7 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

7 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Harici haberler Teslıhatın terki İzvestiya gazetesi ne diyor? Moskova, 6. (A.4.) — İzvestiya güze tesi ihzari terkki teslihat konferansının son beş senelik mesaisini tetkik ederek diyor ki: “ Komisyonun ihzar ettiği projede terki teslihat hakkında müspet hiç bir kayıt yoktur. Buna mukabil, evvelâ harp, saniyen isyan ve salisen cemiye- # akvamın muvafakati takdirinde tes- Tihatım tezyit olunabileceğine dair bir! maddeyi ihtiva etmektedir. Cenevre pro jesi terki teslihat hususunu mesküt geç tiği halde ileride teslihatın tezyit olu. aabileceğini derpiş etmektedir. Komis- yon bü tarzda bir vesika tanzim etmek- le kalmamış, aynı zamanda Sovyet Rusyanın umumi ve kısmi terki tesli- hat hakkındaki iki teklifini de reddet- miştir. Komisyonun bu beş senelik me- saisi de gösteriyor ki, kapitalist mem- leketler silâhlarını bırakmak istemiyor lâr ve bu meselenin hallini de baltala- yorlar. Fransız, Italyan müzakeratının akim kalması silâhlarm müsavatı hak-|” kında her türlü kombinezonu beyhude kılmaktadır. Deniz teslihatına gelince, ne İngilte re ne İtalya ne de Japonya Cenevre mü zakeratını tazelemeği istemiyorlar. Ce- nevre komldyası tamamen akim kalmış tır. Bu terki teslihat komidyasının re jlsörleri bu komidyanm son perdesine veribilecek cevabı arıyorlar. Manidar bir seyahat Nevyork, 6. (A.A.) — Nevyork'taki tderal rezerv bankasının müdürü Av. vupaya gitmek üzere vapura binmiştir. Müdür M. George Harrison, fransız, in. tiliz bankalarmın ve Rayhisbank mü- dürlerile müşavere etmek niyetindedir. Rayhisbankın sabık müdürü M. Geha- <htin bü yakınlarda Amerikaya yaptı İT gayriresmi seyahatten sonra Avru- yila yapılacak bu müzakereler hususi vir ehemmiyeti haiz olacaktır. Müste sar, Amerjka seyahatinde, Alman) ânin hariel ticaretini inkişaf ettirmek husu sunda diğer memleketlerden yardım #örmediği takdirde tamirat tediyatna nihayet vermesi lâzımgeleceğini açık- tan âcığa söylemişti. Vashington resmi)” mahalifi, M, George Harrison'un Avru- Paya borçlara ait tediynim geri bırs yg süsına matuf ve muayyen bazı plâr i rı hamil olarak gittiğine dair şayi © ân haberleri şüphe ve tereddütle kar- Slamakia ve bu planların mahiyeti hak da malümatları olmadığını beyan et- mektedir. Bir made“ faciası a (Ohio), 6. (4.A.) — Bir ma- © grizn iytiali neticesinde ölen Silerden 85 inin cesetleri Bende Pa İşlerine bakan memurlar 26 iş- sağlam olarak kurtarıldıklar, rdan altısını zehirli gazin tesiri. üzleri mosmor kesilmiş olduğundan dir. geye kaldırıldıklarını söylemekte. in Şe altında 20 kişi daha bulundu old Yleniyor, Bunların da yakında sağ tadır. kurtarılacakları ümit olunmak Amerikada içki ta- x,,,,, Taftarları ede © (A.A) — İçki yasağı z rları son intihabatın neticelerin Keman kalmışlardır. Bunlar, & 5 elinlade 1S ve meb'usan o mecli- liç 35 azalık kazanmışlardır. Şimdi. tani Li ir bir ekseriyet teşkil etmekte o- Sen bir aza meclis müzakerelerinde ge- i bi kaç seneye nazaran ehemmiyet. Mağ tesir yapabileceklerdir. Bundan Mü, içki yasağı hakkında o mühtelif Hay, ii erde Arayı ammeye vükubu- leyita Tacaatler neticesinde yasak a rları ekseriyet kazanmışlardır. B .angalos hapisanede kalan » 8 (Apo). — Pangalosun akim Kinda rbei hükümet tesebbüsü hak Dün tahkikata devam edilmektedir. Dıl akşam yeniden bazı tevkifat ya BIStıR. Ceneraj Pangalosun tevkif tarafından tasdik edilmiş makledi mizi, Singros hapishanesine (D.x) balonu Balim, 5. ÇEludusiy. — (D. X.) tayya- ley ak Afr.ıkada Bibi böök alöülüki Aferikanın Kara Napoleonu ajansların verdikleri haberler tahak- kuk etmiş ve artık Habeş imparatoru Ras Tafari büyük merasimle tacını giy mişti, Avrupalıları da , dukça alâkadar e İden bu hâdise, bilhassa Afrika için büs bütün mühim addolunmuş ve şüphesiz ta cenupta Zambeziden şimalde Nil vu İdilerine kadar uzanan sahada oturan Afrikalılar renk renk papağanlar, çeşit çeşit maymunlar ve fildişinden yapıl mış bir çok hediyelerle bu merasime gel mişler ve geldikleri zaman Adis Ababa şehri bunları istiap etmediği için civara çadırlar kurmuşlardır. SİYAH NAPOLEON Bu taç giymenin ehemmiyeti vardır. İ Çünkü bu imparator RasTafari (Siyah Napoleon) ismini almıştır. Büyük bir şöl vardır. Bu imparator kimdir? Ras Tafari o muzaffer ve muvaffak siyah hökümdar dır ki beyazları muvaffakıyet sırlarmı öğrenmiş ve bu yüz * nün Afrika bu gün onun muzafferiyetini terennüm et- mekte bulunmuştur. KİMLER *5VETLİ Bu merasimde . İngilterenin -Giluser tr dükası Prens Hanri temsil etmiş ve) habeş hükümde yarım milyon İn- giliz lirasına Y ette murassa W7 Jar ve sair hediyeler götürmüştür. Italya siyah gömir “den mühim bir adamı bu merasimde bulundurdu. Fran sa da bu ise ehem “çet verdi. Türkiye yi bu merasimde Kahire sefirimiz Mu- hittin Paşa temsil itmişti. Bu taç giy- me merasiminde bin bir gece masalla rının bir vakikst halinc geldiğinde süp- e yo YENİ HABE ORDUSU Esasen Afıfkalı ol “ve AMTayın son torh u çen alez biye edilmiş 150,000 kişilik bir orduya maliktir, Halbiki bundan birkaç sene! evvel habeş ordusu mızraklı, oklu, ba- si verlerden mürekkepti. Şimdi ise asri sil4*'-—- ve makineli tü- ekl raücehhezdir. 77<*ta habeş or dusunun vu tayyaroder mürekkep bir hava filosu da vardı Siy.hi pil. Jar: Andre Maye isminde! hir İri rg 1 t'stirmekte. dir. Bu adam Ras arinin hava kuv- susar. resi bu hafta Amerikaya müteveccihen hareket edecektir. Tayyare iptida Am- sterdama, oradan İngilterede Sutamp. tona, oradan Fransada Have limanına ve nihayet Lizbona gidecektir. İ ip. X.) Lizbondan Aser adalarma ihareket edecek, oradan sonra Bahri Mu hiti geçecektir, Tayyare yarı yolda de- İnize inerek bir vapurdan benzin alacak: londan sonra yoluna devam edecektir. i M. Venizelosa iadei ziyaret Atina, 6. Apo). — Hariciye nezareti- ne gelen resmi malümata göre Çekos- Ilovakya hariciye naziri M. Benes, kânu İnuevvel bidayetinde Atinaya gelerek M. Venizelosun ziyaretini iade edecek- tir, 115 kişi yaralandı Bombay, 5. (A.A.) — Kongre liderle İrinden birinin terkifi üzerine halk ta- rafından yapılan nümayiş esnasında po lis ateş açmış ve İl5 kişi yaralanmış- 1, Lc RININ UNLAR STR İ r! Bekleyiniz i Imışlar, bu suretle Ras Tafari muzaffer Habeş ımperatorunun taç giymes. nasıl tes'it olundu Bir müddetten beri gazetecilerin ve Habeş imperatoriçesi İ İvetlerini teşkil etmiş W ,imdi nişanlara garkedilmiş, zengin bi. adam olmuş” tur. ASİLERLE HARBEDERKEN Bir gün siyah Napoleonun ordusu 2 silerle ! “rbederken hükümdarı kurta»; ran ve ona muvaffa.ıyet temin eden bu Andre Maye olmuştur. Bu müsademede| asllerin muvaffak'olmasına ramak kal dığı bir sırada bu fransız tayyareci bir- den bire havada zuhur etmiş ve asilerin üzerinde alçalarak asilerin üzerine, ma kineli tüfekle ateş etmeğe başlamıştır. Milletin O Büyük Mürşidi Tayyareyi ömürlerinde ilk defa gören asiler, bundan fena halde korkup kaç olmuştur, Habeş hava kuvvetinin ikinci kuman danı Julyans isminde bir Amerikalı; zencidir. Bu adam geçen sene Nevyor- ka giderek habeş hükümdarı için bir) tayyare satın dlmıştır Rengârenk elbi-! seler giyen ve iki metreye yakın boyu olan Miralay Julyan her halde taç giy- me gününün sayilr simalarından birisi- ni teşkil etmiştir. SARAYA TANKLA HÜCUM Ras Tafarinin tahta geçmesi öyle pek kolay olmamıştır. Kendisi henüz! prens iken, ihtiyar Habeş kıraliçası ken| disini kıskanmış *€ onun kendisine bir) isulkast yapacağını Zannetmişti. Bunun üzerine RasTafari sarayda bulunurken! muhafızlarını emir verip kendisini tev-| kif ettirmişti. Birkaç dakika sonra Ras Tafari sarayın zihdanında idi. : Yakat zevcesi prenses Menin; bu tev kif hâdisesini haber alinca hemen bir teşkilât yücude getirerek saraya hücu ma karar verdi. Dük Alruzzi Habeşistanı ziyaret eti tiği zaman bir tank hediye etmişti. Prenses bu tank ile sarayın kapısı- na gitti ye Ras Tafariyi istedi. Muha- fızlar vermediler. Bunun üzerine tank sarayın kapısına doğru yürüdü, duvarı yıktı. Muhafızlar korkup kaçtılar ve Tafari kurtarıldı. SEBA MELİKESİNİN SÜLALESİ Siyah Napolyon kendisini Seba Me- likesi Belkısm <ahfadından addeder, Habeş memleketinde mevcut olan bir| akideye göre bu melike en haşmetli, zamanı saltanatında Hazreti Silleymu- nı siyarete gitmişti. Orada onların te. masından bir çocuk dünyaya geldi. )5- İte bu çocuk bugünkü Habeş hükümde: larının birinci ceddidir. Hükümdarın büyük oğlu Prens Ma- İKonnen, ekseri vaktini avda geçirir. Kı- zı Lozanda bir İngiliz mektebinde tahsil görmüştür. HABEŞİSTANDAKİ SERVET Bu taç giyme günü muhteşem bir £i- yafet verilmesi ve Ziyafette her misafi- İrin arkasında, elinde yelpaze tutan bi-)| İrer köle durması mukarrerdir. Bu merâsimde arap ve afrika dansla! İrı yapılması tabiidir. Fakat Ras Tafa-! rinin bu merasim için Paristen sureti imahsusada bir Balet heyeti de getiril. miştir ki baş rakkasesi Paris münekkit- lerinin dünyanın en güzel vücudüne malik olduğunu söyledikleri acem dil-| beri Siya Nakodur. Bundan başka AlL| manya, Rusya ve İtalyadan da meğhur! dansözler gelmiştir. Porfümöri Bugün saat baril, harikası © olan CAZBA Yerlerin fiatları: — >» Bugün « İlk matine 13 tedir. Büyük. Gazinin (işaret (ettiği tasarruf yolunda muvaffak ol- mak için en kolay vasıta TASARRUF KUMBARAlarıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI LT. PİVER Şişli Ahmet Bey sokak No, 56: Tel, Beyoğlu 3044 Etuvai Sinemasında Korın Grıft Mükemmel dramatik filiminde İ Konuşacak ve şarkı söşliyecekti. | ş Gazi Diyor Ki: Bilhassa asri memleketlerde hissolunan cihanşümul bir ikti- sadi buhran vardır. Bu kub- ran tabiatile bizim memleke- timize de temas etmiş ve ağırlığını hissettirmiştir Bu sıkıntı karşısında emsa!- siz tabriballan, dar ve kurak senelerden sonra valanımızın gösterdiği hayatiyetle tahamr mül; ancak Türk milletinin bünyesindeki kudret ve B. M. Mecl'sinin tedbirlerindeki isa- betle izah olunabilir. Seneler- denberi alınan tedbirlere önü- müzdeki sene daha geniş mik- yasta ihtiyaç vardır. Gayet tasarrufkârane bir idare tarzı resmi ve hususi bülün mu&- melâtımıza hâkim olmak lâ- zımdır, -1.11.930 nutuklarından- PODRA-ESANS KOLONYA SUYU LOSYON: Pompeya a Florami "> Vivits E— Fetiş — Revdor 3 ipr ujer Kinin A.Ş., İstanbul Şubesi GLORYA SiNEMASI 14.30 matinesinden itibaren ve gecesi 21.35 te Ik GALA MÜSAMERESİ olarak renk ve ses iti- şimdiye kadar emsali görülmemiş hakiki bir san'et PAUL WHELTEMANın NT KIRALI nam şayanı bayret filmi ile küşat edilecektir. Seans saatleri: Adi günlerde 14.30, 16.30, 18.30 ve 21.35 Cuma Ve Bayram günleri saat 1i ve 13 te ilâve matineleri. Balkon 40, parter S5, hususi 75, numaralı balkon fotüyler 100, parter localar 350/balkon localar 480 Kuraş. Cuma günkü sane İl matinelerinin fiatları tenzilâtlıdır. Balkon 40. portere ümümişetle 55, balkon fotöyleri 75, localar 480 kuruştur YE e > 9 s» Bügün « elek (o Sinemas Sözlü, Şarkılı ve danslı Bir Tango Lütfen mubteşem filmindeki musiki parçaları bedayipetveranın zevklerini ookşamaktadır. lâveten Foks Nevs dünya ha- İl gi İkurşun kadar yumuşak âltın bulu- &arrerdir. Avrupalılar bu taç giyme merasimi» ne ehemmiyet veriyorlar. Ve bunda hak sız da değildirler. Habeşistan madenle- ri çok zengindir. Orada mebzul olarak nur. Sonra Nil sularından istifade mümkündür ve Ras Tafari de memle- İranlı rakkasenin Saba melikesi ile; Süleymanın buluşması mevzuuna müs- tenit bir balleti sahneye koyması mur ketine refah getireceğini vadetmiştir. D.N. vadisleri. 45 matinesindeki Bugün saat 10, fiatlar ten- zilâtlıdır. “VAKIT, e abo- ne olunuz — 5 — VAKIT 7 Teşr'ni sani 1950 ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: