4 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 2 — VAKIT 4 Temmuz 1930 re İstanbula geldim. Yarın gene Ankaraya avdet edeceğim. ! Henüz mesele neticelenmemiştir. Bunun için fazla bir şey söyle- meği muvafık bulmıyorum. Bankamızın sermayesi tediye edilmiş olarak 10 milyon lira- dır. Bundan başka Eytam san- dığında mevcut bulunan 6,5 milyon liralık Eytanı mevduatı da bankamıza yüzde 7,5 faizle tevdi edilmiştir. Bu mevduattan istifade eden yetimlerine miktarı da 60 bin kadardır. Sinni rüşte vasıl olan yetim- ler bu mevduattan hisselerine isabet eden miktarı verilerek alâkaları kesilmektedir. Şimdiye kadar sinni rüşte gelmiş 12bin | yetime alacakları nisbetinde 800 bin lira tevzi edilmiştir. Bankamızın Ankara, Istanbul ve İzmirden maada İzmirin hin- terlandında 4 tâli şubesi vardır. Bu şubeler Kasaba, Manisa, Ay- dın ve Nazilli'dedir. Şimdilik yeni bir şube açmak teşebbüsü yoktur. Fakat yakın zamanda faaliyete geçmesini beklediği- miz Deylet bankası teessüs et- tikten ve bu suretle paramızın istikrarı temin edildikten sonra büyük işlere girişmek istiyoruz. faaliyetimizi şimdilik daha ge- niş bir sahada yapamamaklığı- mıza sebep işlerimizdeki bazı muamelelerin kambiyo tahavvül- leri dolayısile ümit ettiğimiz ne- ticeyi vermemesindendir. İşleri tevsi için müöstakir esaslar üzerinde yürü- mek lâzımdır. Bankamızın tahsil edilmiş sermayesinin hepsi işle- tilmektedir. Emvali gayri men- kule mukabilinde birçok ikrazat yapılmıştır. “Bunlui - 3“ milyonü” Ankara- | da, 45 milyonu İzmir ve mütebaki bir muhtelif yerlerdedir. Bankamıza eşbas takriben 3 milyon lira kadardır. Esasen bankanın kuvvetini gös- teren en mühim cihet eşhas mevduatı olduğundan ahalinin itimadını muhafaza etmeğe ehem- miyet veriyoruz. Bankamız kanunen Türkiye Emlâk ve eytam bankası imti- yazını istemek hakkını haizdirve bunu talep ettikten ve muamele intaç olunduktan sonra hiç bir şahsiyet ipotek üzerine muame- le yapamıyacaktır.? O zaman tat- milyonu da bikata geçecek ve ikrazâtımız | miktarında, yani 12 milyon lira- | lık obligasyon çıkaracağız. 50 Sigorta şirketleri emvali gayri menkuleyi (karşılık göstererek bu obligasyonları alacaklardır. Millet meclisinin gelecek se- neki içtima devresine kadar bu iş neticelenmiş bulunacaktır. Emvali gayri menkule muka- bilinde ipotek muamelesi yap- mak imtiyazmı bankamız der- rühte ettikten sonra şimdiki gibi yüzde 13 faizle ikra- zatta (o bulunacağız. Bu su» retle (omuhtekirlerin yüzde 20 veya 25 faizle ipotek muamelesi apmalarının Önüne o geçilmi ancak. Me e Bankamız inşaat #lerinin in- kişafında mühim rol ifa etmek- tedir. Bankanın ikrazatı müsait şe- rait sayesinde olduğundan inşaat | yüzde 10 kadar artmıştır. Alâ- kadarlara kolaylık olması için İkraz muamelelerini hesabı cari haline getirdik. Bankamız bizden gorç alanlara, tediyatta Obu- sağlam ve | ve | havalisinde 4 milyonu İstanbulda | mevdutatı | lundukç bu muamelelerden al- dığı faiz kadar faiz vermekte- dir. Müstakrizlere yeni binalar için 10 sene, eski İ 5 sene mühlet veriyoruz. Tekmil masraflar dahil olduğu halde kendilerinden aldığımız faiz yüzde 13 tür. Buna muka- bil kendilerinede tediyatta bu- lundukları zaman ayni nisbette faiz veriyoruz. Evvelce Izmirde vuku bulan sui istimal meselesi haizi ehm- miyet bir şey değildir ve yol- suzluk banka dahilinde değil hariçte mahkemeye bir takım yalancı şahitler gösterilerek sahte ilim suretile yapılmıştır. Bit- tabi bankam, ibraz edilen bir mahkeme ilâmını tetkik edecek yaziyette olmadığı için infaz ettirmek (mecburiyetinde idi. Bu yolsuzlukta alâkadar İ olanlar mahkemeye tevdi olun- muş ve sahtekârlık sabit olmuş- tur. Sabte ilâmla alınan 6 bin liranın kendilerinden istirdadı için lâzımgelen muameleye başlan- mıştır. Emanette Eyip tramvayı Ancak üç sene sonra inşa edilecek Eyip tramvayının hâlâ yapıl- mamış olmasından Eyiplilerin şikâyet ettikleri, hatta bir miting yapacakları yazılmıştı. Emanetin noktai nazarına göre, miting İ yapmakla bu iş bhalledilemez. Çünkü, bu hattın yapılması için güzergâhtaki binaların istimlâk edilerek yolun açılması ve tram- vay şirketine teslimi lâzımdır. Halbuki bunun için de paraya ihtiyaç vardır. Bu işler ancak 3 | senede yapılabilecektir. Bundan daha evvel ' 'Eyip “ tramvayinın yapılmasına imkân görülmemek- tedir, .Ankara-İstanbul şesasi | yapılıyor Kadıköy - Bostancı (o arasında asfalt bir yol yapılmaktadır, Bu yol İstanbul-Ankara (şosesinin mebdeini teşkil edecektir. Celâl ve Mahmut Beyler İş bankası umumi müdürü Mahmut Celâl ve meclisi idare reisi Surt meb'usu Mahmut B.ler dünkü eksperesle Avrupaya git- mişlerdir. binalar için | “Mk e adliyede Kapı altında Muhakemeden sonra bir maznun diğerini yum- rukladı : Istanbul ağır ceza mahkeme- sinde dün öğleden sonra |bra- him, o Ohannes, Muharrem ve Jekvart (aleyhindeki (o mubtelif hırsızlıklara ait dava rü'yet edil miştir. Müddei umumi Cemil B., mufassal iddianamesinde maz- nunların (vaziyetini ayrı ayrı tet- kik ve tesbit etmiş, tecziye ta- lebinde bulunmuştur. Bu talepler on, yirmi sene ağır cezayı istil- zam etmektedir. Maznunlardan Jekvart, müda- faasında (İbrahimin (kendisini cürmü üzerine alması için teh- dit ve ikna ettiğini söylemiş, muhakeme karar için talik edil dikten sonra, maznunlar kapı altına gönderilmişler, İbrahim orada Jekvartın mahkemedeki | sözlerinden hasıl olan igbirar te- sirile yumruk savurmuş, Jekvardı yüzünden yaralamıştır. Derhal zabıt tutulmuş, bu ha- diseden dolayı da takibat icra- sına başlanmıştı, Carih Şevket B. Deli olduğu kaydile duruş- ma muvakkaten tafil edildi Bir müddet evvel Ankara caddesinde bir cerh hadisesi olmuş, muharrir Valâ Nurettin Beye silâh çeken Remzi Pş. zada Şevket B.in silâhından çıkan kurşunlar cerhe mani ok mak isteyen “ Akşam ,, gazetesi idare memüru * Şevket B. e isa- bet etmişti. Yedinci müstantiklik, tahkika- ta vazıyet etmiş, maznun Şevket B. tevkif olunmuş, tevkifanede delilik © alâimi Tıbbıadlide (Omüşahede altına alınmıştı. o Tıbbiadli, kendisinin cinnet halinde olduğuna rapor vermiş, bunun üzerine ceza kae- nununun 198 inci maddesi mu- cibince akıl hastalığı tahkikatın devamına mani olduğundan, du- ruşmanın (muvakkaten tatiline karar verilmiştir. Mecruh Şevket B. , iyileşmek- ! tedir, i edilmiştir. gösterdiğinden | 693 numaralı otomobille Taksi- IN Protesto yok | Mesele dostane halledilecektir Vazıyet esnasında alınan kiralar geri verilmiyecek Dünkü sabah gazetelerinin bi- rinde İstanbuldaki Yunan emlâ- kine mukabele bilmisil dolayısile İ yapılan vazıyetin ref'i hakkında | M. Fokas tarafından bir protesto verildiği yazılmıştı. Halbuki dün bu hususta Tevfik Kâmil bey şunları söylemiştir: “Mevzubahs protesto tamamen asılsızdır. Yalnız M. Fokas bu mesele hakkında komisyona şi- fahen müracaat ederek dostane bir şekilde hallini rica etmiştir. Fakat M. Fokasın bu ricası da makul görülmemiştir. Çünkü akit mucibince bu emlâkten alınan para gayri mübadillere tevzi Eğer biz Yunan emlâkinden kira bedeli olarak aldığımız pa- | rayı iade edecek olursak Yu- nanlıların bize vermekle mükellef oldukları paradan bir miktar daha tenzil etmiş olacağız. Halbuki itilâfnamede böyle bir madde yoktur. Yalnız itilâfname mevkii mer'iyete geçtiğinden 2 ay sonraya kadar emlâk iade edilecektir. Fakat vazıyet esna- sında alınan kira bedeli geri verilmiyecektir. emen | Dün gece cir otomobil SEHİR HABERLERİ I Muhtelit mübadelede| Ticaretodasında: ————C m Mikrobiyoloji Paristeki kongreye bir doktorumuz davet edildi Pariste temmuzun 21 inden 27si ne kadar devam etmek üzre beynelmilel Mikrobiyoloji kon- gresi toplanacaktır. Kongreye riyaset edecek olan M. Burde Türkiyeden Dr. İhsan Sami beyi davet etmiştir. Kongrede kızıl kolera, enflüenza, sarı humma, sıtma, firenyi hastalıkları hakkın- da müzakereler yapılacaktır. Odanın ıslâhı Aldığımız malâmata göre iktı- sat vekâleti şehrimiz ticaret oda- sında bazı ıslâhat yaparak onu yeni bir şekle ifrağ etmeğe ka- rar vermiştir. Bu tadilâta göre oda Türkiye hakkında etüt yapabilecek ve sorulan suale cevap verebilecek i bir şekil alacaktır. Baytari konferans Dünkü sayımızda Möskovada açılacak olan zirai ve baytari konferansa Türkiye namına işti- rak etmek üzere şehrimize bir heyet geldiğini yazmıştık. Aydın meb'usu Mazhar, Mardin meb'usu Ali Riza, Salâhattin ve pendik bakteriyolojihanesi müdürü Şefik beylerden mürekkep olan bu heyet dün Rusyaya gitmiştir. Maarifte Maarif müsteşarı Maarif müsteşarı Mehmet Emin Bey, dün Maarif dairesine gelmiş, Maarif emini Muzaffar Beyle parçalandı Hasırcılarda çorap fabrikası sahibi Mehmet Sabit B. dün ge- ce ailesile baraber kendisine ait me giderken Galatada Jurnal Doryan matbaası önünde tram- vay yollarını tamir eden amele- yi çihnememek için viraj yap- mış bu sırada Beyoğlundan ge- len 140 numaralı tramvay ile çarpışmıştır. Otomobil kısmen parçalanmış, Mehmet Sabit B.in küçük çocuğu Faruk başından Bu sene stajlarını bitirerek diploma alan geno doktorlarımız Bu sene Bedia, Mediha, Saba- hat, Remziye, Hulkiye, Kâmile, Fahriye, Afife, Marziye, Fahriye, Semahat, Sara Hanımlarla Talât, Bahri, Rıfkı, Refet, Eyip, Meh- met Tevfik, Ahmet, Kadri, Ge- lâl, İhsan, Alâettin, Muin, Niya- zi, Sabri, Refik, Atâ, Derviş, Arif, Sumi, Sadi, Ali Ömer, Ni- yazi, Mazhar, Mehmet Tevfik, Fevzi, Salâhattin, Sacit, Hâmit, Sezai, Talât, Celil, Necati, Şa- kir, Ziyaettin, Sadri, Kâzım, Ne- cip, Haydar, Fettah, Sami, Kâ- mil, Hamdi, Razi, Salâhattin, Avni, Vasfi, Fabri, Recai, Rüş- tü, Hâzım, Tevfik, Faik, Sabit, Necmettin Nuri, Sadi, Ali, Mu- zaffer, Emin, Osman, Fuat, Sa- im, Fuat, Suphi, Abdülkadir Beyler tıp fakültesinden mezun oluyorlar. Tıp fakültesinde son yapılan ıslahat ve teşkilâtın ilk yetiştir- diği genç doktorlarımız bu sene stajlarını kendi fakülte hastane- lerinde ikmal ederek diplomala- rım alıyorlar. Genç doktorları- mızın hocalarile birlikte çıkart- tıkları resim ve isimisrini der- görüşmüştür. Mehmet. Emin Böy burada mezunen bulunduğunu, hiç bir işle meşgul olmıyacağını söylemiştir. Vilâyette Yunanlılar Şehrimizde vize müd- detlerinden ziyade" oturmak istiyorlar Yunan konsoloshanesi Vilâyete müracaat ederek, İstanbuldaki tebaasının pasaportlarındaki müd- dete bakılmıyarak uzun müddet serbestçe oturmalarına müsaade istemiştir. Vilâyetten aldığımız malümata göre, Yunan konsoloshanesine, Yunan tebaasına usul ve nizam dairesinde (omuamele edildiği, bunun haricinde istisnai bir muamele yapılmak için bir sebep mevcut olmadığı cevabı verilmiş- tir. Esasen Türkiye tebaasına da Yunanistanda aynı suretle mua- mele yapılmaktadır. Vilâyet ay- rıca, usulü dairesinde muamele yapmanın hiç bir zaman müşkülât demek olmadığını bildirmiştir: Asri mezarlık Darülâceze civa- rında tesis edilecek Emanet Darülâceze civarında bir arsa alacaktır. Bu arsada asr. bir mezarlık tesis edilecek- tir. Bu mezarlık park gibi süslü | ağaçlı olacaktır. Buraya para ile ölü gömülecetir. cederken yekünu 89 olan bu gençleri tebrik ve kendilerine girdikleri yeni hayat yolunda muvaffakiyetler temenni ederiz. | Fakirler için bu mezarlığın İ yanında ikinci bir mezarlık ya: pılacak buraya fakir ölüler gö mülecektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: