4 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

4 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— ö— VAKIT 4 Teşrmsani 1930 işaretler: Müstemlikcilerin ” piştarları Geçenlerde İstanbula bir fransız devlet adarı geldi ve bir diplemât © nun namma nutuk söyledi Bu nu- tuk fransızca İstanbul gazetesinde ay) nen neşredildi. Nutukta, buradaki lâik ve papas İfransızlarnı cümleten fransız İ Başvekilimi Ankara, 3 (A.A.) — Macar Başveki-! W Kont Belhlen tenaplarile Yunan Büş| harsını yaydıkları ve medeniyete hiz- vekili M. Venizelos cenapları ve harisi.; met ettikleri söylendi. Lâik fransız deviye nazırı M. Mihalakopulos memleke-| let adamı, Fransanın İhracat emtiasın-İtimizi terketmeden evvep Başvekil pl dan olan papasların medeniyete olanimet Püşa Hazretlerine #tideki telgraf-| hizmetlerine teşekkür etti. Sonra bülnemeleri göndermişlerdir : devlet adamı şikâyetleri dinledi. Ona| Haşvekil İsmet Paşâ Hazretlerine: dediler ki: İ “Türkiyenin misafirperver toprağını “— Biz Fransa için daha çok Gilış terketmezden önce zatı devletlerine hü-! cağız, burasmı daha ziyade medenile$-) körhet. erkânma ve resmi ve gayrı res- tireceğiz fakat ah şu vergiler bir kalemi bütün nüihafile hakkımda süne! sl len kirleşce hüsnü kabulden dolayı Bilmem lâik devlet adamı kalkıp ta) pek has bir hararetle teşekkür ederin. «iki Osmanlı riçalile konuşur gibi inki-) Bilhassa bur hüsnü kakulini vatâhıma lâp ricaline; İmüktevecetin bir şeref olması ititarile “— Monşer size medeniyet | getire-isen derece buhtiyarım. Zatr devletleri cekler, bunların vergilerini in, di-İTürkiyenin büyüklük ve tefakr krem: | Kont Betlen ve M. Venizelos teşekkürlerini bildirdiler ze telgrafla da bulunan reisicümhur hazretleri mez dinde çok hürmetkâr şükranlarıma ve tazimlerime terceman olmanızı zatı dev| letlerinden rica ederim, efendim”. Beihlen Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine: “Biz# e kadar nezaketle mihmanper-| verlik göstermiş olan Türkiye Cümhu- riyeti *oprağını terketmekte olduğumuz şu amda bize gösterdiğiniz o kadar dos- tane, o kadar harareti: ve samimi hüs- nü kabulden dolayı en kalbi teşekkür- lerimizi bir daha takdim ile zevkiyabız. Yunan-Türk dostluğunun sağlam bir! surette teeyyüt ettiği ve Ankarada va- zolunam temellerin yakın şarkta bir sulh binasma ve barsi şaşaaya esas ola cağı itmimamı kavisile gidiyoruz. Ma- ye bir hafiflikte bulundu mu bilmiyor) da inkişaf ettirdikleri azami mesi ve'dam Venizelos ve Madam Mihalakopu- rum. Fakat buradaki fransız. papasi;| giyeret vedisinde kendilerile Maezris-los'un Madam İsmet Paşa Hazretlerine lâyığı, kadını, erkeği, tarik dünyası; 6-| tenin ninhiabbet ve temennilerinin bera göriderdikleri pek sümimi selimlara bi- rospusu hep birden bir şeye çalışıyor-iyer olduklarma kan? olübilirler. Muha- zim de kendisi hakkındaki em hürmet. lar... İtaplrr olmak şerefine mail olduğum, kârane hissiyatımızı terdif buyurmanı- * Fransa he;her defâ Macaristan haklandaki #ü-/zı zatı devletlerinizden rica ederiz. ihahbetleriri buma bisettirmek Tartan! Penizelos Mihalakopulor İzmirde “Bizi emperiyalist sabına temdine... Sinemalarda fransız emperyalizmi- nin methini, senasını, göre, göre bıktık. m Balo hadisesi Hamdullah Suphi B diyor ki Abkara, 3 (Telefon ) — Ham- dullah Suphi B. balo hadisesi | hakkında şunları söylemektedir : | « Türkocağı şeref ve mertlik hissini kaybetmemiştir. » | Hatidullah suphi B. Zekeriya beyin Dumlupmmar yıl dönümü i Ferdâsinda © yâzdiğı Mehmetçik makalesinde Türk zabitine aykırı hisler itbâr öttiğini, o möseccel bolşevik yâzıcılarla dost olduğu- mu, öcâğm bölşevikliği vatan için tehlik& © saydığıni demiştir ki : “ Zekeriya B. Abdülhâk Hâ- | midi, Mehiet Emiki Tüfkçüölü- gün bütün san'at mefahirini tez- Wi) ve iptal etmek istemiştir.Türk ocağı onlati Milli şeref mevrü- ları sayar. Zekeriya B. hiç doğu olmıyan bir merkez kadrösu | neşretmiştir. Otak aleyhite müz- terip halkem hissiyatı tahrik için hiç bir fırsattan kaçınma- mugt Milli bir bayram gecesi Türk döylemiş ve | Türk ocağının kış programı Lisan kursiarı açıldı, kon- i ferans ve konserlöre per- şembe akşamı başlanıyor Türk ocağı bu haftadan iti- bâren tanzim ettiği kış messi proğraminın tatbikine başlaya- caktır. Bu akşamdan itibaren ingilizce Fransızca, Alamanca lisan kurs- ları açılarak derslere başlana- caktır. Her üç kursa bir çok kadın ve erkekler kaydedilmiş- lerdir. Dersler akşam saat beş- ten sekize kadar devam ede- cektir. Bu Perşembe akşamdan itibaren ocakta her hafta per- şembe akşamları (o konferanslar verilecektir. İlk könferansı Ap- tullah Cevdet B. verecektir. İ3 üncü perşenbe akşamı da Madam Fiyer Fransız edebiyatı ve kitabet hakkında bir konferans verilecektir. Madam iki saat de- vam edecek olan bu konferansın bir saatini kitabet (o jesilerine üçüncü konferansı “Sıhhat sergi- leri,, namile Mazhar Osman B. Papas mekteplerinin çocuklarımızı bir an içinde nasıl çaldığını senelerdir hayretle seyrediyoruz. Bunlar ne ise, ne... Son haftalarda, bu Fransızlara bir şeyler oldu. Papaslar küplere bindiler, Muahededen, tarihten, maziden bah-|kili Şükrü Kaya Bey bugün refakatında seddiyorlar, Fransızen çıkan bir iktisat mecmuü sı da son sayılarmda, İsmet Paşamnı nutkunu tahlil ederken birçok şeyleri üstar tarafmdan teşyi otundu. İzmitde beğeniyor; Falert wihayet be zeliyor,'4 gön kadar kalacak, felâketredelere gümrüklere dayumer. Türk başvekilinin, türk i Dahiliye vekili | Dün izmire ha- | reket etti | Ankara, 3 (Telefon). — Dahiliye Ve- Jandarma umum kumandanı Yteğel afde öğle trenffe İzmire hareket etti. İstasyonda Dahiliye erkinile bazı meb” | taksitile e iüşet ettirilip, ettitiimifece inkılâp fir-ğine âyaştırâcik Bülikesir tarikile dö; kasi gimeikleti milli istihsal namı mecektir, na skr Calmasnı bir türlü hazmedemi. yor, 7 Yana yakıla bundan şikâyet ediyor. *.. Dikkat ettim, Fransızların memnu olmadıkları mes'eleler hep bzim kendi- mize ait kendi aramızda Aalletmek iste diğimiz işlerdir. çin be #dâmlar Türkiyen dahili o meselelerile bu kadar alâkadardırlar? Neden sine malarla meşgul oluyorlar, neden bar. İarım vetgilerile uğraşıyorlar? Neden mektepler İşinde sinirlilik gösteriyor n|edilmek üzeredir, Bu meyanda bir de a- laf. Neden gümrük siyasetimizle bir eci nebi alâkadâr olmuyorlar?. Çünkü buraya medeniyet getirikek istiyorlar, Çünkü imtanlıği hizmet d£ mek istiyorlar (1) da orum için bizi. le sıladamn sakıya alükedar oluyorlar. ... mikmümesmizs sananlara amina | Onların insanlığını bilmiyedii yokter,'lan insanlar ve onların çocukları da "Tunustan, Cezayirden, Suriyeden geç- tik.. Papazile, karrisle, sarrafile fethe galıştığı balkan o memleketlerimde bile! halkın neler çektiğini sinlamak için ke sa bir Bükreş seyahati kâfidir. Papasını göbeklenditen, Rarisıir e maslıyan, sarrafın ensesini yağlıyâm bü gördükçe müstemlekecilerin piştarları memleketler fransız sermayesinden çek İle karşrişmış olduğuma daha İşt anlı tiklerini, büyük harpte görmediler; Balkanlarda “Vakıt,, ın Tefrikası ,2. Kadınsız Memleket DÜNKÜ KISMIN HULASASI miştir. Geni büyük bir posta vâpürü- dur. İçinde 413 yoten vürdir. Faks) yoluna devam edebildcekti. Bir köre hâr| yük harpte arta ka-i Hariciye tayinleri Ankara, 3 (Telefon) — Hariciyeden; 30 memur ecnebi memleketlerinde tayin mumi müdür vardır. DİYARBEKİRDE BİR MAÇ Diyaribekir 2 — Hugin umumi mü- fertişlik mıntska spor birincilik o müsa- bakası Diyarbekir, Urla takımları ars- sırtta “yapıldı, bire karşı dürde Üta takımı galip geld. Urla sporcular mü. £ tettişliğin korduğü ko Arar. HARİCİ TİCARET KALEMİ Ankara 2 — Yemi feşkit dilen ha sici verde teşkilddmm feketebilü içir yeni sene bütçesine 60 bin lira ükve | edilmiştir. İ takviye | Bau suretle veğaiı edilecektir. ümüeeekülemi <4. mevcut marlarında son kalan kanı İktısat müs temlekesi arıyanın süngüsile akıteyor- lar. Balkan sokaklarında dolaşanlar kansız kadavralardır. ve Ecnebi sermayesinden bahsedenleri yorum. Yazan: Peter Bolt epey mühimdi. Derhal faaliyete g.ç.n 11899 sehesinde Hasting İsimli bir İn-|bühütlı tulumbalar bütün süratleri fle giliz büpüru Singapur İimumhdân A-| çalışmalarına rüğmen teri delârt #üyu vusturdiyaya imülececcihen hereket et.|bir türlü boşaltamıyorlardı. Ama ümit çoktu. Hasting nasıl ols i taç olan aileler hakkında yapı İ lacak tedabire dâir bizzat meş- İ vatandaşlara yapılacak muavene- | İ albise ve âymes çödük öşyüğitin bunların hepsi dö kadındır. Hastinğ &|va cok güzeldi, Bündüm daha müsaidi! ki üç acat gol aldıktan #onrü yerieğe| beklenemezdi. Deniz bir çarçaf gibi kı- oluran yolcular birdenbire korkunç bir rığiksızdı. Güneş denizin derinliklerini Mmüsademe seki duyuğorlar. Vaptır sola|aydım dıyor, bu suretle yüzdürine işi-İ döndü. Artık hepsi korkuyu unutmuş doğru iğiliğor, içeri sülar hücim ödi|ni kolaylaştırmış oluyorda, yor. Müthiş bir vaziyet... Serdümen ta zife başinda söktet kölpten ölmüş öslrafta İlâstingi; bu hâdise kazaya sebep ölmuştar.) iv» Makinistler su giren deliklri tık& mağa uğraşıyetlardı. Mütehufrik böl | me felâketin ilk anası! dükikdldt- nin yakınlığı güjel Kva önlarif sinirle |Kadınlardan biri büğılmığı #ere Yüvar- © da kapatılmıştı. Mantarir elekler gilrini yatıştırmaya hayli Şârdımt etMiş latmıştı. Küpeşteden eğilerek bakanlar 50) ta wi indirdiği mefdân ka- yasım, kayanın #ir içindeki kizilhğmi sarahatle görebiliyorlatdı. Kadınlar yâvaş yavâş sükân buldu. lar. Bütüm erkeklerin çalışması, kaya: yen tâyfa teknefiti her iki tar#fini dike) ti. katle maaydhe ediyorlardi. Mercan kayasının gemide açtığı yara-İne #öfrülarin etrafında yerleşmişlerdi.| Hâsting tekrar ilerlemeye bâşlâdiği za) Nerede o ilk Zamanlardaki güneşli ha: Kazadan iki daf #ortfa yolcular yi Halka müdvetet için alınan yeni tedbirler Sihhiye vekilinin beyanatı kmir felâketzedelerine yapı- lan muavenet devam etmektedir. | Şehrin ökser yerleri temizler- | miş ve seylapzedeler iskân olun- | muştur. Sıhhiye vekili Izmirde Hmir, 2 (A A) — Şehrinizde bulunan sıbhiye vekili Refik bey bugün Burnovaya giderek felâ- ketzedelerin ahvali sıhbiyelerini tetktik etmiştir. Izmirdede bâzı yerleri gezerek muavenete muh- hudatta buleneiuşlardır. Vekil bey, vaki Beyanatlarnda hükü- metin azası sifatile felâketzede tü ws olabileceğini yakından tetkik etsek, kem de Hilâhah- mer feisi olmak itibarile muhtaç | vatandaşlara acilen yapılan ve yapılması lâzım gelen müdvene- ti yakından takip etmek üzere başvekil hazretlerinin &mrile gel diklerini ve Eskişehirden geçer- ken en muhtaç vatandaşlara tev- zi edilmek için bir takım yatak yastık, battaniye, çamaşır, çorap ihzarfle derhâl sevkleti için emir verdiklerini ifade etmişlerdir. Manmafih bu sefer masâlar eskisi gibi düz değil, biraz iğri durayorlar, Daf daklari, tabukları, ihtiyatlen kullan mak Tişimgeliyarc 1. Fakat neye alışık Mar, İlk #rkeklik geçti. flerkes yine iş fihâ ile yemeğini yemeğe başladı. Kaplan kadinlarin kuvvei maneviy& sini tezyit için onlarâ şampanya verdir Miş, her ne isterlerse getirilmesini &m- fetmiş, üntelik sörbesi kalsınlar diye| yanlarına ne kendi gitmiş, he de muğ| vinletini göndermişti. Bardaklar şampanya ile doldurul- du. Masaların birinden bit Şâtkı Yüksel di. Bu sese diğerleri de iltihak ettiler! Ye yemek #tlönü 6perdi sahneletine İardı. Yine eskisi gibt gülüyorlar, bağ #iyorlar; birİbirleri ile şakalaşiyorlar. dı. Yalnız bu neşe vine uzun sürmedi. Birdenbire tekrar bağrışmalar işitildi. Haydi bir panik daha... Bi. seferki vak'a bir kazâ değildir. ve Güneş Bâtmtâdari evvel yüzdüfülen i Zekeriya bezin tuttuğu yol böyle İton) tatbikatı hakkında tebliğlerde bu- verecektir. Kış mevsiminde konferans vermeleri için bir çok müder- ris ve ediplerin omu“venetleri temin edilmiştir. Korfsranslar- dan sonra konserler ve ilecektir. Bundan başka cuma (günleri Gençler mahfelinin yüksek mu- siki amatörleri tarafından kon- serler verilecektir. Bu konser lerde klasik parçalar çalınacak- tır. Pakize ve Mutahhara H. lar- da ayr birer konser verecek- ler —— aa Sırp müslümanları Yagoslavya matbuatından “Polifi- ka,, gazeteğinde okunduğuna göre Yu- ocâğının düşmanın kendi mızda tutamazık. Ocak, içinde şeref ve mertlik hissi ölmemiş olan bir gençlik müessesesidir. bir müessesenin içinden geçemez. Bir ocaklı dedi ki: “ Bu darbe- nin ıslah edici bir tesiri olmuş- tar.,, Bir müddet evel ocak bi- nasının bir buçuk milyona çıktı- ğını söylerken şimdi bir milyon diyor. Tahsisatta da yüzde elli tenzilât yap. ıştır.,, GÜLHANE MUSAMERELERİ i Gülhane seririyatı 930 — 931 senesi tıbbi müsamerelerinin Birincisi Yeğeni? saninin ikinci Pazâr günü saat 16,0 Gülhane konferans salonunda Muallim! Nazim Şakir Beyin riyaseti altında ini kad etmiştir. goslavya müslümanları reisül'ulemalı” Relsini nutku iftitahisini müteakip: | gına “Mağlayliç, Efendi intihap olun” 1, — Muallim Lutfi Bey (ârafindan; muştur. göbeliğin teşhisi için Aschein ve Zon dek teamülü, | 2. — Ashibiye asistâmi Esat Bey ta rafından Lândouzy — Dejerine tipinde| nadir bir miyopati. | 3. — Muallim Abdülkadir Bey tara- fından taze irtişah ankapsule plörit. 4. — Dahiliye asistanı Raci Bey tara- fından atipik deformant ârtirit vakası C.H FK Merkezinde (o aktolündesk i. — Nidalye adistini Ziya Böy tara! içtimada hazır bulunmaları metcdur. fondan Vilâdiye ve Nisniyede (pernoe: ———— | Cevaplar lünülmüş ve ipernocton) tatbikatı si-, Hükuk © fakültesinden Simi nehia İle gösterilmistir. i zi i beye — Gazetenin muhtelif lisa“ m me lar için mütereitmleri vardır. Ar Müraf, Sâni Yatet, Nağim Sâkir, Ke| - siniz mal Hüseyin ve Bürhrneddin Feşlerle| #ülarınıdı yerine götiremediğimi Dr. Hadi ve Salih Beyler iştirak etmiş: için mütecssirit. Alâkanıza teşek : kür edi Şehir meclisi Fırka gurüpü davet olunuyor C.H. F. Istanbul merkezinderk $ ieşrinlesil İOAD çirşembi gühü Kinnbil örfümü med irupu içtima edecektir, Az* İL ve Bevefendilerin Cağılöğlarda saat on bestf lisi fıra g i defterine yazılaca! li iki vak'a vardı: Biri dümencinin ölü: olsün rahat ve korkusuz vaki geği mü, diğeri sofrada bayılan kadının kur! diler, Gemi belli Bâşlt iki firtina gavat tarlâmamtası, Her İkisi de kalpten git tutdu ve mütemadiyen sert hir den miştiler. Bifinin ölümü, diğerini de öl ilerledi. düfmüştü, Gene kildin biçare dümönci. © 412 kadın seyahat müddetince fıfi; nin cesedini görenlerdendi. Ku man?a: nadan çok müteessir oldular. Faki ra ördâ asabi bir sademe husule getir: fazlaca hastalananlar pek görülmeği miş ve böylelikle sekte birden geliver- Hepsinin sıhhati de mükemmel den mişti. lecek bir halde idi. Hasting seyahatine devam edemiye| 3. cekti, Aldıği Şara büyüktü. Ohün için) — dyustraiya sahillerinin görünü gemi iki ölüsü ile birlikte Singapura gün Vâpfa bineli tüm Yedi haft döndü. Mârenani Kayüâsint otürmas ihgiliz Muştu. Bihamdülillâhı. İşte nihayet Tas İlk sevinç ariları geçtikten vâpurüna tam üç güh kajbettirdi. hepsini bir hazırlık, bir telâştir 1899 senesi teşrinievelinin ikinei #Üİ Eşyalarını hazırlamak, paketlerini nü sabahı tekrar demir aldığı vakit has mak İâzımdı. Öyle ya artik H va kapalı idi. Sert bir rüzgür güverte) tetkedeceklerdi. yi süpürüşor, denizi kudurtuşordü. sabahleyin süt ohdi hepi götİZ Vapur müthiş yalpa yapıyordu. Bü:İye çıktılar. Ufku söyretmeğe palsi yük dalgalar güverteye kadar trrmâhı-llar, Artik karaya çıkmaları zaman! z yorlardi. laştı yâ... Onlara gütilerdönberi gi vermiyen deniz de sakiilemiğ, Hasting, Singapurdan gârbi Avüstu- dutür gibi olmuştu. Üzakta A ralyaya gitmek için tam virmi üç gün va sahilleri görülüyor, #emi bü getirdi. İya doğru süratle ilerliyordu. IB 2.

Bu sayıdan diğer sayfalar: