5 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

5 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| i ! ağam EA zl Öl vi panayırında Düzeltilmesi lâzım işler İbrahim Tali Bey ve müşavirler halkın dilekleri Ezine, (Hususi) — Ezine, Ay- vacık di ri ği işler, ala- caklar, verecekle: (Panayır- da): kayiliyle ere sen panayırın en canlı ve faydalı kısmı bu See idir. Menifatura üzerine muamele menvall iin eği a yüksek ze yırm muhite zarar verdiği- ni il ednler çok vardır, bu kı- larmı, ve meydanm hemen hemen yarısmı kaylıyan kahveleri ve ah- çıları gördükten sonra hak mek Şn ri verme- büyük varidat te - min den lm belediyesi pa - nayır ren yolun (o etrafmı genişleterek şose yaptırsa, geze daki toz kasırgasının önüne g; ğe çalışsa ve meydanı (bilhases) h ini diğer satıcılar- dan uzakça yaparak) biraz daha muntazam şekle koysa çok daha iyi olur. Her sahada çok Çeri Kagliyot leriyle tanıdığımız kaza kaym. mı Hikmet Beyin Le örn himmetleri se ve halk için ye- rinde bir iş Umumi görüşten panayır r hit ay a faydalı neticelr vere işini asri Yy k| ve Odunluk iskelelerini tetkik e - -İ çıkan ve 100 bin dönüm araziyi irleri köy köy gezip ini öğreniyorlar tif etmiş, müşavir beyler tetkikat yapmışlardır. Ayni gün akşamı Bayramiçe giden misafirlerimiz geceyi orada akından temas etm Müfetti im Tali Bey halkla miştir, ettişi umumi bey Geyikli derek Pınar başı köyü civarında bataklık yapan (Kırk g özler) pı- ada büyük Bükü İN yeni teşkilâattan halk çok memnundur. Cemal Hamdi İzmirde Evlenenler İzmir belediye gr daire- sine Mu aymda çift evlen mek için rn "li 96 akit abimin. ii Bİ yg Bİ a m ii iğ n seriye gitmesiyle Kastamonu has- tanesi baş bu- tşklr > Kırklarelinde Hastane Bir yılda kaç kişiye bakıldı Kırklareli, (Hususi) — Kırklar relinin yanina yöliriedikilmeeii bir müessese memleket hastanesi- dir. Vilâyetin hususi idaresinde iliye mütehas- e rr em Erzincan Halkevinde Feyizli bir çalişma, var Bir tabanca kazası — — Ersincanın gezinti yeri — Hayrettin Beyin Kay- doktoru Selim Taya operatör olarak talip - olup gelmiştir. Vilâyetin köylerine de ok büyük yardımı dokunan bu müessese kollarını him köylü - lere, halka, herkese en mü- — bereyi ri yardı- a kı “333 senesi zeki kabul e İtr aya, müt aya aittir 691 hasta Bunların 286 sr ilk ebaki 386 $r da diğer Buhastalardan 85 kişi. emrazı sariyeden, beşi sa bee i Ne telif veremlerden, 3: ma- dan, ikisi nezfi damağa, eli tesi dan, le ü ör iy ee ei ından, ğ İm müracaati ye m mayısmda 110 müra- akit, 8 ferağat olmuş Vr li mi reddedilmiştir. Beyazıt vilâyeti çiftçi- lerine yer eme ey araköse, — Beyazıt vilâyet Eğme daimak zi rTaat bankasma gönderilen 50 va - gon tohumluk buğdaym devam edilmektedir. 000 kilo buğ tevziine iye ka- dar 196. NR ilo Diyadine ve 45.000 kilo da Eleşgırt kazalarma dağıtılmıştır. Mütebakisi yeniden tiyaçları nesip eden köylere Erzincan Halkevinin musiki ve spor heyetleri incan, (Hususi) — Halk -| teirtp zn spor senlikleri gök avinin, san günlerde gok değerli güze el o Jandarma mektebi * Med ettiği eğlence de 4 etti. rm 20si br hasta- ımdan, 58 i ci siltve emik -ahat- 2 lde il si muhtelif kaza neticesi - olan) tum. u işler gittikçe. geni li kadar devam eti rahatsızlıktan 79'u cinsi ve fren-) yor ve memlektte giinden | güne Askeri mili hayırlıişler görülüyo rettin Efendi ka ruldu, KR Köycülük şubesi köylüye to - humluk ağir Memleketin pek| ateş almış, n meri | baci” Ziyade muhtaç bulunduğu binici -| ğını dö, en delmiş, o» liğe alâka uyandırılması için bir parak karşısındaki kahveli dır atlı oyunlar hazırlı -| camını kırmış, müşterilerden bi yor, memleketin âdet ve an'ana -| ri kocağına düşmüştü! il sına uygun olan cirit oyunları ter- Yaralı hemen hastaneye tip ediyor, en futbol maç - Gigi ölümden . kurtarılı ları yapıyor rlar, k Lai belediyesi Erzincâ * j nın eğlence mahallerinden va alk| nan Fırat adasına bu sene vi) ehemmiyet vermektedir. bire ağaçlar di! kimiz, buranın en! ihtiyacı olan içme suyunu lü san'atlar komitesi Dr. Selim B. Dr. Talâr B. giden, dördü apandisitten ve 12 si) ** sole e yatmış olup tedavi gör- mek için bütün kuvvetlerile çalışı. müşlerd ş ; Beledi ektum? yor 0 uygun şekle inle i sı.) da e My en gi 33 senesi zarfında 214 Have Bir ö zli gö memleketin| nin tescili için çok canlı çalışm. rası gelmiştir. tün vilâyet çiftçisi memnu muhtelif İri kei icra çi zevk ve içtimai yardıma âit olan| tadır. Şimdiye kadar yi pin Panayırda safların baht o; İspartada gül m Lâboratu; ia 334 muhtelif mu- iin, zi tatmin e - yn muamele pini üç» suların, tul nt kampanyaların tebaa. â (AK ) — Gal ve gül| ayene ve in yapılmıştır. . Has-| decektir. evlenme ve“ 61— ın doğu” Geli ve inkişafı) tanenin ayrıca poliklinik muaye -| . Bu hafta sivil orta (& mektebin kaydedilmiştir. «-* ler gi gam dağa her sahada| ç. dın pazdelmre irüciii töğami mesine 1517 kişi gibi mühim ze telkinat yapmak çok daha yerinde|"— 11 a 2 i Sinop K t | K âtüncü yerli iş olur. i bir gülyağı taktir ÜS gündür vilâyetimizin muh- SK ve amonu Şosası O am a eya va vam fenni İN gülyağı mizi GE Gön ai ali Sinop, A.) — Sinop - Kas- mallar sergisi ğin yemli Ve yiyedek mi ii lava 55 Hek ve köylü db e İZ rapteden $0- ii cemi roğramma koyması İs- yağmıştır. Hal * Milli ikti tasarruf ların ri pe iza ra 00 *İ'parta li iğ dişe ve istırap içerisinde idi, biraz se ende Yokırmak çayında ge- ili iktisat - a m kulması k yüzleri gülmiye başladı. Kuraklı- çen ı hitam bulan Feyzi) yeti Konya şubesi tarafın: z uma Tali Beyin Iktisat vekâletinin bu işi hara- #m tesiri derhal gözüktü, ; ekmek Paşa k sünün kat'i kabul mu:| tip edilen Konya üçüncü yerli m i teftişleri e ve EN bir alâka ile (taki; haya çık. , Kaan EöslİMi Ri ni ir. lümilerisi!28 Mesire 1934 tar” iş e olduğu haber alınmıştır. İL seri isi; cağı Köprü 62 şer metre uzunluğun- bind i temiinuz 1934 Mmtakası dahilinde tetkikat ve isabetli teşebbüs mm) p., sağl ilhan ii ru.) da» iki gözden müteşekkil ve her) “”“* açı aralı ee decekti” . a öz in mi) tal gülcü R inin yüzünü gül atı, E den Ki arm. Pi), 27 ist metre aeteimde üç) tarihine kadar devam i e kil iye erinde baş müşa-| dürmüş ve muhitte bu habe Hi ubesi i inşaatı-| İktisatdi büyük vir Şükrü, iskân müşaviri Halâsi, net ve şükran hislerile karşılan--| ş mey mebiye ihesi e | yurtta? agir” mülkiye müfettişi Haşim Beyler mıştır, çin mülhakat ve köylerden gelen ve yerli mallarına karşı olduğu halde, Ezineye gelmişler - dir. Kaymakam, belediye reisi ve kumandan beyler karşıladılar. Mü ve umumi bey yol öylüler- le ki uş ve hepsine teker te-| kırda bulu s0, ker timi dileklerini r-| met Ali isminde iki kişi donarak! | Kar yağdı, iki kişi dondu Son yağmurlar esnasında Ulu- dağ civarında bir (Oköye mebzul bu esnada Osman ve Meh-| ölmüşlerdir. Bunlarm cesetleri a va Tali Bey daireleri tef! öl Bursaya getirilmiştir. heyetler tarafındari yapılan inti - hapta reis İneceli Ali Efendi, kâ- tip İneceli Yakup Ef: dar İneceli Molla Recep Efendi, a- zalar Koyun babalı Ali Efendiyle| Karıştıran nahiyesine bağlanması Kızılca Ri Selim Efendi- k kül etmiştir. Yeni b ükü karşı” izi a da yerli malı âmillerimizin bu $ bi fırsatları katiyen işi halkımıza mallarımız! sevdirmek, kullan! ada deli taç olduğumuz bilgiyi güzel lan bu heyetten muvaffakiyetler) 17Zın görülen tehal bekler, kendilerini tebrik ederiz. endi, vezne- urgaz 'azasına bai ği e. bir heyet e | eden karar dahiliye vekâletince de mu- vafık görülmüştür. teşekkül ve çok çalışkan köylülerimizden o:| leriyle sergilere iştirak ederek | termeleri lâzımdır. Hâmit Celal pe — - ESEFEFLERREFLE EEEİRLERE, & © Sö asm memsseB EE SEFE EEE FERİLELERER EE .SE me

Bu sayıdan diğer sayfalar: