26 Aralık 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

26 Aralık 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Uyuşturucu Maddelerin takibi Ankara, 25 (A.A.) — İcra vekilleri heyeti reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin yük sek
 Eyipte bir manitacılık Efganlı bakkala donuk altınlar satmak istiyen haci yahudi ! Dün Eyip'te garip ve meraklı bir...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü Sayımızdâ Yarınki Sayımızda Eğlenceli yazılar ve Sinema sayıfaları 16 ıncı Yıl * Sayı : 5376 Türk - Yunan dost- luğunun kıymetli bir tezahürü | Anadolu Ajansının dünkü gaze- z de Atinadan aldığı şayanı dikkat bir telgraf vardı. Bu tel Brafta hülâsa olarak deniliyor ki: 5 Yunan Başvekili M. Çaldaris Yu- | Man matbuat mümessiİerini davet | “tmiş, bazı Yunan gazetelerinde Von Anadolu muharebelerine dair Yazılar ve hatıralar gördüğünden ederk bünların Türk — Yu- han dostluğu noktasından muva - frk olmadığını söylemiş, © ertesi Bünü bu şekilde hikâyeler ve ha - tıralar neşretmekte olan üç Yunan Bözetesi bu neşriyatlarını kesmeğe karar vermiştir. Eğer bugün Yunan hükümeti- min başmda M. Venizelos ol- Saydı ve bu tarzda bir teşeb- büs onun tarafından vuku bul Sâydı Obunu pek tabii gö- rürdük. Bu mevzu üzerinde ayrıca tevakkuf etmeğe bile lüzum gör - mezdik. Fakat dikkat etmek lâzım dır ki bu teşebbüs Türk — Yunan dostluk binasının değerli yapıcıla- rından biri olan M. Venizelos ta - rafından değil, onun en büyük bir siyasi hasmı olan M. Çaldaris ta- rafından geliyor. Onun içindir ki bu teşebbüsün kıymet ve mânası hir kat daha ehemmiyet alıyor. Başvekil İsmet Paşa Türk—Yu- Nan dostluğunu teyit etmek mak- sadile Atinayı ziyaret ettiği zaman bizzat M. Venizelos ile beraber si Yasi fırka reisleri bu (o dostluğun Yunanistan için bir fırka meselesi olmadığını, milli bir siyaset oldu- ğunu, bütün fırkaların ayni gaye üzerinde müşterek bulunduğunu fırsat düştükçe söylemişlerdi. Ovakit bu sözlerin samimiyetin- de kat'iyyen şüphe etmedik. Şüp- he etmediğimizi de 6 sözleri gene bu sütunlarda neşrederken açıkça ifade etmiştik. , Fakat şunu da itiraf edelim ki bir gün M. Çaldarisin iş başına ge Şipte muhterem dostumuz M.Veni zelos ile âdeta rekabet edercesine Türk — Yunan dostluğunda fili sadakat eseri göstereceğini düşü - nememiştik. İşte sırf bu itibarla dırki M. Çaldarisin Yunan matbuat mü- messillerine söylediği sözler bizi hakikaten mütehassis etmiştir. M. Çaldarisin sözlerini işittikten son- va ve bilhassa Yunan gazetecileri Üzerinde yaptığı iyi tesirleri 8ördükten sonra bize artık Türk — Yunan dostluğunun istikbalin. | de en küçük bir endişe noktası! dığı kanaati gelmiştir. Mehmet Asım ( Devamı 2 inci sayıfada) Tahrir Telefonu: 24379 Gazetemiz Bugün sayıfa Dağlara çekilen bir papazın aşkı halinde verdiğimiz bugün “son kısmını takdim ediyoruz. Bu güzelre manın bundan evelki forma bu amıyan karilerimiz istedikleri nüshaları matbaa mızdan te''arik edebilirler VAKIT Forma romanın 2rADA Yılsaşında pek zengin, eğ: enceli, faydalı mündericatla dou zengin bir nüsha neşre decek; bekleyiniz. Japon siyasisi M. Maisuka ge'di M. Mastsuka kârşılayanlâr arasında Japonyanın Milletler Cemiye - ti nezdindeki (o murahhası M. Matsuka dün sabah O semplon eksperesi ile şehrimize gelmiştir. İstasyonda Hariciye vekâleti namına muhtelit mübadele komis yonu âzasından Esat Beyle İstan bul vilâyeti erkânı ve Japon mas- lahatgüzarı ile Japon sefaretine mensup memurlar tarafından kar şılanmıştır. M. Matsuka doğruca Perapa - lasa giderek kendisine tahsis edi- len daireye inmiştir. | Mumaileyh Yılbaşı tatilinden istifade ede- rek memleketimize gelmiştir. İki gün kadar İstanbulda kalacaktır. M. Matsuka'nin Ankaraya git- mesi ihtimali kuvvetlidir. | haline gelinciye kadar yanmıştır. Pazartesi, 26 - Kânunuevvel o? ini ay, * 1932 Vekiller Gazinin reisi MANEN EU Kene 48089898 ENABA AA AAAAANEUNAEBAAAAAENENEA SEAN Kaes0n Ankara, 25 (A.A.) — İcra ve-

killeri heyeti reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin yük İ sek reisliğinde toplandı. Uyuşturucu maddelerin takibi vaziyetini ve buna ilişikli olan srhhi, iktisadi ve zirai meseleleri tetkik eyledi. Gerek umum insanlık için, ge- rek milletin yüksek menfaatleri için bu hususta şimdiye kadar ta- kip olunan siyasetin bütün icapla rını etraflı ve daimi bir proğram halinde tayin ve tanzim etmeğe | karar verdi. Mesele evvelâ C. H. Fırkasında bütün teferrüatı ile müzakere olu nacak ve neticeleri büyük millet meclisinin takdir ve tasvibine ar- zedilecektir. Fırkada müzakereye konacak proğram maddeleri şunlardır: 1 — 1932 La Haye, 1925 Ce- nevre, 1931 Cenevre beynelmilel (Devamı 2 inci sayıtada ) Otomobil yandı Tramvay yoldan çıktı Dün sabah Tophanede bir otomobilin yan masle ve bir tramvayın yoldan çikmasile netivelenen bir kaza olmuştur; Şoför İsmanin idaresindeki 2093 mumarolu otomelil dün sabah Beşiktaştan Eminönü. ne boş alarak gelirken Tophanede Kolordu binası önünde iki trimvay arasından geğ bek istemiş, #ıkışmıştır. Tramvaylardan biri Bebekten gelen 219 numarolu birinci mevki arabadır. Diğeri de 233 nümerolu arabadır. Arabalardan biri Topharedeki tevalkuf mahallinde durmak” tadır, Diğöri isa Eminönü cihetindeki tevak kuf yerinden kalkmış, teriemektedir.. Şe- för Ismali tahmininde yanıtdığı için iki arâ- banm srusından otorobilini geçiremamiştir. Otomobil iki araba arasmda sıkışınca ben- Kazadan sonra .. sin deposu ipfilâk etmiş, otomobil yanmaya başlamıştır. Bunu gören tramvay yolcuları büyük hir korku içinde kendilerini tram» vaylardan yerlere atarak kaçmışlurdır. Şo- tör İsmnll otomobildeki yerinden hall su Polis yaral olarak kendisini dışarıya İrrinte İ miş, bu canada aiovlerden elbisesi de yan - mıştır. Alevler 293 numarolu tramvay ara- basınz da sirayet etmiş. bu arada itfaiye yelişerek tramvay arabam: Ooyanmaktan kurtarmıştır. İtfaiye otomobili tamamen yanmaktan kurtaramamış, otomobil külçe Yoldan çikan diğer tramvay &rabasr biraz sonra yo” ia konulmuş, otorzotilin hurdaları kenara çe kitmiz, tramvaylar işlemeğe başlamıştır. $o föy tedavi altına alınmıştır. Kaza hakkımda adliye tahkikata başlamıştır. iğin (Uyuşturucu, | Maddelerin takibi © Tdare Telefonu: 24370 ADIN SAYIFASI Sayısı 5 Kuru: de toplandı sesasasanasasssr se BasEEEEEE EEE Eer Eeee erme Bas mamamen Antep Kadınları On bir yıl evel memleketlerini düşman- dan nasıl kurtarmışlardı ? Halkevinde yapılan merasim Dün Istanbul Halkevinde toplanan Antepiiler Dün Gazi Antebin kurtuluş gününün on birinci yıl dönümü idi. Bu münasebetle şehrimizdeki Antepliler Halkevinde topla- narak tezahüratta bulunmuşlardır. Bu husustaki tafsilât 4 üncü sayıfamızdadır. Eyipte bir manitacılık Efganlı bakkala donuk altınlar satmak istiyen haci yahudi ! Dün Eyip'te garip ve merakk bir manitacılık hâdisesi meydana çıkarılmıştır. lâm falan varmı ya?.. Yoksa Müf ti Efendiyi mi arıyorsunuz? Ötekiler hiç cevap vermeden Aldığımız malümata göre bu | biribirlerine bakışıyorlar. manitacılık vak'ası şöyle olmuş - tur Evvellisi gün, Eyipte eski yeni caddesinde bakkal Efganlı Hacı Hasan Efendinin dükkânma pej- mürde kıyafetli iki kişi geliyor. Safiyetlerini ihsas etmek istedik- leri anlaşılan bir eda ile: — Biz Şeyhülislâmı arıyoruz, ne rede bulabiliriz? Diye soruyorlar.. Efganlı bak- kal, dükkânın tenha bulunduğu bir sıraya rastladığı için bu garip adamlarla alâkadar oluyor. Güle rek: — Yahu, diyor, şimdi Şeyhülis- — Şeyhülislâmı ne yapacaksı « nız? — Derdimiz var, danışacağız" Bakkal hayretle dertlerinin ze olduğunu öğrenmek istiyor. İki arkadaş anlatıyorlar; — Biz Edirnekapıda amelelik ediyoruz. Dün orada toprak' ka- zarken bazı şeyler bulduk. Sattı- ğımız takdirde bize bir günah ge- lir mi, gelmez mi öğrenmek istiyo ruz. — Nedir o bulduğunuz şeyler? Meçhul ziyaretçiler evvelâ bi - ribirlerine Obakınıyorlar. Sonra (Lütfen sayıfayı çeviriniz) — Hayatımın pe tatlı günü müebbet küreğe mahküm olduğum gündür. — Ama ettin, neden ? — Ben asılaçağım sandım da ondan -

Aynı gün çıkan diğer gazeteler