27 Eylül 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü sayımızda : Niçin içerler?» Yazan: Osman Cemal Beyaz kadın ticareti Güzel bir hikâye 15 inci Yıl * Sayı : 5287 Idare Telefonu: 24370 — Tü SALI, 27 - Eyliğ Gumus - 1932 Yarınki sayımızda ; Gençlik sayıfası * Xe Mütenevvi, cazip, Meraklı yazılar Sayısı 5 Kuruş rk Dili Birinci Dünkü Kurultayda reisicumhur Hz. Dil kurultayı . Harbi meze dde yi i Nihayet dün haftalardan beri $ 5 açıldı heyecanla beklediğimiz Türk dili kurultayı açıldı. En başta Gazi Hazretleri bulunduğu halde bin beş yüz, bin altı yüz Türk mü. nevveri Dolma bahçenin büyük merasim salonunda toplandı. Hiç şüpbesiz Türkdili mevzuu üzerin- de şimdiye kadar bu büyüklükte bu ehemmiyette bir toplantı hiç bir vakıt olmamıştır. Bunun için- dirki kurultayın riyasetine Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım paşı Kuw- 804,1 Tutap VU. şÜ, C mö babun içindirki Maarif Ve kili Reşit © Galip Beyin dünkü nutku ile kurultay azasına tebliğ ettiği gibi Başvekil İsmet paşa Hazretleride kurultay tarafından verilecek bütün kararları hükümet için tatbik edilecek bir proğram olarak kabul edecektir. Bu iti barla Türk dili kurultayı milli tarihimiz için unutulmaz bir hadisedir. Taribi tetkikler gösteriyorki Türk milleti yer yüzünde en esk bir millettir. Türk medeniyeti en eski bir medeniyettir, Türk dili en eski bir dildir. £ Bunun için diğer milletler medeniyetçe ve dilee Türklerden etmişlerdir. Bu suretle Türklerin medeniyetlerinden ve lisanların- larından istifade ederek milli hüviyetlerini teşkil eden milletler dil sahasında istiklâllerini temin #tmiş oldukları halde Osmanlı İmparatorluğu devrinde Türk mil- tinin diline bu noktai nazardan dikkat edilmemiştir. Türk milletinin eski tarihin- &n kuvvet alan Türk dili ber türlü ilmi ve medeni ihtiyaçları tatmin edebilecek matevi kıy- Met menbalarını haiz iken bu “ihete hiç ehemmiyet verilmiye- tek Türk diliniArapça ve Acemce 8 karıştırmak cereyanı başlamış * bu cereyan her nedense milli Yatımızda son zamanlara ka- F devam etmiştir. Türk dili Arapça ve acemce kelimeler ile karıştırılarak Osmanlıca denilen iğüncü ve karışık bir lisan ha- 41 vücuda getirilmiştir. gl kurtuluştan sonra siyasi, diğ, ve içtimai sabada başla- MZ uyanış inkılâpları arasın- Mehmet Asım (Devamı 2 inci soyıfada) Y, istifade | İ bir gün bunlar kuvveden i file çıkarsa bütün cihan İ kendisini hayretlere dü- o büyük adam yanındaki ğ yaverine dedi ki: — Cevat zihnimin içinde yle şeyler dönüyor ki ü g şürecek hadiseler karşı- / sında kalacaktı : ns SEEESESESERİ Türk dili Tetkik Cemiyetinin ilk kurultayı dün öğleden sonra tam saat ikide Dolmabahçe sara- yının merasim salonunda toplan - mışlir. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Türk dilinde yapacağı büyük in - dn mali SERAY Tat hukukçu ve sair mesleklerden 1000 den fazla müracaat eden ol- muştu, Anadoludan ise binlerce mektup gelmişti. Cemiyeti kuran- lar bütün Türk münevverlerinin iştirak edeceği büyük kurultayda lâzım gelen hazırlıkların hepsini yapmışlardı. Bilhassa merasim sa lonunda bir çok tesisat vardı. Dün Maarif Vekili Kurulfayda dedi ki ; “Kararlarınızın bütün hükümet teşkilâtı tarafından bütün imkân vasıtalarile tatbikine çalışılacağını size resmen arzetmeye Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından memurum.,, Türk dili tetkik cemiyeti reisi Samih Rıfat Bey nulkunu okurken Merasim salonunun bahçeye a çılan kapısından girilince karşı - ya gelen pencerelerin önüne yük- sek bir kürsü kurulmuştu. Mua - yede günlerinde padişahların sa- çaklarını öptürdükleri (o tabtlarm krulduğu bu yerdeki kürsü reis - lik makamına ve söz söylemek is- tiyenlere tahsis edilmişti. Kürsünün sağ tarafı sefirlerle * a, ve hükümet erkânına Iİ Salonu ortalıyan ve iç koridorun salona (kavuştuğu yerde büyük sütunların önünde Gazi Hazretleri için yüksekçe bir yer o hazırlanmıştı. OReislik kür süsünün sol tarafı da O matbuata ayrılmıştı. Salonun bütün sol cep- hesi ve arka tarafı da dinleyici - | lerin oturmasina tahsis edilmişti. Salonun ortasında ise kurultay Kurultayı Kurultay reisi Kâzım Paşa Hz. ve kâtipler # Maarif vekili Reşit Ga- ğ lipBey nutkunda bilhassa dediki: i e Konuştuğumuz, yaz- ji if dığımız dileTürkçe dene- # mez. 17 milyon Anadolu i ürkü içinde yüzde ona varabilecek bir zümrenin anladığı dile Türkçe de- j nemez. yarınım b azalarına mahsus olatak 1000 den fazla koltuk konmuştu. Kurultaydaki bütün müzakere lerin Türkiyenin her tarafından muntazaman dinlenilmesi için de radyo tesisatı yapılmıştı. Bu rad- yolarla dışardaki halk da müzake releri dinlemiştir. Kurultayda hazır bulunmak is tiyen azalardan © İstanbulda ve taşrada bulunanların hepsine da - vetiye gönderilmişti. Kurultayda bulunmak istiyen muallim, ve memurlar mezun ad- dedildiği için o Anadolunun dört bir tarafından yüzlerce münevver şehrimize gelmişlerdi. ! (Devamı 6 ıncı sayıfada) EE Venizelos KATİ EKSERIYETİ kazanamadı Yunan intihabatı evvelki gün başla mıştı. İlk neticeler gelmişür. Bu neticelere köri vaka M Ve nizelos bütün mubaliflerinden fazla rey almıştır. Fakat bu adet kendisinin kahir ve ls «küeriyeti mlmasma müsait değildir. Eğer intihabın son neticeleri de bozünkü neticeleri . değiştiremezse M, Venizelomm mevkii iktidarda kalması güç olacaktır Atina, 26 (Hususi mubabiri- mizdeni — Dün Yunanislanda intihap günü badisesiz geçmiştir. Hatta muhalifler bile, muhafaza edilen sükün ve intizamdan do layı beyanı memnuniyet eylemişs lerdir. Bütün şehirlerde maka- matı askeriye memurisi mülkiye ile beraber, asayişi muhafaza için teşriki mesai etmişlerdir. | Bilhassa atina ve Pirede alınan askeri inzibat tedbirleri çok şid- detli idi, Muhalefet fırkaları reis- lerinden Çaldaris ile Kafandaris, mubafaza edilen sükün ve inti- zamdan dolayı beyanı memnuni- yet eylemişlerdir. Atina şehri dahilinde otomo- biller ile tramvay ve otobüslerin işlemesi menedilmişti. Yalnız mubtelif siyasi fırka- | lara mahdut miktarda otomobil kullanmalarına müsaade edilmiş- ti. Müntehipler şevk ile reylerini atıyorlardı, İntihap edilen meb'us adedi 250 ve ayan azasının mik- tarı da 46 kişi idi. Daha ilk dakikadan itibaren (Devamı ? inci sayfada) Amerika sefirinin memleketimizle Gazi Hz. hakkın- daki hayranlığı Istanbul, 26 (A.A) — Ameri- kanın Ankara sefiri Mister Cbar- les Sherril memleketine gider- ken “Nevşork Herald,, muhabir- lerinden birine aşağıdaki beya- natta bulunmuştur: “Türklerin ticari muvazeneyi tesis etmek için sarfetmiş olduk- ları gayretlerden başka gös- termekte oldukları başlıca faali- yet, hali bazırda asri binalara ait projeler tanziminde görük mektedir. Bu binalarda beton (Lütfen sayıfayı çeviriniz )

Bu sayıdan diğer sayfalar: