3 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

3 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

imi tm Dy Gİ ii PA TET alimi cır cır öten bir te- en sisi ım: —Alle.. Güzel bir kadın sesi — Merkez.. Allocuğum.. “Aİle sis çeğitdmuz maine el. — Allo, teessüf By efen - dim öekatsıl izni imazel?. Gelik ib vaktinde?. S e tam iki buçuk.. — Ooo.. Sizin saatiniz in efendim.. Merkezin saati tam ü: yirmi Daha iyi söylediniz ya.. Bu vit ve uyandırmakta ma - nı vi — Kiz ızmayınız beyefendi.. Bir kabahattir ettik.. Gece servisinde böyle yanlışlıklar olur.. Hele ge - ce yarısından sonra. lefonu kapattım, . yatağıma ğa ım., Henüz dalmıştım ki ab hi Ayni se — Merkeee: — Çok ha orsunuz ama ne sezalet canım... Ri Vi iz n: uyandırıyorsuni — Ah ir era Gene bir iie 'endim.. ga dınız?. — Bir z ri doğru" N 1 şey deği'sini .. Cevap vermi- o kadar 1s - yecek oldum. F DX rarla m i — Al'o demeğe ği oldum. — De ez. — Elinin körü,. Artık utanmı - iz? yor musunuz $iz?. beyef: Bu ne hiddet?. Vallahi gece yarısından sonra çalışmak çok fena . Ne lur yazıyorsunuz, 2. - kâye, yazıyorsun! uz. Bana bir sal söylesenize. Yahut bir şiir o - kusanız. — Canım romancı, hi- 4m ime da nereden bi - liyo: — — Nene ın beyefendi Hem ben sizin ei okuyu: rmızdanım. Bakr Eşimi size en bile gazete önümde du- .. Sizin yazınızı yemi bitir- ii — Teşekkür ederim. Lâkin be- nim kabahatim ne ki böyle müte- pi eu gece benimle ür ii ille? siz de uyu ize ne güzel, ne âşıkane -— Mersi., Mersi,, Aşıkane mü: kâlemelerden bıktık artık.. Uyu * yağı tercih ederim.. — Dünyada sizi > şiir en meden bırakmam.. Hep rahat. ederim. - Şiir bilmem ki.. — Öyleyse siz de bana ilânı rsiniz .. Yazan: Sâdri ETEM | aşk edin.. Bakın herkesin bir â - şıkı vi Güldüm — Tin fikir değil.. Nasıl bir kızsınız?. — Nasıl tahayyül ederseniz. — Düz, dümdüz, bukleli simsi- yah saçlarınız var.. Büyük kap karı, zifiri kai ranlık, geceler gibi kara gözleriniz var.. Minimini in- ma dak ağzınız var.. öylece ilânı aşk. sahnesi deklare devam etti... a bana hayatından bahsetti: Di tor: Biraz abisiniz sinirlenmeyin,, nim öyle âsabımı bozi ki an- latamam.. Şimdi bul başladı. Telefonlar e olacak, tesi- sat yapılıy: uvarları yıkıyor lar.. al gece çekiç gürültüsü. iğ Biraz sonra servisim bitecek ama, giz seslerinden ne imkün?. Düşünü cağız.. İşitiyor musunuz çel lerini? — Evet me sesler va: Ne .. Sizin ilğili hafiften ka değil mi?. Hal - .. Buhran saz KİRİ Allah rahatlık versin.. — Size de.. — Mersi ama.. Allahın bizi dü- şündüğü yok.. di « Telefönü kâpattım.. Kızın söz leti bana epeyce dokunmuştu.. m Casuslük Maceralarından : Yin çen günleri Yılın * 2 149 26 La orsa Babetler Ri 0 Bedriye. Rasim aile İlerliyor. Ondan sonra a bir e e 19, ek gerken S1, — fi ri 223 Khz, VARŞOVA: 1345 m. 18,10 | ceksür'atiyle kederi Gn - LET musikisi. — Muhtelif balla: Rin İkeğiki ığmda ie Harmı 1 823 Khz, BÜKRİ 0,20: Orkestranın davar. iontean. 21,15: Radyo le 22,15: Radyo orkest : Haberler, 23,30: Plâk .REŞ, ii yn — 19: Hafif musiki. 20: Üniver 2 'kestrası. gi Khz. RA, 470 m. 18,55 AL ei Haberler.' 20,0 Koro kanl mankab 2208 İnan) askeri nakliyatr haber veriyorlar- mezilesiliğei Dora 23,20: Plâk. 23,25:) dı. Ve haftada hi İmazsa: bir Son e iki'defa askeri trenleri yoldan çı - iz, 421 m. 18: Tagan- sal konser. 20,30: Munababe, pi eri ope plâk. La dile du tambour majeur, v ini Ofiesbaclini öğete ene lâkın e 2 ulduğu Hin 045 Kiz; “BUDAPE vi 80 m, | Karbit projektörlerle tenvir. edil. ie süz Piyano. konseri, musahabe, , “mişti Parçalı aha. min ta - ate : Muh: Musal e ör yi İleti musi- | rılaniltisak noktasını mbni işti, kinin devamı. 21,50: Haberler 23,3 ğ ili Plâk. — Musahabe. — Dans musiki Zabit vekili bir kaç gün evvel ia | dren ez l eli casuslarmın bir suikast yaparal rasını berhava ettiklerini m. : yordu... Zabit e A İ rina bakılacak olur: K vusturya cephesi çen 1m. — bir çok ei vardr, bunlar bütün ME ra» e (ME 23,10: azla dl enleri Gi ve caz takımları, Sigan musik €si. 23,25: Holzer akşam konseri. oMeiterme e yerde 2405: 05: giberler vesaire, 24,4. usikisi, Sari). 592 Khz, MAZANA, Mi m. 5 vi Piyano konset sahal “Zeytinyağı, sirke, isimli tenisi, ea ytinyi Haberler. 23,15: Futbol ehe neti“ ladder 1571 m, 22: von Nürnberg, ope si Ken) istihkâm er rllamılmışt. Fakat! tamirat bi eri Zavallı kızı evvelâ ai pişman oldum.. Tam sonra, yani yeni li ia TEB a yıldız işareti olanlar üzer Ha; YAMA ıziran muamele görenler- | ce uzunlukta hat ik durup Asker . nakledilen 5 | kalmışlardı. katarlar ise tahliye a o ek ephey. BİN MASKELİ KADİ Infilâkın vuku bulduğu nokta i projöktörlerle tenvir edilmişti" 33 — J ———— -| © Haydievlât okadar hassas| za kat'i olarak vadetmişi â I Rapbyo A D z O. || sinai Almanya ve Avüstrya se) © Vizlr Miçe Berlime va Bİ aze BA e li dünya işleri evel lur olmaz, derhal bir gazete üzelecektir. reranesine koşarak muf: BUL: © 18,30 Plâk meğriyatı İş : 1920 Ajan ns haberleri, 19, 30 “Türk mi ar bazan: hayat MO ilân vermişti... Har, gm neşriyatı (Eliza H. İnci H. Ülkü elm bilecek kadar bütün cihanın gaze evim Selim H.) 21,20: Ajans ve a o gibi ilânlara tesadüf atılık oldu e Violet Magi n 30 nisanda me şar şi, o nüshani yısta Kopenhagta yı rdu. İml n d Mis Mazg cekti. / İntellicens Servis grafnamenin şifresini zama: Ul tehlil maruz hai zaferden emin Violet Magg ertesi, hölm trenine binerek ayrıımıştı. . Seyahat şehrine varıncıya kadar siz geçmişti. Bu ki Gilöyonühü kurşuni Treni di | — Gir. ii ile kapanış fiatlarını gösterir. || tadan itibaren askerler n — Alle. po saneı İİ doğru yaya olarak e -) elbise giymiş olan bir zat — Kuzum © çekiç lerind le yordu. Elinde iki küçük fi pek! SE : si Yavaş yavaş doktor Draunek| çanta tutan bu zat — Ne erimi ğin , ile zabit Mr bir köşeye büzü - cek olan o treni bekliyoi — Sustu ürken TUZ “İİİ lerek uyumuşlardı. . Yalnız Vio -| «Violet Mage'm kı Teleme ses kesildi, ben dell «ar is: “İİİ let Magg uyanık kalmıştı. Tren! o adamın bulundu; kapat 5 ol zi “e Zsolnaya vasıl olduğu zaman za-| bir kıç adım önde durgu! r saat fa ak ş bitvekili ış vekompartiman! o z üğü zaman alna yü ses ş y 2 Ser Ba Zil arkadaşlarına veda ederek tren -| müthiş korku alâimi hasıl © bağırdı: o 16) den inmişti. tus — Susturun rica ederim.. Sus » (| — Zsokkelm 5085 “de Çünkü Peronda bekliyen turun şunu. » Nevyork vas » Viyana 4203 1915 senesi se im 29 uncu| Kopenhagta kendisine büyüt Nihayet şafak sökerken daya -|İi * ni eği Sür “ günü Violet Magg Berline vasıl ol-| oyun oynadığı o Weddet adım. & Brüksel | 340 | Varşora muştu. Tren Zslonadan Oderber-| Fakat Weddersen kızı mama zel rica ederim.. . * Atina 834325)* 2 ape ge bir bi günde vasıl olmuş -| mıştı. O trene (o bindikten u yapıyorsunuz?.. Bakın > emi Pre pi Bal » | tu. Muvaffakıyetle yaptığı “sui ra yer bulmak için komp dali güneş doğuyor. Beni sel * Amsterdam 1.175 ordili 6373 İ| kast o hat üzerindeki münake'âtın| dan kompartimana >” € uyutmadınız.. bii 19158 | Moskova: 169025 Itmr üstüne (getirmişti. Doktor| başlamıştı. Violet Bu esnada telefonda sesler ka- ESHA Draunek te Dderberg'te casus kız- mpartimanın r rıştı.. Bu sefer başka bir ses cevap İs 5 Fankan o Sml Teo “vw j) dan ayı mış ve arkasını ya diz eg ii Çimento as 11.70 r Pragta iki hafta ağir dışarıya doğru bakmıştı. wi “— Affedersiniz - beyefendi..'li sir. iayri m akrabası nezdinde kalacaktı. On-| onun kapısını yana doğru u gece, servisi bekliyen matma - im di sta sin ş — dan sonra gene İstokholmde Tri. Açm ze); zaten çok asabi bir genç kız-İ bönüm © Jem) anon otelinde mis Maggle tekrar) © Casus kız kalbi mi, RR ek şammm yer buluşmağı a e lerdi. “Dok *| rette çarpıyordu. i- İL istikraz zlar tor Draunek & et Amerikaya ETİ eşyıya mi 4 1933Türk . 9490) Elektrik —eni Violet Magg şii frikaya ) ne koymuş ve şapkasın! Gani iğ anayı el İ reket etmeden çi “ire Li ezaketle kızı 8: eiislaDılnir kii #0): “Andoli «60'İ bir kere daha görüşeceklerdi. Vi- Ondan sonra Violet M - İrani ni istlktüzi 58.75). Anadolu #40) olet Magg vazifesini bir an bile karşısındaki boş yere ge$'P N 'nızdan dolayı cidden müteessir -İİ| eek, * 100) Anadol asl talik Apa doktor. dömleki 7 adat —00)# Mümessil A 70'İ unutmadığı ıçın doktora emişti muştu, ri â ki * Casus kız lâkaydane Gülhane mü i — bi dağ an e takınmağa ir resimli â i ve Gelenler, Gidenler üğünüz şeyleri bana İstokholme| mecmuanın yapraklari üm mektebi mü- nk mn yazarsınız. Çekler harp hakkında | yıyordu, Weddersen is€ miz günü (bu- mta bulunmak üzere) neler düşümüyr'ama tahkik eder) bir hale gazete okuy , bana yazarsınız. Bilirsiniz! di kendine: “Bu ka paz ane müsameresi vardır. Arzu eden hekim arkadaşların sa- ât 16,30 da gelmeleri rica olunur. gün) Gülhane puru ile lime gelmiştir. ün İzmir va -| ki böyle şeyler beni alâkadar e - der,., Doktor Draunek bunu casus kı.| bir yerde görmüştü?,, di üyordu.. dk (bera ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: