17 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

17 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” açar, gözüne kestirdiği numarayı Telefob Telefona musallatı. Rehberi arar, aklına geleni söylerdi. “ HİKÂYE 17 AĞUSTOS 1944 0 Ee cilveleri.. Müellifi : S, Izzet bir bahse girdim. Bünun yüzün - den size telefon ettim.. — Ya!.. Demek sizdiniz ha?.. TAKViM CUMA > | Cumartesi : 16 Ağites | 17 Ağmtos #R. Ahir ji s R. Ahir Gün doğuşu 412 “08 Gün batısı 1907 1008 Sabah namazı 414 418 Öğle namazı 121 iti İkindi Bamazı 1607 1606 Arşam namaz, 19.07 19,05 Yatsı namazı 1045 40 sansak 3 340 Yılın geçen günleri ti, 22 Yılın kalas yünleri 144 43 (— AVRUPADA | Harp Olacak Mı7, Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisas | Hatırınızdadır ki bu devletle» 2 — Hitler şimdi harp le . i “ i rin sefirleri Almanya hükümeti nezdinde teşebbüs yaparak Avus- turya istiklâlinin muhafazasında devletlerinin alâkadar olduklarını yor, fakat hadiseler, sulh 45'ü; ne kadâr kuvvâtli — olursa ©” herkesi harbe sürükliyebilir. Etil Bir gün ,erkeriden uyandı. Ge- rindi, esnedi, ve rehberde Tahir beyin numarasını gözüne kestir - — Evet Tahir bey.. Fakat beni affediniz, Ben her akşam (falan lokanada bulunurum, di. — Sen.. — Benim. — Acele etmeyiniz Tahir bey.. — Bizzat Tahir bey misiniz?. | Sizin çok canınızı sıktım, Şimdi — Evet. af talep ediyorum ve sizi bu gece — Demek sizsiniz. Öyleyse söyliyeyim ,siz dünyanın en al - çak, en sefil, en rezil bir mahlük- sunuz. Sizden daha aşağılık bir adam yer yüzüne gelmemiştir. saat sekizde o lokantaya davet e- diyorum, o Ulüvvücenap gösterip bu gece tam saat sekizde oraya gelir misiniz?.. Bir iki kadeh içer, #onta beraber yemek yeriz. Sizi > e herif.. | baklerim. 'elefonu İr, Tahir bey homurdandr: Ertesi günü başka bir yerden — İsminiz nedir?, gene telefonu açtı. — Sahip bey dersiniz. Garson- .— Allot... Tahir bey orada mı? | lardan birine sorunuz, beni he- — Benim. men bulurlar, Demek beni affet- — Ha; sen misin!.. Seni edep- siz, arlanmaz, yüzsüz maskara. Seni it köpekten aşağı herif. Se- ni kerata.. tohuma kaçmış hıyar senden iyidir. Surata bak da silâ- tiniz.. Teşekkür ederim. Bekle - rim Tahbri bey.. Allo.. Allo!.. Öteki kapadı. Tam saat sekizde, bizim üstat, lokantada oturmuş, bol mezeleri ha davran. önüne dizmiş keyif çatıyordu. Gene telefonu kapattı. İriyarı gözlüklü, tazıya benzer, Tam on yedi gün, bazan sabah- | iatmerli enseli biri girdi. ları ,bazan öğleleri, bazan akşam- ları, bazan geceleri, Tahir beye bu yolda, ağza alınmıyacak küfür savurdu. Tahir bey her kimse artık ken- | dine küfreden sesi tanıyor ve | derhal telefonu kapatıyordu. Bunun üzerine bizim üstat bir hafta Tahir beyi rahat bıraktı. Bir afla" sonra, bir sabah er- kenden lokantalardan birinin te - lefonunu açtı: — Allo.. Lokantanın sahibi bey le görüşmek istiyorum. | — Buyrunuz efendim, benim. — Bu akşam saat sekizde lo - Tantanıza bir adam gelecek, sizi döğmek istiyecek, o saatte yanı - | nızda iki polis memuru bulundu- Garsonlardan birine yaklaştı: — Sahip Beyi istiyorum. — Ha, demek konuşmak isti yen sizsiniz. — Haberiniz var mıydı?. — Haber verdiler. Garson işaret etti, lokantanın sahibi yaklaştı. — Ne var?. Daha sözünü bitirmeden Ta- | hir bey bastonunu kaldırdı, tam | indireceği sırada, iki polis memu- ru yakasına yapıştı. Tahir bey haykırdı: -- Bu kârata herif, on yedi gündür bana küfrediyor.. Bütün sözlerini iade ediyorum, bütün bana dediklerin sensin?.. Memurlar çekip dışarı çıkardı- runüz. lar. Lokantanın sahibi: Lokantada bulunanlar gülüyor- — Teşekkür ederim, dedi. lardı. Bundan sonra bizim üstat Ta-| OLokantanın sahibi: hir beyin telefonunu aradı: — Polisin esasen takip ettiği — Allo!.. Tahir bey?. biri olacak, dedi, bugün bana — Benim. müdiriyetten telefon edip haber verdiler. . Bizim üstat, bir nefes sigara tellendirip: — Şu telefon çok işe yarıyor! diye söylendi. | — Tahir Bey, rica ederim kız- maymız. Beni de mazur görünüz. Sizden affrmr dilerim. — Ne münasebet? — Bundan birkaç hafta evvel | Istanbul! Belediyesi ilânları Ana çeşme caddesinde 27 ve 29 numaralı ahşap hanelerin arkasındaki yangın dıvarı tehlikeli surette çatlayup mabili inhi- dam bir vaziyet aldığından mahzutun ref'i için her ne kadar sa- hipleri aranmış isede kendileri bulunamamış olduğundan bir haf- ta zarfında mabzuru ref etmediği takdirde Beladiyece yıktırılâ- cağı iân olunur. (4866) Türk edebiyatının en güzel İ Rapyo | ISTANBUL : 12,50: Pilk neşriyatı. 18.80: Piâk neşri yatı. 1020: Ajans haberleri, 1980: Bb hüsiki neşriyatı; (Ekremem Ruşen, Cevdeti Beyler ve Vecibe, Nedime, Nazan Feridun hanrmiar Ovrik efendi.) 2120: Ajana ve borsa haberleri, 21.80: Radyo orkestrası ta rafından hafif mesiki, 28 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 20,16: Mans plâkiarı, — Muhtelif, 2112: Sentonik stüdyo konseri. 31,50: Mabereler, 22,12: Senfonik konserin devamı. 25: Föy- ton. 33,15: Dans musikisi, 24: Müsahabe 545 Khz. SUDAPEŞTE, 550 m. 20,30: Musahabe. 21: Budapeşte konser orkestrası, 2200: Dans musiki 2885: Koman konseri, 24,15: Veren siçan takımı, 19/55: Haberler. 20: Sant syar, 20: Müsahabe. 20,25: Salzburgtan nakil, 20,30: Strazvurgtan naldiler. R. Sirmussun bir 0- pereti, 22: Mushabe, #315: Radyo piyesi 18,15: Pik. 78,45: Musça haberler. Khz, VİYANA, 507 m. 20.30: Memleket haberleri, 20480: Selz- burgtan “Elektra,, isimli temeli ORlehard Sirnusa). 12239 Viyana havaları, 28: Mo £art orkestrasınm konseri, (Bunların kâf- feni Salaburgtan nakicdilerektir.) 2440: Gece konseri, Hizalarında vildiz işareti olanlar üzer 16 Ağustosda müamele görenler- dir. Rakamlar kapanış fiatlar: yösterir. ———— — ———— Mukut (Satış) l # Londr 057 -| * Viyanı ri, » Nevyori 128, —| * Madei z- * Paris 169. 50) « Berlin | « Milo © 36 - İş Varşova « Brükse 18 | w Budapesiz # Atlas 25, —| * Bükreş , * Cenevre “24, —| * Belgrat — “ Sölya 98, «-İ # Yokohama 36 — İ . Amstdrdar 84, - | e Altin sas, — İl » Prag 190, » | # Mecidiye (38 90 İ » Seokho'm o? | « Rankani 349 — | Çekler (kap. sa. 16) | «Londra G1.— (e Stokhiw 30694 « Nevyoru 08015 |« Viyana 4165 "” Paris 1206 Je Madrir 18100 » Milâno 0,2073) « Beria 2000 » Brükse 43890) « Varşova 4305 * Arim 830063) # Budapeşte 40184 4 Cenevre o 4.439 | « Bükreş 194525 |» Sofya 0477 (e Belgraı 3184 » Amiterdan. 1.1797)» Yokohama (20464 * Prag 1,1437) Moskova 1090 ESHAM | . ii hi örn ld » İş Bankas 9,40) o Terkm -. Abadolu 27.83)? Çimento se (210| Keji 00) Ünyon bet —o| $ir, Hayriye, 13,80) varket o —,00) | Merker Bankası 43,-:| Palya -0 U. Sigoru -,00) Yar m, ceza (0 Bomosti 12,0 Telefon 00 ——— A", istikrazlar (o—( tahviller | » 1937Türk Fiori oeu) O Rlektrik -0 | ll aras) Tramvav co İİİ a TU 2755) Matan 00 | İstikrAzı Dahili | 94*0) 5 Asadolu 60 İİ ergani İstikrarı 9038İ O Anadnluli O 488 98 Mü A 00) Asad —.w Bağdar <0) Mümessili 4 4900 | kânları vardır. Bu iş o suretle in- | kişaf edebilir ki sulbun idame olu | nacağına dair ortaya atılan ihti- ! hedesine imzalarmı koyan devlet- i leri alâkadar eder. Sarre mmtaka- bildirmişlerdi. Fakat bu defa müş tereken hareket etmişlerdi. Şüp- hesiz, bu müşterek teşebbüsten sonra Alman hükümetinin tavır ye hareketini değiştirdiğine delâlet eden bir emmare yoktur. Fakat bu hareketin Almanya ( tarafım- dan yapılacak omaceraperestarie bir teşebbüsü ihtimal haricinde bıraktığını kuvvetle zannediyo- rum, Sulhun idame olunması için hasıl olan büyük ümit, Avusturya meselesinde olduğu gibi silâhları kı Sualini 3 — En büyük tehlike ' turyadır, ikinci tehlike ise meselesidir. 4 — Sulh ancak İngiliz, ve Fransa arasında bir itimat cut oldukça muhafaza o i Fransa Hariciye Nazırı n€ orkusunfan ne de sulh sonunda dedi ki: vundan muslariptir. ö —“Mademki harp olacak “fi bil soruyorsunuz, H Speucer'in bir eserinde: Bir "Ri, nakledeyim! “Yalnız. evvı bırakma meselesinde de İngiliz, | görülemeyen hâdis olur.,, İtalya ve Fransa devletlerinin müşterek hareketleridir. İttihadı muhafaza edersek harp mi, yok- sa sulh mu olacak meselesi yalnız akademik bir mahiyette kalır... Fransa Hariciye Nazırı sandal- yesinde biraz gerindikten sonra: Sözüne devamla dedi ki: -—"Dünyada bugün sulh isteyen yegâne bir adam varsa, oda Hit- lerdir. Alman teslihatı bir kere milletinin hissiyatını değiştirdik: | ten sonra Hitlerin vaziyetinin ne hal kesbedeceğini, Alman Dahili inkişafının ne neticeler vereceğini kimse kestiremez. Fakat, zanne- dersem bugün Hitlerin sözlerine inanmağa mecburuz: O harp iste- miyor. Harbi yaşayan bizler onun ne demek olduğunu biliriz. O hâdi- seyi yaşamış olanların onun teker» rürünü istemiyeceklerini kabul et- ... Bir “Pieventif harp,,, ol, caktır. Fransa yarın kayb ni zanne:''ği bir harbe mai mak için bugün kazanacağı" fr ; mit ettiği bir harbe sebebiyet'| Pis, miyecektir. Sulhun muhafazasına 1 Bugün Fransız mi hâdise evvelinden görülmesi f4 bu kün olmayan bir şey old dan ben de onu evvelinden İ mek tecribesine kalktı: eden ve Fransa ile müttefik “A3. memleketlerde yapılan lerden hasıl olan en mühim fiyet budur. Böyle bir keh istinat ettiği noktalar şu sulh için derin bir muhabbet İn, vas, n 2 — Fransızların tahkimat” 3 — Leh — Alman ademi" sik v vüz misakı. mek lüzem gelir. 4 — İtalyanın vaziyetind — “Ya Sarre meselesi? Şayet vi Sarre meselesi Almanya ile Fran- sa arasında hüsüle gelecek bir an- laşma neticesinde ortadan kaldı- ' rılacak olursa bir harp tehlikesi izale edilmiş olmıyacak mıdır? — “Bu meselede de işgal im- maller hep altüst olur. Fakat Fran ! sanın vaziyeti aşikârdır. Bunu biz | birkaç defa tekrar ettik. Sarre me- selesi bir Alman, Fransa meselesi değildir. Bu mesele Versay mua sının idaresi de milletler cemiye- tine aittir. Fransa Sarre meseleşi- nin omuahedede vazılı olduğu veçhile sulhu kabulden başka bir Habsburg'lılar? Fransa devleti Habsburg hanedanının tek rar Avusturyada yerleşmesine mu vafakat edebilir mi?,, Nazır ihtiyatla cevap verdi: — Fransanın vaziyeti Avustur- ya istiklâlinin muhafazasiyle alâ- İ 5 — Böyle bir harbe karşi İğ" tere vaziyetinin n olacağının olması. 6 — Almanya teslihat artık oldukça ilerlemiş bulu! Fransızların sulh arzusu İşte buna Pasifzim, ve Kamprami izde buna P: derler, Fakat bu tarzdaki #0” verlik Fransanın ruhunu te! demez. O profesörün sözünü'd <p gi Fransıza tekrar ettimse: damın fikri kendine mahtvf fikirdir, Fransada bu nokts' zarı kabul edecek bin kişi” mAZsınız.,, Meşhur bir Fransız zabiti vi başka bir fikirde bulunarak i ki: “ Bir preventif harp mi? imkân yoktur, Tesssüt perverlikten büsbtün başka b taş dir. Fransızların Sosyalist sörlerinden birisi bana ded “Pariste bir Alman vali olr bir harbe tercih ederiz.,, çok teessüf ederim ki bunU a söylemeğe mecbur oluyorU” | va at i nü, cil, | ili, AK; , ide, ii 18 D, gi, h 2 Mail Avni Na M Per evt t eyi Kı Ali “gd, ne .N Tüy itiş Yav yı X 3 er, Mu Ahı İM Ni a bn ta D. eserlerinden biri : Ayaşlı Ve Büyük R Kiracıları OMAN Yazan: M.Ş. Kitap halinde çıktı fiatı, elli kuruş, satış yeri VAKIT yurdu Bu eseri mutlaka okuyunuz! saat eylemeleri. (VAKIT) gezintisinde çalışmak isteyenler VAKIT gezintisinde çalış- mak üzere evvelce caz ve ince sazla muhtelif numaralar için fl müracaatta bulunanlarla yeni- den bu işe talip olanların, her gün saat on iki buçuktan ikiye kadar VAKITT idaresine müra- kadar olmasını istilzam eder. Fa- | i kat bizim Çekoslavakya ve Yugos ' lavya ile mukavelelerimiz vardır. Bunlar Habsburg (o hanedanının tekrar yerleşmesine şiddetle itiraz ediyorlar. Biz bunu nazarı dikkâ- te alamamazlık edemeyiz. Fransa Hariciye Nazirınm bu | ! günkü görüsüne ve kırk senne- | ! denberi elde ettiği tecrübelerine | nazaran fikirlerini şu suretle hu- Visa etmek kabildir: 1 — Har rwemel değildir | fakat —örkündür, hattâ 1914 | nesinde bile, » kat böyle bir şey mevzuu b” lâmaz.,, N 1 (Devamı ei dr alsanız Yurttaş: z Bu cümhuriyet bay ç yerli mallarımızm. ret” Anlara veni sergi evinde lacaktır. Kıslık — ihtiy ucuz ve sağlam yerli ; mizla Kk» -4” milan tedarik Mili İktisat ve T#© Cemiyeti İri

Bu sayıdan diğer sayfalar: