2 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

2 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vvetleri son ettil i pa hava azını her bin tayyare | Vyetler bir taarruzu karşılayabilmek| için askeri demiryollar yaptırıyorlar ayyare teşkilâtı siri bir ri aktetmişlerdir. Bu mların Simosideu - içtima - yeni tayyarenin leb i ei lerde lmabilcei bi - dan sönra Japo İ daki askeri ear mektebiyle Ha madsu daki tay: mek - | tebi t dile işti İçtimada İ harbiye nazırı Hayaşi ile isle nezareti hava şubesi neral Sugiğaşmasr da hazı l müdürü ce - zi Bu tet- Ga i e aralı yüksek ku- Fakat nların harp meydanını kuş Man tetkik etmek için o tay - timaa büyük bir ehemmiyet ME lunmaktadır. MANÇUKUO: Motörleştirilmiş Çekoslovak toplarından bir grup h çam ri kıt, A emi b ai ecek ei 1. e ecek ir. b İngiliz ve apar rargâhında bir yangın zuhur et miş ve bütün tayyare bliğirler ile diğer tesisat yanmıştır. Yanan il tayyarelerin adedi mize vd İtisi autogir, tiya - Ni —ie alina 50 Birim in etmişti AK $ ŞARK: enler uzak gi bir ta - yeni askeri iryolları in - Böina msm ürik, Bunların en Mühimmi hi da olan Man - rinin garp hü. di du: İ in Siretenske giden kupa © la olacaktır. Harp halinde bu tir, takviye kuvvetleri, levazım şünci hattır. zi e ni mühim kısma bitmiştir. gn depölai rdan çıkmıştır. Ma daki hleti ruhiye o kadar gergin - Bir duvarı delip geçecek kadar : Fransa hükümeti askerliğini yapanlardan gönüllü alacak Fransanın bir buçuk senelik asker- lik usulüne dönmesi ihtimali var ararına göre henüz yirmi keli ikmal "tmedikleri h halde o ti irsi ağ olan - ltr ve on sekiz ay hizmet etmek üzere Gey mele 8 Bu gönül” lü lüler kuvvetli olan bir İngiliz tankı dir ki yeni devlete muhalif olan kimselerin amele kıyafetine gire -| rek tayyare rip ei - 2 kendileri intihap e - deceki sid nazırının verdi- ği bu karar ilk nazarda işsizliğe I 1 ibi görünmektedi i li yarıyacaktır. miryolunun inşasında asker- let! başka mahpuslara mahsus ka | "tâhlardan celbedilen binlerce ar Sini de salşmlmakidr. he rhat da Mançurinin udu: ora inşa edilmekte - kutlu i mer ile karşı kar - hat harp im > 1 l N tevkife yarıyacaktır. Jap. ileri hareket : için li tak kab a mendiferini iesihayekâe meyi fak oldukları iddia edilmektedir. Karargâh mahalli Japon ve Man- çuri askeri tarafından abluka e - dilmiştir. Çü d Müd Yeni hat Halka . - Bu demiryolu pore | e e, Mo nehrini ta- *decektir. Sovyetler sl demiryolu - m a ile Borzia arasmdaki ni Çifte hatta kalbetmektedir e iş gibi bir şeydir. Ye Matna de bütün tayyare ala ve sair ni sıkan #ayyarorilile dali . HN Grodekoveye kadar uzamak -| tula mele di bir il yla tâbi tu- caktır. Japon matbuatı yangm zayiatınm otuz milyon Yene baliğ olduğunu yazmaktadır. YA: Romanya bütçesini muvazene - eti bütçesi müteessir olmıyacaktır. esi; Ki e e tasar - ruf ilâh ve cep - hane tedarik ende | | , Düşmandan gizlenmek için kullarılan sun'i sis, Çünkü askeri hizmetlerini ikmal eden efrat ekseriya askerlikten solea, iğis kelle diğ döle şikâyet etmektedirler. Fakat sanın askeri teslihatnı tetkik | e“ denler bu kararın vd ordusu- nu takviyeye hizmet etmek için a-| in istediklerini ileri sürmektedirler.| Çünkü Fransadaki işsizlik, yeni ii poe almak ihtiyacını duyu « ik kadar fazla değildir. İşsiz Frans amelesi Fransanın harp edir. Bir de dahilinde yaşıyan bir çok ecnebi ameleyi çıkarmak suretiyle kendi p lr e ee e kanuni ; Tik süddetinden az. la hizmet eden Afrikalı eliz hariç ye üzere - Jandarma ve hil old hal e sile bin kişidir. miktara, 70 a e salli Arial as- Ordu hizmetinde çalışan 100.000 kadar ur da hesaba katılacak olursa muvazzaf ordüdan idari, seferberlik ve sair işler için tek bir asker bile cephe gerisine alınma- sına ihtiyaç hâsıl olmıyacaktır. sivil memi Trenleri tayyarelere karşı muhafaza.. li, askeri teknik mec - muasında mülâzimi evvel Sobçins | ki demiryolu katarlarının, askeri nakliyat i ye bilhassa mevzuu ba- atarlarının mp lere karşı br azası meselesiy meşgul olmaktadır. Makale Da bu meselenin muvaffakıyetle hal- ektedir. Bu yol- lardan birisi vagonlardaki frenci li için iki'yol görmi u yapmıya görmemek - İ bunu lüzi tedir. Halbuki iki “yle bir tedbire müracaat edebileceğini da ha geçenlerde yeniden 50000 Leh amelesini Fransadan tardetmek suretiyle ispat eylemişti. Onun için Fransız ordusuna as vetlerini arttırmak maksadına mü tenittir. Fransızların sulh ordu . Kızılordu süvarilerinden onların rinden ve kapılarının d. dahilinde bulunmasından ibaret - tir. Bu çare ucuzluğundan dolayı er nekadar musip görünmekte ise de, upon mii büyük müşkül lât Çünkü Leh de- miryollarında ge ie oto matik bir hale kiliğiden vagonlardaki bs kuleleri vaş yavaş kaldırılmaktadıt , Lei n devlet demiryolları tarafın - dan Londrada aktedilen 132 mil - yon Zlotilik istikraz münhasıran frenlerin otomatik bir şekle sokul lenden ma- mul olması lâzımgelen bu tesisatın sir 140 kiloyu geçmiyecek - r. Makale sahibi bu ikinci çare- E frenci kulelerinin tadilinden vr pratik olacağını m a - a! r. Sulh zamanında bütün | m bu madeni avalağik ih ât (Lütfen sayıfayı çeviriniz) bir grup talimdes sn gym mağ mayi a

Bu sayıdan diğer sayfalar: