5 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

5 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

arice — 150 liraya sattığınız otomo isi? Garaj sahibi ona garip şekilde, n da- sormuştu n markası nedir?,, — Ünüvereum markasr., e m mu, hiç işitme- i eder, daha ne istiyorsu - > per. ilânmızda altı kişi - inİZ.,, Rıfkı bey itirazlarına devam onlara le du. Rıfkı bey tek - uştu. : ii İyi ama m ötemddaiz yerlerin tarafı da çökmüş, bakınız?,, b e O mahsus öyle yapı'mış - * Çöken yer uzun boylulara i e. Bir çukura tesadüf e - i tekil, otomobil sarsılır, için - vr yukarıya fırlar. Böyle ya- Xx, ök uzun bo; tm ge Zel luların başları - bil tavanına çarpmaları â ya mi?. Yoksa eli mizi anapenin e kılıfların. de; Ste” w. > Birçok yerleri yır - çe tevdi © ie Violet içn n da bir maksat var İ topal” deh e Otomobil ile hu - ki Ficine çıkacak olursanız, ig <üzdanınıza koyacak de- ibat ye iştir Sk söyliyecek fazla bir mıştı. Yalnız demişti endisi b. | a ç Belçiki” iŞ A Dağ nile habe < otörü bir kere işletseniz na büyük Baş Mam Yari i ini sahibi b bir Mk al « i Sevirmeye başlamıştı. ir otomobil.. Yüz elli lirağ ng mal, on dâkika sonra üste para vererek geri verilir mi? r dı? | daş bir araya sel tör işlemey başlamıştı. Günde li, bir otoombil sa - | içini bir gürültü, bir gümbürtü, karar vermişler ve iç-! bir takırtı, patırtı kaplamıştı. Ta- 1 beyi bu işe memur| vakalardan, infilâklardan in gün Rıfkı be -| kendi Mn İZ a bir li liraya satılık bir) Hile gelmişti. Fakat garaj sahibi ânını oki a ei söötzeli görürk ek diyor u ki: kal Ne dersiniz motöre? Nasıl izi değil mi?,, — Fakat biraz fazla gürültü çıkarıyor !,, “. — Daha iyi ya, korneyi sık sık kullanmıya sınız, Rıfkı NR Zi aralık elini rad - yatöre götürmüş, fakat bağırarak geri çekilmişti Gar sahibi ona mecbur olmaz. veliyi sormuştu '— Ne oldu, parmağınızı mı maile — Ra: yatör ateş gibi sıcak, e limi yaktım. “— Sus GE da' onun için, '— Evet, dr vale suyu pi Mn -— Bunün ya motörle (alâkası ZE Fi radyatörün sıcak ol- maması lâzım değil mi?., - — Radyatör için min fa - kat motör için değil!, Fake edir?..,, gi onu teskin için demişti '— EL frenidir ,bir şey değil. ş kilometrede el freni takırdar, ncer: ya "Almanyada rel Bavyeralı mürekkep bir grupun alâya dağlarının Nanga Parbat ba yaya olarak çıkmak üzere Alm: sur; ra mürekkep olan hamlede yolun büyük bir kısmını geride Keli oluyor, Haziran ve temmuz aylarında heyet azası doğrudan İoğruya Nanga Parbata tırmanacaklardır . Çünkü dağın tepesine kad manın ancak oaylar içinde mi kün eni zannedilmi ktedik ga Parbata kadar çıkıldığı tölidirde Himelâya dağlarının ar gi - en dağ sporcularından Himi laz e abe doğru.. yüksek tepelerinden birisine | il Ik) manlar çık - | mağa muvaffak olmuş olacaklar - defa yaya olarak EZ, > HAZİRAN 1034 ği (i a (a dl 7 — dı- "linde ve sehfer reisi olan Münihli Willy - Merkl'i göstermektedir. İngilterede satılan Türk yumurtaları Deyli Ekspres yaziyor: İngilterenin yumurta piyasala- rmw ellerinde tutmak için ileri a- tılan en son Mo nlekei biri Türkiyedir, Türkiyeye Mayıs 1 pi e bu dra erzak mübadelesi dairesinde satılmış Bı yumurtaların mühim bir kısmı buz depolarında muhafaza edilmek üzere ucuz fiyatla. satın alınmış, her yüz tanesine lin 10,5 pens (verilmiştir. Bu İş umurtalar son bahar datinineinö buz kad depolarında muhafaza edildikten sonra son baharda, İn- ara üzere piyasaya çıkarılacak - yi evvel Türkiye, İngiltere- ye yumurta göndermiyordu. la yum öle Pa ia Almanya zi . me ve si içe ve sl inde lere edilen bir 1 ve (Hususi) ganda nezareti: Viyanada “Atrium, MG enilmenini Paşmebminti, belek bir köprü! bağkıkecak Malüm ami üzere bir çok! mütehalsis'arı ötedenberi Av| fen 1s'a) rupa kv rn İngilerey bağla - den “İlkbahaş ağ fil ini görmek için bilet alanlar ci - nai bir film gör. ek mecburiyetin- e kalmışlardır. Bu f rai çerdeki hava cereyanı kokuyu çı- kiza 1) * — Ya yirmi ia kilometrede? kilometre ede Bir de size tavsiye ederim. Dai ma şişman bir adamı sağ tarafa oturtunuz. Yoksa sol taraftaki ça- murluk yere eb başlar. Artık biraz duralım — “Duralım Sil '— Çünkü Lağik li, ii '— Fakat daha on kilometre Diz e gkmedi?., '— Tam on kilometre gittik. Onun için kaynıyor. On beş daki sonra tekrar, yollanmışlardı. Fakat sol r- va verilse fayda etmiyordu. Te - kerlek yola getirildikten sonra da motörü işletmek kabil olamamış- lontör anahtarla uğraşırken o da ikiye e ai Montör: “— tarı daha bu sabah gli diye küfürler savu yordu. Rıfkı bey iki parça olan a ından oy - nması dolayısiyle menedilmiş - Bunlar arasnda (İngilterede Duvr'den Fransada Kaleye büyük bir tünel yapılması düşünülmek - teydi. Fakat İngiltere hükümeti Avrupa ile arasında (doğru! Ar, “Folksbüne,, o sinemasında da İngiliz mamulâtmdan (Meri Da gan'ın o muhakemesi) filminin söner ilân İni rdu. İlk in bütün yerle- rin Milületi al Halbuki! filmi görmek için gelen seyirciler sinema b KAİ kapalı bulun - duğunu görmüşlerdir. Kapıya ya- Dişkariniş olan e Sn gilin 5 id dir dan vaki olan talep üzerine men- an do; ii muvasala mevcut olması Kesk bg in bu pro - Bek atlatmakta: Londra gazetelerinin verdikle- ri hal Polon- yalı bir mühendis Duvr ile Kale| | arasında deniz üzerinde bir köp- İ rü memeli için bir proje hazır- berlere göre şimdi de Bu projeye göre iki memleket arasında & FM e ds köp edildiği yazılı bulunuyordu . Bu suretle mgr hareket km etrafma ye Nihayet edecek olan bir otomobil beş saat montöre sormuştu lik bir yı bildi sonra İngilte - — Şu belâyı yarı fiatına 75.li) 1€Y€ varabilecektir raya geri a'maz mısın?,, Fakat Manş denizi (o dünyanın “ —Yetmiş beş kuruş bile ver-| en hırçın deniz'erinden (biridir. mem! Hatta hediye “.— Hediye etsem niçin almaz» A etsen almam. Bu deniz kabarmağa başladığı za- man köprü ve üstünde bulunan - ne yapacaklardır?, Polonyalı “— Garaja kadar götürmek i- ab güya bunun da çaresini çin bir teneke benzin lâzım!,, ÜÇ! bulmuş buçuk lira ister!,, fkı bey hiddetinden ne yap - tığını bilmiyordu. Cebinden çuk lira çıkarıp montöre vermiş - ti, ağ demişti ki; n üç bu| fa böyle sattık da bedava geriye ok — Bunun böyle olacağını ben vi varidatını teşkil eder!,, Dedik "at geçtikten sonra mo « ! tarı elinde tutuyor ve mea ü -İ öğlen biliyordum. Biz bu 0- ta gizli tutuyormuş. tomobili na kadar kaç de - . e onu beğenmi nı tomobil garajımızın e oducu mekte - aj Viyanada neler © oluyor? son zı harekete görülmektedir. Bun- aç gün evvel Salsburg'ta e episkopluğu sarayının ko- ridorlarından birinde bir bomba patlamış ve maddi zararları mucip olmuştur. Bundan maada Froral- berg'te Feldegirhe mahallinde ka- tolik ruhani reisinin oturduğu bi- bir bomba narin duvarları yıkmıştır. Ay- Sankt - Paulda katolik bomba ha disesi kaydedilmiştir. Bu bapta yapılan tahkikat bu sui kastların nanın tavanında da ali evinde de bir Naziler mi ve yahut ameleler ta- rafından mı yapıldığını meydana çıkaramamıştır, bomba hadiselerinin en mü- himmi Viyana borsasında, telgraf len bomba teşkil etmektedir. Pratz'ta postahane binasında ve Lintz'te de lise binasında birer patlamış ve fakat insanca zayiat olmamıştır. ş Mayisin otuzuncu gecesi Şve- hat ile Bruk Nöydörf arasındaki telgraf kabloları bilinmiyen kim- seler tarafndan bombayla berhar” va edilmiş ve muhabereler kesil miştir, Ayni gün: zarfında cenubi Â- Si vusturyada Ştampesdof civarında şimendifer hattı bombalarla tah - rip edilmiştir. Resmimiz seferi hareket ha » - Hususi! Burada aç gün içinde şiddetli ba-

Bu sayıdan diğer sayfalar: