2 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

2 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Adanada (3 Fırka kongresi ieple çe (A.A riyet a Gn Eh Sn kongresi bugün saat onda hal Iket salonunda toplanarak — elen içe encümiği hesap n 93. €enesi vari: m ve sarfiyatı 29564 lira 70 kuru: mi erinden gelen mektupları da okunarak icap eden an ya: Sk kararlaştırılmıştır. Dilek encümeni bel yemiz tarafından, yarm akşam da fırkamız tarafından kongre azala- rına iki ziyafet verilecektir. Adana, 1 (A.A.) Havalar serin ve rütubetli gitmektedir . sabah saat 8 de dağlar kısmı-| yı rla; coşturmuş seller bes pm ve bu! yüzden İstanbul i bir buçuk saat teahhürle Die Si ei tir, Bele: iyemizin 931 senesinde! amur rma | zi atnameni in tat - örülen lüzum ü zerine o sene geriye bırakılmış- tr. ilen aa müddet bitmiş olduğundan) yarın vi an itibaren t okuz yüz liraya getiriliyordu. Fakat şimdi şeh - rimizde bir Türk usta bunları mü| kemmel bir surette yapmakta ve| motörü ile birlikte dört yüz liraya Minletmektedi ir, ün fırıncılar bu ustaya si - pariş vermişlerdir. Bu suretle ha - rice vermek zaruretinde buluna - ehi bir san'atin doğuş ve yüzde 32,15 gibi mühim rdır. halli bir aile fı 7 lira 78 senesinde de üşmüştür. 929 dan 933 e kadar gıda mad be delerinde tenezül nisbeti yüzde 43,89, yakma w ve temizleme > ma ad- delerinde yüzde “20,09, düeideliriai de yüzde e g” dir, Cenubi Amerika harbi Lapaz, 1 (A.A.) — Har rbiye na- zırı 15 temmuzdan itibaren 1916 ya kadar beri kl seferber. liğini emretmişi İzmir— Killa Bata zmir, İ (A.A.) — Kasaba ve temdidi demiryolları tadini ak mak üzere Ankaradan gelen he - 8 yet vazifesine başlamıştır, 4 HAZİRAN 1944 b Silahsızlanma ig kurtuluyor mu? Mlleaz ek bilâmüddet : tehiri ihti- | malleri bertaraf edilmiş lilmiş bulunuyor Cenevre, mi (A.A.) — M: Bar- günü MüRramağ ar- a Musa hariciye nazırları — ai esna: sında görüşeceklerdi e e yeli Tevfik Sir b kabul yi dünkü ei M. Simon un mevzuu bahseti tiği bi- taraf in mümessilleri yarı resmi bir toplantı e aliş eransın iflâsı ve hattâ bi- müddet tehiri ihtimalleri berta - Bai te ei olduğunu bildirmiş- Ve n M, Hendersonun kon faransı k bayünkü safhasında em- - | göstermiş ö ölmal izzat kendisinin en iyi uğunu ilâve eylemiştir. de bi: bulmuş oldu; Umumi komisyon cumartesi gü- gü ğa Lehistan murahha- sr eck, İs; rr murahhası M. Madi a, İsv e lm giliz inde hasıl kn 2 ıklığı arttır - sinde Hükümetin hattı hareke - tini tayin etmeye imkân R ncak bu nutuklar nüfuzlu maha- filde muhtelif aksülâmel hasıl et- miştir. Her şeyden evvel şurasını i sına ini emekli ki bu vel tar M. Bart- unun tenkitlerinden çıkan sre i ere ktedir. tai * münasebatındaki samimiyeti hattâ zahiren olsun ihlâl edecel derecede ileriye rn ie gel eldiği düşüncesidir. L P gilti ni hizmet eden derin bir haki - kat olarak kalmaktadır. ingilizlerin istedikleri bir çokları sızlanma işlerinin tsiyesni Ekseriyet azasını istemekle beraber nat mahafil bir istil imzasını arzu el İmikte, devam edi- di yor — Askeri hava kuvvetlerinin si — Kimya ve mikrop harbinin men'i, 3 — Silâhların mürakabesi, 4 — Müt re daireler usulü ile ni bir zahiren olsun gizlemek etli e hattâ Fransa İngilizler saki > yeğ - fak olabileceğin. ü- mit ediyorlar 8 selesi di olsa her hangi bir formülü m. nuniyetle kabul lszaeeir 0 Yeterki Har aleyhindeki gay- retin tamamiyle boşa çıkmadığını isbat eden bernelmiei bir ittifak > tahakkuk et mailler did müdafaa A, masını teklif etmektedir. ord, hükümetten döminyon - k hi 81 arzu edilip edilmiyeceğini | sora - caktır. - Sofyada yüzlerce kişi if edil çoğu egim tahkik edildik- ten sonra bırakılacaktır. Bir sinema artisti öldü olivut, 1 (A.A.) — Sinema görülerinden meş e ra rafindan asında ölü pe k bul — gres uyur ken kalp sektesinden öldüğü bik- diriliyor, Tazı Torul yasak! larını isimlerinin neşrini men'eden ka - nun lâyihasını kabul etmiştir. Fransa Hariciye Nazırı ee gidiyor $, (Hususi) — Gazete la mi göre Fransız bi - riciye nazırı M. Bartu haziranın ilk on beşi zarfında buraya gele « cektir. Yunan hariciye nazırı M. Maksimos ta gene o günlerde Bükreşe geleceği söylenmektedir. konferansı Romanyada Miktat rlük! . . Mus lini Sofya dar- bölük inkar mını Bük- R t çıkaracak? Son vi gelen Fransız ga- zeteleri yle telâş içindedir. Bu- nun sebebi Romanyada İta iktatörlük salâhiyetile yeni bir > getirmek teşehbünleri) lamış olmasıdır. Onun için > may Mareşal Averesko har: eti Bulgaristanda Bul gi goslav itilâfını istihdaf eden ihtilâle . arşı İtalyanın. e EE elâkki olunı azetesi son diye or ki: Sovyetler ile “ anlaşma plânında uğundan dolayı o emeli i wletler nie. hine “ te af bir ittifak haline geti affetmi mu a ihti Bulgaristam Yugoslavya tara ba ve Fransız diğe e doğru çe! mek suretile İtalyanlar Hilletle dirmiştir., bile durmuş telâkki olunabilir. Harbiye nazırı istifa Bükreş, 1 (A.A. Hai kiye) nazırı ceneral Nica istifa etmiş ve Yağmur v ve sel zararlar yaptı ak, 1 (A.A.) — ün Uşak| ve havalisine şiddetle yağan dolu | bağ kulübelerini yık- mış V ı köklerinden deyi» rerek sürüklemiş tir, hrin ortasınd. gi” pi edilen ümet tara fından hudut haricine çıkarılmış-! tır. Hükümet muhabirin Alman-| yanın muslihane hisleri hakkında Mi e haberler göndermek yle misafirperverliği suüisti « ij eki ileri sürmektedir, tine girecek 4 Son haberlere m Cemiyetine girmesi bil kandaki teşebbüsler hakkınd bu gere üsün ehemmiyetini in İzvestiya Al ei ve Belirle bu üzerine tenkit suretinde bulan neşriyata cevap v Sovyet Rusya için Akvam! miyetine girmek usunda b bir mâni bulunmadığını gö: iştir. ş ab Rua « miyetine girmesinde tehlike savvur edenler var mıdır?. Gİ soranlar e Her halde # n hiç bir tehlike yok.,, ilâve etmiştir. irmik ald fark tesis edilmemiş İrdağ unu İ lemişti tir, çiğ. Sem penye medi a <a : beri a ta ik a y hataya kurban gittiklerini dir, maline, dair iL tekrar mıştır. “Ne yus kronikl,, gâ7' son bahar için bir kabine nin artık muhakkak olduğunu diriyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: