13 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

13 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bime km. İk, 0,0 Ae e — e e a. KE , 1 — VAKİT 13 TEMMUZ 1934 ea Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar Beyazıtta Okçular Başında Yeni Ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki Itimat Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların oİkramiyelerini Verirler. ie 5 4 3 e 5 5 ş ; No. 622 647 671 853 910 3011 79 8s 102 112 272 318 323 365 | 374 | No. Lira 317 | 500 389 | 10 411 50 498 | 40 560 | s0 633! 40 679 | 100 809 | 40 838 | 40 6087 | Lira 40 200 40 40 Bu $ ? Bsysâyu$3 53835454333 33333 w — 28523858388 Bs3831335533 a > 3yysdayayELyys8s8ys3 Sassusassdslss835333 8 o - — » Bs s333u34 888833 40 40 4 40 100 40 500 100 40 200 s3 88835838 33 38 Bbsaasar EEBEEE ELİ syszsyssağsğsssasau3u33u55ua3a32323 â3 İİ - a o Bursada; Ahmet Vefik Paşa Hastanesi Baştababetinden: 994 malt sehesi içinde müessestmize lâzım olan “2750, lira muhammen kıymetli müalece ve tıbbi levazım açık münakasaya konmuştur. Münakasa 22-7-934 tarihinde bitecek ve o gün Saat 16 da ibale olunacaktır. Taliplerin dipozitolariyle beraber hükümet dairesine Vilâyet encümen kalemine Mütâcaatları lâ- zımdır. (3747) Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 25250 Kilo yumuşak demir saç | Kilo yumuşak lama demiri| 48 934 5X20; 12000 Kil, yumuşak lama demiri Kilo saf kurşun 8/9/934 Yukarıdaki malzemelerin şartnamelerinde yapılan *iyle hizalarmdaki tarihlerinde ve saat İd te kapalı zarfla satın alına- Caktır. Şarimamesini almak istiyenlerin 13,5 tan 15,5 a kadar komis- Yona, mürâaatları, Ve münakasaya girmek ( istiyenlerin de mezkür Saatte teklifnnmelerini komisyona tevdi eylemeleri, (3839) Posta Telgraf Ve Telefon Binalar Ve Levazım müdürlüğünden; Yeşilköy ile Yeşilköy telsiz istasyonu arasına konulmak üzere 3900 Metre elektrik kabloşu kapalı zarf usulü ile münakasaya vazolunmuş- » Taliplerin 12 eylül 934 çarşamba günü öğleden sonra saat 14 te *yoğlunda posta T. T. merkezi üçüncü katta mübayaa komisyonuna #caatla şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar etmiş oldukları tek- i mübeyyin ve teminatı muvakkatelerini muhtevi kapalı zarfla» > i p € 3 Silen komisyona tevdi eylemeleri ve şartnameyi her gün alabile- ekleri ilân olunur. (3780) | tadilât dolayı- mm Lira 40 59 No. 915 920 975 985 11235 Lira 40 40 40 100 100 50 40 40 40 40 40 200 s0 40 s0 49 s0 40 40 No. 80 120 117 131 215 339 341 393 542 582 634 704 753 7 782 s28g vE 5866 500 | 200 40 40 40 40 3855 8 Sezssss8338323.33 84238143388 > S5 ga gı 15 3853 8355335 8sa8 Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman ban, (elefon: 22925 Trabzon Yolu | Vapuru TA R I 15 Temmuz Pazar günü saat 20 de Ga. lata rıhtrmından kalacak, Gidiş - te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti- rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve Sürmeneye uğrayacaktır. CİCİ DUDAKLIK Dünyanın en sabit dudak boyası, FARUKL'nin GiCi Mlığıdır. Hiç bir te ela silmez. Ye kanım bile çıkmaz Ül 24 saat dudakta kalır, Tecrübesi kolaydır. Deposu: Sultankamamında FARUKI GÜZEL KOKULAR mağazasıdır. g Dr. Hafız Cemal Gabili hastalıklar. —“ehassısı Cuma ve pazardan başka O günlerde ğleden sonra saat 2j de 6 ya kadar İstanbulda Divanyolunda (118) mw maralı hususi kabinesinde hastaların kabul eder. Muayenehane ve ev (> fonu: 22306. İ sınıf tayyare hangârınımn in «| No. | Lira 5sıİ 4 628 | 200 674 | 40 710 | 100 733 | 50 776 40 931 ! 500 953 Sü 989 | 56 14071 40 88 40 128 40 141 | con 169! 50 188 40 220! 40 405 ! 100 459 50 480 | 200 481 ! s0 493 | 40 597 50 607 610 40 679 | Son 73 50 870 | 500 879 |; 100 927 965 No. 797 835 957 16121 127 147 168 208 Lira 100 509 40 40 40 50 50 40 40 40 40 50 100 100 40 sa 133 | 150 245 299 425 449 | 687 Istanbul Beled 4 ağustos 934 cumartesi günü saat İ lunmaları ilân olunur. “ &ö8 Salasss iyesi itânlar, |. Kadiköy belediye şubesinden: Merdiven köyünde vaki Meihrimah mektebi enkazı bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin ihale günü olan A te daire encümeninde hazır bü- (3873) Ankara M, M. V. Satmalma! Komisyonundan: Hava kıt'atı için Diyarıbe - ! kir Alipınarda Tayyare garni| i zonunda kanalizasyon ve su deposu İnşası kapalı o zarfla münakasaya konmuştur. Şartnâme ve projelerini gör - mek isteyenlerin her gün öğ - leden sonra ve münakasaya| iştirak edeceklerin 26/7/0934 perşembe günü saat İdten evvel teminat ve teklif mek - tuplariyle Ankarada M. M. V. Satmalma komisyonuna mü: racaatları, (3056) (3506) Ankara M. M. V. Satmalma Komisyonundan: Hava kıt'atı için Eskişe- hirde yapılacak olan birinci şası kapalı zarfla münakasa- ya konmuştur. Şartname ve projelerini görmek isteyenle- İstanbul Kumandanlığı Satın alma komisyonu ilânları nü saat 10,30 dan evvel temi- nat ve teklif o mektuplariyle M.M.V. Satınalma Komis« yonuna müracaatları, (3057) (3505) Ankara M. M, V, Satınalma Komisyonundan: Hava kıt'atı için Diyaribe « kir Alipmarda ikinci sınıf bir hangarm inşası kapalı zarfla münakasaya konmuştur, Şartname ve projelerini gör- mek istiyenlerin her gün öğ- leden sonra ve münakasâya iştirak edeceklerin 26/7/934 perşembe günü 10,30 dan ey. vel teminat ve teklif mek lariyle Ankarada M. M. V. Sa tmalma komisyonuna müra « caatları, (3055) (3507) ——————— — Zayi" i 28 inci ilk mektepten aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini Yazlık ikametgâh telefonu Kandili | Yin her gün öğleden sonra ve| alacağımdan eskisinin hükmü yok- 38 — Beylerbeyi 48.. N münakasaya iştirak edecek - lerin 25 /7/934 çarşamba gü -| tur, Seyfettin (1400)

Bu sayıdan diğer sayfalar: