October 19, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

October 19, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Istanbul Dördüncü icra daire- sinden: Babuk zade Ekrem beyin Halis ve orsalar Ahmet beylere olan borcundan dolayı | mahcuz Topbanede Seferke'hüda mahal- | lesinin Hekimçıkmazı sokağında 4.n.k maabahçe hane kırk beş gün müddetle mevkii müzayedeye vazolunarak üç yüz tirada ellibi uhtesinde olop bedeli müze“ vede haddi lâyıkında görülemediğinden bir ay müddetle müzayedeye vazolun- m (9 Teşrinlevel 830 Merkez acentesi Galata Köprü başında Beyoğlu 2362 Şube acentesi: Sirkecide Mühürdar zade hanı alanda Tellşt274C İzmir sürat postası (GULCEMAL) Vapuru 20 teşrinievvel pazartesi 14,30da Galata rıhtımından kalkarak salı sabahı izmire varır ve çarşamba 14,30 da İzmirden ştur. Hududu: Helen sağ tarafı berber Dursun eendi hanesi ve Kısmen ahare sit hane sol tarafı bekçi Mehmet ve Ahmet efendiler Ohene ve bahçesi arkası Hüseyin efendi ve fransız mektebi emlâki va cephesi Hekimçıkmazı soka. çile mahdut. kalkarak perşembe sabahı ge- İzo Mesuhası: Bilmesaha yüz yirmi sekiz | lir. * 4 , buçuk metre terbiinde araziden kırk Vapu: mmel bir or- e Ker 7d8n : «ln metre omurabba hene otuz ala Aş rda m mavcuttur. “e ye 670 buçuk metre murabba İki aralık ve a Şİ ei kırk al metre murabbat bahçedir. Evsafı: Hane ahşap ve zemin katile #lsterin ayin) beraber Üç kattan ibaret olup İlekim- iDolar (Amerika) ii çıkmazından çift katlı kapı ile aralığın. D Frant (Fransız b) dan haneye girilir. Zemini toprak ve bir (20 Liret (kalya avlu ve nâtemam bir müotfak mahalli bir OPrank Belçika) hela ve avluda gömülü iki küp birinci öz mömyeg Çornai aa: p kar bir sofa üzerinde iki oda bir helâ < Him ey ikinci kat bir küçük sofa natemam bir ilan DEE saki i oda ve bir tavan arası oda olüp dahilen Kr ei — tamirdir. Bahçede iki incir bir i Şilimg A Ni 3 ağacı ve bir ku v inn a MA peyrise lar Gr indi Rayşmarı ya . on İki ire ile kiracıdır. i izo Lehistan mubamminesi tamamı .. ipe 1 Pençö Macaristan —ü ie olup Eni olanlar kiymed muhanminesi- pi nin yüz; 10 nisbetinde pey akçesi e Yapcaloryal olarak 929 568 numaralı yi vr Mona 22-11-9830 tarihinde saat 14 den 16 ya Borsa i kadar İstanbul dördücnü. Icra memur- tenkso luoğuna bizzat veya bilvekâle müatcaat etmeleri ilân olunur. (286-692) B l © Dördüncü lera dairesinden:' | Beşiktaşta Ekmekçi başı (Ali ağa o u maca © mahallesinde Çukur Çeşme lied 12345 6 7 6 910)1 | 1-3 Neji bir kıra bostanın üçte bir Nukut Trabzon birinci Postası (MahmutŞevketPaşa) vapuru2! Teş- "»- Sali akşamı evel Galata rıhtımından kalkarak sun, Giresun,» Trabzon, Ri- zeye gidecek ve dönüşte Sür- mene, Trabzon, Tirebolu Gire- Sun, Ordu, Ünye, Samsun Sinop, İnebolu, Zonguldağa uğrıyarak gelecektir. Mersin postası (ANAFARTA)vapuru22Teş- rinievel çarşamba İl de Galata Rıbtımından kalkarak Çanak- kale, İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, Ar- talya, Alâiyeye uğrayarakMer- 1 — hissesi Mahmut beyin borcundan dölay $ z i 2 : aye MH ihalei evveliyesi icra kılınmak ie sine gidecek ve dönüşte ayni 3 mA MU | SU | (80) gün müddetle müzayedeye vazölu- iskelelerle | beraber Taşucu, ıh R (YA | narak yüzelli Yirada talibi whtesinde olup (MAnamurKuşadasınau grıyacaktır. El A AMR) | ba ke t sizin ve onbeş gün Andifli (OKalkan © yolcu | i i müddetle ihâlei katye müzayedesine ükü gidi İk Fet- -6 . 3 alkis ei ve y ve gelişte Fet- 7 | ”*“Fudoda: Bir tara Terfk bep vere |) siyede aa 8 sesi ve bazan Hevzi Paşa o veresesi, verilir, 9 çayhaneleri - sokağı bir tarafı Ağvat Çanakkale için yük alınmaz. sandığı abırları arsası ve bir tarafı Hasan bey bahçesi ve Atiye hanım arsası — Albus bey hane bahçesi, Hüsnü pâşa bahçeleri, Mehmet ve Baha beyler | Ayralık sürat postası (MERSİN) vapuru 21 Dünkâ bulmacamızın bahçesi, ve bir tarafı sâkit hanedanı (İİ Teşrini evvel Salı 17de Sirkeci halledilmiş şekli ah bahçelerile mahdot, derunünde bir rıhtımından kalkarak Gelibolu, kısım #pahallinde diğer hissedarlara çel 12345678 91011 | örgü ile ayrılmış mahal vardı. Bir mikdir da eşcarı müsmire VE gayri müsmire, ve tenekeden < kulübeler Mevcuttur - İşbu arsa (4601) arşın olop beher arşını bir liradan talip olanların kiymeti muhaminesinin hissei musibesinin */, on nisbetinde pey ekçesile beraber. 37-450 dosya o numaresişle 3-11-30 tarihinde saat i$ den 16 ya kadar bizzat veya bilvekâle İstanbul 4 ncü Tera dairesine müracaatları ilân olunur. (64-286) SELÂNK BANKASI 1885 de tesis edilmiştir (AYESİ 30,000,000 FRANK Merkezi umumi, İstanbul Türkiye şubeleri Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, mersin, Yunanistan şubeler Jânakkale, Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa o uğnyarak gelecektir. Azimette Gelibolu için yük alınmaz. Idare merkezi rihtımındaki büfe ve rıhtım Üzeri mekülât ve meşrubat satıcılığı bir se- ne müddetle kiraya çıkarılmış ve idarece açık attırması tem- dit edilmiştir. Kati ihalesi 22-10.930 tarihinde yapılaca- ğından isteyenlerin o gün le- vazım müdürlüğüne gelmeleri. Soldan sağa ve yukardan aşağı: I — Muhtemel (5), çapkın (5) 2 — AE (9), den (9) 3 — Nota (2), çömlek (5), geber (2) 4 — halı (4), mühür (4) ALEMDAR zadeler 5 — Duman (9) Selânik, Atina, Kavala * Z 6 — Seçmeler (8) Her türlü banka muaneldy VAP RLARI 7 — Kulp (3) itibar mektupları, her nevi akç Bülent gi 19 i eşrini eve! 8 — Bir vezin (4), yassı ekmek (4) 9 — Kah (9), mediuller (5) anne (2) 10 — Asi (8), iki (9) | 4 — lan ( 1 — Doğrulumak (6). palan 5) Tütün inhisar umum müdir- İiğinden; 10 Top tel: Bir metro arzında, 190 Kilo çelik safha (lama) Münakasa ile alınacak iki malzemenin nümunesi idaremizde Mevcuttur. Alınacak tel, pinömatik makinelerde tütün elemek için- dir. Çelik safhalar makine'erimizde kullanılan lama bıçaklarının Eses maline . Alınacak safhaların eb'adı müracaat vukuunda 7 aki Ta p linki yüzde yedi buçuk teminat akçeliriyle Dr. A. KUTİEL per yine sast li de Galatada Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesi. komisyonuna müracaatları, Karaköy Topçula caddsier 35 “ üzerinden hessbav cariye, çek vıy a nü a i saat mmm PAZAR #öde sirkeci mi 8 tımından hareketle (Zonguldak, # İnebolu, Ayancık, Samsun, Or- © du, Gireson, Trabzon, Rize ve Hopaya azimet ve avdette Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye ii dabi uğrayarak avdet ede- © cektir. 4 Mürecaat mahalli: İstanbul & Meymenet Hanı al'ındaki ya # zıhane. Telefon İstanbul 1154 Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam- Dahliye vekâletinden: lesi takarrur eden Ankara şeh- rine su isalesi hakkında ki mü- nakasa 27-10-1930 tarihine tehir edilmiştir. Tarihi mezkürde ta- liplerin saat on beşte Dahliye Karacabey belediye | dairesinden: Karacabey belediyesine muk- tazi bin metro tulünde kutru dabilisi on iki santimlik kordon- lu ambuvatmanlı font su borusu | 18 Teşrinevvel 930 tarihinden 18 Teşrinisani 930 tarihine ka- dar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl- mıştır. Teklif olunan bedel haddi lâ- yık görülürse 18 Teşrinsani 930 Salı günü saat 16 da ihaleli kat” iyesi icra kılınacaktır. Talip olanların yüzde yedi buçuk dipo- zito vaya banka mektubuna ha- milen teklif mektuplarını müd- deti mezküre zarfında belediye encümenine tevdi etmeleri ve şartnameyi (İstanbulda © tütün gümrük Tuzcularda 3 No. da Karacabey şirketinden talep et- meleri ilân olunur. | ıstanbul Mahteme Asliye 6 wa Hukuy dairesinden ; Halide hanımın kocası Küçük pazarda Hüseyin efendinin kah- sinde mukim Sadık. efendi a- leyhine ikame olunan boşanma talebine mütedair davadan dolayı ita olunan istid'a suretinin ika- metgâhınızın omeçbuliyeti hase- biyle tebliğ edilmediği tebliğe memur mübaşirin tahşiyesinden anlalaşılmış ve ilânen tebligat “ramı karargir olmuş olduğundan “mahlceme“divathânesine” “talik edilen istid'a suretinin tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında cevap ita edilmediği ve yevmü tahkikat olarak tayin olunan 22 Kânunuevvel 930 tarihinde Is- tanbulda (6 ıncı mehke- mesinde isbatı vücut edilmedi- ği taktirde gıyaben tahkikatın icra edileceği malümunuz olmak üzere ilân olunur. Sinir hastalıkları mütehamsa Cuma ve pızardan maada 2den 6 ş kadar Tepebaşı 73 Tel Beyoğlu 9, Kadıköy 49 BAYRON MARSILYA EKSPRESİ Marsilya, Pire ve Selinikten bek- lenmekte olan: “ANDROS, lüks posta vapuru 20 teşrinlevelde limanımıza (o gelecek Ove, Zi Le rinievvel perşembe günü lam Saat 10 da doğruca Pire ve Marsilşaya hare- ket edecektir. Her sınıf yolcu ve em dayı tccariye kabul eder. Üçüncü sınıf yolevlari için yataklı ve yorganlı hususi kompartımanları vardır. Umumi acentesi: D. Anag- nostopulos ve K. Siskidis Galata Çinili nhom han. , 2 m aad 9A ın hastalıkları İl üteh massısı , Doktor | Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası No. 10 Telefon: Ist. 2622 Doktor i Hafız Cemal Cumadan maada her gün öğ- leden sonra saat (14-16) de Is- tanbulda Divan yolunda 118 nu- maralı bususi kabinesinde has- talerini kabul eder. Istanbul: Tel. 2398 — Ni 7 — VAKTT 19 Tşineveel 1936 İm M, V. satın, alım he; 15-10-1930 de pazarlıkla iha- i ilanları Sıhhat işleri dairesi için 103 (dişçi alât ve edevatı kapalı zarf! nakasayn konmuştur. İhalesi X pazartesi günü saat İfte Fın heyetimizde yapılacaktır. o Tal yirmi kuruşluk pul mukabilinde « müsteşarlık makamına mürâca- İyazyi heyekimizlem almalar. vel atları. İsaatinden evvel teminatlarile 1 tekliflerini heyetimize vermeleri ... Levazim dikim evinde mevci 810-030 tarihinde ihale edileceği edilen köhne süngülük, arka Ççant kütüklere (talip zdhür o etmediğ 19.10-930 pazar günü sast 14306 le edilmek üzere tekrar pazarlığa, nlmıştır. Tâliplerin şartnameyi hey de ve eşyayı sârağhanede Leyaği kim evi sereciye kısmında görmeli ihale saatinden evvel teminatlarile timize müracaatları, » 3 » Samsundaki kıtaatın ihtiyacı arpa akpalı zarfla münakasaya muştur. İhalesi 2110930 salı gü at 15 te Samsun ask tm air misyonunda ; yapılac: Ni şartnameyi görmek Üzere Fınd heyetimize ve şartname al ve lerini vermek üzere mezkür kom müracaatları. .. . Harita müdürlüğü için alıncak kalem matbaa malzemesine tslip ç dığıtdan 90-10- 780 Pazartesi saat 14,30 da pazarlıkla ihalesi y Gaktir. Tajiplerin şarthamesi ilen "esini Fındıklıda beyerimizde gözt ve ihale: saatinden evvel teminat! heyedmizde hazır bulunmaları. ». 4 Buradaki Kıraat ihtiyacı olan ku kapah zarfla münakasaya könm Talesi 3-11-080 pazartesi günü 1430 tn Isparta askeri saun alma hu yonunda yapılacaktır. Taliplerin şe meyi görmek üzere Fındıklıda heye ze ve şarinsme alak VE li vermek — üzere teminatlarile mezküş misyona müracaatları, e yi a bw : 4j ” d Merkezdeki ktant ib kpaslı zarla münakasaya ki İesi 1-11-980 cumartesi gül Vnkara merkez Satın alma ye da yapılacaktır. Taliplerin şarınamı ve tekliflerini vermek Üzere te mezkör komisyona müracaatları. wi 14115930 Cumartesi günü kapalı la fhale edileceği ilân edilen Istenbe ki kıtaat ve müessesat ekmek ve © pakliyatının şimdilik münakasadan nazar edildiği ilân olunür. iJDefterdarlık ilânla Kiralık hane Üsküdar mal müdürlüğünden: No: 52 Kalamışta Zühtü p mahallesinin Fener caddesi dört oda, bir salon ve saire Tahmin olunan mabiye 40 | bedeli icar (o mahbemah rilecektir. Hükümetin dilec anda tahliye edilmek şartile bir sene müddetle icare veri ceğinden müzayedeye İştirak deceklerden *,7 bucuk ik, si alınacaktır. Icar muamel 23-10-930 embe günü si 15 te Üsküdar mal müdürlüğü de aleni müzayede usulile yaj lacaktır. (R) # “ Li Kiralık Gazino Usküdar mal müdürlüğünden: No: 50 Kalamişta Zühtü pa mahallesinin Fener caddesin bir oda, bir mutbak, bir bi ve bahçedir Tahmin olunan m hiye yirmi lira bedeli ir m bemah verilecektir. Hü el dilediği anda tahliye edilm şartil ve bir sene müddetle iç ra verileceğinden müzayede iştirak edeceklerden *', 7 buc peyakçesi alınacaktır. İcar mu melesi 23-10-90 perşembe Ğ nü saat 15 de Üsküdar ” müdürlüğünde Müzaye usulile yapmak a

Bu sayıdan diğer sayfalar: