20 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

20 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| — 8—VAKIT 20 Teşrinevel 1930 Kollej müdürü M. Geyts Amerikaya gidiyor Rober Kollej müdürü Mösyö “Geyts,, teşrinievvelin sonlarına doğru Amerikaya gidecektir. Bu seyahatin sebebi Nevyork'ta bu- lunan mütevelliler heyetinin içti- manda bulunmaktır. Mütevelli heyeti Rober Kollej mektebinin vakıflarını idare eden ve doğru- dan doğruya mektebin idaresi- ne Amerikadan nezaret eden heyettir. e Mektebin ve Amerikan muallimlerini tayin etmek hakkı bu heyete âittir, Mütevelli heyeti senede bir defa | içtima eder. Bu defaki içti M. Geyts de davet edilmişti, Bu defa Rober Kollejin a ni alâkadar eden bazı mesele- | lerin müzakere edileceği ve mli- him bazı kararlar verileceği tahmin ediliyor. Haber aldığımıza göre © M. Geyts ahiren Ankaraya gide- rek Maarif vekâleti ile temas etmiş ve hükümetin mektep ida- resi hakkındaki arzularını ve te- mennilerini telâkki etmiştir. Mü- tevelliler heyetinin içtimamda bu arzuların ve temennilerin de mev- zubahis (edileceği şüphesizdir. Istanbul ö ncı Hoterine Efendim: Fatihte müteveffa Şekerci Meh- met Sadık Efendinin miraşçıları- na intikali lâzım yegâne mirasını teşkil eden Fatihte Kumrulu mesçit mahallesinin Yeşil tulum- ba sokağında 24, 2 numaralı iki bap haneyi birtakım hileli yok arla kendi üzerine tesçil ettiren nüteveffanm ikinci zevcesi ve növekkillerimin üvey validesi dur kadın aleyhine Istanbul Al- ancı hukuk mahkemesinin 30-669 | umaras'le açtığımız irs sebebile s#ihkak ve iptal tenkis davası- sa bakmaya mahkeme kendisini sazifedar addetmeyerek ademi vazife kararı vermiş ve işbu «arar tarafımızdan derdesti tem- yiz bulunmuş olmasından bilis- © tifade yaptığı hileli ve haksız | muamelâtı tevsik zulmile mu- maileyha Tur hanım işbu hane- leri ahiren kendisile izdivaç et- müdürünü | Veni neşriyat: Nefis bir eser “Alı şahıs o muharririni o anyor, isimli sahnemizde de temsil edilmiş olan İta'yanın en büyük mw- barrirlerinden Lülçi Pirandellonun size yle geliyor öyledir isimli üç perdelik piyesi Türkçeye terceme olunarak temiz bir şekilde basunlmıştır. Eserin müter cimi birinci büyük millet meclisinde Jz- mit mebusu olen Mehmet Fuat Bey- dir. Eser, doğrudan doğruya İtalyanca dan terceme edilmiştir. n edibinin bürün dünya Tisanlarını çevrilmiş ve ber memlekette temsil edilerek muvafiz- bu güzel tercemesi de İlsanının (sadeliği, temizliği ve tatlılığı (o itiberile ayrıca dikkate li Edebiyat ve tiyao ye ederiz. eseri kiyet kazanmış ölen Türkçe Ordu için 1500 adet karktr aleni münakasaya konmuştur. İhalesi 1YIr 930 Çarşanba günü sast 15 te Fındık. da bey'etimizde yapılacaktır. Taliplerin | yirmi kuruşluk O pul mukâbilinde şartna, İ hey'etimizden almalar ve ihale «ı den evv ğ I te'minatlarile hey'etimizde hazır bulunmaları, * # Istanbul Levâzim dikim evt için 400 kilo wotör vağı ve 1500 kilo ince ma- kina yağı pazarlıkla münskasaya kön- nü sazr I$te Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. Taiplerin şartnameyi ve nümunelerini görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin de ihale sa- atinden evvel heyelimize müracsatlan, NN Ordu için Imaliyesi yerli olmak üzer? bin adet galvanizli su kovası aleni mü. nak#saya konmuştur. Ihalesi 1 Teş- rin 930 cwmartesi günü saat 15 te Fin- dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Taliple- rin kuruşluk pul mukabilinde heyetimizden (almalar, ve nümuneyi görmeleri ve ihale saatinden evvel teminatlariyle heyetimizde hazıt bulunmaları. yirmi şarimamesini Gi Kayserideki askeri hayvanat ihtiya. €ı olan arpa kapalr zarfla münakasaya konmuştur, İhalesi 2210930 çarşamba günü saat on altıda Kayseride askeri satranlma komisyonunda yapılacaktır. JTaliplerin şartname almak ve teklifle rini vermek üzre teminatlarile Kayse- ride mezkür komisyona müracaatleri, yacı olan arpa kapalı zarfla münaka- saya konmuştur. İhalesi 2710/900 salı tiği Beşiktaşta Tramvay dura- prünü saat 15 te İzmir müstahkem mev- ğında Şekerci Tahir ustaya veya başkalarına muvazaaten ferağ edeceği haber alınmış olup hal- buki kanunu medeninin 931 nci ma, 'desi mucibince iktisabın mu- teber olması için hüsnü niyet şarttır. Binenaleyh elyevm res- men münazaalı ve müvekkilim mirasçıların irs seböbile müstahik | oldukları bu haneleri başkalarının her ne veçhile olursa olsun ikti- sapları tanınmayacağı ve buna #sşebbüs edenlerin hiç bir vakit hüsnü niyyet iddia edemiyecek- | leri malüm o'mak üzere işbu ih- | tarnamenin bir nushasının muma- ileyh şekerci Tahir ustaya tep- | liği ve diğer iki nushasının key- fiyete herkesçe ıttıla busulü için | gazetelere ilânını rica ederim efendim, 18 Teşrinievvel 980 Mehmet Ahemet Fatihte kerci Sadık Efendi “Tarhan, Bahterin ve 1! Nermin ve Melih mütevelia mirasçıl le Hacer a Hanımlar vekili Avukat Hidavet Hadi. İhtarmamelerden bu ni talep dal hi olunur. 19 Teştinievvel 930 Istanbul 6 ne Noteri resinde (Vakir Doktor Insan Şükrü Sinir basta Cuma ve kadar Tepeba 862, kları mütehasinsı rdan maadı den 6 y Kadıköy 49 ki satınalma komisyonunda yapilacak. tr. Talipleri şartnameyi görmek üzre Fındıklıda heyetimize ve şartname al- mak ve tekliflerini vermek üzre temi- natlarile mezkür komisyona müracaat- leri, Hastaneler için saç makinesi, us- tura ve saire gibi altr kalem berber ede- vatı münakasaya konmuştur. İhalesi 25/1930 cumartesi günü saat 14,30 da Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. /Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabi- linde şartnamesini heyetimizden alma- ları ve nümüneleri görmeleri ve ihale saatinden evvel teminatlarile heye timizde bulunmaları. ei Ordu ihtiyacı için elbise ve şapka) larda kullanılmak üzre muşamba ve saten kapalı zarfla münakasaya kon:| muştur. İhalesi 2710980 pazartesi gü- nü saat M te Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin (şartname su- reti İzmirde Müstahkem Mevki ve An- karada merkez satınalma komisyonlar | rında mevcuttur.). yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartnameyi heyetimizden almaları ve nümuneleri görmeleri ve i- hale saatinden evvel temiantlarile bir- likte teklifnamelerini vremeleri, ... Sıhhat işleri dairesi için otuz üç ka- lem edevatı İspençiyariye kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 2710! 930 pazartesi günü saat 1430 da Fın.| dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Ta- liplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin- de heyetimizden almaları ve ihale gü- nü ihale satainden evvel teminatlarile Tel Beyoğlu | heyetimize vermeleri. e, eserinin | muştur. İhalesi 23-10 935 perşembe gü: | | bedel *. i İzmirdeki fırka hayvanatının ihti- akıya kıymet veren yal- nız rayiha ve lezzeti değil kimyevi terkibinin safiyetidir. Rayiha ve lezzeti en nefis ve.kimyevi terkibi &n temiz Rahıdır. i Emniyet: sandığı mudirliğinden: mucibince istikraz maralı deyn senedi Emniyet sandığından eylediği o meblâğ sandık namına merhun bulunan sinde Nalbat sokağında eski 16 ve yeni 6 numaralı ve doksan arşın arsa Üzerinde kârgir bir kattan ibaret bir dükkânın ta- ödenmesi hasebile müzayedeye çıkarılarak bin beş yüz elli lira mukabilinde (o müşterisi Cemil bey Mamına kat'i karar çekilmiş ise de mumaileyh mez- kür dükkânı teferruğdan imtina eylediğinden icra kanunu muci- bince tekrar yirmi gün müddet- le müzayedeye “çıkarılarak *12 kat'i kararının çekilmesi mukar- rer bulunduğundan talip olan- ların yevmi: mezkürda (o Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. A ” - Emniyen sandığı müdirliğinden; © Nazım Beyin 20014 ikraz nu- maralı deyn senedi Emniyet Sandığından istikraz eylediğ O imeblâğ (mukabilinde sandık namına merbün bulunan Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve Çamaşırcı sokağında eski, 14,125 ve yeni 4 4-1 nu- maralı doksan beş arşm arsa Üzerinde kârgir bir buçuk kat- tan ibaret kotrayı bavi bir dük- kânin tamamı vadesi hitamında borcun (ödenmemesi (o hasebile müzayedeye çıkarılarak üç bin lira bedel mukabilinde müşterisi Cemil B. namına kat'i kararı çekilmiş ise de mumaileyh mez- kür dükkânı teferruğdan imtina eylediğinden icra kanunu muci- bince tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılarak 12 Teş- rinsani 930 tarihine omüsadif Çarşamba günü saat on altıda rer bulunduğundan talip olanla- rın yevmi mezkürda Sandık ida- resine müracaat eylemeleri lü- zumu ilân olunur. istanbul 8nci öra daresinden Bir alacağın temini zımnında mâb- cuz torpedo markalı yazı makinası 23- 10.900 Perşembe günü sast bir buçek- tan itibaren sandal bedesteninde içık artırma İle söulacaktır ©'ip olanların mezkür gün ve satte memuruna MÜ csatları ilân olunur (286-71) Nazım Beyin 20013 ikraz nu- | mukabilinde” Fatihte Dülger zade mahalle- | mâmı vadesi hıtamında borcun | teşrinisanı 930 tarihine müsadif | çarşamba günü saat on altıda | Einniyet sandığı Müdirliğinden: Mücevherat satış ilânı Muhammen ikraz N. kıymeti Satılan merhunatın cins ve neyi Borçlunun Bir pırlantalı iğne (bir yaprağı kırık ) üç roza iğne birisi hurda iki pırlanta bilezik bir çift roza gül küpe bir pırlantalı ger- danlık bir roza menekşe iğne bir roza yaprak kıravat iğnesi 9,5 miskal inci bir altın saat bir alın şatlen, Hasan Hayri B. Bir roza menekşe iğne orta taşı pırlanta bir elmaslı saat. saat, kordon, tabaka, Bir altın saat, modâlyon, roza nal yüzük. 22080 22240 22262 22360 60 50 100 Yedi dirhem inci, mucibince | kat'i kararının çekilmesi mukar- | Bir çift roza incili köpe. Bir roza dal iğne bir pırlantalı gül yüzük (bir taşı noksan) bir elmaslı saat bir altın Bir çift roza el küpe iki roza iğne. Bir çift roza gül küpe bir roza tek taş yü- zük bir roza resimlik bir altın mineli saat (minesi kırık ) bir altın kordon 13,5 dirhem Gemile H. Bir roza iğne beş miskal inci bir çift roza küpe altları zümrüt, Bir roza gerdanlık. Bir çift roza küpe Bir pırlantalı pantantif on miskal inci iki roza maşallah bir pırlantalı kıravat iğnesi iki altın saat bir altın kordon bir altın köstek beş altın bilezik (68 dirhem). Bir roza menekşe iğne. Bir roza pantantif. Bir altın mineli saat bir gümüş saat, Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları meblağı vadesinde tediye Zehra H. Fatma Bir çift roza küpe bir roza menekşe iğne bir roza tarak iğne bir roza kıravat iğnesi bir altın kordon 23,5, dirhem. Bir çift roza çember küpe. Bir pırlanta akar pantantif. Bir pırlanta bilezik. Bir çift roza küpe bir roza iğne bir altın Kadri B. Servet B. Arif B. Ziya Ibrahim B. Asiye H. Kâmile H. Saniye H. Bir roza iğne (püskülleri noksan) bir çift pırlanta küpe bir pırlantalı güneş iğne bir çift pırlantalı küpe bir altın kolye bir pırlantalı saat maaşalten. bir pırlantalı yüzük Muhlise H. Bir roza yüzük (iki taş noksan) bir gümüş Mehpare H. Ali B. Bir çift pırlanta küpe bir pirlanta pantan- tif iki altın saat iki pırlanta iğne bir roza Mediha H. Bir altın yüzük bir altın bilezik bir altın kordon bir altın saat. Yöz altmış beş dirhem gümüş. Iki pırlanta yüzük bir pırlanta ve bir roza ağraf bir altın çalar saat. Bir çift roza küpe (bir taş noksan bir Hikmet B. Nazire H. Vehbiye H. Mehpare H. Feride H. Halt B, Ayşe H. Halit B. Halit B. Saime H. Behice H. Raşit B. M. Cemil B. etmemelerine mebni kendilerine alelüsul ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin eylememiş olduklarından ecnası yukarıda yazılı merhunatın deyne kifayet edecek miktar Sandık Satış âmiri ve icra memuru huzurile 10 teşrinisani 930 pazartesi günü saat 14 te Şehremaneri Sandal bedestanında müzayede ile satılacağın- dan talip olanların satış günü mahalli inüzayedeye ve tediyei deyin olunur. Kadıköy Elektrik Abonelerine ILÂN İstanbulda Havagarı ve elek- trik ve teşebbüsatı sınaiye Türk Anonim şirketi ( Satgazel ) 21 Teşrinievvel Salı ve 22 Teşrini- evvel çarşamba günleri Cafer Ağa, Rıhtım caddesi, Mısırlı oğ- lu ve civarı mahallelerini tağdi- ye eden tavettürün (Safha ile bitaraf arası) 110 dan 220 volta tehvil edileceğini mubterem abo- nelerine ihbar, eyler. Bu münasebetle, mezkür ma- hallelerdeki o bilcümle tesisatın ampul ve muhtelif elektrik cihaz- ları, bir defaya mahsus olmak üzere, meccanen tebdil edilecek- tir, Yeni tevettörle cereyan itasın- dan itibaren eski ampul, cihaz- ları ve saire istimal edilmiyecek ve badema kullanılacak bilcüm- | le yeni elektrik malzemesi 220 veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların hitamı müzaye- deden evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân Defterdarlık ilânları Aksarayda Redif paşa koma” ğında ve değirmen hanımda mev” cut satılacak olan 288098 kile tütünden mezkür konakta sır# pastal memur 13997 kilo İzmit yaprak tütünü satılmak üzer€ müzayedeye çıkarılmıştır. Müz“ İ yede ikinci def'a 16-10-930 ts“ ribinden 22-10-930 tarihine ks” dar devam edecek ve 22-10-930 çarşamba günü ihalei kat'i icra kılınacaktır. Talip ol: şeraiti müzayedeyi anlamak “© pey sürmek üzere Galata Maliy9 Tahsil şubesi memurluğuna mi racaatları. ş volta mahsus olacaktır. Yukarda zikredilen hus riayet ve bir cereyan inkıta mabal vermemek için memuf rımıza ifayı vazife esnasında t© hilât ibraz buyurmaları m rem ahaliden rica olunur. j

Bu sayıdan diğer sayfalar: