9 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

9 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—i K “VAKIT Adliyede: — VAKTIT 9 Haziran 4930 — "IN SEHIR H Haydar Rifat Beyin talebi Temyiz mahkemesi müruru zaman iddiasını neden varit görmedi ? Esbabı mucibevi neşrediyoruz : Haydar Rifat Bey tarafından müruru zaman kaydile müstan- tik Nâzım B. davasından dolayı vaki tashihi karar talebinin red- dolunduğunu dünkü nüshamızda yazmıştık. Temyiz dördüncü ceza kararı dün İstanbul müddei umu- miliğine gelmiştir. cibeyi aynen yazıyoruz: “Müstantik Nâzım Beyin da- hili dava olmak üzere verdiği istida 229 kânunusani 930 tarihli olup davaya ve hükme esas teşkil eden Haydar Rifat beyin istidası 28 eylül 929 tarihli ol- masma nazaran suçun ika ta rihile şikâyetname arasında ceza kanununun 490 inci sinde (gösterilen üç aydan fazla (Omüddet (O geçmiş ve suç ceza muhakemeleri usulü kanununun 344üncü maddesin- de yazılı suçlardan bulunmuşsa da ceza muhakemeleri usulü kanununun 346 ıncı maddesi 344 üncü maddesinde gösterilen svç- lardan dolayı âmmenin menfa- ati noktasından cümbüriyet müd- dei umumisine hukuku âmme davasını açmak salâhiyetini ver- liğine ve bu mülâhaza ile İstanbul müddei umumiliği harekete ge- çerek âmmenin menfaati noktası Esbabı mu- | madde- | maileyh Haydar Rifat B. aley- hine hukuku âmme davasını aç- mış ve suçun işlendiği tarih ile Cümhuriyet O müddei bususi müruru zaman geçmemiş olmasına rağmen ceza muhake- meleri usulü kanununun 402 inci maddesi (mucibince hadisede hususi müruru zaman mevcut olduğundan bahisle tahliyesine dair olan Haydar Rifat Beyin talebi (o varit (görülmediğinden reddine ittifakla karar verildi.,, pturratıman Münip B. Davasına bugün ağır cezada devam olunacak Kazanç vergisini noksan gös- terdiği için ağır cezada muha- keme edilmekte olan avukat Apturrahman Münip Beyin da- vasının rü'yetinde ağir ceza ile birinci hukuk arasında salâhiyet noktasından çıkan ihtilâf temyizce tetkik edilmekte idi. Temyiz bu davada ağır cezanm salâhiyetli olduğuna karar vermiş ve dün bu kararı tebliğ etmiştir. Bugün ağır cezada davanın rü'yetine devâm edilecektir. Köprü kulübeleri kiralık Bunlar taliplerine İLLE ve Köprü altın- daki dükkânlar boşaltılacak Köprünün Galata cihetine dördüncü yeni bir kulübe daha yapılacaktır. Bu kulübeler yemiş, ayran ve su satılmamak şartile zühur edecek talipler arasında kiralanmak üzere müzayedeye çıkarılacaktır. Encümeni emanet, köprü dubalarının dükkünlardan dökülen sular ve yemek artıklarile pislenmemesi ve çürümesine mani Defter ar ıkıa: İstihlâk resmi Ticarethaneleri iğfal edenler varmış ? İstihlâk resminin varidatı gayrı safiye üzerinden alınmıya başla- ; nılması üzerine bazı kimseler birçok ticarethanelere müracat ve istihlâk resmini eskisine nis- betle azaltacaklarını söyliyerek ücret istemişlerdir. Bu adamların buldukları © yol,varidatı Ogayn safiyenin 329 daki miktarına göre vergi vermek yoludur. Defterdarlık bunun mümkün olmadığını, 329 dan sonra va- ridatı gayr safiyenin bir kaç misli arttığını, verginin bu yeni miktarlara göre alınacağını, tica- rethanelerin hiç kimsenin sözüne kapılarak bu işin halli için üc- ret vermemesini bildirmiştir . Cerih değil mecruh kaçtı Evvelki gün zencilerin bayra mı idi. Araplar Çırpıcı çayırınde toplanmışlardır. Bu aralık seyir- cilerden Sabri ile Kâmil kavga etmişler, Sabri Kâmili ayağından yaralamıştır. Fakat vak'adan sonra carih kaçacağına mecrub kaçmış, carih yakalanmış, mec- uha da güç belâ Karagümrükte olmak ve dubalarm muvazene- sini bozmamak için köprü altın- daki bütün dükkânların boşaltıl- masına karar vermiştir. Şirketi Hayriye, Seyrisefain, Haliç şirke- tinin köprü altındaki yolculara mahsus bazı yerleri alât ve ede- vat deposu olarak kullandıkları da anlaşılmış ve kendilerine bu yerleri bosaltmaları bildirilmiştir, 3 kışı boğuldu Marmara açıklarında | | çok feci bir kaza oldu Mehmet Ali Beyin motörü Marmara açıklarında maş tayfalardan Arap Mehnet kur- tulmuş, Salim, İbrahim, Neşet |? boğulmuşlardır. Bozulanların ce- setleri aranmaktadır. .Porklnani Es PİVER Mg 20 teşrinisani 929 tarihinde mu- | umumi- | liğinin dava ikamesi tarihi arasinda! ABERLERİ Emanette: ; Taksi ücrelleri Bugünden itibaren arttı Taksi ücretlerinin arttırılmasını tetkik eden encümeni emanet taksi ücretlerine altışar kuruş zammetmeğe karar vermiştir. Bu karar mucibince küçük taksilerin antresi 26, büyüklerinki 36 kuruş olacaktır. Kilometre ücretlerine zam yoktur. Taksim meydanında mozaik Taksim abidesi (etrafındaki bahçe yollarının mozaikle dö- şenmesi ve bahçe etrafına demir oparmaklıkların Oo inşa- *1 7000 liraya bir müteahhide ihale edilmiştir, Birkaç güne kadar mozaik- lerin döşenmesine başlanacaktır. Darülbedayi San'atkârların bir k'smı geldiler Darülbedayi san'atkârları İzmir- deki temsillerini bitirmişler, reji- sör Ertuğrul Muhsin beyle ar- tistlerden bir kısmı dün şebri- mize gelmişlerdir. Dört kadın ve sekiz erkek san'atkâr Aydın, Mağnisa, Akhisar ve Balıkesirde üç komedi temsil ettikten sonra İstanbula döneceklerdir. mr m ey mİ İrt SAYA Musabaka şartları Daktıtşampiyohlüğü mü- * sabakasının icra süreti ve ne zaman yapılacağı bu müsaba- kayı idare ile iştigal eden he- yet tarafından kararlaştırılmış- tır. Kararlaştırılan esasat şun- lardır: 1 — Şampiyonluk müsa- bakası Ticaret mektebi âlisin- de icra edilecektir. 2 — Müsabaka temmuzun ılk haftasında yapılacaktır. 3 — Müsabakaya iştirak edenlerin hangi makine ile mıya alıştıklarını evvelden İaydekirmeleri lâzımdır. 4 — Müsabaka günü ve saati bilâhare iştirak edenlere bildirilecektir. 5 — Müsabakaya erkekler de iştirak edebilir. Her memlekette daktilo şampıyonu müsabaka ile anla- şılmıştır. Memleketimizde bu- nun tesbiti için ilk teşebbüs eden “ VAKIT ği şampiyon- luğu kazanacak olana ve di- ğer muyaffakıyet gösterenlere # birer kıymettar hatıra vere- cektir. lp ay yy yl : ya ns maa a a ag yy yg un FRANSA ÇİÇEKLERİ | KOLONYA SUYU AUX FLEURS DE FRANCE İstanbul Şubesi ge Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. Beyoğlu 3044 € ennet A Fe ÖZileri Muherriri : Ömer RıZİ Bu kale bir zindandan farksızd! Buradan, bu ölüm yatağından kurtulan” çaresini bulmalı ! km MR ELÇİLER Zeydun ile Haldun ve Melike nihayet başbaşa kalmışlardı. Bir- İ birlerine söyliyecekleri o kadar çoktu ki nereden başlıyacaklarını bilmiyorlardı. Melike amcazadelerine kavuş- tuğundan dolayı son derece mem- nundu. Şimdiye kadar üçü de bir çok tehlikeler atlatmış, bir çok maceralar geçirmiş ,nihâyet bu ölüm yatağında,Şeyhül Cebe- lin bu müthiş kalesinde birleş- mişlerdi. Evvelâ Melike başından ge- çenleri amcazadelerine anlatmış, daha sonra Haldun memleketten nasıl çıkıp geldiklerini hikâye etmiş, Melike bunları dinledik- ten sonra onlara sormuştu: — Peki, bu güzel ve kara gözlü kadının size bu kadar sed etmesinin esbabı nedir?... Haldun buna cevap veremedi: — Kim bilir, dedi, belki, onun hayatını oaslanın taarruzundan İl kurtardığımız için bize bu kadar iyilik ediyor. Melike onun yüzüne bakarak gülümsedi. Zeydun da tebessüm etmiş ve söze karışmıştı: — O mübarek aslanın bütün fasilesine rahmet okuyalım. İn- şallah Mesrure: onun hatırasım çabucacık unutmaz. Fakat keşki biz buraya düşeceğimize başka bir yere düşseydik. Bir emirle insanları uçuruma yuvarlıyan bu adamın kalesi bana zindan gibi geliyor. Melike de ayni fikirde idi: — Evet bu adam hakikaten çok vahşi. Onun bakışları beni titretiyordu. Buradan kurtulma-. nın yolunu bulsak çok iyi olur. Bunlar böyle konuşuyorken Mesrure göründü. Arkasından birkaç kadın geliyordu. Mesrure Melikeyi selâmlamış: — Sizi dairenize götürebilir miyim? Demişti. Efendimizin em- ri öyledir. Orada ziyaret vaktına kadar istirahat eder sonra bira- derlerinize mülâki olursunuz. Mesrure sonra iki biradere dönmüş ve onlara. — Sizde isterseniz bahçeye çıkar, atlarınızla dolaşabilirsiniz. Atlarımz hazırlanmıştır. Bu ar- kadaşım sizi bahçeye çıkarabilir, demiş ve birlikte getirdiği ka- dınlardan birini göstermişti. Zeydun ile Haldun hemşire- lerine veda ederek çıktılar, ve bahçede Alev ile Dumana ka- vustular. Dört fedayide bunları bekliyorlardı. Zeydun ile Haldun atlarına bindikten osonra o fedayilerden biri © önlerine düşmüş, onları bahçeye götürmüş, sonra bah- çeden kumlu bir yola sevketmiş- ti. Yol bütün kaleyi çeviren uçurumun kenarını takip ediyor- du. Bu suretle Masys kalesi dağ tepesinde uçrumla muhat bir ada gibi idi. Bunlar ilerili- yorken karşıdan gelen bir kafi- leyi uzaktan seçtiler. Bunların etrafında da bir takım fedayiler vardı ve aralarında omabut kaptan görünüyordu. Kaptan, Şeyhül Cebel Sinanın kanali üzerinde idi Haldun, kaptanı gördüğü man bu adamın tirdiği .felâketi nazar! alarak kılıcına davranmf., tanda ayni çe etmişti. Haldun kafilenin sn ayrılıyorken kaptan da doğru! sürmüş, fakat madan fedayiler araların8 | rek kavgaya mani © Haldun kardeşine © ona: — Azkaldı senin bu herifle kalmıyacaktı. Dedi. . (BEZ Küçük habe Ereğli balkı Müskirat nb 'sine müracaatla burudâ Xi karrür eden ispirio fabrikasınf! yapılmasını istemişler bu Yi nin elindeki * mahsulü ihraç bildirmişlerdir. Posa ve telgraf müdüriye yesi memurin müdürü şehrimize gelmiştir Şebrimiz madenciler birliği lanarak umumi! kongre görüşmüşlerdir. Z iman şirketi eski motöf lerini seferden çıkarı karar vermiştir. A iikadar » tacirler stan transit merkezi olmak yavaş çıktığım ve merkezin B asa söylemektedirler. ülden itibaren âj 1 polise devredilecek olaf belediye teşkildtinda seyrüsefere tiği formül verilecek ove memurlaf * gibi resmi giyineceklerdir. Â: ikusat meclisi umumi j borsa murakabe heyeti tullak Esat B. dün Ankarada gelmiş ye kendisile görüşen ririmize şunlar söylemiştir. Bazı işlerimin tesviyesi dim. Burada iki gün kalacak raya döneceğim. Yüksek iküs#t faaliyetini bitirmek üzere oleP di müzakeresile meşguldür, M8 haziran pazar günü dağılacakaf Vali vekili Muhittin 14 de eski polis müd Bey şerefine Tokatlıyanda verecektir. kmek narh komisyonu dük” nette toplanmıştır g kuruşa, fırancala 19 kuruş ön dirilmiştir. lis divam dün lagvedil dema suçlu polisler bat komisyonunca tecziyi —— lann Trabzonda elek Trabzon, 8 (Vakıt) — ye elektrik işlerinin uğraşmaktadır. ye için Maliye Vekâleti ze iki yüz bin lira ikra£ Haziran 1930 Ülger fırtınası Güneşin doğuşu: #,29 — Ayın doğuşu : i9Mi —

Bu sayıdan diğer sayfalar: