Zeplin y. yolcula patırdı Amerika ile Avrupa seyahat eden (Graf Zeplin) man balonunun Küba ad uğramamasına kızan bütün lon yolcuları havada bir i çıkarmışlardır. j a ağrz yolcuları beheme ek istedi Tenden yalan progr mucibince oraya da uğ sını istemişler, bu ari edilmeyince tam adanın üstündf kumanda köprüsüne hücum ede rek kumandan Dr. Ekneri V8İ| muavinlerini başka bir rota 185! kibine icbar etmişlerdir. Bu is” | yanda kumanda köprüsünün ks! pıları kırılmış ve güçlükle | culara seddolunmuştur. Neticef | zeplinin zabitleri ellerinde revo* | ver olduğu halde yolcuları itas* altına almışlardır. saat mi?.. Yalnız zaman zami” uzak mahallelerden bekçi s0p# © larının ve polis (o düdüklerini akisleri hayal meyal kalak çarpıyor, Okendisini o uyandı” yordu O zaman gecenin zulmeti karanlığın suküneti arasında bi” çocuk sesi: « Babal.. Babalr” i diye kendisini çağıran bir w duyuyordur. İ . Bir sıra yan tarafında il i sesleri işitti. Gecenin karı dil arasında iki gölgenin ki d i ü. ye ii sa ae yürüyorlardı. Kendi yanına gelince durd” lar. Birisi diğerine sordu: — Aceba sarhoş mu?... i Diğeri cevap verdi: e gın e li ran bir karmanyolacı sig şu-cep fenerini de Mak | Yüzüne cep lâbasının çarpınca iliklerine kadar ve Fakat vaziyetini bozmadı. Yı Jİ düdük — zincirlerinin meşe zl çarpışlarından (o çıkan sedadân yanına gelen igsanlar” 8 iki devriye polisi olduğun” anlamıştı . “ Onlar konuşuyorlardı * : ih) hi — Bir asker bee.., Saki" sızmış olmasın ?,

Bu sayıdan diğer sayfalar: