4 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

4 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üç müfettiş (| Dahilıye Vekârelmik 4mtile| Belediyöde işleri henetlldiler Dahiliye vekâletinden verilen emir üzerine belediye müfettiş İerindök Muhsin, Cemal, Htsüü beylere ijten el çöktirilmiştir” | Belediye Müuhafili hadisenin se- bebi hakkında âdemi maldmat beyan etmektedirler, Dötterdârıikta Yeni tahrir —— Gelecek komisyonlari res ve azaları Müsükla'ai vefgisine esâs olmâk ü zöre şehtimisde #eniden tahrir yapıli- cağını bu işle meşgül olmak üzere An | karadan öç komisyon geleceğii Yapmış- uk. Bu komisyonların cekilerâ 4, 20 ve BÖ nümreh tahrir komisyopları ol- duğu #rlüşilmiştir. Bünlarin #eis ve ari aft nramslâ Nafiz, Rapp, Fehmi Şerif Hasar Tahâln Yusül Kadri, Tahsin Vehbi - ve Nuri beylârdir. Komiiyonlar bir haftaya kadar gelecekler ve ın ön veşindâ “ilk ölarık Fatih mıntıkasında tee Başlamış ölaciklardır. nayet iade Süme Ellerini bağlamış ve boğmuş'ür Şilehih Erehler köyünden yir- mİ gün evvel gaybübet “eden lâtnnil öğlü Ibrahimiri dün divar daki Satmaslı köyü öatazisi da- | hilikde cesedi bulurmüştur. Böğurindan #ikilmiştır. Bey- #ürda kurşun delikleri de vardır. Bu dinâyetin kimin tarafından yapıldığı tahkik edilmektedir. Klm Mühtelit mahkemelerde Türk * Yünü mubtelit mah- kamdsinde günü bağı davalara Galıkcaletır. Bu âyin 20 sinde Ingiliz, 77 sinde İtalyan #ihhkemelerihde de Aptülhamit verâtedinin davaları rü'yet ödild- cektir, Türk - Fransız mahkemeâi reisi M. Aser Pransadan yölla- dığı mektupla rahatsızlığının de- vam etmesi dolayısile on beş gün sonra gelebileceğini bildir | miştir. aa, Hüseyin Cahit B. ve Sanayı Bankası Evvelki gün Ankâradari aliğan telgraflar Hüseyin Cahit B, in #âhayi ve maadin bankası idare meelisi riyasetine tayin edildi- ğini bildiriyordu, Dün mezkür banka erkânı böyle bir tayinden haberdar ol- Madıklarımı söylemişlerdir. ei kimine. YO?ON EMİRAREKIN EŞEBBUSLERİ * Tütün Tahtsntirim Süriyede hçdtiğı Tifie için üç teklif kelmiştir. Bu tek ii Yapan #ruplârdan biri kadâce İK istemekte; diğeri Müşterek tas te tekli? etmektedir. Bl e en inhisar idaresinin tök: vafık cevap vermiştir. Bu grü Mn (Misağ) dır. İdare bun — eteğe Biriğedeklir. kimdi — KÜÇUK TACİRLER BIRLIĞI (Küçük tacirler birliği) diye şöni ügetmizet teşkil edilmiştir: Bu cemi: n gayesi şudur: Ticaret odalarının bıraktığı işleri yapmağa çalışa: sak, a tacirlerin hukukunu temin da iesi töğkil #den #övat bitnret o. mim külgük— taeirlere TAFiiızeldiği bit fâide min etmediğini iddin! irler, vü TÜRK OCAĞI BINARİ mühayay o a8! BİNASI Hâtilmek üsöre talip pak ze Komuştur. Otaktan bajka dap ur etmemiştir. Teklif defter. dil tetkik edilmiş verilen fiat hâd- liye vekğ, | Usak İzmit, Gödek Küyseri Tapardı Hali | Jafitı Bö yüzdeh Avfupadâ revâc Bula: | Bişka hiğbir sr EEE ma ik İNE AA. ölmem m. —— * Bir hat. dökküm | Halıcılar — Iran halıları meselesinde ikiye ayrıldılar Irâhdüh #emleketimiye gelen hahlakn gütürük resmini 3 kürüşa indiHimdiiin Türk hallâmhi çok Mütetelir öntğini farihiktik. Tüh Bu Hüsbsti Cedikat yağan Bir Müharetfimi? Mühiehf hah dcürlarle görüşmüştür. Bunlardan bir kii PsrfiA | indirilmesine (şiddetle irak “#imiş ve #bstliğini, fatldrih #etfe #Murkabiğında 1.8 Vira ihdigini sseterişlördi.. Bunları göre resmin indirilmesi sadedi Teifibüli İtü halilari rdfisie Merkezi YAğmığer. Hideti Olttamliş Türk ha hdiliğini tehlikeye düğücüüüstür. Halbuki diğer töraftari Kile iracatğı- | İdi TESİR İndibimedidi Mefilekets | Bilvönlar katardirdığım, Türk balla: hin Kiytetten düşemeydsöğir! iddia e teöktddirlerlör. Şimdi bu iki iddirda İkösat vekile tihes LİK edilkösii? Alacak yüzünden Bir hamürkür iki kişiyi Yarüladi Dün Topanede alacak yüzün- den bir hamurkâr. iki kişiyi ya- ralamıştır. Pağaltıda Kafkas fırınında ha- ürkâr Ömerin sandaltılar Kâh» yası Mustafâdan öt beş lira ala: cağı varmış, Uzun bi? zaman Ömer alacağını istemiş, Fakat Mustafa buna aldırış etmemiştir. | Dün Ömer sön dafa olarak Müs- tafa ile kârşılaşibiş ve birazda ağır lâflar söylemiştir. Bu #örler üzerine aralarında kavga çıkmış, bir aralık pek fazla asabileşen mer tabancasını çekerek ateş etmiştir. Çıkanı kurşunlardan biri Mustafatıti bâşina diğeride örü- da bülünan köfteşi Şevkitin bü: | cağına isabet etmiştir. i sü | relte yaralanan Mustafa İtalyan hâsterlesine (yatırılmıştır. Carih polis müdüriyetine götürülmüş ve adliyaya teslim edilimiştir. ———— IKI MARUF SAN'ATKAR ISTANBULDA Aldıkayatın MAruC sAh'atkârlatın. dahi piyâist M. Kölengayı ile Viyölö- mist M. Rondâ dünkü ekaptesle şehrini ye gelmişler ve Akşam Ankâtaya gitmiş lerdir. İki sân'atkâr Ahkara Türk ödâğinün bir konser verdikten söhta söhrHimiye ge Terekler v8 bü ema günü Tepdbaşı ti: yatrosunda ikinci bir künser vetâtek. lerdir. Şa a ALTİ ÇÖCÜKLÜ ANALAR * Umum! sıhhat kanunu mucibihöe Altı &vlâdi olân âile sâkiplerine Hakti mükâfat veyâ madâİyâ veriletektir. Sihhiye müdüriyeti bü gibi ailelerin Vis tösini hüfüs müdürlüğünden (söfimu$- “Belediyede; üç ; müfettişe İrarnümehin Yakılması bir kaç güne ka müracatları bildirilmiştir. © İmtihanda bird » Idam mahkümu lm — Babasını öldüren Hüseyinin kararı meclipe gönderildi Şilede babasinı öldürmekle Hağun olarak İstanbul ağır ceza mahkemesin- de muhakeme-edilen Hüseyin, neticede idama mahküm edilmişti. TEMYİZ bu! hüküni tasdik etiniş, evrak B.M Mec! lisine sevkolunnüüştur, Metlis de hük. mü tasdik ettiği takdirde Hüseyin hâk-| kındaki ilân İstanbul muddal ümitli gine tebliğ olunacak ve hüküm infaz edilecektir. Bahâsını ve ya anasını öl- dürenler usulen sehpaya #iyah görülek-” le yalın Ayak götürülmektedir. BİR DARP DAVASI Emniyet sandiğimi dölandırmakla matmun olan Aptullah ve arkadaşir- dân bazıları, sabilada (kendilerine; dayak atıldığını, işkehce eatiğiğini id- dia etmişlerdir. Bu iddia üzerine âğilan dâva bitmiş, sabıta memurları beraet etmişlerdir. KOMÜNİSTLERİN MUHAKEMESİ Komünlatlik tahrikâti yapmakla maz nuh dokuz kişi hakkinda bir iüddet- tenberi yedinei müstântiklikte yapilan tahkikatın bittiğini, müddei umünüli- fin mütaleasini Yazıp verdiğini yâzmiş- tık. Müddei ümümüliğin mltalesna gö re mazmuhlarm ağır töza Mahkemesin- de muhakemeleri icap etmektedir. Kü- dar bitecektir. BAŞMU AYIN RAHATSIZ Istanbul üddei amumiliği başmun- vini Kemal B.in vahatsaşlıği devam et- Mektedit. Köndisine ilânkt müddei mümisi Mikmet B, vekület ediyor. ENCÜMEN IÇTIMA! Adliye iMemutm intihap Entümeni, dün adliye dairesinde taylufniğ, evrtk! üzerinde tetkikaş diye müdürlöfindeh öndünien, yâni belödiye metlisinin t kil edecöği dalmt intiimün Tağtakindapa kadar vazifesini İfa edecektir. 9 kişilik encümene ötedehberi balediyedilikle ih- tisâ3 sahibi olmakla tanınmış zevat im- tihâp edilecektir. Bunlar içinde âbık Şehremini Tev- tik, Hacı Adil, Hafız İaif Reylerle Nâ- kiye Hanım namzel olürak gösterileğek lerdir. * TİYATRO MEKTEBİ — Darülbe- dâyiin lesis ettiği tiyatro mektebine gir mek üzere kâyıtlarini yaptıranlar, öv-| velki gün Tepebüşi kişlik tipatrosutda| imtihan edilmişlerdir. Mektebe kâyde- dilmek üzere 9İ genç iştirak etmiştir. Muvaffak olarak kabül olunahların isimlerini havi bir liste Dârülbedayi methaline asılmış ve muhasebeciliğe Semiha M., Babih, Sami, Ali, Taesttin, Semih, ve Nizümettin Reyler m-rafrak olmuşlardır. * MÜSKİRAT ASILATI — Müski- rat İnhisar İdâresi göçen sene (11) miiİyön uralık uhünü hasılat yağihış- € Bu söneki hasılat geçe seeye his. petle çok aşağıdıf- Ancak iki sene ev- yelki hasılatı tutabilecektir. * ““£pgPLERDE TATBİKAT — Maarif mudüpiyeti ilkmektöp hödülârı- pazartesi ; günleri, öğleden sonra tar lebeye tatbikat yaptırmâlari ve güzel havalarda kırlarda ve sanâyi müğüsese lerinde dolaştırmâları için ilk mekteple re bir 4 mn Zeniştir. e yol parası vermeyip t& iamelei mükellete) olarak bizzat çalış mak itiyen 20 bin kişi Yollarda A İki şer gün çalışseaklari için vilâyet afra başmühendisliği tarafından çadir, kü: tek, kazma tedarik edilmişti. Bu 20 bin Kiğideşi girdiye kâdât atak #0b Kişi müracaat etmiştir. Bu vakiyet kârşısin: da başmühendisli” bunları parıya çe: virmek mecburiyetinde kalmıştır. Mu: ayyen günlerde gelip çalışmıyanlardan 10 lira olan yel parası yüzde elli,» ım: mile ve tahsili emval kanunüna tevfi- kaf tâhsil edileektir. tur. —ö— BAKIM EVLERİ Tesis olunatak üç bakım. evine sitİni güçlükle yapabilmişlerdir. Sis daha kadrolar yakında gelecek ve evlerde fa|ziyade Haliçte kuvvetli olduğundan ilk) yal görülmemiş ve keyfiyet ma kâ he bildirilmiştir. Mâliye ve v diem tderse bina ocağın ma aliyet başlıyacaktır. —— DÜN SABAHKİ SİS Dün sabah limanımızı kesif bir sis kâplamiş bü yüpden vapurlar seferleri- Eyüp postası yapılmamıştır. | tafliğtırilatak ve şehir raeclisinin ;| tiyasöt ve encüttenleri için hatt İn Cod 2) ndurâcılar İnhabatından bir in. ! Kunduracılar Idare beyetlerini dün ye: #idöh iiühap ettiler Şehrimiz kutidüracilir cemiyas tinin İstifa eden idare heyeti yerine -dün o yeniden. intihap yapılmıştır. Reylerin dün akşam geç vakıt testifinde atideki ze- valiâ yeti heyete seğildikleri | anlaşılımiştir: Halil Sıtkı B. Bahri Ef, Seyit Ef. Ismail Kemal 8. Salih usta, Yurgi Önnik, Hüseyin Hüsnü Höntaniyan, Öter, Fuat Apdul- lâh Vahdi öfendiler. Belediyede Şehir meclisi Fitkâda yapılacak tk içti. mada ne konuşülatak? Şehir o meclisi firka gürubu yarın fırka binasında ilk içtima- ını yapacaktır. Bu içtimada ağâlar o birbirine zet gösterilip konuşulacaktır. BELEDİYEDE BAREM Elyeym Ankarada bulunan belediye munvinlerinden Hâmit, Bey barem hak! kında belediye riyasetinden bazı izahat istemiş ve bu izahat telgrafla gönderil- miştir, | Hümit B. barem cetveli. vekiller he- yetinden tasdik edilip çıkıncaya kadar Ankarada kalacaktır. Kânunuevvel ma- Aşının bareme göre verileceği ümit edil mektedir. ihtilâf kalmadı Şark şimenditeric rinde amelâ ile kumpanya uyuştular Aldığımız malümata göre bir milildetteri “ Beri * Şârk “detiir yolları attlesile kütipüriya' ura- #indâ devâm ede üğakerat dün nelicelenmiş ve tam bir itilâf hasıl olmuştur. Direktör M. Paskal Çerkes köy hadisesini bizzat tahkik ile. iğten <Şıkanlam — makinist, Kâmil ustahın ; mağduriyetine hükmetmiş ve tekrar mumaileyh dün akşam eksi vağifesimd -alırt- mıştır, Aynen <M. Paskâl âme- lenih diğer ticalarını dâ tetkik edeceğini Müstahdemine bildir. gösterilmöinösi miştir. b netice müstahdkmiri” #ra- sında büyük bir memnuniyet tev- lit etmiş ve cemiyet namına t&- şekkör için direktöre bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir. Firlilardeş m C.H. FOINDA DÖNKU IÇTIMA | Kaza mütemetleti ve hahiye #öisleri| dün fırkada- toplanmışlardır. Bu içti: müda yehi teşkilât Hakkında , görüğük müştürYeni teşkilâtı he zaman tâtbik edileceği hakkında henüz bir emir gel“ memiştir. Emir gelince mulemetler ve nahiye reisleri tekrar içtimaa çağrıla- caktır, ——— ZEKİ PAŞA Balık jandarma tümüm kumandanı Zeki Pağa dün şehrimize gelmiş ve İz- e gitmiştir, 4“ VAPPA Tüyeimiküi vod0rmmse n /el çektirildi en işte | Tek taksi — Belediyenin yeni karari ne şekilde ? Tek taksi hakkında şoförlerin ilrazları tetkik edilmekte idi. Bu tetkikat bilmiştir. e Yeni karar yakında ilân edilecektir. Yeni karara göre tâksiler bir renge boyanacak, ortalarında cizgi bulünacak, şoförlerin ya- nındaki yer eşya konmak Üzere kesilmiyecek, halen sağda bulu- nan odireksiyonlar oeskiyinceye “adar kullanılacaktır. Nehret Âleminde : Zahire tacirleri lll Anadolu demiryollarından şikâyet ettiler Zahire tacirleri dün. ticarat borsasına müracaat ederek Ana- dolu demiryolları (o idaresiiden şikâyet &tmişlerdir. Bunlâr hat yütürgükındarı ve bilhassa Eski- yehirdeâ yapılan tahire nâkliya- tında İntizamatzlık olduğunu söy- lemişlerdir. Dün bu hususta bötda kâtibi- ümümisi Nizâmettin Âl B. bir ühartitimize demiştir ki” — Şikâyetler vakidir. Filba- Yika zahire müvaredatımız mun- tazam değildir. Meselâ dün 38 vâgön, evvelki de 1978 ve #wra ile günde 4İ, 178, 88, 21 vagon zahire gelmiştir. Halbuki Anadoluda o mahsul her gün sabittir. Bu bal fiatlarda ma- nâsız temevvüçleri mucip oldu- ğundan lâzım gelen teşebbüste bulundcağımız tabiidir. Mr. Klayn Amerika müsteşürinın söya- hatine ehemmiyet veriliyör Amerika ticaret hezareti müs teğarı Mr. Klâyd it mejildketi. tnisi siyaretine Tatanbul töaret ödüsi tarafihdân © ehefimiyeti mahsuba verilmektedir. Müğteşarı ayrıca oda hdüima bir Heyet ziyaret edecektir. Mr, Klayn Şerefine bu O perşömbe akşamı şehrimizdeki Amerika tcdtet odası tarafından siyafet yerilecektir. Buha - Istanbul tğn- İ bet odabâ erkânı da davet edil. : FINDIKÇILAR İÇTİMAA ÇAĞRILIYOR Bu seheki cihan fındık istihöa- inim Aâğlığına mukabil Giresön mıntakağıkda fazla fındık yetiş- miştir. Tücdarlarımız bunün Üzd- rine Avrupa piyasalarına mühim arrlarda bulunmuşlar geçe Bö- neki buhranı telâfi için Hati kir- itışlardır. Titaret borsası bu hali doğru bulmadığından mâksulü- Mü?üd yök Yere hebâ ölmülması için findik tütdarlarırmzi umbei bit içtiiâa davet etmeğe katür Vetmiştir. IHRACAT EMTİAMIZ Iliracat &mtiamiz üzerindeki MiüaMelât Mümlâsef dürğunluğunu muhafata etmektedir. - Yalaiz #ön günlerde Amerika böfsâmiydân 2 bin balya yapağı almış ve fiyatları 58 kuruştan 6İ & çıkarmıştır. KÖMÜR İSTİHSALATIMIZ Ticaret odâsının neşrettiği son broşürde görüldüğtü üzere Ereğli bavzai fahmiyesihnde kömür is- tihsali artmağa başlamış ve 104 bin 293 tona çıkmıştır. Yalnız bir ay içinde de Zonguldaktan İstanbul, İzmir, Mersin limanla- rına 55 bin 229 ton kömür ihraç olunmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: