5 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

5 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ren kuvvetli — delil mahiye - #indeydi. On in Mehmet Ali BAMMöliniz. E ms elimle bu ka - — 4— YAKIT 3 HAZİRAN 1934 Yeşil makaleden devam) Süskabağr, Bodur elma, vişne, Ayçiçeği, sre ri fasulyesi ve sair bir ç. vardı. Mehmet Ali Bey iğildi, kendi eliyle mevsim meyvalarından bir gilek koj SOR Bana yerdi, Bir ie nelik bir lirse böyle çilek yil Fakat acaba şuradaki rmak kalmlığında ve bir iğ uzun - re fidan üstünde armutlar nasıl yetiştiril - kan ela Meğer bu armutlar. ziraat ens -| rin il n ti el sulün li Ankarada bazı için ük , bütün bir ömür ür Bir ada mek emi ğe nin gerek ğ i ağacın cak| kikat, gerek alâkadarlarla yaptı- oğulları yiyebilirmiz. 7 Halbu ki) ğı pazarlıklar man kat'i | i fenni usullerin temin — ticeye iktiran etmemişti. sür'at bir sene içinde ( bu türl Flo; orya plâjı meselesinin bu si meyvaları ( yetiştirmeğe my tl n vermektedir! Bu usul de bazı m yabani ağaçlarm kökle- ilen meyva dallarını aşı- il usul saye- maş bir ee değil, üç ay için- gisi bir ağaç a eselâ üç| armut yetiştirmek v kabil o- ilme Üç ne evvel Ankarada bir Se kimlerde —— ire sel nat vardı. Ankar gis ve yetmez, denir ida G nkara Jİ İmiş.| sında i ihtilâflar bulunmasından i belediye evvelâ bu pürüzleri eri F iy plâjı istim-| lâk ediliyor a lar e sene evvel e ve salâhi- e üzerine Flare plâjını ve civa- ndaki tük ilini ve burada moderı ir Plâj vücuda e için bilceye eray koymuştu. Ancak Florya lâjı arazisinde bir çok kimsele - ak iddia etmelerinden, husu - siyle bazı alâkadar daireler ara - mahkemelere ei li kadarlarla te - rülmemiş ve bu i e kat'i şe- kilde intacı muvafık görülmi üştür. üteakip, plâjm tesisine IF, iâjında yapılacak te- larr bulunacaktır. Gama ile Landi a- manti esasından sarstı.. a de dar mütenevvi çiçekleri, ie için lala tirdin mi, dedim. Mine” Ali mai | dedir. Belediye, plâjdan mü- temin edeceği fikrin: lecektir. him varidat Mele yataklar Terde mevcut ani yatak : adedi, bin —. “yüze, adet ği Et fal h : > KE erin İp yatak miktarı yüz altmışa, Hey- me Dae gübre) beli len yüz otuz be-| Diye cevap all; Sonra izaha- tina Di) etti: Ankarada toz çoktur. Bu elan . pen üze - lan ardaki te - metin veee gis zlıktan boğulur. Onun içi Vi miş baftada iki defa pür Ağaç şe çıkarılmıştır ki bu veçhile has- Gila daha dört yüz yatak i-| lâve edilmiş bulunmaktadır, anama Avans hesabından verilen maaşlar Belediyenin 934 bütçesi henüz Ankaradan tasdik edilip iie tir, e memurlarmın üre Mi “de verilmesine ir. b gene © Pi ke (Kataki Ila) akları her şeye müsa- le mn an bir ii iy ne eminim. Di- Menus olanı yok. Bunun i - > m “Em? veya “İme” deyimlerinden birini kullanırım. Fakat Destek kar * şılığı ben almam Dayanan de- rim. Bağamı bırakırım, öz türkçenin Galibi, Fikreti, Falih Rıfkısı alsın. Selâmi izzet İzmirde çıkan Le Levant gazetesi müdür VW o yazıcısı M. Michel Cambere: An; ğe deği Ankaır efedim. Bundan sonra doğru yazacağınızı ü » mit ederim. ittir. Yalnız emekister. Birde Ankarada bahçe sahiplerinin be- lini büken su pahalılığıdır. Yuna- nistanda Atinaya dağları delerek getirilen suyun metre mik'âbı rada üç buçuk e en , Bi rm tr imi masrafa tahammül et zım geldiğini bundan anlıyabi - lirsin. asar Ankarada bugü: en o hayati meselesidir Bu mesele icek Çu- buk B su nl varma ağa sonra halledile : Yangın Kadıköyde tram: Günün siyase Sovyet Rusyadi milliyet ve vatan peri davası İle > otobüs Sovyet asia Sovyi “2 r nın cihan sulhu için yaptığı #p Ücüncü 5 a e, Mi metlerden bahetmektedir Get çüncü cezada bir ve e yoluna EA. tevil muhakeme başladı. | Tnakala ba şladıktan sma rk ika gazete olm BAE ilikatkizlik ve tedbirsizlikle| “diye Bü ökutlüre İliği ma) v9 akalolerini bezi i yangına sebep olmak < iddiasiyle akalâtiyle de alâkadar oil. sere Sovyet Basyanıl fassal 5 açılan bir davaya ait muhakeme-| Bilhassa otobüs seferlerinin tram.) “pdaki mücadelesini mu e dün İstanbı çüncü oceza vay münakalâtını müteessir etme- ai penil m 7 mahkemesinde başlanmıştı ünü gık söcelüğ” Bileği, | il'eter cemiyetine gil ava edilen, Lângada maran -| yenin hükümetten aldığı © otobüs) (<*17e isaret etmeki ler. 1 goz yirmi yaşında Yorgi Efendi -| imtiyazı şimdiye kadar tekemmül Pravda gazetesi, bu ilin a dir. e Tahkikata göre, Yorgi en. a ait formalite) Pete Sovyet Rusyanın dahil 1 fendinin gece dükkânda 5 I ld bıraktı - ğı larına kıvılcım sıçramış, sabaha karşı dükkân yanmış, içerdeki maral it iki yüz liralık si - rtasız eşya kül olmuş.. İtfaiye yetişmiş, yang; hari. iraye- tine mi n iş, Ce ul ü mad - Çi mucibince muhakeme edi - İn Efendi, reis vekili Ali Bey id sorguya kmet eme Şunları gittim. ie m gili, bak - e ki dül ; apal gi ev» vel mangaldaki (o ateşi söndür - ml rm. tobüs mesele- sini Talk, Kaide ve otobüs leri bizzat işletmek istemektedir, Gerek Üsküdar tramvay şebeke- sinin temdidi, gerek şim a oto- er sahiplerinin koydukları serma nin itfası ve bunların Yakliğdin ne a temin edileceği ayrıca ir sekle bağlı k Polis haberleri erer 2 ya bir yayla raba kaz. i gece saat on tele Sr ri ve amamı karşı ve Kasap ân mahallesi ö- e bir tramvay kazası olmuş, MÜLK L ve arabacı keiaden yeri, araba göre Ye- dikule dışındaki Ermeni hasta nesine ait Angeliki isminde biri- in Ümmi bulunan eirerei numaralı tek arabası Bolul, Hakk am isminde Birinin kele m anlatarak şu sözleri gi 3 “Eskiden Rus amele ve çi, rinin hakiki bir ana yurdu yo ğ ibtilâl, her insanı vatani Er vii çevirdi. “Bugü: le ii van aşkını Bü Mi bugün üzerinde klukl ti sençi lerini geçirdikleri ü ndaki büyüdükleri T, lm uğultusunu, in mağrur yüksekliğini, Ki irki vatan sahillerini * ın denizleri, Okyanoslari; Teket akları ve dilini serili Pra; bu milli hr vi — ek şu sözlet mektedir? “Bütün kral Toki ti al binlerce yıl süren cinayetif bmı görmek, cezasını vi sı el O gü Çin, vesair mazlüm rl çıkacak.,, sin i — lina bakmadı: Çünkü içinde —. bir şey yoktu. — Bakmadığın halde içinde ık bir şey bulunmadığını nasıl emre — Efendim, yaktığım ii elbette dört buçuktan yedi b ğa kadar tükenir, yanar, kül a Arasında kömür yoktu ki!. Fezleke okundu. Yorgi Efendi, ilk tahkikat sırasında, dükkân dan çıl alı çizime - nı söylemişti. — Bu tahkikat fezlekesine bir itirazım var mı?, i Nureddin Bey, Ali Hikmet, (o Tahir ve Nusret Beyler, bu isteği muvafık gördü- ler ve yirmi yaşında (olduğunu söyliyen Yorgi Efendinin nüfus tezkeresini getirmesi ( karariyle muhakemeyi dokuz temmuz saat on dörde bıraktılar. N Mülkiye mektebinde Mülkiye mektebinde imtihanla- ra 10 Haziranda başlanacaktır, Bu münasebetle dersler kesilmiştir. ime ii Tennis Ka eğ Ülnet Ef ken arkasında vatman iin Efendinin kullandığı tramvay rabası yetişmiş ve kampana Şa . mıştır. Kampanayı duyan trmvaya yol vermek için sağa almış ve fakat önünde bir a- raba daha olduğu için o tramvaya çarpmış ve tramvayda arabayı on metre kadar sürüklemiştir. arabacı in arabayı Sürüklenme esnasında araba - ci cı Hakkı kendisini arabadan attı- ı için yaralanmı: beygirler de bir kırılmış olan arabayı ala - bildiğine isen ve yüz gittikten sonra dur - Hal kkının yarası ağır EN için hemen arabası, ER hayvanları idare etmiş vı “öte retle de — bir kazanın önüne geçilmiş yükskln ye iş a mal oturan — rim ağa Fatihte Fev: dinl bir yapıda çalışırken dalı düşmüş , yaralandığı için ee kaldı - rılmıştır. önüne geçilen bir yangın Üsküdarda iskele ee eş civarında dün ki vam e kırk ii mezun olacaktır. ul Kardan senede 48 — milyon metre mik'âbı suyu ola | Şehpimize gelen talebe cak Bu suyu milyon Anadoludaki yarı maeiisplirini | tesisal siyle şehre ve civarına geti- ri O vakit Ankara bu- ünkü su kıtlığından kurtulmuş) Dı süsler Mehmet ASIM seri yatı mektepleri bileni wii 5 gelmişlerdir. talebeler SR ve Hâkimiyı atı mekteplerine yerleştiri mid Ordu yatı mektebi bıle komşular görmüş, sokak kapısını kırarak içeriye e ve ateşi söndürmüşlerd Su veli vurmuş Aksarayda Çakır ağa mahal lesinde Cerrahpaşa © caddesinde 41 numaralı evde oturan on ya - şında Aliye ayni mahallede otu - besi de bugünlerde gelecektir. vurmuş, Yı se yokken yangın çıkmış, yangını) “© ran rençper Âli su tenekesi ile aralamıştır, Garip bir tay tür. İkinci baş, boynun Yâ ve müsavi büyüklükte olara mıştır. Jüri heyeti toplan! kikini irc ve ilk top ——— Valinin men yil vazifesı başına Gideni n Gelenler, Balkan ticaret ve tali, Romanya vapuru nistana hareket etmiştir” gi Han kapısını g€$ aştığı Galatada Havyar han“ dur?” lerinden Ali dün sabah ki “ Ahmede hanın kap! et kef” cr mıştır. Buna kızan paya tıyı fena halde dövmüt: yaralamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: