31 Ağustos 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

31 Ağustos 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

üzereyiz am Müaamanle zah a Bu Mei Ee bey vakası m derece heyecanlı Vakanın nakline Hü yamisie ŞAM AŞ KIT İk ein eli iv ZGençlik ve Spor p Sayıfaları San'atkârlâr plâjı : Heybeli sokaklarında pijama ile gezenler eksik değil .. > — sı Pl Yal » ME Sayı : : : 5260 Mai Telefonu; 21370 Çarşamba 31 - Ağstos (8 int ay) » 1932 Tahrir Telefonu: 24379 Sayısı $5 Kuruş Dü h hal al le tesit ra Vyanın birleşerek Türkiye Bu dan bahsediyor. Yy, Baristanda Trakya teşkilâtı Bu mda bir tahrikât ocağı yrkilat Türk - Yunan dost Nk Bay lgaristanı da ilhak ede- ak birliği idealine doğru NE etk ak için çalışıyor. Bul- ey, TI umumiyesini Türkler in lılar ile dost olarak bu ilg Sirefimda diğer Balkan in de toplamağa doğru k yerde bilâkis Yugos - Me b birleşerek Balkanların daklamak maksadını a ve an evvel (VAKIT) ta 1z bir yazı ile Trakya teş- a bu tehlikeli tahrikâtı ü- çi va dikkati celbetmiş- inin naşiri ef- KU Trakya gazetesi (VA- m N Ya neşriyatına ahiren ce- İştir. “Bu cevap güya İdem ite in harekâtındaki hakiki müdafaa ediyor. m ikatte bizim ilk defaki - da ne kadar haklı ol iki 2 Bösteriyor. Bu hususta i e vermek için Trakya > sevabından bir kaç İzer, taya nakledelim. Trak- "i cevabının bir nokta- yle d diyor; teşkilât, Bı ta, 7 Bulgar - Yugos. Nim samimi bir his ile wzek kalamaz. Çünkü bu mi bir Balkan hakikt a *u Ga saban diğer bir cihe- A göze çarpıyor: o Mehmet Asım Sea 2 pe sayıfada) lafer Ve.. ün memleketin 4 €r tarafında t 7 © sene ev- ünlerde zaferi joşkun tezahür- Ya, akya gazetesi Bulgaristan ile | Nma nistan aleyhine harp aça- a #tiyenlerin : mesailerini | d> etti. 30 Ağustos zafer ve tayyare bayramı dün memleketin her ta- rafında olduğu gibi İstanbulda da coşkun sevinçlerle tesit edil di. Daha sabahleyin erkendenlstan- bulun, Beyoğlu, Üsküdar, Kadı- köy veBoğaziçi semtinde oturan i Istanbulda dünkü parlak resmi hire la Tayyare Timsalimiz Geçit Resmi Esnasında halk, evlerini, dükkânlarını bay- raklarla donattıktan sonra Beya- nttaki merasime iştirak için 80- kaklara dökülmüşlerdi, Bu suretle, merasime saat on buçukta başlanacağı halde er- kenden yüzbinlerce kadın, erkek çocuk Beyazıt meydanını kâmi- len doldurmuştu. geçitten /ki sahne — Şükrü Naili Paşa nutuk irad ederken j YA Şehrin diğer târaflarmdâ ise böyük ve küçük bütün müesse- seler dükkânlar bayraklarla do- nanmıştı. Bunlardan maada Be- yoğlunda ve diğer semtlerde de takı zaferler kurulmuştu. Halk, mektepliler. ellerinde (Devamı 5 nci sayfada) VE ——— Halâsımız Istanbulda ve İz- mirde ikişer tay- yareninatkonma merasimi yapıldı Bu yeni tayyare- ler şehrin üstün- de uçuş yaptılar. Yeni tayyarelere /şoforuma nr, savu AN şalın sene zarfında Tayyare cemiyetine yaptığı teber rülerle alınan tayyarelerin ad kon ma merasimi dün memleketimizin muhtelif yerlerinde yapılmıştır. Sene içinde İstanbul halkının verdiği ianelerle satm alman iki tayyareye ad konma merasimi de dün Yeşilköy tayyare meydanm- da davetlilerin ve kesif bir kala - balığın huzurunda yapılmıştır, Saat on altıya doğru davetliler tayyare meydanında toplanmış bu lunuyorlardı. Gelenler arasmda birçok tayyare Zabitlerimiz, şehir meclisi azaları, İstanbul meb'usu Salâh Cimcoz, vali muavini Ali Riza, polis müdürü Fehmi, Halk fırkası İstanbul idare heyeti rel » si Cevdet Kerim, Tayyare cemi » yeti İstanbul şubesi reisi Hasan Fehmi, Beyler ve diğer bir çok zevat bulunuyorlardı. Merasime saat on altıda Kule- li lisesi mızıkası tarafından çalı « nan İstiklâl marşı ile başlandı. Ayakta dinlenilen İstiklâl marşı « nım çalınması bittikten sonra da vetlilerden bir kısım zevat yeni tayyarelerin önüne gelmişler, şe- hir meclisi azasından Esat Bey “Eminönü,, tayyaresinin “Emi « nönü,, ismi yazılı bulunan kısmı * nı örten bayrağı tutan kurdelâyı bir makasla kesmiştir. Müteaki « ben şehir meclisi azasından Meh « met Ali bey “Boğaziçi,, tayyare- sinin at konma merasimini ayni suretle icra etmiştir. Esat Beyin nutku Bundan sonra şehir meclisi a- zasımdan Esat bey Eminönü hal- kı namına şu nutku söylemiştir; “30 Ağustos, 14 milyon kalbin (Devamı 10 ncu sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: