13 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

13 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© 12—VAKIT 13 TEMMUZ 199 Süt Veren Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulâsası Yedikule Havagazı Şirketi Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: Kok kömürü (merkezi teshin için ) Zift (sert, orta, yumuşak) Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir) Benzol (ham) Asit Fenik Satagazol (karbolineum tipi) Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir Her türlü malümat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın- da Metro Hanında satış şubesine müracaat edilmesi. (928) Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 12,000 Kilo Kendir ipi 4-8-934 25,250 5 Yumuşak demir K 9830 , w (Lama demiri ” 12000 , " " " " 250 ,, Ferro Vanadium 8-9-934 350 , Kobalt > 250 ,, Ferro Molipten ” ww, n Wolfram » 300 , » Titan " 1000 , n Kromun » 60,000 ,, Saf Kurşun ” 50,000 ,, Benzin 28.7.Y34 300,000 , Gazoil " 18,000 ,, Petrol Yukarıda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde ayrı ayrı olarak kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartname- sini simak isteyenlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar Satın- alma komisyonuna müracaatları. Ve münakâsaya girmek isteyen- — slerin de tekliflerini santi ro etmeleri, (6652) —————--— — WWW. Devlet Demir yolları ilânlarl | İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan elektrik, hırdavat, ip, kâğrt ve çay semaveri gibi (32) kalem muhtelif eşyanın 18-7-34 çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır, 7 İstiyenlerin mezkür saatle mağazaya müracaatla (o tahriren teklifte > bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli O malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. (83872) Yolcu ücretlerinden: Samsun - Sivas kısınında 9660 Manisa Bandırma kısmında 450 tenzilât yapılmıştır. Şebekenin diğer kısımları ile tenzilâta tabi kısımların istas- yonları arasında seyahat edenler de, Samsun » Kalın ve Manisa - Banndırma kısımlarında katedecekleri mesâfeye göre, tenrilâttan istifade ederler, 1 u IN Samsun - Sivas 724 525 335 Manisa - Bandırma Şehir 632 462 294 İzmir - Bandırma Şehir 932 679 432 Tenzilât, 15 temmuz 934 den birinci kânun 934 nihayetine kadar devam edecektir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3818) Selânik Bankası Tesis tarihi: 1888 Sermayesi: 30. 000. 000 Frank İdere merkezı : ISTANBUL Türkiyedeki Şubeleri : Istanbul ( Galâta ve Istanbul ) Izmir Samsun, Mersin . Adana Yunanistandaki Şubeleri : Selânik. Kavsla. Atina. Pire 'ye kadar komisyona tevdi “ İ . Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri oo Karaköy - Köprübaşı Tel.42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Telefon 92740 Ayvalık Sür'at Yolu MERSİN purnu 14 Temmuz CUMARTESİ 17 de Sir. keci Rıbtımından kalkacak Iz- mire kadar gidip dönecektir. (3877) Mersin yolu Çanakkale yin PAZAR v4 Sirkeci nbtımından kalkacak. Gidişte Çanakkale, O Izmir, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, Mer- sine. Dönüşte bunlara ilâve- ten Taşucu, Anamur,Kuşadası, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 13878, Bilâmum Banka muameleleri, Kedmektupları, Cari birhesap £ > ları küşadı. Esbam ve Tahvilât. Kasalar icarı «e öneli ni 4 A Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ahmet VAKIT Matbaası — Istanbul Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocukların kemikle rini kuvvetlendirir. TURKIYE ZIRAAT BANKASI Dana | BiRiK TREN © RAHAT-EDER

Bu sayıdan diğer sayfalar: