31 Ağustos 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

31 Ağustos 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Dünya güzeli Keriman Halis hanım bugün  şehrimize - vasıl oluyor. Keriman hanım iptida Paristen Danimarkaya  giderek bir...
 Dünkü : senlıizler Zafer bayramı her seneden parlak geçti Öğleden sonra kitap panayırı açıldı; iki tayyareye isim kondu...
 İzmirde yangın Izmir, 30 — Bakırcılarda, Cevahirci zade Sabri ve Şükrü beylere ait kutuluk kereste fabrikasından bu akşam...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? il ketin her tarafında em- Zafer bayramı memle- salsiz tezahüratla tesit Sene 14 — No: 4990 — Fiatı her yerdr: 5 karuş Dün gece her tarafta muzikalar çaldı , halk sabaha kadar neşe içinde vakit geçirdi. — Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 ——— Dünkü şenlikler Zafer bayramı her seneden parlak geçti Öğleden sonra kitap panayırı açıldı; iki tayyareye isim kondu Yukarıda kahraman askerlerimiz meclis reisi, kolordu kumandanı ve valinin önünden geçerken, aşağıda mekteplilerin resmi geçidi Dün 30 ağustos zafer ve tay- yare bayramı şehrimizde O pek büyük tezahürat ile tesit edilmiş- tir. Diyebiliriz ki şimdiye kadar hiçbir sene bu kadar parlak me- rasim yapılmamıştı. Halk gün geçtikçe bu büyük milli bayramın ehemmiyetini daha ziyade idrak ediyor. Dün sabah kolorduda kuman- dan Şükrü Naili paşa tarafından tebrikler kabul edildikten sonra saat 10,5 de kumandan paşa darülfünun meydanına gelmiş ve askeri teftiş ettikten sonra ordu namına en kıdemsiz zabit Kemal Sait bey, zafer gününü tesit eden bir nutuk söylemiştir. Bu nutku müteakip Şükrü Naili paşa da Merin Mai büyük zafer hakkında bir nutuk irat etmiştir. oNutuktan sonra geçit resmine başlanmış ve geçit alayı Beyazıttan başlıyarak Tak- simde nihayet bulmuş ve Taksim abidesi önünde dağılmıştır. Dün Istanbulun her tarafı bay- raklarla odonanmış, gece şehir baştan başa tenvir ve her tarafta fener alayları tertip edilmiş ve havai fişenkler atılmıştır. Halk fırkası merkezlerinde eğlenceler tertip edilmiştir. Şehir bandosu, Taksimde âbide önünde gece geç vakte kadar çalmıştır. Dün saat on altıda Yeşil köy tayyare meydanında hava filomuza iştirak eden iki yeni tayyaremizin isim koma merasimi yapılmıştır. ( Devamı ikinci sahifede ) ÇARŞAMBA — 31 Ağustos 1932 Dünya güzeli Keriman Halis hanım bugün şehrimize vasıl oluyor. Keriman hanım iptida Paristen Danimarkaya giderek bir müddet orada misafir kalmak ve eylülün sonuna doğru avdet etmek niyetinde idi. Fakat birden bire bu niyeti terkederek pazar günü akşamı semplon ekspresile Istanbula mütevecçihen hareket etmiştir. Tren dün Sofyadan gecmiştir. Sofya istasyonunda sefirimiz Tev- fik Kâmil B. refikası hanımefendi, sefaret erkânı ve Sofyada bulunan türklerle Bulgar gazetecileri ken- disini istikbal etmişlerdir. Keriman hanım memleketine avdetinden çok memnun olduğunu ve şimdiye kadar hiç hissetmediği tarzda bir heyecan duyduğunu söylemiştir. Tren dün gece hududumuzdan içeriye girmiş, bu sabah erken Hadımköyüne vasıl olmuştur. Ke- riman hanım burada Istanbuldan giden bir heyet tarafından istik- bal edilmiştir. Heyete Istanbul mebusları na- mına Salâh Cimcoz, Alâeddin Cemil, Ziyaeddin, halk... fırkası, halkevi namına fırka idâre heye- tinden Hüsnü, Obelediğe muavini Hâmit, polis müdüriyeti namına dördüncü şube müdürü Kenan beyler, şehir meclisi na- mına daimi encümen âzasından Nakıye hanım, tertip heyetinden bazı zevat ve gazeteciler dahildi. Keriman hanım istikbal heyetile görüştükten sonra şark demir- yolları idaresi tarafından tahsis edilen salonlu vagona binmiştir. Güzellik kraliçesi bugün iptida Cumhuriyet idarehanesine, oradan belediyeye ve fırkaya gidecek, sonra kendisini güzellik müsaba- kasına girmeğe teşvik ve muvaffa- kıyetini temin eden Abidin Daver beyi evinde ziyaret eyliyecektir. reis Bundan sonra Fındıklıdaki evine gidecektir. Kraliçe İzmire Izmir belediyesi 9 eylülde dün- ya güzeli Keriman Halis hanımı Izmire davet etmişti. Keriman Halis hanım o vakit Danimarkaya gitmeği düşündüğü için 9 eylül gününe kadar İzmire yetişemi- yeceğini bir telgrafla Izmir belediye reisi Behçet Salih beye bildirmişt. Dünya güzeli şimdi memleke- tine erken döndüğü için İzmire ihtimali vardır. Izmirde yangın Izmir, 30 — Bakırcılarda, Ceva- hirci zade Sabri ve Şükrü beylere ait kutuluk kereste fabrikasından bu akşam ateş çıkmıştır. Yangın çabuk büyümüş, fabrika ve civa- rındaki bir kaç dükkân yanmıştır. Yangını söndürmeğe çalışan itfaiye neferlerinden biri yaralanmıştır. Zarar ve ziyan 30 bin lira gitmesi kadardır. — Kitap panayırından maksat, halkın mutalâa zevkini artırmaktır! — Yanlışın var, temaşa zevkini artırmak olaçakl... Günün intibaları: — Dünya güzelini görmekten geliyorum! — Kocanı götürmedin mi? — Ben budala mıyım kız?... Şoför — Amma havai meşrep insanlar, herkesin gözü havadal, Biz her gün yerde takla atarız da başını çevirip bakan olmazl...

Bu sayıdan diğer sayfalar: