October 29, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

October 29, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; — 6 VAKIT?29 Teşrinevel 1930 - Bugünkü merasim programı I0st tarafı 1 inci sayfamızda) Şehrimizde bulunan Meb'uslar, Ko- lordu Ku, berri, bahri erkân, © bahriye Ka, askeri ümers, jandarma Ku Darül fünun ve Mâarif eminleri, © müfettişler, hâkimler, sdliye reisleri, Darülfünun he- yeti, mali rüesa, rüsumat, tapo, emlâk, Üarpane, Kadasro müdürleri, dahiliye memurları, vali muavini, mektupçu, 18, şehir dahil! kaymakamları, ve cetvel” “eki sura mucibince diğer (müdürler, heyetler ve cemiyetler erkânı Geçit resmi Geçit resmi saat ll de ve Beyazıt meydanında yapılacak, Vali beyle, kendisini tebrike ge- lenler saat onbirde hazırlanmış tiribünlerde Kolordu Kumanda- nına mülâki olarak geçit resmide | hazır bulunacaklardır. Geçit res- mini yapacak olanlar şu tertiple geçecektir: Motosikletli polis, askeri bando, as- keci mektepler, askeri kıtsat, polis müf- rezesi, Cümburiyet desali, ifaiye omüf- rezesi, Şehir bândosu, Darülfünun, Ali mektepler, izeiler, liseler, orta mektepler mehterane muzikası, esnaf cemiyetleri. Saat 12de Geçit resmi esnasında ve saat 12 de muhtelif mevkilerden top- lar atılacak ve limandaki vapur- >. lar düdüklerile iştirak edecektir. Alayın geçeceği yol Alay geçit rsemiaden sonra Divanyolu Sultanahmet, Reşadiye köprü, karaköy, Tepebaşı, Istik- > İlmiye takiben Taksime idecek ve Cümhuriyet > nında dağılacaktır.. mi Alayın kol başısı Taksim mey- geldiği vakit bando is- tiklâl marşını çalacak, bu esna- da vilâyet tarafından hazırlanan çelenk Cümhuriyet © abidesine vazedilmiş olacaktır. Sant 14 te Saat ldte vilâyette kabul resminin ikinci kısmı yapılacak- tır, Bu kısımda konsoloslar, mali | şirket müdür- | müesseseler ve leri kabul edilecektir. Gündüz ve gece Bugün resmi hususi bütün daire ve müesseseler tatil edile- çek, yam donatılacak ece her tenviri p pılacaktır. Ko Gece eğlenceleri Gece Beyoğlunda istiklâl, Is- Beyazıt, Üsküdarda Boğancılar, itiaren meydanında muzikalar çalacak, havai fişenk leratilacaktır. e Geve seferleri apurlar ve tirenler gece se- ferleri yapacaklardır. > Her taraf donandı Bu büyük gün şerefine dün | akşamdan bütün Istanbul baştan başa donanmıştır. D Balolar gece Vali konağında, Tür- kocağında balolar vardır. Seyri VAKIF ın tetrikası; Yazan : En bü bayram (Üst tarafı birinci sahifemizde)| Cümhuriyet, milletin haki- miyeti denilen ulu temel üs- tünde kurulmuş bir idare abi- desidir. Ona fikir hazinelerinin en kıymetlisi de denebilir. Ha- zineler madde olarak kaldıkça, hayır kadar şerrede âlet ola- bilir. Altınla mektep, hastane yapıldığı gibi casus ta kulla- nılır, Fakat fikir hazineleri bu türlü alçak işlere vasıta olmaz. Cümhuriyeti kabul edenler, er geç onun bütün haklarını vermiye, şerefine bhücumdan çekinmiye mecbur olmuşlradır. Bunun içindir ki ona sahip olan milletler insana mev'ut kemallerin en yükseğine var- maktan doğan haklı bir gurur- İla başlarını yüksek tutarlar. Bu gururla yükselen başımızla Cümhuriyetimizin yüksek ya- ratıcısını selâmlayalım. Seşyak reg alg gg yu FA yy ! My Ayy ag ypg Ag gg yy yy ra Eyy yy gg ag *8 Teşrinievel 930 0 Türk lira Disar Çetvöneç o Kuruş Nulut Werlin — Cngiliz) | 1 Dolar ÇAmerika) 30 Frank (Fransız iğelüret Çiralya OFrank Belçika) Drahmi (Yunas) Frank (İsviçre) Leva IBulgar) iFlorin (Felemenk) ! 10 Kuros (Çekoslovak? 18 Şihag (Avosturya) | 1Pezeta Jispanyaj 1 Rayşmark (Almanya 1Zi0ti Lehistan) İğ 1 Pengö Macaristan 0 Ley (Romanya) Dinar (Yegoslorya| i Çeroneç 'Sevyet” ğ Ara Meddiye Pos aa1) “4 j İ sefain idareside memurları için bir balo tertip etmiştir. A YEL LE ARA Artiköller adasına seyahat Andre Moruva Çeviren: Memet Reha Demiryolu inşasına dair Yülyüs Berger Şirketi Müteahhidi olduğu demiryolu inşaatını neden durdurdu, meselenin hakikati nedir? Cuma günkü Son Posta ve cumartesi Yarın gazetelerinde Yülyüs Berger şirketinin hazine- den 65 milyon mark aldıktan sonra müteahhidi bulunduğu hatların ray ferşiyatını ve toprak tesviyesi ameliyesini durdurduğu ve bu- nun üzerine bir Amerikan şirke- tinin Ulu kışladan elli kilomet- roluk yolu yüzde yirmi tenzilât ile taahhüt ettiği ve hükümetin bundan 1,200,000 lira kazandığı yazılmıştı, Bu meselelere yakından vu- kufu bulunan mühendis Asım B. gazetemize gönderdiği bir mek- tupta diyorki : “Cuma günü Son Posta ve dünkü cumartesi günü de Yarın gazetelerinde (o Yülyüs Berger şirketi tarafından inşa edilen Ulukışla - Boğazköprü ve Ba- kesir - Kütahya hatları hak- kında bazı neşriyat yapılmıştı. Bu meselenin © teferrüntına | vükef olduğumdan bakikati sever bir gazeteyi tenviri vazife te- lâkkı ettim. Yülyüs - Berger mukavelesinde muayyen bir meblağ muharrer- dir, ayni zamanda bu meblağda hatların inşası ve makine ve vagon mübaycası dahildir. Ma- kadir tefrik olunmamıştı. Geçen Mart ayı içinde demir yollar i idaresile şirket müdürleri mü- zakeratta bulunarak işi tefrik etti, inşaat için 55-500: milyen mark ayırdı. Şu suretle şirket bu miktarı. kabul “etmekle hat- ların tamamen ikmali hakkını gap etti. Bu teşrinievvel ayı içinde bu meblağın bitmekte olduğu anlaşılınca Odemir yol idaresi Ulukışla Boğaz köprü inşaatını tadil etti ve hesaba başlandı. Bu kısımda yüzüncü kilometrodan yüz yirmi beşinci kilometreye kadar olan kısma başlanmış ve bir çok yerlerde mühim işler hitama karip bir hale gelmiştir. Bu vaziyette bulunan bu küçük kısmın hesap kat'isi hayli zamana mütevakkıf ve müş- küldt müstelzim (olduğundan yine şirket vasıtasile «ilâveten» inşasına (devam (mecburiyet zuhür eylemiştir. Şirketin bu i; yarıda bırakması menfaati manc viyesine muvafık (gelmiyece; e ——— — ——— Güvertede oturmuş, Artiköllerde;. | | sahsediyordu. Sakin denizin onlarla jaramızda, ufak bir mesafe hâsıl ettiği| bu anda, ülvi ve garip bir tesir altında idi : — Evet. dedim. Maddiyatla alâkala rı kesilmişti, ve hakikatte de beşerin ça si dolayısile, insan affetmekten kendi; tiyordu, galiba. Allahaısmarladık! dedi) şıp çabalaması, bu gayeye mütevec- ni alamiyordu. Heyhat! Bu pek kısa'ğimiz zaman. —! Allahaısmarladık. Fakat bana yaldin, veya fenle hükmetmeğe çalışırlar. İzik hikâyenin nasıl bittiğini anlatırsı-| Artiköllerin intihap ettiği yol kestir. © zaman arkadaşlıklar yapıp tekrar boz © mamuıza kâfi gelmişti. Bu ayni sahilde © bizi kabul etmiş olan üç hükimde teş © Yilmize yalnız biri gelmişti. Annanm ler not etti, nız olmaz mı? dedi. cihti. Hâdisata başka insanlar, sihir, medir. Bizden ilerde olduklarına şüp- Kürekle yavaş yavaş uzaklaşıyor.|he Yok... - gözleri kızarmıştı; kimbilir, belki benim|duk nihayet yelkenlerimiz şişti vekizil © Kiler de... Hakiki bir Artiköl (dimağ)|kayalar arasında Ruçkonun mezarının hastalıklarının en fenası) olan Marten| bulunduğu burnu döndük. Öbür taraf'ler mi, yoksa böyle olduklarına yalnız heyecana düştüğümüzü görünce, cebin|ta, Hindistan cevizi ağaçlarının arasm inanmak mı istiyorlar? Ve acaba mes- den çıkardığı muhtıra defterine bir şey da, Balkonları çiçeklerle dolu, Sneykin/ut mudurlar? bulunduğu timarhane görülüyordu. Bu Anna: — Doğru, dedi, Fakat acaba serbesti — Belli olmaz ki... Ruçko her halde! Beo bâhriyeliler, gemiye nevale san rada Sneyk, muhakkak bir Annanın|mes'uttu, zannederim. dıkları getirdiler; Mayanalılar çok cö çok hakiki simasını tahayyül etmekte mert davranmışlardı, Tahitiye kadar)/idi. i Güneş altın renkli bir semada grup)Taları.. Hakikaten mes'ut bir adammi| yirmi sene sonra dcaba Mayana ne hal dan fazla yiyecek ve içecekle hareketlediyor, deniz, bir taşla titretilen bir/bu tarzda iki defa yaşamak istiyeceği'| alacak? olacak kısa seyahatimiz için lüzumu ediyordu. Marten ölur olmaz şeylerden!göl kadar hafif dalgalı. Ufak, erguvan'ni zannetmem. Şöyle de diyebiliriz. — Evet, Ruçko mes'uttu, çünkü bu. na İnanıyordu... Bununla beraber hatr- tabit olduğundan hükümetçe bu nokta, nazarı itibdra alınarak yüzde ||! yirmiyi karip bir tenzilât dermi- yan edilmiş, fakat tediyat mes- elesinde zuhür eden ibtilâf ve müşkülâttan dolayı hükümet ile şirket anlaşamış ve inşaatın de- vamına imkân görülememiştir. Bu hattın kilometre 125 inden Boğaz köprüye kadar olan kısma gelince buna hiç başlanmamıştı Hükümet serbest (o olduğundan Kayseri ve Ankara Istasyonla- rında inşaat yapmakta olan Foks biraderler nam Amerikalı şirkete Ankaradaki bir kısım taahhüdatı ref ve yerine bu kısmın inşasını teklif eylemiştir. Müzakere ce- reyan eylemis ve takriben yüzde 3, 5 nisbetinde bir tenzilâtla inşası esasında rar edilmekle beraber bu şirket zannımca bu- nu da kabul eylememiştir. İşte hakiki vaziyet budur. Foks şirketine teklif olunan kısım masrafı bir milyon lirayı tecavüz etmez. kezalik başla- nıp ta ikmal olunmamış kısımda azami bir milyon lirâ kadardır., Irakta hükümet kazandı Bağdattan Taymise verilen malümata göre Irakta yapilan umumi intihapta hükümet nam- zetleri kazanmışlardır. Hükümet yalnız Süleymaniyede muvaffak olmamıştır. İntihap olunan meb- uslar 87 dir. Bunlardan yalnız altısının muhalif rey aldıkları anlaşılıyor. Muhalifler arasında Yasin Paşa, Raşit Ceyhani bey, Naci Süveydi Paşa, Ali Cevdet bey bulunuyor. Bunların hepsi Bağdattan intihâp edilmişlerdir. Ziraat sergisi Haber aldığımıza göre Devlet demiryolları kânunusanide An- karada (o açılacak olan bey- nelmilel ziraat sergisine gö- türülecek eşya için yüzde 26,5 tenzilâtlı tarife kabul ettiğini bildirmiştir. Diğer taraftan Macaristan hükümeti de sergide bir yer ıyrılmasını rica etmiştir. Ruslar da iştirak için Mos- ovadan mütemmim malumat <klemektedirler, — Zaten saâdet te bu değil mi? Neşeli bir itimatla başını sallıya- vak: — Hayır, dedi. Ben müsbet bir saa», det olduğuna inanıyorum. Bir az dalar gibi olduktan sonra ilâve etti: Ya /Sneyk..? Sneyk mes'uttu, diyebilir mi- sin? — Sana rasgelinceye kadar pek mes- İuttu... Vasıl olduğumuz ilk gün takın- dığı, bir genç ilâh tavrını hatırlıyor musun?.. Onun tekrar arza düşmesine sebep, sen oldun. Sademenden kurtul- ması lâzım. Sonra tekrar uçacak... Sneyk kurtulur.. Marten şüpheli... — Marten hoşuma gidiyordu. — Evet, bilmem neden amima, benim de çok haşuma gidiyordu. Ilık havayı derin derin çekip, dilini dudaklarının üstünde gezdirerek: — Ah bu tuzlu suyun tadı, dedi bahis tekrar Artiköl'lere geldi. İsi balden ne beklersin? Ne olacaklar — Kim bilir! Belki Reo'ların hepsi! giz: VAKIT 29TeşrinevelÇarşamba 930) Dahilde Hariçte 1 aylığı Kuruş 150 400. 250 1400 800 M50 2700 Cemaziyelâhir 1349 Bu geceki Ay Güneşin aoğuşu : 0,24 — başı 12,13 Ayın doğuşu :12.54 — Daş : 21,48 Namaz vakitleri Sabah Öğle İkindi Akşam Yat İmsak 604 1158 1482 1718 IM 44 m ea a, Hava: Dün «zam! hararer 23derece olmuş- tur. Bugün mutavasıt şiddetle poyraz İ esecek, hava bulutla olacaktır. Kadro: i Bu akşam Istanbulda Sant Sekizden Ona kadar alaturka fasıl Sinemalar : Alkazar — Gece ekspresi Alemdar — Üç nikâh Asri — Milyonlar yarışi Ekler — Canbazane kizi Elhamra — Caz kızları Opera — Yıldırım Beşiktaş Hilâl — Tarzan Etaval — Mabpusun şarkısı Fransız — Namus kurbanı Majik — Hacı Murat Melek — Mütehem kalkınız Şık — Polis hafiyesi Süreyya Kadıköy - Venüs Hale —( ) Torzan Yeni Postada Hüsnü B. Ankaraya gitmedi Bir em i yerin ve t müdürü ie e milena ğini:.ve..başka bir vazifeye tayin olunacağını yazıyordu. Dün Hüsnü B. kendisile görüşen bir muharririmize bunun doğru ol- madığını söylemiştir. İngiliz polis müfettişi etmek üzere İrak hükümeti ta- rafmdan davet edilen ingiliz polis #fettişlerinden M. R. Mead dün refikası ile birlikte şebri- mize gelmiştir. Bugün Toros ekspresile (Bağdada (hareket edecektir. Bulgar kıral ve kıraliçesi Italyada evlenmiş olan Bulgar İ kıral ve kıraliçelerini Bulgarista- na götürecek olan Ferdinant vapuru pazar günü Ankonadan hareket etmiştir. Vapurun bugün limanımızden geçmesi bekleniyor. Kıral ve kıraliçanin şehrimize çıkmaları ihtimali pek azdır. mak için bir adam bulmak imkânı ok maz. Ve belki de, farkında olmadan bü tün ada açlıktan kırılır. Anna: — Belki de, Beo'lar uzun bir müd det aldatıldıklarına hükmederek, isy39* edip Artiköl medeniyetini mahvede”” ler. — Sevgili Anna, her şey muhtemel dir... Her şey, daima ihtimal dahilind€ dir... Anna kolumu yakalıyarak omuz” nun etrafına doladı. Yükselmekte ak ay, gümüş bulutları uyandırmış, vie dalgalar, Allen'in kenarlarında # mırıltılar hâsıl ediyordu. gi Anna'nın, o kadar müzik ve çök bildiğim kokusu, deniz gecesinin yek larile karışmıştı... Zavallı Sneyk' iri hatırıma geldi: “Yalancı ağzın, idi, »ğzm üstüne eğilirken duyduğı” » his, sadetimi azalttı: art sessiz gecenin derinlik!# esim bir Artikö), bizi göze görünen bahsediyordu; bu ayrılışın, kitaplarım! renkli bulutlar solarak kayboldular.Piyer: Ruçko, bahtsızlığından kaçması! Artiköl olur ve toprağı sürmek, yemek! liyordu... dan birinin bir faslına benzemesini is. Üstümüzde ilk yıldızlar titreşiyorlar..İnı bilen bir betbahtiu pişirmek, yahut her hangi bir şey yap”, (SON)

Bu sayıdan diğer sayfalar: