5 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

5 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” “esaret edemiyordu. Ali Nakinin j sizden yila se Mual s— Vakıt”ın ER 715 Baba-Oğul Nakleden : Selâmi izzet. akat aksi e —— Şahi - — Evet.. Bana izahat vermeğe kanın evinde bir dal mecbursunuz. Kocamdan istedim sadüf edemdi te - Ön sormıya dal de, ai e anlıyor Vel Koc kocası rı dikkatini celbet-| bu hatıra sizi çok mi mek yordu. beş 2 in| yorsa beni mazur ör ve cevap ında dört kere Şahikaya gi vermeyin.. Fakat (o cevabınızdan ti, pi” yea de Selimi göre-| ben müteessir olaca çekin - meş 5 ızın kir af “Hasta mı Selim bey?. Diye sordu. a gitmesin?. Ali Nakini: in karı - ika hanr sından, Nazım beye ne?. ayır, hasta değil, Yeni bir Esasen solgun olan Selim sap - operete çalışıyor. Fakat doğrusu- nu söyliyeyim mi?.. Selim bey bu Yaya geliyorsunuz diye gelmiyor. — Yok canım. dakları titriyordu. — Muhakkak. Buna ze Cevap v eminim. Size âşık oldu. yak- söz —— diye korkuyordu. Bu k ümidi Kl için de i yakacaktı. Hakkı da var. er tekrar etti: sarı kesildi. Ali Naki ismi onu çi lâ kıpkırmızı olmuş, ses -| o Ali Naki bey, babanızı tanır siz dayorl Şahika hanım de- | mıydı? ek İ — Size tanıdığını söyledi mi? Ald ırmayın güzelim, Erkek- e Er lerin en kuvvetli aşkları, geçici Selim a 'daklarında gâyri ih- ir gibidir. Mp a ii fakât ayni za - Elan ve dille arkan; manda zehirli bir tebessüm be daş olurlar. Dee bi kadın lirdi: — Babamın nasıl öldüğünü de anlattı mı?. — Babanızın öldüğünü söyle - için varsa yoksa kı ahika han: ai sözünü bi- e odaya Selim Nazım gir- iL Şahika haykırdı eyse Helin şey söyleme - — Maşallah. Siz bayatta mr s) N smız?. İ miş hanımefen: iğ db Selim » > Şahikanın * elini | hb. Han öbüzlnikekliğkn in: öptü, Şal sordu: . retiniz?, 'Balkan Ticaret. ve eş BP, ayi “odasın See i icaret ve sanayi odası . Bizse sizi gece gün aa Buraya ge İediğiniz günler ne'yaptınız?. Selim acı acı ve salladı: — Düşün bi Şahika lan bir kahkaha at-| tr. Öteki odadan: di sahibi hanım nerede?..| hat Beyin riyaset uldu. içtimaını yapmı: Konsey, icra kalin; faali- yeti hakkında malümat Mi ve altında konsey Şahika iile; Muallânın ku pi fısla miz d ge yaptığı G VAT'İ lar Aka Merhum Ahmet Haşim. için Dün Güzel san'atlar aka- demisinde toplantı yapıldı D air Ahm münün ilk yıldönümü idi. Bu mü- nasebetle merhumun on dört emisinde bir toplantı ya- iğ ve Âhmet Haşimin hatırası âdedilmiştir. e ve en tai anın” mış Şairleri ile talebeleri" ve şai sevenler mr “eli lâ mektep ir him. Evvel nra Peyami Sefa Bey söz almış- Sevi Ahmet Haşimin i yatmdan ve san'at. hayal ie ve'pek çok al tır. £ Ziya, “ Orhan Seyfi Beyler a şair hakkındaki fikirle- rini söylemişlerdir. Bilhassa oOr- han Seyfi Bey Ahmet'Haşimin hu- susiyetini iyiden iyiye-teşrih ettik- rm sönra sözlerini : $u: cümle ile irmiştiri — Biz, Ahmet Haşimi kaybet- mn maskesiz bir adam kaybet- va Haşimin Güzel San'at- lar ye dersini « oku- tan pirit de selefi- nin meziyi va ve Halit mia ve di a Bey- lerde Ahmet Haşimin vas gilrini okumuşlardır. an sonr hatırasını yâd için tertip edilen bu toplantıda bulunan! büyük >. r Ab- Ab- aşimin | dülhak Şinasi Beylerle Kadr yin birer mel Bu zevat top bul nim teessürle bahsediy: lar ve şair hakkındaki efe bildiriyorlardı. Yakup Kadri Bey de şairi se- venler cemiyetinin kurulmasını teklif ediyordu. B »k ekeni pek çok Mm ve bu dim mi?'Ami t vermeyin. — Er kekler. kal mes'ut olur - nilerini şu suretle hülâsa etmiştir: “ i milli grupun, memle- ln meli Biraz sa-| keti hesabına düşen senelik hisse- rmıştı. Durmuş, Selime Salı | nin ööniei için lâzım ge teşeb- öy Selim de, arkasını dönüp | e bulunması lâzımdi Zideceği sırada, bir adım attı: | ene için e hisse — Selim beyefendi.. / 5000 “ii frank olarak kalmakta- Selim durdu: dır. Efendim. üöyal Fakat 1935 senesi için bu meb- — Size bir şey sorabilir miyim? | lâğ üzerinde bir miktar £ tenzilât ii bir. şeyler edile- bekle, vee — söyledi — Geçen gün, vana idi e- dilmek EE anımefendi.. hika hanim söyledi. Bu! mırıldandı,| yapılması kongreye teklif cektir. — Icra EK Merak teş- a daha mukt ane bir şe- kild. Jetleri nezdinde “Balnkan himaye ofisi,, güzele GER İş a bulunmalıdır. z, Bunun ne demek| undan başka oda, Rom: m Men Lütfen ya arkan M. G. Malioğlü vr eder misiniz?. sınm bi ayki olduğu mali müş-| Güzel San'atlar Akademisinde bir külleri tetkik ettikten sonra temen | komite teşkili rica edilmiştir. Bundan başka Yakup Kadri B. Ahmet Haşim hakkı gi nda pa olduğu bir eserini edenlere gö ER li ki: *— Bu kitabın hasılâtı ile Ah- met Haşime bir mezar yapılsın. Fakat merhumun refikası me- .zarını yaptırdığı 14 sene muallimlik yaptığı mekte- bin bahçesinde iki metre yüksek- Tiğinde bir sütuna dikilmesi karar-| aşmıştır. Beheri yüz km — — bin hasılâtı kâm bu mil basi ie ktir merasim pl ve yazdığı bir g bititkten deki sütun yerine gidilmiştir. Ji luni Burada Güzel San'atlar: Aka- isi talebesinden İsmet — Ben bir şey söylemedim mi | bul edil olan “deniz şubesi, ih- Nmefendi, bundan sonra da birl dasına mütedair muhtırayı takip e söyliyecek değilim. Müsaade | ederek neticelendirmeğe memur - niz gideyim. ur, Hayır. Maksadımı anlatama 6 — Yunan heyetinin teklifi ü- Sizi istintak etmiyorum. Bu-| zerine oda, rt vizeleri ile demi cası Alimet Hiştmiki meziyetlerin | den bahri ve çok alkışlarmış tr. Bü suretle büyük şairin . ölü- münün ilk önüm merasimi çok hazin bir şekilde bitmiştir. m yok. Sadece - bilmek, | Balkan sisleri tarifelerinde mal istiyorum. Sizden iza -| tenzilât yapılmasını temin için ica- dm beden teşebbüslerde | bulunmağa N Vis bozuldu: memurdur, > İzahat öyle mi?. | 7 — Oda, henüz bu teşekküller rin bulunmadığı Balkan devletleri nezdinde milli komiteler ve kâtip” Tikler ihdası için icap eden teşeb- Şehirde Tetkikler VAKIT 5 HAZİRAN 1934 — Türkiyede kurulan ilk Türk bankası Emniyet sandığının ilk müdürlerinden Leon B. hatıralarını anlatıyor Türkiyede kurulan ilk Türk! etmez misiniz? Size ha ka, olmuş mudur?. Şüphesiz bunları da Böp istersiniz. ün bu suallerin cevap» on bey ilk teşekkül piş şöy - le Pei © İt ötreflağ eren Halk cilerin elinde eziliyordu. Hal- kın bu sıkı! nı ilk gören ve ted- arıyan Mithat a o Pederim Mıgırdiç efendi, Mithat paşanın sarraflığını an her sarayın, zam ini vükelânın ayrı ayrı sarraf ları vardı. Bunlara (Zarifi). deni- lirdi. ederim Papazyan Mıgirdiç e- fendi nt Bursada oturuyordu. | eee linde bir bankanın tesi verince babamı ri Ge — la çağırdı. Hiç hazırlıklarımızı bir gece bitirmiş, Gemlik yolu ile ve ya yi Nişan? getiri Sual Ss dan Tevfik efendi. iş hazır bu - muştur. Bankanın ilk nizam - namöesini hariyn — pre ol - muştur, Nizamnam. e, ban ka mücevher, altın, di vliri lât mukabilinde yüzde 12 faizle ikrazatta bulunacak, tevdiata da yüzde 6 - 8 nispetinde faiz vere - sab Mithat paşa bankanın iie - ni pederime vermiş ve bi yerde bina tedarikiy İni işe ba lanmasını emretmişti. İlk olarak kapalı çarşıya ve Mahmutpaşaya yakın lll AR Ta - dık emini, bir terhinat memuru, bir kâtip ölmak üzere dört kişi » den ibaretti. Bankaya ilk tevdia - tı yapanlar Mithat paşa, pederim Mıgırdiç efendi, Sadullah efendi, e ti bankanın ilk sermüyesi olmuş — Ez Tee Sandığı, resmi küşadı yapılıp işe başladıktan sönra çok rağbet görmüştü. Fakat halk ban» kaya tevdiatta yaam Tin ii istikraz yapmıştır. Terhi » nata mukabil yapılan ik ikrazat yirmi bin lirayı bulmuştu. Banka: büsleri yapmağa memur edilmiş » tir, nın müdürlüğünü yapan peder, bankasının hangi banka olduğu l mi; erak Ps öteden beriden tedarik et- a E beyden sorduk — Emniyet sandığı elli en çok hangi tabakasına faydalı ol- muştu?. n Her sınıfa. emniyet sandığının havanda vi hususiyeti tesbit e « diyor “aime,, nin ilk çıktığı za man, banka bunu kabul etmemiş ve altın lira üzerinden muamele görmüştür. Bu yüzden, 6 tarihte * alt aylık alan banka müdü - sad in bu tat, alınan tedbirlerle Bai e dilmiş, banka iflâstan kurtarıl - mıştır. Mithat paşa, İstanbulda lan asri muvaffakıyeti üze - ty ii etmiş, fakat bu teklifler mi Mrgir meri efendi tarafından tasvip edilmemişti. Bili yirmişer in in Tira sand —— ve Se lânikte emniyet sandıkları açıl - mış, Zr geçmeden kapanmıştır. Leon bey bankanın ilk müdür. lerini ii sıralıyor: çeki rünmem vii tedbirler alırdı. Sözün sonunda, halkm tefeci » lerin elinden çektiği eziyetleri ko- şurken, Lı bey sarraflardan bahis pie “xi dedi: bi — a aşar ve ağnam ver, Es eyle sarraflara verilirdi. Vergiyi i cibayet hakkı nı ea Yere m liraya sa - tın alan b e ağnamı halktan kendisi yağli ve şphesiz pek çok kazanırdı. gas Şehir tiyatrosu artistleri turneden döndüler ii ze dönmüşlerdir. ye buradan İzmire gitmiş, oradan sonra Balı» kesir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sıvas, Samsun, Gireson ve Trab» elde sermaye olmadığı için, bu) zonda temsiller vermişti.

Bu sayıdan diğer sayfalar: