3 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

3 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—VAKIT 3 HAZİRAN 1 1934 Türki Yahu- dilik meselesi DAF (Başmakaleden devam) ğa karşı mevcut olan gizli nefret kendisini açığı Onlar da, bozuk da her yerde a. Ben hakiki Meclisten yeni çıkan kammlar Türkten, e yorum. tamamen vilâyete ve maliye Bence İRİ 0000 Yahudinin| rakipliğine gelmiş, (tatbikatına çok şüpheli temsil işi ile uğraşa aşlanmıştır. Yalnız talimatna - cağımıza ayni lerde yeni di -İ meler ge'memiştir. Bütün vergiler ğan Türkü de: yi . m rr DE saat zarfında be - yaz. Bismark bütün m nam mek me nk k vaskızii âk k iğ Meğiaimiyüir. Ne vi a söz. sinci mi ami fabrika pi şimdi birer misli zamo - lunmuştur. isa â resmi > delay Din vela başka m. ee üzerine u-) üzerinden bin Kürtüğtü 10 paradan 20 kab yapi ılan tabe-| Paraya çıkarılmıştır. Ta bir metre mürabbamın ya. | <onumun 32 inci maddesi mucibir. ce damğa resminden muaf olan, imza rıst ve bundan daha aşağr olanlar. | Çe mühürler hakkında şahadet ve tas dan 20 kuruş, bir metre mürabba -| diki havi şarhlara hancr ve ötelci ta. ii pen olanlardan ise 150| rafından sy milan ihbarname - kuruş damga resmi almıyordu. Bu| er, post ve bunlara - Yeni kanunların Gatbiltatiırz başlandı Tabelâ resmi sekiz değil bir misli arttırılmıştır. Resmi evelce verenler şimdi bunun bir mislini vereceklerdir gelir giri Ee muvakkat teminat mektu dl > ili müzayede ve NM ia e : -| riyle “depozito mukabilinde verilen stur. makbuzlar, icra daireleri tarafını iel ile Erzurum Türkünün kemi söreseli kanunun neşri tarihin - Mi - Bir defa tabelâ alan bir a -| mahkümbihin alındığına dsir v. gine dğipöemei Yahudilerin — den itibaren kırk sekiz saat zar - ağ yirmi sene tabelâ resmi ver.) <ek makbuzlar, LE pusu rine geliyorsa temes ssül ederler. | fnda EE imalâthane, depo yecektir. Evvelce ânını | Yatı havi olmıyan pe a eş izi : nız isim, sıfat v zim var?, Türküye e BAM ie tak ba bul iş b yi saylan are görün Mana | bez7in karlar mler tl e uzlarını a meselâ on| kal ve otellerin Za ve Tiste- Yahu- lira verdiyse bunun bir misli ola -| leri, Gibi ve ehli hay ve ea Faraci ve aaa gibi. son| leri gösterir birer (beyannameyi ii lira daha ei Yeni| yollama ve Ap teki iş i Me ünlerde iki güzel çi di EA i bur olduklarından bir! den dükkân açıp tabelâ | asacak) teait müze ve devairi beledi da pa man iklimi daha ne: “| gok müesseseler beyannamelerini SM se yeni — kanuna göre iki| maf Umumiyeye rta- murludur. Yal hedik | di ie “| vermişlerdir. ae riyle iler e ük çek tarlası yaratmıştı. İşte yannameler münhasıran stok Damga resimleri temas” öttükleri hükümleri “dairesinde manyadaki Yahudi düşmanla “| mal içindir. Bundan sonra mallar mii Kanun | danığa resmi ile mükellef olacaklar. «p büyü kefalet akçesi olmıyan mi karar. | dir. a - ni bu gatışla Türk men - n& vurduğumuz yumruğun ii bile değiliz. Almanya bizim ehemmiyetli bir sürüm ye- izdir. Biz bu ük menfaat - ilerin m için feda e-| riyedeki Yahudi #4ÂAlman mallarına —— Memi larmış. Bunun bize ne büyük za- rar vereceğini iriyor çol rica ederim. Bizim sürüm yerl rimiz mille müan kaynakları » mizdur, ahudisinin böyle kya bir Kk göster- meğe ktur. Bizim Yahu» dilik ram artmiş diy e feda € d #nbir Memili: 33 f ka, ee Mi ve eski kâğıt! gümrüklerden girerken resimleri almacaktır. anname vermi - yenler bugün anlaşılacaktır. Un eee, mallar fabrika - dan çıkarken alı Bütün inle tahakkuk Bi ira, akçesi olan imtiyaz karı amlar ke fal ruştan 90 kuruşa, ihtira beratları 5 li- rai 15 liraya, maden işletmesine ekere i ve ruhsatnameler 5 li- 15 liraya, taşo - caklart ruhsatnameleri 2 Weis İyi i- inde bitecektir. Bi yn da on bir un alar vardır. Her birinde b irer ça - lışmakta, stok see mühürle - mektedir. Tayyare resmi kanun bince Ml hz TAN icap eden kıymetli ev: a ihzarma lara damga pulu pdr suretiyle em k edilecektir. ün şehri deki dükkânlar ve mağaz: belâlarmı indirmişlerdir. bazı yı lerde camlar daki pilin in muhtelif yerlerin - zalı timiz olamaz. Türk yahudisi, ken- disini Türk duyuyorsa, ei udiliği işi ile uğraşmı dr” Na ei sosyalistlik, We oi Almanyanın devlet ku vie Alka hakkı nda malümat mak istiyorsak, bölü idam öğrenebiliriz, Yahudilerden de - gil. Ve nihayet, Türk olduğumuz ce kendimizi Yahudilik, çok şü diye il esminden - hiç bir zam Yalnız mga resmi bir misli artmıştır. ki unun on birinci maddesinin 71 inci ddesin: göre, kâğıt ve (o mukavva üzerine vin olunar umi lere büs etmişlerdir. Esnafın mir kei resminin arttığı dolaşı çer leri öre bil ilâ afiş ak uı ii mahal a yapıştırılan ve yahut hi suretle teşhir edilen ilân - larm damga resmi bir misli artan- lar arasındadır. B undan başka kâğıt ve mukav- yal levlet vztan - daşı yahudiler için değil, Eğer bizim Almanyadaki iktisadi men faatlerimiz Türk istihsal EE hiç hesi güz Si re t, Ba- ara hatırı için çe s1- ağız dolusu kü - vayara für yağdırabiliriz. Öyle anlaşılı- yor ki bizi yanlış yola götüren şey vardır: Fransiz matbuatı, Yas hudi matbuatı ve yerinde olmı - & ki çok yanlıştır. Fakat ha , faz'a yanlışğımın eği yü « yazdım. yun nlar nu Tek öğ Sonsuz saygı - Pe ve s Biz Fransada da, İngilterede de, Rusyada dı, Almanyada da, v. s. yalnız milli menfaatlerimizi dü - şünebiliriz. mem'eketlerin işlerine ik da bize dü mez. Güzel ve değerli TN! okurken e lerimi size yaz mak ihtiyacını am tenkit ekin yazılmı âkki etmeyiniz. Fikirlerim bek ben dal ER m — için satırları hudiler, e —. sabr fakat biz o ını olamayız. İl - iz Eği on ENİ sonra, gene 0- elâmlar. den Bil ira; va, gesi farika ilmüha- berleri an ferman tezkere ve rain & trade 6 liraya, fab İla 2 sanayi müesseseler ihdası akn rüksatnameler 10 liradan 30 My bu i 78 azin istih « sali zımnmda r re, verilen mali itibar ve del 3 lira dan 9 liraya, resmi dairelerle “een sahi da ra olunan imi ak hisse senedatı tahvi- talebini havi va- vüle çıkarılac ii e meri akalar ruştan 20 kuruşa, ano- im Şirl ve WEE müessis hisse senedatı ve inkita senedatı 10 kuruştan 20 ku- ruşa, muayyen meblâği havi olmıyan vakkı eleri ve gorta zile 5 Bia. 10 0 kar alelumum tahkimname m” Ke erik bilet- ri in dün | behörinin yüzde > misbetinde resme tabi olacaklar - Teftişler imei bir toplantı Yapılmış: Milli müdafaa vergisi Milli müdafaa ül de tayin edilen nisbet dahilinde (dünden Rg, Kğ balm. Bu kuruştan daha fazla ye Şa bir, 25 kuruştan aşağı tütü inlerden yirmi para, rakı ve votkada 25. santi litrelik ve daha büyük hacimdeki şişelerden iki, bunların küçükle - rinden bir, açık ve kapalı şarabın! © litresinden bir kuruştur. Tayyer vergi, ei kilo- vat başına iki, Vi zından metre mik'abını an ir ii ve azoz servisleri yüzde 15 pul yapıştırılması kabul > istihlâk vergisi Kahvenin . kil, n 25, çay ve kakaonun kilosundan — ham z vi kilosundan 1 nce - e camının beherinden 4, ğin lede her nevi deri ve kö seleden 10—30, pamuk mensu - ttan 30—40 k istihiâk Kile ihinz olanicak la 1 — dan 2 liraya; pasaportlar, 1 liradi liraya, salâhiyeti resmiyeyi haiz sria yan efrada silâh taşıyabilmek için ve- rilen silâh tezkereleri 50 kuruştan 100 kuruşa, kâğıt ve mukavva üzerinde tertip Si si allere asılan ve bereli ılan veya âhar surette teş - hir olun, ruştan 40 ku- dan başka mad a, küp ğıt ve mukav: de leri ederi eme olunan ve umumi mahallere ——— veya — ve Dini teşhir edilen ilânlar, ye kadar olanlar 25 kuruştu ku- 'uşa, bir metre murabbamdan ziyad. olanlar 150 k ye . — » her tü ve iy icar lığa gisi alınacaktır. habc.Meri Bıçaklı bir kavga gece Balatta Mür: una» melesinden Rafet ve Tacettin ara. sında bir kavga olmuş, kalaycı A- li ve Tacettin bıçakla yaralan - mışlardır. Ve ve eski kocası ludere soka- öyi inde 6 iel evde oturan Fatm Günün siyası İns ile A | rika arasında | mesele zlığı, cüsü ti, yi emicilik seleleri Seki en mühimmi hi Fi te iy: imkâ Cümhurr. Amerika pe ii de fedakârlığa katlanmak il Buna ER ile oi , onun bü ü meseleyi sene İÇİ İl için ze in çu mesi beklen: se de İ bir hareketi: zail imamı mi le ihtilâf eski hâd mahiyetini ! faza etmiştir. z e: elesine ra müzaheret edip Bununla beraber, pek iyi bilinmiyen sebeplerden İngiltere hakkında Uzak tar görünmemektedir! tün istediği er muhafaza hususunda İngi müzabere et etmesidir. velki gün ve dün İstanbul) zerinde karar vermiş bir vazi mın! Mi ik mi ve apn İki'taraf ara: maliye mürakipleri bütün maliye inde vukubulan se deri derek işlerin ne nb i vermemiş rep şekilde n ettiğini tetkik et- Bu para ür beer Sile vi <i mişler ve dün (öğleden sonra e be emek ya x b takası tahakkuk mi meselesidir. ii riteler,, bem him: a keli bir deniz yazışı vukuu hilinde görülmiyor. EE on sarmaş bu arasın ihtilafları pia işin in kar re i lamiğ ve matbuatı ları birer tesviyeye bağlamal ia yapmış bulunuyor. Polonyadan a > Temmuz ayında şehrimize bir talebe sail EE ir. - “Aralarında Türkçe enler vardır. Talebe gli a kuracak ve bir ay k3' e b akik Jan toplamış, götürürken ii ; ir, Ateş söndürüldü. Taksimde Cümhuriyet © sinde 21 numaralı evin. yiriei tında Petrofun dair inde kmış, söndürülmüştür: zi büs e yim Caferin idaresini ab 209 numaralı tramvay Hİ Şişlide şe Seir Mehmedin 1872 maralı otomobili ile Tramvayla oto Hanımın bahçesine serdiği tır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: