4 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

4 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; — 7 VAKIT 4 Tarinsani 1930 Kundak takımı fazla it 101 kişi ile m — VAKIT | payın mu zak Lak .-Ya 14 Teşrinsani Sah 930 - . ge———— imülâkat... Tunüs Beyzadeleri ile ve onlar gibi —45 Tunusta zenginlik çok.. Hele Tunu.| Birinin 700,000 ötekinin yarım : milyon sun beyzadeleri, prensleri... Onlar dün-| Tunus altını geliri var. Bu irat az zeli- yaya yalnız para yemek için gölmişler.yor. Biraz da borç ediyorlar, Fa. Bundan başka, hiçbir işleri, güçleri yoklkat tehlikesiz borçlar. Çünkü her tar, ikisinin de en azdan dört, beş mira-İ| Kendileri her sene muhtataman velsa konmak ilitimali muhakkak. Pren. wüttariden İstanbula teşrif ederler Bo-|ses Esmanin sarayi, Cerba udaâmda, #sriçinde yalılarında mevsimi geçirir.| bir şaheserdir. Onu size nasıl anlata. ler. Kendilerinin burada bir hayli dost-Yım? Altmış misafiri aylarca ağırlıya- ları, hısımları, akrabaları vardır. Doğ- tak hususi apartımanlar.. rusunu söylemek lâzımgelirse bu asar (Her misafire oda ve odalik. Malikâ- İetlü ve mecabetlüler hem türktür, hem|menin dört barı var; şehir Bârlarından renktir, araplıkları şüphelidif. daha yüksek. Keza malikânenin husu-İj| Mehdi Beye gittim; kendisini bul /#İ umumhanesi de görülmemiş bir gü-İl dum. Bu zat, Tunusluların birinci sınıf |zellikte ve intizamdadır. Bar, umumha.İj dostu, arkadaşı, cam-ciğeridir. Mülâka-'ne... bittabi bedava... hem zevk, hemi sa- tım enteresan oldu. fa, hem de üstelik diş Kirası, Fakat duy'l| Mehdi Bey de onlara benzemiş. Bu dum ki prenses bu malikâneyi yıktıra- adam — bu genç — kendi halinde bircakmış; daha Romen, daha Dekadans mütekalt miralayım oğludur. İşi, mesle.'bit şey inişa etmeği kuruyormuş. gi, istikbâli birakti, yeni bir Mesleğe, (o “Efendim, böyle #lemlerde yedi, girdi! Tunusluların ahpaplığı mesleği.|s€kiz ay vakit geçirdikten; sonta şu bi. O da bir yolmuş, möğer.. zim kuru ve kel Boğâiçine dönmek ne Mehdi B. buranın hayatını pek tatsız|hazin oluyor! Bizim ihtiyarlar olma. gâyet tuzsuz ve soğuk buluyor. Hep o-Jsaydı sılâyi üç senede bire indirecek. nun ağzından: tim. Fakat o teksırıklılar, pıksırıklılar, — Efendim, Beyoğlu dediğiniz şe'jah onlar... Vatan, gönlümü gehe vatan, Merkez acentesi: Galata Kopru başında Weroğlu 9302 Sube #centesi Sirkecide gi Dahilde Hariçte i aylığı Kuruş 150 — 400 804 750 1454 1400 2706 ie Ayvalık, sürat postası (MERSİN) vapuru #* Leşrinisani Salı 17de Sirkeci rıhtimmdan kalkarak Gelibolu, Ş Janakkale, Küçükkuyu, Edremit, g Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa uğrıyarak gelecektir. Azimette Gelibolu için yük alınmâz, ik rc Pass iMahmütŞevketPaşa) vapuru 4 x- Salı akşamı dalı akşamı Galata rıhtımından kalkarak Zonguldak, Inebolü, Sinop, Sam: sun, Giresun, Trabzon, Ri zeye gidecek ve dönüşte Sür- mene, Trabzon, Tirebolu, Gire- sun, Ordu, Ünye, Samsun Sinop, İnebolu, - Zonguldağa “e ri DE MSA Asd Hava. —e Dün azam hürster Söderece olmus vur 5 “Böğün mutavasi | poyraz esecek, hava açık * olacaktır Radyo: | Bu akşam Istanbulda Sant <ekirden * öna"kadar #latorka fasıl / Sinemalar ; a Beyoğlu snih hukuk mahkemesinden Zahide hanımın İrfan banım ve saire ile maam şayian ve “ hirde para sarfedilecek yer yok ki! ce-Jdan ayrılamıyor dilim Fa J müştereken mutasarrıf oldukları İğ uğrıyarak gelecektir. bihiye bin Ira yerleştiriniz her gece ba.) o Normandiya plâjlarında: Kahdilliyil . Alemdar — Don kazakları Topanede Cihangirde Çeşme ” , re gidihiz. Ha” © in sonunda cebinizde| özlüyorum; Kandilli harabezarmide dal) Asri — Titanik karşısında 30 numaralı “hanenin Mersin postasi #ene para dolu. Tatsız. Memlekette Normandiya plâjlarını... r Eklör — Kibir hırdizler rengin olmadı; gibi beş, on Jirası olan-|. Birader! bu memlekette hovarda! izalei şüyuu. “zımnında . açık art- (Çanakkale) vapura $ Teş- Elhamra - Paris Km —mrmz lar da onları yemesini bilmiyorlar. (kalmamış. Savfeden, yiy. di O — tırma ile paraya çevrilmek üzere iğ rinisami çarşamba 11 de Galata Zavaiilar bahşiş vermek hünerinde| yok. A! Beşiktaş a satılığa. çıkararak icra Yalınan İğ Rahtımından kalkarak Çanak bilâ gürt.. Görüyorum: otomobilden (| * Şurada bulunduğum birkaç haftall * Eteval — Korsan ' Birihci arttırmada “ki' bini lira İğ kale, “İzmir, Küllük, Bodrum, nerken yalmz taksi saatinin üstündekilsarfmda gazeteleri hafiften oküyörum.' Miktam ödüyorlar. Ne elmrilik.. Belediye, şehir, Avrupa ve Amerikadan Barlar 3lü evi gibi. Şataretten eseriturist celbi için çalışıyor. Boş fikir. yok. Kağ kişi gecede 500 liralık şam-| Buraya toristlerin paralılatı ve âkrllı- Bana açabiliyor? Garsonlar cılız! İyi/ları gelmez. Zira bar yek, bir; otel yok, bir metr d'otel bize gala gecelerindeliki; iyi cins şaraplar yok, üç; istediğim münasip bir yerde bir masa tutmuşsa/gibi beynelmilel hatun kişiler buraya “na 1000 frinktan aşağı bahşiş vermez.) tenezzül etmiyorlar, dört. Daha seksen âik, bin sebep zikredebilirim. Meselâ kumar İki senedir memleketime gelmemiş haram. Hasılı turist celbi için lâzımge- time hiç terakki yok! barlar hep Jen bin unsurdan dokuz yüz doksan dö.) barlar, Yahu bu me züğürtlük! T. kuzu yok; yalnız biri, tabii manzara teler geri, ötömobiller sönük, söyahat| mevcut. eden yök... Fesüphan Allah. Ben olsam maküs bir harekette bu- Herkes tavuklar ve horoylârla uya-|lunurdum: Buradan turist göndermek, #rrör: Biz, geçen mevsim sekiz uydalEiyek, efendim, hayatı öğrenmek için! dört milyon frank Şemiştik, 40 gün, Avrupaya fevç fevç turist göndermeli. #ümey gökte iken ayağımızı | yere has-| Eğlence medir? Bara (nasıl. gidilir? Sant oh İkiden sonra #İzin v0; Beynelmilel kadınlarla nasıl görüşü- kâklarıfızda fert yok. Uyuyorsünuz.lür? Para nasıl sarf ve israf edilir?! Eğlenemiyorsunuz. Yat sahibi türk kaç|Bir hovarda parasız kalırsa nasıl mil. tane? Rotis Royce otomobiline sahip/yonlar istikraz eder? Beynelmilel he- hiç ME'Mirk ölmadığmı duydağumda|vardalarla, müsriflerle, mirasyediler Bağtım da kaldım. Zevk ve safa kâdmlalle hasıl ahbaplık tesis edilir? Bunlar 1 — AMAN Allahım! « me bayağı. öğrenilir ve medeniyete öylece adım 2! kendilerinin haymttan habefleri yök.İtilir. Güya onlur di kokot Eştağrurullah,| © Istarbulda Martini kökteyi üdet ot. bU #fat üzerlerine alamasâlar... Ken-|du iu? dilerine iftira etmesinler. Onlar hamus) | — Zannetmem. lüdutlar. KoKotluk böyle mi olar?) 4 Öyle ise MANhAtAN KORtEYI İle ik. bul otellerinin hali he? Onlar han! tifa ediliyor? VE AŞÇI dükkâni, Hepiniz ucuzluk ipti.| » «- Hayır, tütulmuşsunuz. Burasi vatanım) — « Öğle isş demek ki Brönkz kokteği| Olmasa bir dakika durmam, Millet bar) revaçta! | Ye gece hâyatıni bilmiyor. İçmesini) | — imes | iş, Sanki hepiniz ağlıyorsu:| o— Bu ne âlet yaktı? geçen güh bir üzerinden talip xubur etmiş isede bedeli mezkür muvafık: görülmi- yerek ikinci arttırmaya çıkarı ması karargir olmuştur 1 — Gayrmengulün kıymeti muhamaebesi dört bin İirâdır. Halen bir güna ipotek ve haczı yoktur, 7 Gajrinierkulü weikür || remiü katile Ti kati Kavi, Yetmin katında bir bodürüm ve bitimei kütta bir mütbük ve'bir öda ve bir belâ ve bir sürmç ve ikinci katta bir sofa üserinde ki oda | ve bir helâyı ve bir miktar bah- | çeyi şamildir. 3 — Tapuca (o müseccel * va gayr müseccel hak (sahipleri tarihi. ilândan. iibaren. 20 gün zarında > evtaki “müsbitelerile i mahkemeye: müracat; etmeleri lazımdır. Aksi takdirde satış be- delenin o paylaşmasından hariç kalırlar. 4 — Hissedarlardan ; mada #evat artırmaya -iştirak edebil- mek için yüzde yedi! buçuk te- “ göstetmek Jâzımdir, 9-12- / 5 — Gayrı menkulü mezkü- rün tamamen tarihi ilândan iti- baren bir ay zarfında yani Salı A Fransız — Namus kurbam Majlik — Bekiret koficesi Melek — 1 ölen bir tango Şık — Uçan donanme Süreyya Kadıköy — Demir waskt Hale — Üsküdar )Tarzan (Yeri) Rados, Fethiye, Finike, . Am talya, Alâiyeye uğrayarakMer- sine gidecek ve dönüşte ayni iskelelerle beraber Taşucu, Ana'ğ mura, Kuşadasına uğrıyacaktır. Andifli, (O Kalkan Oo yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fet-. hiyede aktarma suretile alınıp 3 Teşrinisani 930 -Borsâlâr verilir, Çanakkale için yük alınmaz. (REŞITPAŞA) vapura GÖ teşrinisani Perşembe akşamı Balata rıbtımından kalkarak Mebolu , Samsun, o Ünye Fatsa, Ordu, (o Giresun Trabxön, Rize; Hopaya gide- cek ve dönüşte Pazar isktlesile Rize, Of, Trabzon, Pölathâne, Giresun, Ordu, Fatsa, Sam- sun, İneboluya nğryarak ye- lecektir. istenderiye Sürat postası (EĞE ) vapuru * 7 Teş Yiridsami cüma 10 da Ga lata (o mbtmından Oo kalkarak cumartesi sabahı İzmire varır ve İzmirden saat 12 de kal j 1 Türk Hirası Dioar * Çervoneç Kermi Nuket J isten — Geğin 1Dölit TAmârika) Prank Tfrastız 0 Giren - (italya Büz. meşhur otele gittim cin kökteri İste via si öge) günü saat on üçte Beyoğlu mih k i 10 Birin Beyradeler nasil adamlar, dim. Otelin barında 3 Me Mi n arak pazartesi vaat 10 da 0 meğer tan, cin top eo Frank Teviçtel tar, 837 Meha; 4 pane Düşününüz: büyük! mahkemesinde satılacaktır. tekendöriyeya “© Vahır vw kO leva Ralgar) j 1 larin (elemesi) bo Kuron İçekoslerat ? numaraya mukayyet işbu evrakın N ımbü iskenderi kal | | şartnamesi her ,kesin okuyabileceği; e i ya — ie Taki adam. Yaşasınlar. Hayatın (şehrimitin, eski bir payitahtrn en meş! esindefi, her ayından, her hafta.'hür otelinde bir cin köktevl yaptırama- kürek izmire uğrayarak stan #ndah, her dakikasından azâmi istifa|dim Umitlerim kesiliyor, Olmadı, Wat ğ e Alay ; İ surette açi iz bula saat 12 de gelecektir. #diyorlar. (Onun için Tunus beyrâdeleri Büyim yol VR ALAK İşbu gaynmenkul kıymeti muhâdi” ge 3 İskenderiyeden aktarma Port menesi evel fazla bedel veren zat sait İçin de eşya kabül nur, üstünde bırakılacaktır, | İhalesi iZieti Lehimar ! en azı 2000 franklık anları tutuyorlar, Dö Şampân üyoi Dört kişi bir lokantaya İ Pengö TMacarisasi gittik: Öğlen yemeği yedik. OR lira bi- Pin doğu: soy! le sarfetmedik! H İle Ley iRomanral Of i ? , ! Hâyret... ' ioryâl üstüne İcra kılınân #at beş gön : 4 : ; 0 Dinar Yügetloryâl li İk i meli seyyar bir kuyumcu ma: yi Park e we yapışıyor. sarfında bedelimüzayedeyi mah- Ju e erme Yelkenci '4 ili keme veznesine verineye met burdur. Aksi halde ihale fesh- m olunacak ve ikinci muamelede Bayron Marsilya Ekspresi tatyyün “edecek bilcümle fak Mapsilya, Jikenderive ve Pireden bek- | yö sarar e fiyat ve saire biha İenmekte olan (GKS posta vapur: PAH | ktm müşteriden tâzmin bluna- #inidâhi petjemba günü tam r i / ta ole Gül ny caktır. İştiraya talip olanlar ve doğruca Pie ve Martilyaşa gidecektir. fazla malâmat hlmak istiyenler fet “nf yolcu için rahat ve muhafaza mahkemeye müracaat etmeleri mevkiler. Kantarı cariye dahi KAböl | öld ölünür. imumi leri A xopu- | ie esini beri nike e a Mg fi ör Emniyet snadığı müdürlüğünden! | ve Siskidis, Galata çinili Rıhtım Han ei Beroğlü, 2612 Hafız İMüseyin Hüsnü Bey tarafın. — dün 27 evli B28 tarihinde sandığımza bırakılan parâ için verilen 56195 Nümas VAKIT , e abo- ral cüzdanı kaybettiğini söylemiştin ne olunuz erler çok âlimdir: yemek ilminde| (o Ne garip diyar: Borç ötmesini bile #iyafetler, ne piknikkler, ne ârlâr, bilmiyorsunuz. Fenni eelili istikraz. Bu- Berin iler nu Sültan Hamit bile öğrenememişti. yaş Paşa <- Allah gani gani tah-| Yalnız Sultan Aziz ile Sultan İttihat #tsin — kendilerine b kadar mal|ve Terakki biraz himmet edişörlardı.. birakip ki yemekle tükenmez 170) Kredi, gelirin üç müsli olursa fade Prens ve prenses geceli, gündüzlü çüle|lidir. Daha fazlası biraz ÜrüNtüU ola. ar, İflâs ötmiyorlar. Bü ne berelbilir. Vetiye Mir misiniz” Geğenletde kendi) s.Mâhdi Beyfendi ide işte bü vadide Cerba ndasinan davetli tdim.İgörüştük. Zannederim ki kâPilerimdön e Ahmet, 70 yaşımda. Zeveeâi ne şi:|btyük bir ekseriyet biraz romantılık iü İT yaşında Marie - Lowise, pren:| ettiğime sâhip olacak, in Fakat Tunus beysadeleri bu fıkra: bil tenses Esma: 69 yaşında. Zetci'lmi ökurlatsa elbette gillümseyetekler Wer ey, 80 Yaşında, Sabıka hiflati:|ve diyecekler: ; İlkin Rohn Hürimetendiyi gör) | — Bu müharrir duyduğunu yazıyor. İğ 46 İMAMA geldi; hak diki kabalde bir) Bize iftira ediyor; Bir dediği kadar ha:| e tereddüt etme”, Bildeniz, ken)ala, cimri miyiz? MEY Me ne yedik! Ağız tadı ile yedik. Celal Nuri Katadeniz postası 4 ; gamsün Şiin | ÇARŞAMBA günü akşamı 18 de Sirkeci i rıbtımından hareketle (Zongul- W dak, İnebolu, Samsun, Or- fi du,. Gireson,Trabzon,Sürmene (i ve Rize) iskelelerime azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Yel İl kenci hanında kâin acentasına İl müracaat. Tel. Istanbul: 1515 8 İ Yenisi verileceğinden eskinin hükmü ol Juyacağı ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: