3 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

3 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gp Gazi Terbiye Enstitüsünde bakalorya|yugosla imtihanları başladi Ankara, 2 (Hususi) — Gazi taitğiknlnr baliğ, beşinci günü ge ve coğrafya, 14 üncü günü fizik imtihanları yapılacaktır. terbiye (o enstitüsünde bakalorya Hazira nın üçüncü günü (yabnacı diller, yedinci gün ü tabii ilimler, 11 inci | günü tarih ilimler ve 16 ıncı günü de edebiyat Nafıa sekilei; münakalât umum Ankara, 2 Hus(usi) — Nafıa yini mevzuu bahsolan vaki olan hususi davet üzerine tasdike iktiran sabık dem iryollar umum müdürü müdürü Vekâleti münakalât reisliğine ta - Rifat Bey Ankaraya “a ve tayini âli 'z yeni va zifesine başlıy: i bir faaliyet yekülaltabeni Vekil A» li Bey bugün meclis içtimamda bu lunduktan sonra vekâlete giderek uzun müddet meşgul olmuştur. Hâkimler baremi hakkındaki kanun 2 (Husu e devam İmeri maddeleri k abul kari miştir. adliye üzeri nde projesi encümeni hâkimler baremi kanun larını tmiştir. e e heyeti sistemine ben - tarafından kabul edilmi, 4 Encümen bu haf- “ismet Miz Enstitüsünde seti , 2 (Husi — İsmet sergisi ver PM sonra Er vaffakıyetli eserler teşhir edilec Tarımdaki tertibat-müessese talebel aşa kız senelik — sene ie fekal mu > ektir. kısım - muhtelii eri enden yerme Salih Paşanın yeni vazifesi Ankara, 2 (Hususi) — Erzurum tara Diğ İiğağı kolordu ku Pa bir”mi tirahat doktorlar a ndan vers gösteri da kolordu kumandanı (bulunan mandanlığına nakledildiği haber etmek ür la gi idecek ve lirse ameliyat edilecektir. İIzmir.Kasabaşimendiferi Saraçoğlu Şükrü Beyin B. M. meclisinde verdiği izahat eri AA) — Perşembe ik: İs Meclisinde İzmir iü Memleket menafiine (uygun ve pren$ibimize de tevafuk eder bizeskilde olar zl ması mukavelesinin tasdiki mü - nasebetiyle bu müzakeratı idare “den © Adliye ili oğlu Şükrü Beyin vaki o rediyoruz: “Bu mı len: zel ciheti B. M. Me isinin & tabi iş olduğu bir prensibin, Türki- vletleştirilmesi prensi di iktidarınca bu en velenaı dahilinde müsbet bir cevap ali va Bundan sonra kir hak - kında izahat — elin Şük Bey demi ve Faiz aynidir. Ancak ehemmi - yetli bir fark vardır ki o da hâ- miller ikinci bir para ilebirdefaya smahona olmak ane tediye tel» we bes ag halde eteğe frangından nin büyük meclis tarafından ka- bulünü Obendenizde rica e- iyorum.,, Bu Banbati müteakip İzmir meb- Kâmil kli İğ AN Pİ ALİ A Ha i e — m m iü AR e M. Goering'in Damga m ve my seyahati Berlin, 2 (A.A:) — Havı arı M. Göerinğ Macan veli. Ankar: Damga ya - Balkanlarda yapfiği £ hakkında Völkischen Beğ — hn gazetesine verdiği mülâ- katta bu seyahatının siyasi hiç bir mânası olmadığını kaydet sonra Belek yeni Almanya ya karşı derin bir mey gör - son si Yapılan son tadilât ne t ne mahiyettedi duğunu hab. Alâ ila tenvir için esaslı! ttikten | Yiğen akil li ve yali isim, e ve mahalli! ikamı üb dı har olduğunu Atinada dazı harsi ve iktisadi meseleleri ettiğini ve Peştede ise naibi salta- mat ile başvekilin M. Hitler ve ye- Almanyaya olan muhabbetle * si dolayı m mütehas- sis kaldığını la iş ve iki mem leket ve müm hapteki arkadaşlık. Sikilin baki bulunduğunu müşahade ' ettiğini ilâve etmiştir. Yunan başvekili M. Maksimosu tebrik ediyor Atina, 3 (Hususi) — Yunan hariciye nazırı M. Maksimos baş- vekile çektiği bir telgrafnamede Bal riciye nazırlariyle mi > kâlemelerini bitisdiği ve iPazar -| , Moskova, 2 (A. mer M. Lit | ti i üteveccihen| V” inofun Cenevre nutkunu mevzu- hareket çe. bildirmiştir. M Kr ama ünü burada luke grek, M. Mas Geliri bir telgraf. i şadrba- ler ve Slerkalar > reriiğlek | af idi. Elini slieliğiken tak- edi ,bir kuruş, © isim, sıfat mahalli yere bek karlar la damga resmini ifa etmi adresler : Mizan ve ye baş! ka glreee rak ticarethane, yazıhane ve dero gibi mahallerin kapılarına asılan | M. Litvinof'un nutku nutuk hakkınd ne diyor ? İzvestia gazetesi u bahseden İzvestia gazetesi diyor ki; üflis konferanstan kendi oi sitelerini #apmuiyle; e inen bü- “sinden dolayi bii yeğin et miştir. < o yük devle! dai murahhas da Ki” vi SM DA, lal arasın- g0 samzom İİ 2 (AA) nunda rape tadilâttan dola -| yı bazı leş tereddüt cep ol-| halar, aldık. kanunu veya camlarına yazılan ve mahalli ikameti mübeyi A) bir metre m 1sI yea ii aşağı Olü n beş ku a e B) sından iile Vi iü di a üğüni yet ve kaza sibricekiarieiğ rluğuna mürâti yük ma'memur! Teli şt, ke ii ii med ihielan damga resmindel da beş kat ceza alınacaktı nan diğer ey me Nihayet tehdide mar lere ve bütün milletlere hitağ M. Lit vinofun yutku,, şu K Nafıa illede Kyinler” Ankara,, 1 'eni teş- kilât yen eek li im Ve- kâleti merkez kadrosu tesbit edil- miş ve o mini reisliğine ai - fik, baş müdi re Şükrü, min, Raşit, in Eti limanlar inşaat reisliğine (Razi, münakalât reisliğine Rifat, şose, bi — binalar ralli — Feh in ve ni,, Zat işleri ve sicil leme 5 ne iŞ e mer işine ” sn Te. etmiş ve ondan sonra (Balıkesir meb'usu Vasfi Beyin bu münase - betle başvekil İsmet Paşa Heri leriyle Ali ve Saracoğlu Şükrü Beyefendilere ek meclisi takdir ve teşekkürlerinin ram mutazammın karar verilmesini takriri uştur. Takrir kabul ol bunu ip Nafra vekili Ali ve ad- liye vekili Saracoğlu Şükrü Bey - ler kürsüye gelerek et - mişlerdir. yekâni| M. Venizelos Fransaya istirahata gidiyor Atina, 2 (Hususi) — M. Veni - 'zelos bugün refikasiyle m Marslyaya hareket edecek dan berayı tedavi Banyol kaplı arına gidecektir. M. Venize - — gaybubeti üç ay sürecektir. evve! 2; lunmakta sim ir bu cihetten in bir mara daha ea addedilebilir. açık te ali bulunan yegâne murahhas olmuştur, M. irmak milletler ce ESME tutulmı; kâğıt üzerinde bali umumi mi sakların tarihini peki iyi bilgiği i dönbili aitlerin ve çil beyanatta Maraş istiy: mezdi. , Esasen iigilten iye li Telgraph gazetesi daha geçen- lerde şöyle yazıyordu. ii eli e tar İn- giltere hükümeti, neyin bir harp Kiri ve gi > sie e ta- Asım iğ o Yozgat ,Bursa, A - aeli, Antalya, Bilecik, ağ nz Ankara, Niğde, Samsun, Mardi, ya, Edirne, ea sai ei başmül ie ad edilen . zevatın aile ali ELİN iktıran eyle - B.M. M. Medlisi müzakereleri ya 2 (A.A.) — Büyük mil let meclisi bugün saat on dörtü reis vekdli Rafet Beyin reisliği ak tmda İstanbı bul intihap mazbatası tasdik ve mu - maileyhi tahlifi icra Men kefnlet eğ bazı i ili t meni fırka reis ari hakkında al si bu-| tırma ve le ve ihaleye, köy lunacaktır. kanununun bazı maddeleriyle taş inde ilik » Delin alar b ee etmek sm üdü ile ken- bağlamamıştı Böyle, dini teknik ie taarruz ile | harp hareketi arasında fark göze- ten bir hili metin harp halinde aahhüt altına girmiyeceği Bul yaklaşmakta olduğunu görerek m' m ela ie için kat'i ve sadi eN taahhüt- ler in girmek arzusunda bulu- mar Lİ i 13 üncü mâddesinin değiştirilmesine dair kaun lâyihalariyle İstanbul vilâ - olunacak Ir, Meclis pazartesi günü saat on! beşte toplanacaktır, a a a çıkar yoldur 1 Ru ma mukabil harp tehlikesinin diyo , | zamankinden kuvvetlidir. * Harp tehlikesi önüne a N bir a olarâk mi der yoksa bu tehlikeye Esti ted ve h konferansı tesi kındaki Ze t teklifi ob harp likesine karşı mücadele etm tiyenler ara: ani teşkilât getirmekti M. Lit vk nutkundan Fransız ve İngiliz hariciye n37' rı arasında başlıyan düello bu mi der. Hususile Jaf e ya silâhsızlani kle reikayier ve şik Amerika hükümetleri © de harp tehlikesi takdirinde hiç bir taahhüde girişi şmek arz? da değildir. bir vesikadır ve SovY' life aittir, nl ve Zvezdo 7 le yazı cihanı”. in ikin eyi her Günkü basi — enik led paylaşılma: bir emperyalist harbi

Bu sayıdan diğer sayfalar: